DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Människosonens Tecken

23 december 1993

Mästare, fikonträdet börjar bära sin frukt
och vinträden skall börja blomma.

nej, Min brud, fikonträdets frukt har redan mognat och vinträden har redan blommat; dotter, ser du inte? har du inte sett Mitt Tecken på himmelen? 1 hör och skriv:

släkte, Jag har sänt er och Jag sänder er fortfarande Mina änglar, 2 för att församla Mina utvalda från de fyra väderstrecken, från horisont till horisont, att stå beredda, ty Brudgummen skall snart komma ut från himmelen och vara hos er; världen av idag kommer snart att försvinna; Jag sänder er Mina änglar för att samla Mina utvalda, Mitt folk, och förnya Min Kyrka; har ni inte märkt? har ni inte förstått? kan ni fortfarande inte se Mitt Tecken?

idag kommer Min Helige Ande och hänrycker en av två, innesluter honom i Sin flammande Eld och sänder ut honom till att vara den Allra Högstes vittne; Min Helige Ande lyfter en, medan den andre lämnas kvar i stoft bland stoft; en tas med, en lämnas kvar; Min Helige Ande blåser vart den vill, likt vinden; ni hör dess sus men vet inte varifrån den kommer eller vart den går;

Min Helige Ande visar sig i era dagar som en Brudgum, för att uppvakta er, förföra er och trolova sig med er; Min Helige Ande är nedlagd som en dyrbar hörnsten i ert hjärta, grunden för er tro, ert hopp, er kärlek och er hängivenhet mot Mig, er Gud; Min Helige Ande blåser på er dessa dagar på detta sätt och på andra sätt; Hans Andedräkt är lik en ström som bryter fram i alla riktningar, och överallt där denna ström går fram växer fruktträd upp med blad som aldrig vissnar och som tjänar till läkedom, och alla som äter av dem blir helade;

ja, Min Helige Ande är en livgivande källa, Mitt Rikes inre Kraft, som fostrar Vishetens lärjungar; Min Helige Ande bygger upp, förnyar och förskönar, men Bedragaren förstör och slår ihjäl allt som är heligt; hur kommer det sig att ni inte kan se det bländande Ljuset från Min Helige Ande? som ett sjufalt dagsljus skiner Min Helige Ande idag från himlen; är inte detta Människosonens Tecken, som visar sig på himmelen 3 tillräckligt för er? som en herde samlar sin hjord, så samlar och räddar Min Helige Ande den skingrade hjorden;

Jag uppenbarar ting som varit okända och fördolda för er; släkte, Jag uppenbarar dessa ting för er i en tid av nåd; vare sig ni vänder er åt höger eller vänster skall ni se Min Helige Andes bländande Tecken på himlen och era öron kommer att höra:

”Jag Är Han! 4 Jag Är är hos er i hjärtat; Jag Är finns här för att stärka ert hopp, er styrka, er tro och er kärlek; Mitt barn, ’koumi!’ stig upp, du som gick under för länge sedan; stig upp nu, Mitt barn, inta din plats; – här är en herdestav, Jag skall leda din själ och ge den undervisning: gå nu ut och sök efter återstoden av Mina vilsegångna får; tröttna inte på vägen, Mitt barn, och om du gör det skall Jag bära dig på Mina Axlar; idag skall Jag Själv samla Mina får ..."

o, släkte, hur kan ni be om fler tecken, mer än Människosonens Tecken som Jag ger er idag? vem skulle inte kunna se Mina avsikter? Jag säger Sanningen, ändå tror ni inte att det är Jag som talar; hur kommer det sig att ni inte känner igen Min Röst?

har ni aldrig frågat er hur stigarna för dem som lever i stoftet blivit raka? har ni frågat er vem det var som fick de stumma att tala och gav Vishetens tal åt de okunniga? och vem var det som undervisade de fattiga i anden, dessa stackare, som ni kallar dem? har ni inte hört att Min Helige Ande verkligen är Livgivaren? har ni inte förstått hur Min Helige Ande undflyr stolta hjärtan, men visar förtrolighet mot de ringa?

Min Helige Ande visar sig för er idag som ett Stort Tecken på himmelen, 5 ett återsken av Min Återkomst; så länge era tankar förblir jordiska kommer ni inte att kunna fatta de himmelska tingen; har ni inte läst: ”Herren skall visa sig över dem, och som blixten skall Hans pil fara iväg"; 6 "se Herren kommer i eld, Han släpper lös sin glödande vrede, straffar med lågor av eld"; 7 Min Faders verk håller på att fullbordas;

