DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Omvänd er!

28 december 1993

"Och alla vi, som utan slöja för ansiktet reflekterar Herrens härlighet likt speglar, vi förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren som är Anden." 1

frid vare med dig; salig den människa som bevarar detta profetiska Budskap, ni är Min utvalda hjord .... Vassula, är din ande redo att skriva?

Stärk min ande i Din Ande och låt mig göra mitt bästa för att behaga Dig.

Jag skall komma till ditt läger, 2 Jag skall komma för att möta Min förstlingsskörd, Jag skall komma till Mitt folk som inte har bytt ut Min Härlighet mot det som saknar kraft; 3 Jag skall komma till de heliga som var ståndaktiga och bevarade sin tro; 4 se till att ingen förvillar er, för många kommer att vägra tro att Jag har påbörjat födslovåndorna och att de redan är i sitt slutskede; dessa födslovåndor skall öka i kraft nu, ty Mitt välde på jorden är nära;

Jag säger er allvarligt, inte en enda människa skulle överleva bedrövelsen och de dagarnas nöd, om det inte var för Mina generösa själars gottgörelser för de onda; nej, inte många av er har förstått hur deras förböner kommer att rädda er;

- och ni som kommer från Mitt Eget Hus och säger: ”dessa profeter förkunnar lögner i Guds Namn; de är inte sända av Gud; deras profetior anklagar ju dem som Han älskar mest!” Jag säger er: de profeter som inte är sända av Mig, och som profeterar i Mitt Namn, kommer endast att förkunna goda ting för er;

Mina profeter är sända till er för att ropa ut i bestörtning: ”omvänd er! ty Guds vrede skall tända en eld som kommer att förgöra er!” men ni lyssnar inte, för ni betraktar Mina rop som ett hot; när Jag ropar i Min smärta: ”omvänd er! ty Fördärvaren finns nu i så gott som varje stad, och ingen av er kommer att kunna fly undan! Dalen har nu blivit en massgrav; omvänd er! annars kommer också ni att dö där!” ni lyssnade inte; har ni inte läst, ni som inte tror: ”den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning;” 5 vänd er uppmärksamhet mot detta ordspråk;"

Jag säger er, därför att er ande har haft framgång miste ni ert förstånd, er självsäkerhet och er självgodhet förblindade er och fick era fötter att fly bort från Mina profeter för inte höra; varför är ni så ivriga att ansluta er till era förfäder, de som sade, ”hade vi levt på våra fäders tid skulle vi aldrig ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod"; 6 därför skall Jag, i Min tur, sända er profeter och Mina främsta tjänare från Mina Gårdar: för att rädda er;

Jag säger er, några av Mina herdar gör uppror mot Mig och har förvandlat detta släkte till en öken och till att avfalla; men ni fortsätter att se Mitt himmelska Tecken som ett hot; när Jag fyller himlarna med Manna 7 som faller över er som morgondaggens droppar för att fylla era munnar med Integritet, ryser ni och fäller förhastade domar; när ni ser Mig komma från ovan, hur Jag slår läger i själ efter själ, 8 darrar ni och sätter igång med att förstöra Mina lägerplatser, 9 Mina egendomar ... när ni ser Förbundets Ark 10 som ett glittrande Tecken i skyn, när denna strålande Skatt visar sig inför era ögon, detta Underverk som rymmer Min Härlighet, skövlar och plundrar ni alla som välkomnar Min Härlighet .... salig är den som smakar Mitt fördolda Manna; det är er frälsnings Föda 11 han skall få gå in i Mitt Rike för att dela Min Härlighet ....

- Jag ensam är Visheten; Jag, Gud, predikar för er, och idag tecknar Jag er alla mer än någonsin med Min Helige Andes sigill; öppna era hjärtan och ta emot de andliga välsignelser som Jag oupphörligt sänder er från Himmelen; erkänn Min Tron, liksom helgonen, erkänn detta stora och underbara Människosonens Tecken och stäm in i helgonens hymn och sjung:

hur stora och underbara
är inte alla Dina verk.
Herre Gud Allsmäktig;
rättfärdiga och rätta är alla Dina vägar, 12
Konung av begynnelsen,
vem är väl som Du?
Du ensam är Helig,
och nu kommer de första att bli de sista
och de sista att bli de första;

”Du har uppenbarat Dig
för dem som inte sökte Dig,
Du har visat Din Tron
för dem som aldrig
vördade Ditt Namn
och nu är det just dessa
som kommer för att tillbe Dig
och vördar Dig;
de har lärt sig av
Din Andes Mun
att förkunna Ditt lov;

”dessa är de
som kommer att vara trogna mot Dig,
ty Du, som är Lammet,
och sitter på Tronen
kommer att vara deras Herde
och leda dem
till livets vattenkällor;
friköpta som en första skörd
åt Dig, vår Gud,
och åt Dig, Lammet;" 13

Min Helige Ande skall församla de lama och föra tillbaka de vilseförda; de kommer att bli inympade i Mig; för att på nytt ära Mitt Heliga Namn och återupprätta Mitt Rike på jorden; – Vassula, Min nåd är över dig, så varför fruktar du? Jag är med dig ....

....återställ Mitt Hus 14 ....

Jag säger dig, snart kommer du att vara hos Mig; till dess, gör Min Faders Namn och Mitt Namn känt, så att Mina barn inser vem de tillhör och vem de kommer ifrån; låt Mig få använda dig för Min Plan; lilla vän, Jag, Jesus, välsignar dig; ic;


2 Gud menar att Han kommer att vara närvarande och vara med mig. 1 Sam 4:7: ”Gud har kommit in i lägret.” Vår själ kan bli ett läger i vilket Gud kan leva. Vi kan bli Hans Tron också.
3 Syftar på Upp 13:14: "Odjurets bild."
7 Gud talar om Sin Helige Ande.
9 Lägerplatser står för själar som Gud övervunnit och gjort till Sina.
10 Förbundsarken representerar Guds Närvaro i detta stycke, och även Guds Helige Ande.
11 Den helige Anden representerar här ”Föda”, andlig kunskap, Vishet. Hebréerna bar det himmelska mannat i en behållare placerad i Förbundets Ark ( Heb 9:4).
14 Detta sade Herren efter att ha gjort en paus, Han sade det i ett mycket allvarligt tonläge men mycket lugnt med majestät och myndighet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message