DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Laglöse och det stora Avfallet

27 juni 1991

kom, låt oss arbeta; tro på Mig;

– det har sagts att före Min Stora Återkomst skulle tecken ges åt er; ni skall vara uppmärksamma på dessa tecken som förebådar Min Härlighets Dag; man kan upptäcka alla dessa sanningar genom att noggrant läsa Skriften; hur kommer det sig att era förstånd inte är öppna så att ni kan förstå Skriften? kom nu och förstå; hör Mig nu, Mitt barn: ditt släkte trivs i sitt uppror; hur långt har inte deras avfall gått! Jag för Min del har förökat Mina kallelser, Mina varningar, Jag försökte få er uppmärksamhet dag efter dag, Jag förökade Mina Välsignelser; men Jag fick inte något svar; Jag sade: ”skulle Jag finna någon när Jag kommer?” varför svarade ingen när Jag ropade? men istället för ett svar på Min enträgna bön vände ni ryggen åt Mig, ”vem tror Han att Hans Budskap är riktat till?” var allt Jag hörde; så upproriska de är och hur hädar de inte Min Gudomlighet! men ingen människa kan upphäva den Utsatta Tiden, inte heller Stunden; dessa skall komma över dem, lika plötsligt som en åskknall;

idag, dotter, är Antikrist Upprorets ande, som kommer från Satan, så som Skriften definierar honom: den Laglöse,1 som är den vanhelgande skändlighet som ställts upp i Mitt Tempel som profeten Daniel talade om – var och en av er är Mitt Tempel ... den som Skriften kallar den Laglöse och som definieras som den vanhelgande skändligheten är ett av de två förebådande tecknen på Tidens slut; det andra tecknet är ert stora avfall;

din tidsålder, Mitt barn, har brustit genom att inte ge Mig den tillbedjan ni är skyldiga Mig, men som också är ert Liv; Satans plan var att erövra denna tidsålder och få er att tro att ni kan klara er utan Mig; därför trängde Upprorets Ande, som är Antikrist, in i Min Boning;2 det är Laglöshetens ande, för att inte säga mer, och den har idag ställa sin tron i Min Helgedoms innersta;3 denna Upprorets ande får dem som har den inom sig att ropa: “Jag är en gud!”4 människor har avfallit och genom deras avfall öppnades vägen för Satan att gå in i dem och leda dem alla mot en våldsam död;

denna Upprorets ande som ödelägger själen, sinnet och hjärtat, är Motståndaren som aposteln Paulus talade om; han som gör anspråk på att vara så mycket större än allt det som människor kallar ”gud”, så mycket större än någonting som tillbeds; 5han som säger: ”Jag vill utmana Makten”6 och så sätter de sig alltså själva i Mitt ställe7 och utfärdar sin egen lag för att föra krig mot Min Lag och allt som kommer från Min Ande;

dag efter dag, timme efter timme fortsätter de att vålla Mig sorg och förolämpa Min Helige Ande; O stoft och aska, ni som avlägsnade Mitt Eviga Offer från ert inre, vill ni dö? varför konkurrerar ni med Mig? varför avvisar ni Nådens Helige Ande? var och en som förnekar Mig är Antikrist, ty han förnekar Fadern, Sonen och den Helige Ande som är en och densamme, för Vi tre är alla eniga;8

idag förnekar många av er Min Helige Andes utgjutande; den nåd och de gåvor som Min Helige Ande ger er genom Min Gränslösa Frikostighet blir ignorerade och förtigs; dessa människor förnekar och förkastar Min Andes alla gåvor; många går omkring och bär fromheten som en mask men vill inte veta av Min Kyrkas inre kraft, den kraft som är Min Helige Ande;

de säger: ”Jag har bevarat Min tro, allt som nu väntar Mig är Min rättfärdighets segerkrans;” Jag frågar er: har ni gjort allt ni kan för att träda fram inför Mig? Jag har försökt att väcka er och tala om för er att ni är som en uttorkad flod, och att alla era ord är tomma; och när syndaren blir omvänd genom Min Helige Ande, knappt har han gått in i Mitt Hus, knappt har han upptäckt de Skatter som Mitt Hjärta hållit i förvar åt er alla, förrän ni kommer över honom som en stormvind och frestar honom tillbaka till gudlöshet; han som just har undkommit upproret, honom frestar ni att göra uppror på nytt;