lyssna och förstå: Jag har sagt att Jag skall komma för att församla folk av alla språk; många av er frågar: ”när kommer detta att ske och vad blir tecknet för Din återkomst?” Jag hade förvarnat er om att när ni ser förödelsens styggelse, den som profeten Daniel talade om, stå på Min Heliga Plats; det vill säga, när ni ser Fienden 8 inta sin plats där han inte borde vara, i Min Helgedom, Min Boning, 9 när ni ser denne Upprorsman göra anspråk på att vara så mycket större än allt vad människor kallar ‘gud’, så mycket större än något som tillbeds, så att han reser sin tron i Min Helgedom 10 och menar sig vara Gud, vet då att detta var ett tecken som förebådade Människosonens Tecken som nu visar sig på himlen för att rädda er;

lyft era huvuden och se mot skyarna efter Mitt himmelska Manna; räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig; hur kommer det sig att så få av er känner igen Min Helige Ande? jorden och djupen skälver inför Mitt besök, så säg inte längre att rättvisa inte skipas, och att Förbundsarken 11 är långt borta, Förbundsarken finns rakt ovanför er i skyn så att ni kan bevittna Min Härlighet;

om ni äter av Mitt Manna kommer ni att upplivas: ni kommer att bli pånyttfödda; så sök inte efter andra tecken; har ni inte hört att det är Anden som ger liv? om några av er inte tror, är det för att ni inte har ätit av detta Manna; ja, det är Min Helige Ande som kunde ge er fullkomlig insikt om Mina mysterier; denna himmelska föda är de fattigas föda och den kan inte köpas för pengar; 12

helga er och rena er för att gå in i Trädgården som är Mitt Rike, idag ger Jag er detta Tecken, Min Helige Andes Tecken på himlen, det uppfyller hela världen och gör allting nytt, det sprider Hans kraft över hela jorden, men ändå trotsar många av er Min Barmhärtighet och dristar sig att säga: ”var är Guds tecken? det syns inget Människosonens Tecken på himlen som visar att den Högste står för dörren;” och ni lägger er på lur för Mina Andesmorda, eftersom de förargar er och motsäger ert tänkesätt! ja, blotta åsynen dem gör er nedstämda; ack .... och roten till ert förstånd håller på att förfalla ....

Jag säger er: Min Helige Andes smorda verkar kanske svaga i era ögon, men de är väl rotade i Mig; knappt fullvuxna, men de är inympade i Mig; och som en klar spegelbild bär Jag dem med Mig, för att de skall låta Mina Ord lysa överallt, vet att , Jag Är; där de är; och de skall fortsätta att låta Mina Ord lysa för er alla och leda er in i Mitt Rike; de kommer att fortsätta att uppenbara Min Kraft även om ni behandlar dem illa, och ödmjukt kommer de att bära förolämpningar och förtal för er räddnings skull; de kommer inte att öppna sin mun för att säga emot er i alla länders åsyn, men vara som änglar, vars fötter bär fram ett gott budskap; de skall fortsätta att lysa med Mitt Ord som en klar spegel, och förkunna Frälsning och ropa ut Frid och Kärlek; och trots att många förföljer och ringaktar dem, skall de bära sina lidanden med värdighet; lyft er blick mot himlarna och urskilj Mitt Tecken;

Jag kommer för att återställa Mitt Hus; Jag kommer för att förnya dig, släkte; Jag uppenbarar Mitt Heliga Ansikte för er alla, för att rädda er; O kom! ni som ännu tvekar, Jag säger er: sedan begynnelsen har Jag aldrig talat på ett dunkelt sätt till er, och hela tiden, medan allt detta har hänt;

har Jag alltid varit närvarande

och du, dotter, håll dig fri från fläckar, så att Mitt Ljus kan nå till jordens yttersta gräns; predika med noggrannhet allt det du får av Min Ande; Jag skall uppmuntra dig, Min dotter och Min Egen;

din Brudgum är med dig;


1 Syftar på Matt 24:30.
2 Änglar står här för: budbärare. De utvalda som sänts av Gud till världen och bär Hans Ord.
5 Allusion to Matt 24:30.
8 Antikrist: Idag finns det många antikrist, för de har Upprorets ande som vägledare, som har inrättat sig i deras själs innersta del, där Gud borde ha Sin plats.
9 Vistelseort: själen.
10 Syftar på Dan 11:31 och 8:11 och 12:11 och Matt 24:15. Som jag sade tidigare, säger Jesus till oss att redan idag är dessa tecken här: många antikrist, inte desto mindre skall denna profetia om det eviga offret som avskaffas, uppfyllas på ett konkret sätt: när Avfallet och upproret har blivit utspritt överallt, då kommer Antikrist, som redan finns bland oss, att framträda öppet. –”Ja, Vassula!” (Jesus svarade Vassula, och bekräftade vad hon hade förklarat i skrift. Övers. anm.)
11 Heb 9:4. Förbundsarken innehöll ett skrin. Inuti skrinet bevarades mannat som föll från himlen att mätta Mose och det judiska folket när de gick genom öknen. Jesus syftar på detta manna för att tala om Sin Helige Ande: som Himmelskt Manna.
12 De rika i anden kan inte ta emot Guds rike. Syftar på saligprisningarna: Saliga de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message