DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Idag är Nådens Helige Ande sannerligen Hörnstenen

23 december 1989

frid vare med dig, dotter, rör vid Mitt Hjärta ... känn hur sargat Mitt Hjärta är;

(Med min ande kände jag Vår Herres Hjärta.)

ta bort de törnen som nu genomborrar Mitt Hjärta;

Visa mig hur jag kan ta bort dessa törnen, Herre.

törnen kan tas bort med kärlek; älska Mig, älska Mig, Vassula, var Min balsam, trösta Mig och led små själar till Mig; visa dem Mitt Hjärta, berätta för dem om Min Kärlek, ta bort varje tagg och ersätt den med en liten själ ...

oerhörda reparationer måste göras i Mitt Hus, men Jag skall återuppbygga Det, sten för sten, lager på lager; trots de svåra angrepp som Mitt Hus tar emot, skall Jag, Herren, segra till slut; då skall Jag fylla Mitt Hus med rena själar, som när duvor fyller sitt duvslag kommer det också att vara i Mitt Eget Hus; och Jag skall tillåta dessa rena själar äta direkt ur Min Hand, så att de lär sig att säga: ”Abba”; Gudomlighet skall övervinna förruttnelsen, förruttnelsen som genom världens lastbarhet gjorde Mina barn till gudlösa;

Jag avser att förvandla dessa rena själar till gudomliga varelser, som återspeglar Min Gudomlighet; det är därför Jag i dessa dagar oupphörligt påminner er om Sanningen, även om Jag upprepar Mig; även då några av er känner sig besvärade av att Jag upprepar Mig, skall Jag fortsätta att påminna er om samma sanningar, detta är det enda sättet att väcka några av de tröga själarna;

idag blir Nådens Helige Ande förkastad av de otroende, men de vet inte vad de förkastar; det är som Skriften säger: ...”stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten, en sten som man snavar över, ett stenblock man stöter emot”;1 dessa otroende snubblar över hörnstenen eftersom de inte tror på Min Helige Andes Verk; ja, idag stiger Nådens Helige Ande ned för att visa er Vägen, Sanningen och Livet, Han är sannerligen Hörnstenen, den Hörnsten som ni inte känner igen och helt och hållet förkastar;

dotter, trots din ofullkomlighet kommer Jag att kunna fullborda Mina Budskap; ta dina lidanden som välsignelser; tänk på hur Jag måste lida för att fullborda Mitt Verk och helade er alla genom Mina Sår; Jag, Herren, behöver frikostiga själar som är beredda att offra sig för andra och bli till små krucifix; alla dessa uppoffringar kommer inte att vara förgäves; väldiga gottgörelser måste utföras och tiden är kort;

så, lilla barn, stöd dig mot Min Skuldra när du är trött; fall inte, stöd dig mot Mig; vi är förenade; be, Min Vassula, för ditt släktes räddning; smek Mig, din Gud, med din litenhet; smek Mig med dina böner som kommer från ditt hjärta; Jag vill ha uppriktighet; Jag vill inte ha förpliktelser, Jag vill ha ditt hjärta; var fullkomlig!

kom, Mina Ögon lämnar er inte; ni är alla2 Min Glädje, Min Lycka;


2  Små själar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message