på Domens Dag skall Jag säga er: ni har inte trott på Mig, utan fick Mig att framstå som en lögnare, eftersom ni inte litade på det vittnesbörd Jag gav er om Hjälparen, Påminnelsen om Mitt Ord, ja, Sanningens Helige Ande, just Denne Ande som ni aldrig upphörde att ignorera och förfölja, aldrig upphörde att förneka och undertrycka; istället för att förena er med helgonen som med välsignelser och glädjerop hyllar och prisar Min Helige Ande, jagar ni dem och förföljer dem utan uppehåll, allt medan ni håller fast vid fromhetens sken; ni provocerar Mig med era ständiga förnekanden ...

hur kan Jag då undanhålla stenarna från att ropa ut Min sorg? ni hindrar Min första skörd att hylla Min Helige Ande, därför säger Jag er: om dessa tiger skall stenarna ropa ut9 Min bedrövelse; 10 vad Jag en gång sade till Jerusalem säger Jag nu med sorg till er: ”om också ni hade förstått Mitt Fridsbudskaps Skönhet! men ack, det är fördolt för era ögon!” om ni bara hade fattat Min Helige Andes Härlighet som skänker välsignelse efter välsignelse över er alla ... men ack, ni varken ser eller hör Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern sänder i Mitt Namn, som undervisar er och påminner er om alla de sanningar Jag har gett er, ty denna världens furste använder er frihet för er egen undergång;

Herre, visa Din Barmhärtighet också mot dessa,
liksom Du lät mig höra Dig,
låt också dem höra;
och liksom Du visade Din Skönhet för mig
så att jag bländades,
visa Din Fullkomlighet också för dem.

de lyssnar inte, de lyssnar bara till sin egen röst, till och med när Mina Tårar rinner framför dem får Jag inget svar; Jag har prövat alla vägar för att finna ett sätt att tränga igenom deras dövhet och få dem att komma till Mig och ha Mig som grund för sin styrka, så att Jag i Min tur kan leda dem till helighet och låta dem få ärva Mitt Ljus;

Jag är den Helige som de så ondskefullt förråder, och Jag är den förste att förlåta dem, om de bara för ett ögonblick ångrade sig ... men så länge de håller fast vid sin självtillräcklighet kommer de inte att höra Mig, inte heller kommer de att kunna se hur Jag idag fullständigt träder fram och som aldrig förr uppenbarar Mitt Heliga Ansikte för hela världen;11 Jag, Herren, skall fortsätta att lysa över dig, skapelse, och Jag skall sprida Mitt Ljus över jordens anlete; över solen som förmörkats och månen som mist sitt sken12 i er tidsålder och som fick er att avfalla i ert mörker, snart skall era vedermödor vara över;

Jag avser att förvandla era träskmarker13 till en trädgård; natten till dag; era städer14 som idag ligger i spillror till städer av Ljus; era nerrivna altaren15 skall åter byggas upp och med Min Egen Hand skall Jag lägga grunden i era tempel;16 Jag skall förnya hela skapelsen; 17Jag skall förnya er alla med Min Helige Ande; kom, Vassula, Mitt lamm, allt skall bli skrivet och på det sätt Jag vill att det skall skrivas;

Kärleken är vid din sida;


2 I våra själar.
3 I det innersta av våra hjärtan.
6 Anspelning på Jes. 14:14: "Jag vill göra mig lik den Högste."
7 Anspelning på Hes. 28:2: "Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag."
10 Gudomliga manifestationer i bilder och statyer av Jesus och Maria som gråter.
11 Anspelning på Joel 3:1.
12 Anspelning på Matt. 24:29.
13 Oss.
14 Oss.
15 Vi.
16 Vi.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message