DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud är den Ömmaste Fader

3 november 1990

(Vår Heliga Moders Budskap.)

frid vare med er, små barn;

som en mor som matar och tröstar sina små barn så föder också Jag era själar, genom att ge er Guds Ord; som en mor som tröstar sina barn i tider av nöd, så böjer också Jag mig över er för att trösta er; Jag vakar över er själ med Mina böner; Herren är inte sen att uppfylla sina löften, men Han väntar tålmodigt på att var och en skall få nåden att se Ljuset och bli omvänd;

de Nya Himlarna och den Nya Jorden som utlovats är mycket nära er nu; under tiden medan ni väntar bönfaller Jag er, helga era liv och lev heligt; Jag vill se en verklig omvändelse i er, kära barn! var och en som har undkommit världens laster men sedan låter sig ledas av principer som inte kommer från Visheten utan från Dårskapen kommer helt visst att falla;

Gud är Kärlek, Han är förlåtande och sen till vrede; Gud är den Ömmaste Fader; rannsaka ofta er själ så att ni vet om ni befinner er i Hans Ljus eller inte;

var som en trädgård för Herren där Han kan åtnjuta Sin vila i er, och fylla Sin Själ med dess ljuvliga väldofter, och där Han kan vila Sitt Huvud på dess gröna gräs; låt Mig få förvandla ert hjärta till en skön trädgård åt Herren, så att när konungarnas Konung kommer för att besöka er, Han inte vänder bort Sin Blick från er, utan erbjuder er att bli ett offer åt Hans Själ, en fånge i Hans Hjärta;

spill därför ingen tid, för Hans Blick följer vart och ett av era steg; Fridsfursten manar er att be om fred och Jag, Fredens Drottning, bönfaller er att be om fred; Satan är nu som en rasande tjur och Mitt Hjärta är sjukt av vad Jag ser komma, trots att Fadern av Barmhärtighet inte har visat Mig allt;

Jag färdas över hela jorden för att söka frikostiga själar men Jag finner inte tillräckligt med frikostighet att ge åt Jesus för att blidka Faderns Rättvisa; stora gottgörelser måste fortfarande göras; Jesus behöver frikostiga själar som är villiga att gottgöra för andra; det är därför Jag gråter; Mina Ögon upplöses i tårar av Blod inför de fruktansvärda syner Jag ser komma;

idag, om Jag berättar allt detta för er, är det inte bara för att göra intryck på er eller skrämma er, men för att vädja till er att be om Fred; det är Gud som för Sin Kärleks skull sänder Mig över hela världen och till varje hus för att samla er, en efter en, och omvända er innan Hans Dag kommer; älskade barn, kom inte till dessa samlingar bara för att få se tecken, om Jag kommer hela vägen från Himmelen till er tröskel så är det för att ge er Herrens Frid och Min Frid; tillåt Mig därför att förvandla era hjärtan till en vacker trädgård åt Den Helige, så att Han i era djup kan finna en helighetens, kärlekens, fridens, renhetens, lydnadens, ödmjukhetens och trofasthetens ande; då skall er Konung använda alla dessa dygder och bekämpa ondskans makter;

vakna upp från er sömn, barn, och ändra era hjärtan; Jag är glad att se så många av er fasta på bröd och vatten, och idag ber jag dessa generösa själar att lägga något mer till sina fastedagar; jag ber er att ångra och bekänna era synder, kära barn; vakta era läppar så att ni inte dömer varandra; låt inte, samtidigt som ni fastar, era läppar bli orsak till er fördömelse; älska varandra; lev våra Budskap;

er Konung sänder er Sin Frid; Jag skall fortsätta att vaka över världen och föra till Herren dem som är långt borta från Honom; Jag behöver era frikostiga böner, Mina barn;

Jag välsignar er alla, Jag välsignar era familjer, era vänner och också dem som ligger er tungt om hjärtat; ja, alla är Guds barn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message