DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Dygds Kungliga Spira

12 juni 2020

En ängel talade och jag hörde honom säga: ”Mod! Stig upp! Herren kallar dig!”

jag gick till min skrivbok… och Herren talade:

O kom Min Själs älskade! Min törst efter att du ska vara med Mig på detta sätt är omättlig; Jag har gett dig Mitt Ord att följa och skydda dig från fallgropar; välsignad är du som med ett barns tro tjänar rättfärdighetens sak! som på en harpa kommer Mina Ord att genljuda som toner, melodier att bevara; Mina underbara Ord kommer att ges rytmiskt med änglalika melodier, klangfulla, hörbara och som når ut till denna och kommande generationer:

Min Vassula, fortsätt att vara som morgondagg som droppar från ovan på förtorkade land; var Mitt gyllene nät för att återföra Mina söner och döttrar som är fångade i mörka vatten; Jag kommer att stiga ned och välsigna dem genom att lägga Mina Händer på dem; ännu en gång skall detta förtorkade land blomstra; Jag är Livets Älskare, Jag är mänsklighetens Älskare som vill se detta förtorkade land, som världen har förvandlats till, bli ett frodigt Eden!

Herre, Du har fortsatt att säga att Ecclesia kommer att återuppstå;

det kommer den! därför att Min Ande är i Henne och i alla; Jag är känd för att hålla Mitt Ord, dotter, så du kommer att få se Rättvisa skipas snart; Ecclesia skall återuppstå! lyssna och skriv:

medan virvelvindar fortfarande blåser över Mitt Hus har Min Ande, som når på djupet i allt som existerar, tilldelat dig ämnen som bara kommer från Gudomen för att göra det möjligt för dig att förnya, smycka och ena Mitt Hus; förlora ingen tid i din tjänst hos Mig och att tjäna Mitt Hus; tillåt inte fienden att locka dig till att glömma bort att det är Jag som har fostrat1 dig i Mina Himmelska Gårdar, i Min Boning i Himlen;

i Min överflödande Kärlek för dig adopterade Jag dig för att ta emot outsägligt, mystiska Kunskaper och Urskillning, så frukta inte utan ha tillit; Jag har välsignat dig med urskiljningsförmåga genom den Helige Andes ljus i frågor rörande Min Kyrka för att rätt kunna döma så som Jag skulle göra; Jag har anförtrott dig Min Kärlekssång och Jag har lagt Mina Ord i din mun och Mitt Verk i dina händer; Mina Ögon är fästa vid det du gör för att skydda Mitt Verk från fienden, det är därför du ska behålla dina händer i Mina Händer och din mun i Min Mun; på detta vis, Vassula, fullbordar Jag Det med en avslutande finputsning;

Jag har sänt dig till många länder och som en hjort har Jag låtit dig springa och Jag har försett din själ med glädjebudskap för att överföra dem exakt som de gavs till dig så att alla kan blomstra och slå ut som liljorna; Vassula! Jag har övertäckt dig med Mitt innersta väsen och ljuvlig väldoft, sprid därför Min väldoft vitt och brett; låt jorden lyftas närmare Himlen; låt dem få känna sin Älskades Närvaro; låt dem få känna Min Kärlek; låt dem bli berörda, vakna upp och möta Mig, deras Brudgum! Låt dem få veta att Jag har berett Mitt Hjärtas Bröllopskammare med en gyllene tronhimmel över vår äktenskapssäng, parfymerad med myrra och rökelse; oh! säg till dem att Jag kommer att lösgöra dem från tistlars sällskap och leda dem till Min Äktenskapliga Kammare, sedan till Min Bankettsal; påminn dem om att Jag är deras Brudgum,2 berätta för dem om Min Kärlekssuck och hur Jag är sjuk av kärlek till dem!

kallad av änglar, formad av Mig, utsänd av Mig; med känslig Hand ledsagade Jag dig till Sanningen, Min brud som hörde Min Bröllopssång, vilken har fört många av Mina älskade söner och döttrar in till Brudgummens Mystiska Äktenskapskammare;3 tillåt dem inte att missförstå Mitt språk, Mina Ord är inget annat än mystiska och kontemplativa, den Helige Andes ljus; Mitt Heliga Hjärtas avkomma som är upplyst av Mitt Hjärtas lågor, fortsätt att föra tillbaka Mina söner och döttrar som gått vilse, alla dem som Jag har Skapat med Kärlek till Min Ära; påminn dem om att endast Min Dygds Kungliga Spira kommer att med älskvärdhet leda alla dem som är villiga att vandra med Mig på denna smala stig; vem som helst som är villig att ropa ut: ”här är jag Herre! jag är villig att lyda Din Vilja!”

