DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helige Ande

5 oktober 1992

Fader, en gång,
innan Ditt Majestät återupplivade minnet i min fattiga själ,
hade jag glömt vem som hade skapat mig.
I nästa stund återställde Du mitt minne. 

Du bad mig att lyfta mina ögon upp mot himlarna, 

en stråle av Ljus lyste då på mig
och likt en förtärande eld, vilade Din Ande över mig.

Sanna Ljus, Outtömliga Skatt,
Du inger oss fruktan, Du är överväldigande Stor! 

Hur skulle jag kunna annat än tacka och prisa Dig,
Mildaste Fader, 

för att Du låtit Din Ande vila över min eländiga själ
och gjort Din Ande ett med mig?

frid vare med dig;

det är Jag, Jahve, din Evige Fader, Den som undervisat dig med Vishet; Jag är Den Helige som kom till dig i ditt elände och helade dig;

Jag talade till dig i din sömn och sedan dess, när fjällen fallit från dina ögon, såg du Ljuset; Jag har lärt dig, dotter, att inte frukta för Mig, men att frukta Mig endast när du förkastar Mig och gör uppror mot Mig; Jag har lärt dig att i förtroende vistas i Min Närvaro och visat dig Min Oändliga Mildhet och den Faderliga Kärlek Jag har för var och en av er; Jag Själv har ryckt upp dina synder med rötterna och i deras ställe planterade Jag Mina nådegåvor i dig, i det utrymme som givits Mig; även om din själ fick löpa som över eld var Jag tvungen att fortsätta Min väg i din själ och tillintetgöra alla de rivaler som gjort sig hemmastadda hos dig; i Min Svartsjuka Kärlek utbytte Jag dessa rivaler mot riklig frukt och sedan dess blev Jag din bordskamrat, din glädje!

lyssna nu, Min dotter, Min Egen, och skriv och berätta detta för Mina barn:

ur djupet av Mitt Hjärta ropar Jag till er alla! välsignade är de som har öron till att höra; om det inte var för Mina profeter, vem skulle då ha förutsagt Min Sons ankomst? om ni säger att ni lever av Sanningen och i Min Kärlek, hur kommer det sig då att ert släkte idag hugger ner Mina profeter och förföljer dem precis som era förfäder brukade göra?

genom Min Oändliga Barmhärtighet byggs en Stad upp på nytt för Mitt Eget folk; kommer denna förnyade Stad att byggas på blodet från dem som ni i evighet kommer att förfölja? idag mer än någonsin sänder Jag er Min Helige Ande för att förnya er, men hur länge skall detta släkte fortsätta att göra motstånd mot Min Helige Ande? säg Mig, kan en kropp leva utan ett hjärta? förstå, att Min Helige Ande är Hjärtat i den Kropp som är Kyrkan; lär er att Min Helige Ande är Kyrkans Andedräkt, själva Essensen av iver för Mig, er Gud; Min Helige Ande är Himmelens söta Manna, som mättar de fattiga;

lycklig den människa som öppnar sitt hjärta för Min Helige Ande, han skall vara som ett träd vid en flod, som frambringar ny frukt varje årstid, med löv som aldrig vissnar men som är läkande; lycklig den människa som öppnar sitt hjärta för Min Helige Ande, likt en kristallklar ström skall Min Ande flöda som en flod i hennes hjärta och förnya henne, ty varhelst denna flod flyter, springer liv fram, och glädje! har ni inte läst: Livets Flod, som rinner upp från Min Tron och från Lammet skall flyta fram mitt i stadens gata?

Min Helige Ande kommer att fly undan från ondsinta själar, men kommer att visa Sig öppet för de oskyldiga, de fattiga och de enkla; med stor glädje skall Min Helige Ande omsluta dessa själar och bli deras Helige Följeslagare och Vägledare; och när de går, kommer deras gång att vara obehindrad; när de springer kommer de inte att snava; och skulle de dricka dödligt gift kommer de att förbli oskadda; skulle de möta en legion demoner på sin färd, kommer de att klara sig utan skråmor;

Min Helige Ande skall lära dem den sötma som utsöndras från Mig, djupen av Min Eviga Kärlek;

Min Helige Ande skall ta de oskyldiga och sluta ett förbund av Kärlek och Frid med dem, så att de blir redo att bli Hans kamrat och följeslagare;

Min Helige Ande skall lyfta dem och bära dem, så som en brudgum bär sin brud över tröskeln; Han kommer också att bära dem innanför helgedomens murar där omätliga rikedomar och mysterier ligger, mysterier som inget öga tidigare har sett; och liksom en Brudgum smyckar Sin Brud med juveler, skall också Han smycka dem med konungslig kunskap så att de får glädjas åt troner och spira; O vad skall inte Min Helige Ande göra för er!

