DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rationalismen, det vapen som bekämpar Min Gudomlighet
Vilken Gåva är större än Hans Kärlek?

6 juli 1990

frid vare med dig, här är Mitt Budskap:

frid vare med er; Jag är er Frälsare som talar till er; Jag är Han som älskar er mest; Jag har kommit till ert land för att ge de blinda syn och ta bort synen från dem som påstår att de ser ... Jag har kommit till er för att ni skall lyssna till Min Röst, Min Helige Andes Röst, den Ständiga Påminnelsen om Mitt Ord och om allt som Jag har givit er; lyssna till Mig: jordens invånare, vad Jag älskar er! trots er fruktansvärda gudlöshet och er likgiltighet gentemot Mig älskar Jag, er Jesus, er;

idag, Mina älskade, kommer Jag och står framför er som er Herde för att säga er: Mitt Rike är nära och innan den här mansåldern är förbi, kommer allt som har förutsagts av Mina profeter av idag, att ha inträffat;

be för dem som Jag har givit munnar att prisa Mig med, men som bara använder dem till att vanhelga Mitt Heliga Namn;

be för dem som Jag givit ögon till att se Min Skönhet, Min Helighet och Mina Underverk, men som har blivit blinda, med syndens fjäll över sina ögon;

be för dem som Jag givit öron till att höra Mitt Ord och Mina Kärlekshymner, men som låtit sin hörsel bli dålig av fruktan för att höra och bli omvända;

be för dem ur vars munnar kommer falskt vittnesbörd och som inte är medvetna om det, deras ledare kommer att falla och de skall få möta Rättvisan;

be för dem som aldrig upphör att kasta förgiftade pilar mot varandra, de skall få inse hur de skadar Min Kropp;

be den bön som er Heliga Moder gav er i Sitt föregående Budskap, för att beveka och vända bort Min Faders Rättvisa; be Fadern att Han lyssnar till ert släkte; gottgör för de hårdnackade själar som aldrig upphör att göra ont;

be för alla dessa själar, Mina små hjärtan, ty ni är jordens salt; och Jag, Jesus, säger er: fatta mod, små hjärtan, för Jag är med er;

Jag skall se till att Mitt Namn hålls Heligt fastän Mina fiender fört in denna stora avfällighet i Min Kyrka och förödelsens styggelse i hjärtat av Min Helgedom och fortfarande håller sig kvar på grund av sin stolthet;

Sannerligen säger Jag er, Min boning skall bli återuppbyggd på sina forna byggstenar; Dagen är nära då Jag skall komma över dessa visa män och förstöra all deras så kallade vishet och deras fientlighet mot Min Gudomlighet; Jag skall dra upp dem med rötterna så att de inte längre kommer att frodas; de har avfallit från Mig, ja, de har vant sig vid att vandra i Avfällighet och låtit Rationalismen bli deras vägvisare och reskamrat, det vapen som bekämpar Min Gudomlighet;

om någon törstar efter Kunskap, låt honom komma till Mig och dricka så skall Jag ge honom levande vatten; gå inte och drick ur en människas lärosatser, vilka kommer från hans eget förnuft; den människan sätter mänsklig ära framför den ära som kommer från Gud; så till dessa säger Jag: ve er när världen talar gott om er!! den dagen skall komma då de blir tvungna att tala från marken, men innan deras röst når Mig kommer de att tystas ned av dammet och det tjocka lagret av deras synder; Rättvisan kommer att segra;

sannerligen säger Jag er, i dessa kommande dagar skall Satan och alla de orena andarna arbeta, inte på ett fördolt sätt, som de tidigare gjort; nej, tiden är nu inne då han och dessa orena andar kommer att visa sig öppet för jordens invånare; Satan skall sända falska profeter och han skall mångdubbla dem likt sand och skapa förvirring bland er för att bedra till och med de utvalda, så var försiktiga så att ingen bedrar er; detta tecken är tecknet som föregår Mina kommande Stora Tecken; demonen är idag som ett sårat vilddjur, vilket blivit ännu farligare, men frukta inte, ni som älskar Mig, Jag skall ge er den trygghet ni suckar efter;

men ve dem som förorenade Min Helgedom och förde in stor avfällighet i Min Kyrka, svavel och eld skall falla över dem! sannerligen säger Jag er, i de lyor där schakalerna1 bor, skall snart en väg bli röjd, obesmittad, som skall kallas: Helig Väg; de orena skall ej färdas på den, men de levande skall komma att gå där, för de vet hur man tillber Mig och de kommer att böja sina knän och säga till Mig: amen ... amen ...

små barn, hys aldrig agg mot varandra, var förenade, var förenade, var ett; det är Jag, Jesus, som ber er om detta; Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; denna Suck som märker er som Mina;

(Vår Heliga Moders Budskap)

frid vare med er; Mina barn, Jag skulle vilja att ni idag läste och mediterade över Luk 15:4-7; ja, Jesus vill inte förlora någon av er, det är därför Han ständigt söker ert hjärta; be, Mina små barn som aldrig förr, håll Guds Namn Heligt och kom ihåg att var och en som söker Herren kommer att finna Honom; för den som bultar kommer dörren alltid att öppnas; arbeta för er frälsning, be om allt som ni behöver;

Jag vill att ni skall vara glada och fridfulla i Herren, för Herren har gett er Sin Kärlek som Gåva, och vilken Gåva är större än Hans Kärlek? finn Frid i Herren, denna frid som många av er saknar; träng in i Guds Kärlek så skall Han rena er själ; prisa Herren för Han är god och tålmodig; kom inte till Honom bara i era egna intressen, kom inte till Honom omedvetet, bara av plikt, kom till Herren för att prisa Honom och Älska Honom;

tänk på de välsignelser som Gud dagligen ger er; begrunda de välsignelser Han dagligen ger er och ge Honom era hjärtan medan ni tackar Honom, Mina älskade; visa Honom er tacksamhet också;

Jesus är Kärlek, Jesus är Hopp och Jesus betyder Han-Som-Räddar, så tvivla inte på Hans Kärleks Storhet; ha Tro på Honom, Han kommer för att rädda även de minsta bland er; vittna för jordens länder om denna Stora Kärlek och sprid Hans Budskap till jordens fyra hörn;

Jag, er Heliga Moder, är alltid nära er, Mina barn; Jag välsignar er; Må Min Sons Frid råda i era hjärtan;


1 Här talar Jesus om frimurarna i Hans Helgedom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message