DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De bryr sig inte längre om frukterna från Våra Hjärtan

10 januari 1990

(Jesus kallade mig för att diktera Sitt Budskap till vår bönegrupp den 27:e januari.)

frid vare med er, känn Min Närvaro, Jag är hos er; bered era hjärtan att lyssna och förstå Mina Ord; älskade barn, det är nu litet mer än ett år som Jag, Herren, har varit tillsammans med er på det här speciella sättet, genom att ge er Mina Budskap och på detta sätt har Jag visat er Såren i Mitt Heliga Hjärta, Jag har gjort känt för er i vilket tillstånd Min Kyrka av idag befinner sig och orsaken till Min Själs bitterhet; Jag har delat med er alla Mitt Kors av Frid och Kärlek; Jag gjorde Mina mest förtroliga önskningar kända för er och Min Helige Ande har påmint er om Mina föreskrifter; Jag har påmint er om Min Kyrkas undervisning; Jag har samlat er för ni är Mina Egna och det är till Mina Egna Jag kommer för att visa Min Härlighet;

Jag är i er och ni är i Mig; Jag är världens Ljus och ni, Mina små, är de kärl som bär Mitt Ljus och Mitt Budskap om Frid och Kärlek; Jag har samlat er som en herde samlar sina får tillbaka in i fållan och Jag har omslutit er med Mina Armar; men Jag har också andra får som Jag också måste leda; Jag förbereder er för att leva under de Nya Himlarna och den Nya Jorden, för tiden närmar sig nu då Kärleken skall återvända och bo ibland er; snart kommer ni att höra Kärlekens steg på återkomstens Väg, och det är därför Min Röst hörs över hela jorden, av samma skäl får era unga visioner; Jag har sagt att Jag skall utgjuta Min Ande över hela mänskligheten och era söner och döttrar skall profetera och Jag skall ge Mina Välsignelser även till de ringaste; ja, Min Röst ropar idag ut över öknen, Jag kallar var och en av er, ändå är det några som inte förstått vad Min Ande menade, de har varken förstått Mina Tecken eller era ungas visioner; de bryr sig inte längre om frukterna från Våra Hjärtan men behandlar Mina utvalda själar som inkräktare;

Jag skall bli kvar hos er på det här sättet för endast en kort tid nu, men Jag skall inte lämna er utan att försäkra Mig om att ni har skydd och bete; Jag är er Gode Herde som sörjer för er, Jag är Herren som likt en väktare vakar över er från ovan; hur skulle Jag kunna motstå att stiga ned till er och använda alla medel för att nå er när Jag hör er klagan och er ångest? hur skulle Jag kunna motstå att skynda till er när Jag ser så många av er på väg mot den eviga elden? Jag kommer till er på det här sättet, inte för att döma er, utan för att väcka er; Jag kommer för att rädda världen, Jag kommer inte för att döma världen, men världen tar miste på Tiden igen, så som de misstog sig på Tiden för Min Ankomst som Messias, de kände inte igen Mig utan behandlade Mig som det behagade dem, och överlämnade Mig till hedningarna;

världen tog också miste på Tiden för den som var satt att bereda vägen för Mig; de kände inte igen Johannes Döparen som kom i all rättfärdighet som Elia, men behandlade också honom som det behagade dem; och idag kommer ert släkte återigen att missbedöma Tiden, ty denna Tiden är inte till deras fördel; Jag har sagt att i den yttersta tiden kommer Jag att sända er Mose och Elia till jorden, men ert släkte kommer inte att känna igen Dem, de kommer varken att lyssna till Dem eller förstå Dem, de skall misshandla Dem och förkasta Dem liksom de förkastade Johannes Döparen och Mig som Messias;

Jag har sagt att i de sista dagarna kommer många falska Kristusgestalter att uppträda och Jag har bett er att vara på er vakt emot dessa falska Frälsare, som i era dagar är de falska religionerna, Jag har gett er Mitt Ord och varnat er för att följa efter dessa sekter; Jag har anförtrott Min Kyrka till Petrus och Jag har bett honom att föda er, se efter er och älska er;

sannerligen säger Jag er, innan detta släkte förgår skall allt ske som Jag sagt er, så bli inte lurade, men stå emot era motståndare, stå emot dem som sätter sig upp emot Petrus; Jag skall Själv ge er vältalighet så att ni känner igen vad Anden säger till Församlingarna idag, så bekymra er inte för hur ni skall försvara er ...

fikonträdet har mognat och Mitt Rike är nära er nu1 ... be för dem som inte förstår, att tro är också en gåva från Mig; Jag har utvalt er och det är därför ni kommer att bli förföljda, men låt inte era hjärtan oroas; älska varandra och döm inte, låt denna kärlek som Jag har visat er vara tecknet på Mina nya lärjungar, så att de kan känna igen att ni kommer från Min Fålla och att ni är Guds barn och är i Gud; Mina små barn, älska varandra som Jag älskar er; be inte om tecken, var nöjda med det som Anden ger er nu; sannerligen säger Jag er, snart kommer det att vara En Enda Fålla som skall ledas av En Enda Herde;