påminn dem om allt det som den Helige Ande kan göra inom er; förstår du? utan den Helige Andes närvaro är dina dygder inte värda något eftersom ingen kan leva med tron att han är levande när han faktiskt är andligt död om han inte är riktigt förenad med ett Sant Liv; den Helige Ande, Han är den Ende som lyfter upp dig för att andas in ett Nytt Liv i Mig, din Gud; har du inte förstått att genom att ge Mitt Verk namnet ”Sant Liv i Gud” betyder det även att: ”Den Helige Ande pånyttföder och förnyar dig till ett liv i Mig?”

dotter, sa Jag inte i början: ”uppfylld, du skall bli många”* när någon får ta emot den fulla nåden kommer de inte längre att tillhöra sig själva utan tillhöra den Helige Ande; därefter kommer den Helige Ande, som omfattar allt utan åtskillnad, att andas i dig och röra sig i dig; i denna unika förvandling, synligt för andra själar, kommer Visheten att attrahera många andra och föra dem till den fullständiga Sanningen; det var den Helige Anden som uppenbarade för dig då att Skaparen var din Evige Fader, när du ropade till Honom med glädje: ”Pappa! Abba!";

människor frågar: ”hur kan vi också erhålla den Helige Andes nåd så att Kristus kan leva i oss?” om ditt hjärta vandrar långt bort från Oss4 och domineras av andra passioner, även av den minsta passion, kan du inte bli Sonens boning, det är Jag, inte heller Faderns, därför om du fortsätter att vara fäst vid världsliga intressen, sådana som är förgängliga, utan värde och saker som nöts ut, kommer de att vara ett Hinder för sann Välsignelse;

som med dig, dotter, som deltar i Min Frälsningsplan och som Jag gjort till en uthållig apostel för att uppenbara Kunskapen och Instruktionerna till mysterierna som getts till dig med glädje för världen, lär att det är den Helige Ande som tar bort din syndfullhet och ersätter den med dygder; ”Jag är Givaren av Liv; Evigt Liv”,5 ”Jag är närvarande i allting och ändå utanför allt; Jag kan fylla upp hela universum;” Jag har sagt: ”endast Min Dygds Kungliga Spira kommer att med älskvärdhet leda alla dem som är villiga att vandra med Mig på denna smala stig";

följaktligen, om du söker Mig med ett hjärtas enkelhet, följ då Min Dygds Kungliga Spira, den Helige Ande som håller allting samman och som vet allt även allt som blivit sagt, Han kommer att uppenbara Sig Själv för dig, Han kommer att hjälpa dig och bli din mest intima, närmaste Vän;

Han kommer att smycka er med dygder eftersom Han är en Outtömlig Skatt för mänskligheten; odödlighet finns i att vara släkt med Min Helige Ande, Han överglänser verkligen alla stjärnbilder tillsammans; Min Vassula, predika på samma sätt som du gjort i alla dessa år, med andlig iver och tveka aldrig att förkunna Mitt Namn; Jag har gett dig en lärjunges tunga för att tala utan fruktan, för att lyda, driva ut och utrota, för att bygga och reparera i denna mörka och oroliga värld

Jag har instruerat dig med Vishet för att upplysa människohjärtan; Mitt språk, som Jag har sagt, är inte bara mystiskt utan även Gudomligt; därmed kan inget orent finna vägen in i Min hymn om Kärlek; välsignade är de som har upptäckt Min Kärlekshymn och stigit in i Mitt Rike; för deras tro har Jag gjort allt tillgängligt som föregåtts av deras kärlek till Mig, en kärlek som med tiden växer högt som ett träd eftersom det är rotat i Mig, deras Gud, det producerar grönskande blad, välluktande blommor och frukter; deras kärlek, som är en gåva från den Helige Ande som upplyser deras själ kommer att fortsätta fulländas och växa inom dem så länge deras kärlek är rotad i Mig;

jag glömmer aldrig min uselhet, jag tackar Dig, min Herre, för att ha vänt bort mina ögon från synd;

Jag har alltid haft dig innesluten i Mitt Hjärta, förtjusande barn, Jag har varit nådig mot dig, när Mitt Ljus kom in i dig blev du helad; Jag är världens Ljus, Jag är Livet därför att Jag gör allt i dig levande när Jag är förenad med din själ; ödmjukhet ihop med en uppriktig omvändelse attraherar Mig, det bedårar Mig;

