DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Domens Dag- Avskiljningens tid har kommit
Lammets Sigill

20 juli 1992

Min blomma, Jag, Jesus, välsignar dig och ger dig Min Frid;

ända från början har Jag bett er alla att leva ett heligt liv eftersom Jag är helig; Jag har bett er, Mina käraste, att förändra era liv så att ni ärver Mitt Rike; när Mina änglar som hade fått den högsta makten gjorde uppror mot Mig och fördärvet drog med sig en stor del av dem, skonade Min Rättvisa dem inte; de kastades ned i underjorden i väntan på Domens dag; de kommer också att dömas inför allas ögon; och o! .... vilken fruktansvärd syn det kommer att bli! Jag skall döma var och en i enlighet med vad han har gjort och inte gjort; inför Min Tron kommer alla att stå i tystnad och i bävan ty Dagen för denna slutgiltiga Dom kommer att bli så fruktansvärd att den får alla att darra av skräck framför den Högste Domaren som Jag Är;

ni kommer alla att se ett stort antal fallna änglar som drevs ut ur himmelen och stred, i bitterhet och ondska, mot Ärkeängeln Mikael och hans änglar; ja, era ögon kommer att se Mina Rivaler, Rivalerna till Den Helige, till Den Smorde; ni kommer alla att se de fallna änglarna, skickliga som Lucifer, den ursprungliga ormen som försökte föra alla mina söner och mina döttrar på avvägar; ni kommer att se mängder av dem som befläckade Mitt Namn och överträdde Min Lag; de som vägrade låta sig fostras av Min Helighet och föredrog att stämplas på sina pannor av Förrädaren; ..... 1 ja, Vassula, en bister syn har visats för dig;

Jag säger dig: Jag skall snart komma med Mina helgon för att förkunna domen över världen och straffa de skyldiga; idag uppenbaras Min Nåd för hela mänskligheten för att förnya er alla med Min Helige Ande innan Min Dag kommer, och för att påminna er om Min Lag;

Jag kommer på den Dagen att återgälda var och en efter vad han förtjänar; Jag har sagt att Jag skall straffa strängt var och en som skymfar Nådens Ande och behandlar Min Ande som dåraktig; det är därför ni bör hålla er vakna; idag ber Jag er mer än någonsin tidigare att viga er själva, era familjer och era länder åt Våra Två Hjärtan;

tillåt Mig att märka era pannor med Min Helige Andes sigill; avskiljningens tid har kommit, räkenskapens tid är här; Jag har sagt till alla att Jag skall komma över er som en tjuv, när Jag kommer åter kommer ingen att misstänka någonting; av två män kommer då den ene att tas med, den andre lämnas kvar; av två kvinnor kommer den ena att tas med, den andra lämnas kvar; Skörden är nästan redo att bärgas och oräkneliga döda kroppar kommer att bli kvar när Jag säger:

"Jag Är här!"

sedan skall Jag säga till Min ängel:2 “stunden har kommit att sortera ut och gallra ut alla som inte är Mina; avskilj dem som erkände Mig från alla dem som inte har velat följa Min Lag; avskilj dem som tillät och välkomnade Min Helige Ande att vara deras Ledare och deras Fackla, från dem som i sin avfällighet gjorde uppror mot Mig; 3 avskilj dem som är märkta på pannan med Lammets Sigill, från alla med odjurets namn eller med talet 666;” Tiden är inne och Jag Själv märker Mitt folk med Mitt Namn och Min Faders Namn;

Vassula, Jag öppnade inte himmelens förråd för att hälla ut Mina välsignelser i överflöd bara för dig, utan Mina välsignelser utgjuts över hela mänskligheten nu, innan Min Stora Återkomst; du lever, som Jag har sagt, i en tid av stor barmhärtighet och nåd, men Dagen kommer nu, brinnande som en smältugn; och alla de som inte har blivit tecknade med Mitt Namn på sina pannor kommer att vara som stubbar på den Dagen; Jag uppenbarar för dig vad som skall komma innan Jag bryter det sjätte sigillet;4

kom och vig er till Mitt Heliga Hjärta och till er Moders Obefläckade Hjärta; som Jag har sagt, ni lever i en period av Nåd och Barmhärtighet; dotter, på samma sätt som du förändrades från att ha varit olydig mot Mig och har försonat dig och stiftat fred med Mig och nu åtnjuter barmhärtighet, så skall det ske dem som fortfarande gör uppror mot Mig; Jag skall visa Min Oändliga Kärlek och Barmhärtighet för hela mänskligheten innan Jag sänder Mina fyra änglar till jordens fyra hörn5 vilkas uppgift är att ödelägga land och hav; Jag har beordrat dessa änglar att vänta innan de gör landet eller havet eller träden någon skada, tills Jag har märkt Mitt Sigill på pannan på dem som har samtyckt till Min Lag;6 de som har tagit emot Mina Nådegåvor och Min Barmhärtighet, till dessa säger Jag: tjäna och vänta inte att bli betjänade så att Min Fader i himmelen tilldelar er en plats i Sitt Tält;

genom att vara trogna mot Mig kommer ni att få utstå svår förföljelse, men har Jag inte lovat er vita kläder i himmelen? har Jag inte lovat er att ni inte längre skall vara hungriga eller törstiga?7 så frukta inte när stormarna reser sig upp mot er, Skriften fullbordas; saliga är ni som dör i Mig, Herren! Jag skall sannerligen belöna er;

Mitt barn, Kärleken är nära dig och Min Ande är över dig; Hopp, Mitt barn, finns i Mitt Heliga Hjärta; Kärlek, Min egen, ges dig i överflöd; och Tro är en välsignelse från Mig;

Min Ande gläder sig i din intighet och Min Själ fröjdar sig i din bräcklighet; Jag har uppväckt dig till att trösta Mig och glädja Mig; Jag har utvalt dig av nåd till att släcka Min törst efter Kärlek; det har inget att göra med dina förtjänster eftersom du inte har några;

är du redo, Mitt barn, att behaga din Frälsare?

Ja, Herre, Jag vill behaga dig!

till vilket pris som helst?

Till vilket pris som helst. Allt jag har som är gott är Ditt. Du är min alltid Trofaste Gud, Den Helige.

Jag skall leda dig med känslig hand och Jag skall andas på dig så att du sprider Min ljuvliga doft omkring dig; var uppmärksam när Jag talar, Min elev, Jag har trängt tillbaka en legion demoner som var på väg för att plundra Min egendom, 8

Prisad vare Jesus!

kom, dotter, vi skall arbeta; var förenad med Oss; 9 vi, oss?

Ja!


1 Jag fick här en vision av denna stora mängd fallna änglar som stod framför Guds Tron på Domens Dag. Det var fruktansvärt, och sorgligt.
2 Anspelar på liknelsen om ogräset.Matt. 13:24-30.
3 Detta ställe bekräftar den helige Paulus profetia i 2 Thess. 2:1-12. De två tecknen som förutsäger tidernas slut: det Stora Avfallet (Revolten) och den Laglöse (Upprorets ande).
7 Anspelar på Upp. 7:9-17.
8 Mig.
9 Jesus och vår Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message