DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förhärda inte ert hjärta med tvivel
En bön för Ryssland

8 juli 1990

(Lens – Budskap till bönegrupperna)

frid vare med er alla; Jag, Jesus, välsignar er alla ... känn Min Närvaro bland er i denna stund, känn Mig i era hjärtan ... förhärda inte ert hjärta med tvivel; öppna ert hjärta så att ni till fullo kan förstå Mitt Budskap om Kärlek;

Jag stiger ned, Jag som är Konung och Härskare, hela vägen till er för att påminna er om den Kärlek som Jag har till er och om Mitt Offer; Jag kommer för att påminna er om vem ni tillhör; Jag har återlöst er alla med Mitt Offer och ni tillhör Mig;

om Min Nåds Ande utgjuts över er så frikostigt idag, beror det på att fikonträdet är nästan moget och mycket snart skall ni äta av det; ni kan inte längre säga: ”var är min Gud?” Jag vill låta ängarna grönska igen så att ni finner vila på dem; Mina Vingårdar skall Jag fortsätta att föröka och Mina fruktträd skall frambringa frukt i överflöd, ni kommer att äta vad era hjärtan begär ur Mina Himmelska Förråd; hör Mig, er Himmelske Fader, öppnade Han inte Sina Himmelska Förråd för att mätta ett svältande folk med manna? er Himmelske Fader lät bröd regna ned över Sitt folk, och från klippan vid Horeb lät Han vatten strömma fram så att de kunde dricka; och Jag, har Jag inte mångfaldigat bröden och fiskarna för att mätta tusentals?

O människor, så trossvaga, hur kommer det sig då att ni inte kan känna igen tiden? varför tvivlar ni nu på att Min Nåds Helige Ande1 utgjuts så uppenbart över er? har ni inte förstått att Min Helige Ande mättar er i er ödemark? Jag sade, “Jag skall vattna Min trädgård, Jag vill bevattna Mina blomstersängar”; 2 “Jag skall utgjuta undervisning som profetiskt tal, som ett arv åt alla kommande släkten”, 3 var inte rädda, det är Jag, er Herre, er Frälsare;

om ni hade trängt in i mysteriet med mannat och mysteriet med mångfaldigandet av bröden och fiskarna, så skulle ni idag till fullo ha förstått Min Andes utgjutande; ni skulle ha förstått Mina Bespisningsunder från era fäders tid;

blomma,

(Här avbryter Jesus mig, klockan är 16:23.)

bed nu för Ryssland med Mig;

“O Gud, låt henne följa Dig,
O Herre, rädda hennes själ
och uppväck henne så som Du har uppväckt Lasarus,
smycka Din dotter,
som är Dig så kär
och bevara henne i Ditt Gudomliga Hjärta
så att hennes bild speglar Din Gudomlighet,
res henne upp så att hon vandrar vid Din sida,
håll upp henne nära Dig och befria henne
ur fångenskapen,
äkta henne och gör henne helt och hållet till Din;
amen;"

säg det till Mig;

(Jag gjorde det.)

skriv, Min Vassula: 4 till dagens bespisning;

inse och förstå Min transcendens och Min trohet till Mitt Löfte om frälsning; Jag skall inte gömma någon av hemligheterna för dig, släkte, ty Jag skall snart märka ut en öppen huvudled, obesudlad, och Jag skall kalla den: Helig Väg, som leder er till ett öppet Tabernakel; inga fler lyor för schakaler! inga fler dolda handlingar nattetid! inget strykande omkring i mörkret! Jag, Herren, skall föra fram allt i ljuset; det skall aldrig mer bli natt, ty Mitt Ljus skall lysa över er i evighet; ja, Jag skall uppvisa Min Kunskap på denna öppna huvudled och Jag skall sätta ut vägmärken för att leda er till den; Jag skall markera vägen väl;

då skall Jag ge er en iverns ande så att ni tillber Mig, er Gud, och de som är Mina förlorade söner och döttrar skall Jag med stor kärlek ta tillbaka i Min Famn, och de skall leva i Mitt Ljus; då skall hela Himmelen fira deras återkomst; ingen människa kommer att säga: ”var är Vår Herre?” för Jag skall inpränta Min Lag djupt i ert hjärta; detta Löfte står skrivet framför Mig; Jag skall bygga upp Jerusalem på dess forna grund;