Min Helige Ande är livets krydda, Glansens Kungliga Krona, Skönhetens Diadem från Min Mun, Härlighetens återsken från Den Levande, den Hemliga Uppenbarelsen av er skapelse; Min Helige Ande är smaken i era predikningar vid Mina Sammankomster och er Tids fullbordan .... Han är ert hjärtas Flammande Eld och förnimmelsen av Mina Mysterier; Min Helige Ande är temat i era lovprisningar till Mig och uppenbarar för ert hjärta att Jag Är Den Jag Är; den uppenbarar för er ande att Jag är er

Abba,

och att ni är Min avkomma, och Min säd .... saliga de renhjärtade, de skall se Mig; jubla och var glada och öppna er för att ta emot Min Helige Ande så att också ni kan glädja er och höra Min Röst! öppna era hjärtan så skall ni få se Min Härlighet, och som när ett barn behöver tröst, skall Min Helige Ande trösta er, Hans kärlek till er övergår all mänsklig kärlek;

Jag, Skaparen av himlar och jord säger er, Min Helige Ande är Brudens Brudgum, Hennes, som höll det Spädbarn Som skulle frälsa och återlösa er, och genom vilkens Blod ni skulle vinna frihet och förlåtelse för era synder; Han är Brudgummen till Den som Han fann vara lik en inhägnad trädgård, innehållande de mest sällsynta dygdernas innersta väsen, en förseglad källa, den mest älskvärda av Kvinnor, badad i renhet genom Sin unika fullkomlighet; Min Ande kom över Henne och överskuggade Henne och förhärligade Mig genom att göra Henne till Guds Moder, Moder till hela mänskligheten och Himmelens Drottning;1 sådan är Min Helige Andes Rikedom ....

Jag öser Min Helige Ande över er alla, nu .... idag .... Jag, Jahve, den Allsmäktige, säger er: Jag ger er alla denna fria gåva för att rädda er för Min stora Kärleks skull; Kärlek och Trofasthet stiger nu ned; Jag, Jahve, lutar Mig ned från himmelen för att omfamna er alla, Min räddande hjälp erbjuds er från höjden; är ni villiga att samtycka med Min givna Lag? är ni villiga att anförtro Mig er själ?

säg inte att Jag är oberörd av ert elände och oemottaglig för era böner; om era länder står i flammande lågor, om bränder uppslukar ert folk och om jordens invånare smakar dödens vanära beror allt på er stora avfällighet; ni har vikit bort från Min Helige Ande, Han som skulle ha klätt er med välsignelser, Han som skulle ha fått ert hjärta och er kropp att hoppa och sjunga av glädje till Mig, er Gud; men ni föredrog att bli hemlösa, tiggande och faderlösa och idag tyna bort i dödens skuggor; hur beklagar Jag er inte .... O, släkte! hur länge till kan ni trotsa Mig?

Min Kärlek uppfyller jorden, Mina rop fyller Mina sändebuds munnar och fastän Min sorg är överväldigande och Min Rättvisa nu svämmar över, kan Jag ännu bevekas och Jag kan ta emot den trohet ni skulle erbjuda Mig; Jag är beredd att förlåta er genom det Blod som utgjutits av Min Son och genom Hans Offer om ni tar Mina Ord till ert hjärta;

snart, mycket snart nu, skall Min Helige Ande blåsa på er med sådan kraft att ett mäktigt dån skall ljuda till jordens fyra hörn, som en påminnelse inför jordens alla invånare; sedan, omedelbart vid ljudet av Min Helige Andes Andedräkt, skulle alla jordens folk att falla ned på sina ansikten i tillbedjan inför Mig, Herren, den Allsmäktige, den Allra Högste, och till sist skulle folket buga sig djupt inför Lammets Tron och ta emot Välsignelsen från Tronen;

och nu frågar Jag, som skapade er och som formade er: kommer Jag att få höra ert ångerrop?


1Jag vill notera att när Fadern dikterade detta stycke för mig som handlar om Vår Välsignade Moder; om Han inte vore Gud, skulle jag sagt att Han var exalterad, så stor var Hans Glädje.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message