Herre, uppenbara Ditt Ljus i dunklet hos dem som lever i okunnighet, se ned från ovan på en usel värld, och om jag vågar säga, en döende värld…

oh, Vassula, Jag känner medlidande med alla och Jag ger Mitt Ljus till dem som bönfaller Mig, och precis som Jag gjorde då, i det Övre Rummet, sände Min Helige Ande till dem medan de satt och bad, så vill Jag också sända Min Helige Ande till dem som söker Mig med ett ångerfullt hjärta!

för att få Mitt Gudomliga Ljus måste man avstå från all världslig attraktion och världslig ambition, och de kommer att bli belönade och helade;

ja, Herre, vi är utblottade på Ljus utan Din Närvaro;

sannerligen, den mänskliga naturen är fördärvlig och utblottad på ljus; Jag är hela universums Elixir och Mitt oändliga Ljus förvandlar allt och alla, det genomborrar existerande mörker i själen; den som välkomnar Mig kommer att födas av Mig och kommer att förvandlas av Mitt Ljus och likna Mig; då kommer många att kunna se Mig i den själen precis som många har sett Mig på dig, Min utvalda dotter; även på dem kommer Jag att bli en Klädedräkt;

Jag kommer att fortsätta förökas i dig medan du kommer att förminskas; Jag har uppenbarat Mig Själv i dig på ett mystiskt sätt eftersom Jag är Gud och står över varje ande; vet du, Vassula, att ditt hjärta är Mitt gömställe?

oh, Du förvånar mig, Herre! gömmer Dig från vad? I detta usla hjärta och från vem, Herre?

Jag gömmer Mig för denna världs larm, Mina Öron är för känsliga för att lyssna till deras starka argument och gräl, larmet är för starkt för Mina Öron, den tysta kärleken saknas, det finns knappt någon fred där, inte ens bland Mina prästerliga själar; Jag ville dela Mina lidanden med dig som en äkta Make delar sina känslor och hemligheter med sin maka och sina bekymmer och sorger; det är anledningen att Jag finner Min sköna vila i dig, i ett litet hörn av ditt hjärta, därifrån kan Jag skriva genom din hand, medan Jag viskar i ditt öra Min brinnande Kärlek som Jag hyser för denna usla värld; medan Jag utför detta Arbete med dig finner Jag tröst och en stunds vila; Jag har stigit ned för att välja dig som hemvist; i denna tystnad kan Jag, som författare, skriva Min Kärlekens Lovsång i hopp om att världens larm upphör när den upptäcker Min Kärlekens Lovsång; med en önskan om att deras larm ska omformas till lovprisningar för Mig, deras Brudgum, deras Gudomliga Älskare, och till att deras häftiga argument skall vändas till tyst tillbedjan…

Min Närvaro i dig ger dig även en vision av Mitt Majestät; Jag var nådig mot dig innan du blev född och Jag har sänt Min Helige Ande till dig, mänsklighetens Vän, för att hjälpa dig till ånger; den Helige Ande, din beskyddare, har agerat som dörrvakt mot alla ondskefulla böjelser som försökte slinka förbi Honom; när du hade smakat Min andliga Lovsång blev allt som var oandligt intetsägande för dig;

Vassula, du kan vara säker på att Jag inte är en sådan som bara passerar för att inte ses igen på flera år, eller aldrig återvänder till dig; av nåd har Jag rest dig upp och av nåd besöker Jag dig och kommer att besöka dig; av nåd kommer Jag att stanna kvar hos dig och inom dig, förenade för evigt; denna nådefulla förening är en gåva till dig från Min Fader; nåden kommer alltid att vara med dig så länge som du följer och bevarar Mina Bud och håller Mina Föreskrifter levande inom dig; var inte rädd för Jag har fäst din själ säkert i Mig som ett embryo vid en navelsträng; Jag kommer att fortsätta besjäla dig för att du ska ge liv åt Min Kyrka, för att du med mod och iver ska stödja Min Kyrka och sprida Mina Budskap;

din iver för Mitt Hus har varit en sporre för många, så var tillitsfull för Jag är med dig; Min Hand kommer ständigt att välsigna dig; Kärleken älskar dig, ic;

 


1med andra ord, formade mig, lärde mig och utbildade mig.

2Is. 54:5 : ”Ty din man är han som har skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot,” (Bibel 2000).

3 Jag tror att Jesus menar: Hans Heliga Hjärta.

4 Den Heliga Treenigheten.

5 Den Helige Ande sade dessa ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message