Jag är Ande och Jag önskar att ni tillber Mig i ande och sanning och inte med döda ord; lär er därför att bedja med hjärtat; be för hela Kyrkan, var Min Kyrkas rökelse och med detta menar Jag att ni skall be för alla dem som förkunnar Mitt Ord, från Påven som representerar Mig till apostlarna och profeterna av idag, från ämbetsinnehavarna och ordensfolket till lekmännen, så att de blir redo att förstå att alla ni som Jag nämnde är delar av En Kropp, Min Kropp; ja, ni alla utgör en kropp i Mig;

be för dem som vägrar att höra, att de blir villiga istället för tveksamma till att lyssna till en predikan eller en uppenbarelse som Anden inspirerat; be att de får förståelse för hur Min Ande arbetar på olika sätt och hur Min Ande undervisar er, påminner er, varnar er; be att de låter Min Ande få tala ut;

Jag uppenbarar ingenting nytt; Jag har berättat allt detta för er i förväg så att er tro inte skakas när hårdare tider kommer; kom ihåg, Mina små, att den som aldrig har blivit prövad vet väldigt lite; Jag kommer att ständigt vaka över er, men Jag önskar att ni också ger Mig er fulla överlåtelse så att Jag kan forma er som Jag vill; Jag vill att ni skall vara som lera i en krukmakares händer; Jag tänker forma er alla tillbaka till Min Gudomliga Avbild; Jag ämnar ge er tillbaka den gudomlighet ni en gång ägde, men förlorade;

Mina blommor, Jag är Han Som Älskar er mest, Jag välsignar er alla med Min Kärleks Suck på era pannor; var ett;

kom, lyssna till Min Moder;

ta emot Mitt Budskap, Vassula; blomma, Jag välsignar dig;

Jag välsignar Dig Heliga Moder, jag lyssnar.

frid vare med er; Jesus och Jag välsignar er alla;

Den Helige är mitt ibland er och Visheten är er Lärare; hör Mig, Vår Kärlek till er är sådan att ingen människa på jorden någonsin kan komma i närheten av den i sin förståelse (ingen har någonsin sett Gud); 2 den Helige har uppenbarat Sitt Heliga Ansikte för ert land, Han har avslöjat Sin Kärlek och visat er Sitt Heliga Hjärtas Sår;

Gud älskade världen så mycket att Han sände Sin ende Son att bli Offret som tar bort era synder, Han som har Sin plats på Gud Faders högra Sida, steg ned av Sin Oändliga Nåd för att vara närvarande bland er, Sina Egna, på detta speciella sätt; den Heligaste av Heliga har kommit för att påminna ert land om att leva heligt eftersom Han är Helig; Han har kommit för att påminna er om att allt kött är som gräset och dess skönhet är som vilda blommor; gräset vissnar, blommorna faller av, men Hans Ord består i evighet;3

Mina små barn, Herrens Vingård sprids i era dagar till många delar av jorden och Hans Röst ljuder allt starkare i er ödemark; Han kommer att föröka dessa små oaser av Sitt Rike, så att Hans Rike på jorden blir så som i Himmelen; bli inte förvånade eller förbluffade, gläd er istället! gläd er över att Hans Helige Ande i överflödande mått strömmar ut över jordens alla länder och väcker nya lärjungar; om ni bara ville lyssna till Oss idag och inte förhärda era hjärtan som under Upprorets tid ... tiden är kort och jag bönfaller er att lyssna till Oss, för om en kort tid kommer ni inte längre att se Mig;

Mina kära barn, lev i Kristus, lev i Honom; var alltid beredda att möta Herren, för Herren är mitt ibland er; jubla och var glada tillsammans med Mig, fortsätt att göra allt som ni lärt av Oss, lev Våra Budskap så skall Gud förklara dem för er, meditera över Våra Ord, så att Guds Plan kan gå i uppfyllelse till slut; Han har för avsikt att förvandla era kroppar till en kopia av Hans Gudomliga Bild; Han vill föra er tillbaka till gudomlighet och göra er alla till: En Ren och Helig Kropp;

Enhet kan endast vara till Guds ära, så kom och lovsjung Herren, var inte som hedningarna, gör inte åtskillnad mellan varandra i Kristus; alla ni som lever i Kristus borde hjälpa varandra och så uppfylla Kristi lag, detta är en uppmaning till alla Kristna från er Herres Moder; Herren förbereder er alla, ni som lever under Hans Namn, för denna Härlighetens dag; ja, Herren skall ena Sitt folk och befria dem från allt ont; Barmhärtighet och Rättvisa arbetar med sådana under som inte skett på många generationer ... och Enheten skall komma över er likt Gryningen, lika plötsligt som kommunismens fall; den skall komma från Gud och era nationer skall kalla den: det Stora Miraklet, historiens Välsignade Dag; detta Mirakel skall ske helt till Guds Ära, och på den dagen kommer hela Himmelen att fira och glädja sig innerligt ... det är därför Jag bönfaller er, Mina barn, att vara i ständig bön och att älska varandra; överlåt er fullständigt till Gud så skall Han göra resten;

Jag välsignar var och en av er, Min Närvaro skall förnimmas av många av er när ni går in i era hem; Jag älskar er alla;


1 Jesus sade dessa ord mycket majestätiskt, och som om Han talade för sig själv.
2 Ingen har någonsin sett Gud. Ingen människa har någonsin helt kunnat förstå Guds kärlek, så ’vi’ har inte sett Honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message