DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helige Ande skall utgjutas också över hedningarna
Mina Nådegåvor över er kommer att mångfaldigas

25 mars 1991

Herre, denna vecka är det den heliga påskveckan för katolikerna, och nästa vecka är det de ortodoxas heliga påskvecka. Jag känner att det är fel att ha olika datum och att vi skiljer oss åt i Ditt namn. Det kan gå så långt att man hör folk säga: deras Jesus är inte vår Jesus!

Jag älskar er alla lika mycket, men många av er tycks inte förstå detta; eländiga är ni alla, syndare är ni alla, bräckliga är ni alla, men ni är alla Min avkomma; förstår du Vassula? har Jag gjort någon åtskillnad? Jag kom till du och visade du Mitt Heliga Hjärta; 1 Jag prövade alla vägar och sökte på vad sätt Jag kunde göra dig till Min, Jag lät välsignelse på välsignelse regna ner över dig för att uppväcka dig från de döda och forma dig, eftersom du saknade Vishet, Jag uppvaktade dig och i Min Ömhet utvalde Jag dig att bli ett vittne för ett folk som inte var ditt eget och bland vilka många inte har förstått varför Visheten har utvalt en främling bland dem;

Jag, det Heliga Hjärtat, är fast besluten att visa dem att Jag tog dig, en främling, till dem för att dela Mitt Hjärtas Rikedomar, Dess glädjeämnen och sorger; ja, Jag har kommit för att undervisa även främlingar om Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar, idag har Jag skrivit en ny sång för dem, för Jag är en och densamme! så elev, fortsätt därför att inte göra åtskillnad under Mitt Namn, även om du virvlas iväg av Mina fienders andedräkt skall Jag inte lämna dig försvarslös; Jag skall alltid komma till din hjälp, Mitt barn; om de utmanar 2 dig så svara inte, Jag skall svara i ditt ställe;

Skriften säger: Gud gör inte skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar Honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör;3 men människor har delat upp sig i olika läger, de har segregerat sig under Min Helighet; men vänta och se, Min Helige Ande skall (till mångas stora förvåning), utgjutas också över hedningarna; Jag säger er sannerligen, detta skall säga rum innan detta släkte förgår; så fatta mod, Mitt barn, var inte rädd; Jag skall förena er alla till slut ... och ormen skall inte längre tillåtas att förgifta din föda, släkte; din föda skall vara hel och ren; sorg och klagan skall ta slut; Jag älskar er och Mitt folk skall bära Mitt Heliga Namn4 som ett i denna enhet;

O att Du lät
Himlarna rämna och steg ned!
I Din Närvaro skulle inte bara bergen smälta,
som profeten Jesaja sade, 5
utan också de tre järnstängerna som Du lät mig teckna:
de romerska katolikerna, de ortodoxa och protestanterna.

Jag lovar dig: Jag skall inte låta Min Kyrka att förbli splittrad länge till; Jag skall Själv komma över Henne med full kraft och återuppbygga Henne; tro Mig, Min älskade; Jag skall inte stå ut med detta trolösa släkte längre; som det är kan Faderns vrede inte hållas tillbaka längre; det är därför som Mina Nådegåvor över er kommer att mångfaldigas: för att rädda er; Vassula, jorden har ännu inte åtnjutit Min Frid i dess fullhet; som torr mark törstar den ännu efter den Frid som Jag lämnade kvar åt er, och som ett rinnande vatten i en trädgård skall Jag komma ner för att vattna er; och du, Mitt barn, jubla! för Jag har slagit rot i dig och skapat Mig ett hem i dig; och i dig skall Jag växa, om du tillåter Mig;

be nu med Mig, Mitt barn, till Fadern, säg efter Mig denna bön;

Fader,
välsignat vare Ditt Namn;
ty Din Älskade Son, Jesus Kristus,
kom till världen, inte för att döma den,
utan för att rädda världen,
Förbarma Dig över oss,
se på Din Sons Heliga Sår,
som nu är vidöppna
och kom ihåg det pris Han har betalat för oss
för att friköpa oss alla,
kom ihåg Hans Heliga Sår,
och de två Hjärtan som Du Själv förenade i Kärlek,
och som led tillsammans,
den Obefläckade Avlelsens Hjärta
och Din Älskade Sons Hjärta,

O Fader,
kom nu ihåg Hans Löfte
och sänd oss Hjälparen, med full kraft,
Sanningens Helige Ande,
för att påminna världen om Sanningen
och om Din Sons foglighet,
ödmjukhet, lydnad och stora Kärlek,

Fader, tiden har kommit
när splittringens välde ropar efter Fred och Enhet,
tiden har kommit
då Din Sons sårade Kropp
ropar efter Rättfärdighet,
den som världen ännu inte har lärt känna;
men ge oss, Käre Fader,
genom Marias Obefläckade Hjärta
och Jesu Heliga Hjärta,
denna Frid i våra hjärtan,
och uppfyll Skrifterna
genom att uppfylla Din Älskade Sons Bön till Dig:
att vi alla må bli ett,
ett i den Gudomliga Heliga Treenigheten,
så att vi alla tillber och prisar Dig,
kring ett enda Tabernakel,
amen;

Min dotter, älska Mig så som Jag älskar dig, älska varandra så som Jag älskar er; var välsignad, kom;


1 Jesus menar att Han har kommit till en grekisk–ortodox och inte till en katolik men använder sig av katolsk terminologi när Han talar till mig.
2 Från lekmän till präster och biskopar (katolska). Somliga säger att jag borde konvertera till romersk-katolska kyrkan för att bevisa att jag är äkta.
4 Bara Kristna, under Kristus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message