DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En Bön om Enhet

8 april 1991

Min Herre?

Jag Är; lilla vän, frid vare med dig, älska Mig och håll fast vid Mig, för du har inte sett Mig för sista gången; 1

Jag är glad och lättad!

Jag skall inte tillåta din kraft att tyna bort, Jag skall förse dig med Min Föda som Jag alltid har gjort; blomma, Mitt Budskap denna gång är en bön för alla länder, en bön om enhet, kom, skriv:

”Lovad vare Herren
för den Himmelska Föda2 Du ger oss,
detta som uppfyller Skriftens Ord
och fullbordar Ditt Verk,
Du har givit Din Kunskap
till barn och inte till de lärda,
ty detta behagar Dig, Herre;

”Lovad vare Herren,
som har öppnat vägar
så att Ditt folk kan vandra på dem
och komma till Dig och fylla Ditt Hus,
för trots att Du sände Din Son i världen
och världen såg Ljuset tydligt,
tog de inte alla emot Ljuset,
utan vände sig istället mot mörkret och avföll;
världen har avfallit
för de har avvisat Sanningen
och föredrog att leva under en Lögn;

"ja, Herre,
Du älskar världen så mycket
att Du idag, trots vårt fördärv,
sänder oss Din Helige Ande utan förbehåll,
för att uppliva oss och ge världen liv på nytt
genom att förnya varje varelse,
så att var och en ser Din Härlighet
och tror och så omvänder sig;

”Lovad vare Herren,
som öppnar Himmelens portar
och öser ur Dina Förråd
detta Fördolda Manna3 som sparats för vår Tid;
nej, det var inte Mose som gav oss bröd från Himlen,
det var Du, Fader, som gav oss att äta det Sanna Brödet,
och liksom Din Son, Jesus Kristus,
är Livets Bröd,
ger också den Helige Ande oss föda,
för allt Bröd som kommer ner från Himmelen är Liv;

”Skriften säger:
alla skall bli undervisade av Herren, 4
och kött och ben kan inte uppenbara Sanningen
om inte Sanningen blir oss given
av Den som grundlade Sanningen
och skrev Den i våra hjärtan;

”Fader, må Ditt Namn
alltid vara prisat och ärat på nytt;
låt världen gå från Mörker till Ljus,
från Lögn till den fulla Sanningen,
från Likgiltighet till Brinnande Iver;

”Fader, Skapare av Himmel och Jord,
stunden har kommit att visa oss
de Nya Himlarna och den Nya Jorden
där Din Helige Ande skall ta Sin Boning i oss;
Mildaste Fader,
liksom Du förhärligade Din Son
och Din Son förhärligade Dig,
låt Sanningens Helige Ande på nytt förhärliga Din Son;

”Fader, Skriften säger
att den första himmelen
och den första jorden skall förgå inom kort,
för att bevisa för världen
att Ditt Ord är Levande och Verksamt
och att Jesus verkligen har övervunnit världen;
när den dagen kommer,
skall också Din Sons bön till Dig bli uppfylld,
för vi skall alla vara ett i Dig
liksom den Heliga Treenigheten är En och samme Gud;
vi skall inte längre skilja oss åt
under Ditt Heliga Namn;

”Lovad vare Herren
och Ära åt den Högste
för att Han, i vårt stora avfall  
sänder oss Vår Heliga Moder,
vars Hjärta Du Själv har förenat i Kärlek med Jesus,
och som led Tillsammans;
och det är åter Tillsammans
som dessa Två Heliga Hjärtan skall förnya oss
och föra oss tillbaka till Livet och till Dig;

förlorade får skall bli återfunna;
vilsekomna lamm skall påminnas
om sin rätta fålla och sin Rätte Herde,
denne Herde som varken lämnar Sin hjord
eller överger de förlorade,
men helar de sårade och stöder de trötta;

”Lovad vare Herren
i vilkens Helige Ande vi tar emot dopet,
sannerligen, Källor av Levande Vatten
flyter fram och den törstige får dricka,
ty fritt flyter de fram från Ditt Heliga Tempel, 5
detta Tempel som Du reste upp på tre dagar,
och av Din fullhet får vi i dessa sista dagar ta emot
Din Helige Andes Nådegåvor, som återupplivar oss, 

för detta är Ditt Himmelska Manna,
den Andliga Föda som kommer från Anden;

”låt Ditt folk, Fader,
inse att bannlysningen snart skall upphävas,
och att Lammets och Din Tron
snart skall upprättas på Sin plats ibland oss; 

Rättfärdige Fader, bered oss därför
för denna Ärorika Dag,
när vi kan prisa Dig och förhärliga Dig
alla runt Ett Heligt Tabernakel;

"Fader,
Jag tackar Dig för att Du hör min bön
och för att Du har gett mig Dina Ord
för att visa världen
Ditt Heliga Hjärtas Rikedomar,
amen;"

kom nu, dotter, kom nu, lilla vän, upphör inte att älska Mig; ord av uppmuntran skall du alltid höra från Mig; så ha förtröstan och lita på Mig;


1 Jesus menar på det här sättet, för min inre blick, och att höra Honom inombords.
2 Andlig föda.
5 Såret i Jesu sida.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message