Jag hade hoppats att vid Min Återkomst finna helighet, men Jag finner ett bedrägligt folk som tär på Min Kropp; kärlek, men Jag hör bara hatets rop ljuda från deras förödelse; var är den härlighet och skönhet Jag en gång gav dem? var är Anden som Jag en gång begåvade dem med? dessa Kains söner har bytt ut mörker mot ljus och ljus mot mörker; de har blivit oandliga; och Min Lags befallningar som är Heliga, ignorerar de helt och trampar dem under sina fötter; denna tidsålder motsätter sig Min Lag och motsäger varje bokstav av den; har Jag inte uttryckligen sagt att den som tar emot Mina Bud och håller dem är den som älskar Mig?

i er tidsålder finns det många som gör anspråk på att vara lärda i Lagen, men de förstår varken argumenten de använder eller åsikterna de upphöjer; o vad de tröttar ut Mig med sitt prat! de tröttar ut Mig för de vakar varken över Min Kunskap eller Min Lag; Jag kommer inte genom dessa Budskap för att fördöma, Jag kommer för att varna er av Kärlek och väcka er från er slöhet; Jag kommer också för att uppmuntra den återstod, från präster till lekmän, som älskar Mig och förblir trogna mot Mig och återspeglar Mig: ni som visar er kärlek, för er skull skall Jag bana en öppen huvudled, välsignad; och längs den skall jag plantera fruktbara träd; 5 din jord kommer att ge näring åt många och ingen skall kunna fördärva din jords frukter, inte heller göra dig ofruktsam; ni kommer alla att kallas: Trogna; och ni kommer att vara allt som inte är högmod, bedräglighet och rationalism; er frukt kommer att mätta utsvultna länder, länder som förstörts till ateism;

Jag ämnar klä er alla i Mina kläder från fordom,6 och återuppbygga Min Kyrka på dess forna grund; Jag skall smycka Min Brud med hennes forna Smycken och era munnar skall upphöja Mig och prisa Mig utan ände;

Mina älskade, Jag är världens Ljus och Jag går framför er; ändå säger Jag er detta: Jag har andra får som inte hör till er fålla, även dessa skall Jag leda in under Min Pånyttfödda Kyrka så att det blir en hjord och en Herde; gå ut till alla folk och lär dem att be denna bön till Fadern:

Barmhärtige Fader,
låt dem som hör och hör
men ändå inte förstår,
höra Din Röst denna gång
och förstå att det är Du, den Heligaste av Heliga;
öppna ögonen på dem som ser och ser
men ändå inte urskiljer,
så att de ser Ditt Heliga Ansikte
och Din Härlighet denna gång;
lägg Ditt Finger på deras hjärtan
så att deras hjärtan må öppnas
och förstå Din Trofasthet,
Jag ber och bönfaller Dig om dessa saker, Rättfärdige Fader,
så att alla folk omvänder sig och blir helade
genom Din Älskade Sons, Jesu Kristi Sår;
amen;

förstå också, att med denna bön ber ni för: hela världens frälsning;

mod, bröder; Mina elever, mod; Jag är med er varje dag; predika och försvara Mitt Ord utan någon fruktan, förkunna Mitt Namn med iver, påminn världen om att Jag är Helig; lär dem att leva heligt; var mild så som Jag är mild, ha Mitt tålamod och Min Kärlek; bara en liten tid nu, en mycket liten tid, och Den som ni väntar på skall ha kommit; Jag skall komma som Kärleken, ja, Kärleken skall återvända som Kärlek i denna ödemark; Jag skall uppfylla Löftet snart;

men, kom ihåg, Mina kära vänner, vad Mina profeter förkunnade om Tidens slut; de sade att stora vedermödor kommer att föregå denna Ankomst och att jordens grundvalar kommer att skaka och ett stort jordskalv skall komma; himlen skall se ut som om den var av ett evigt mörker; men frukta inte, för Jag skall vara vid er sida; Jag har tecknat er panna med Min Kärleks Sigill;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; Jesus Kristus är Mitt Namn och Jag säger er: Jag älskar er för evigt; var ett;


1 I hela detta avsnitt talar Jesus om Fadern, sig Själv och den Helige Ande, och visar på Treenighetens närvaro och handlande under öknens tider.
4 Fortsättning på Hans Budskap.
5 Den “nya erans” präster.
6 Fornkyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message