DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

22 juni 2010

Vassula, Jag har kallat på dig barn! Jag är alltid med dig; prisa Mig varje dag för Jag står framför dig; Jag har väckt dig till liv, för att leva i Mig; - många läser och läser Mitt Ord och trots detta lever de det inte; många står i Mina församlingar och predikar, men ändå lever de inte 1

säkert är det inte alla Dina Herdar;

ödmjukhet saknas hos många; Min Kropps uppbyggnad har blivit skadad; om Min Kropp är avskild från Huvudet så är Kroppen död; förödelsen sprider sig i syfte att förvandla Mitt Hus till en ödslig plats, en öken!

vad kan Jag göra, Herre?

fortsätt att kalla samman och församla som du gör, tröttas inte, Min duva, Jag har alltid varit vid din sida; har du inte märkt det?

Jag har uppenbarat Mig Själv på dig som ett Tecken, så att du även repar mod; frukta inte för skuggorna 2, Jag är ditt mäktiga skydd; lita på Mig;

vad gäller de herdar som försummar att ta hand om Min flock och föra dem i vall; de är som det står i Skriften: "ve de herdar som låter fåren i min hjord gå vilse och skingras - det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem, ni har inte tagit hand om dem" (Jer 23:1) - trots att de tidigare var föredömen, så har de reducerats till att följa denna världens principer, de lånar sig till liberalism och glömmer bort att leva sina liv i enlighet med sina första löften;

Jag har bett dem att vara rotade i Mig och bygga på Mig och troget hålla sig till den tro som de fått ta emot; om de hade hållit sitt första glödande löfte till Mig och inte inlåtit sig till att bli förledda av världsliga ting, saker som är förgängliga, då hade Mitt Hus i dag överflödat av ära och Min flock skulle inte ha skingrats;

Sant Liv i Gud är Mitt Budskap; det har inte sitt ursprung i mänskliga läror eller mänskliga förordningar; det har sitt ursprung i Min Kärlek, det har sitt ursprung i Sanningen, det har sitt ursprung i den sanna läran, fyllt av dygder som för er till gudomliggörelse och som skänker denna generation en fullständig kunskap om Min vilja;

Min undervisning är bysantinska föreläsningar som ges till mänskligheten likt en förnyad dopkyss från Mig, för att uppväcka de döda till ett nytt liv och visa dem att sanningen är i Anden;

Anden hade förvarnat er om att under de sista dagarna skulle somliga avfalla från tron och välja läror som kommer från demoner; dessa har ingenting att vara stolta över; smärta och lidande har hemsökt många länder och ändå har inte Mitt Ord genomträngt dem; Jag har uppenbarat Min Kärlek för hela mänskligheten så att de i nåd skulle kunna ta emot Mig; en del kommer att fråga: "hur har Du visat Din Kärlek när så många länder utan uppehåll faller för svärdet och svält existerar bara runt hörnet?"

trots allt uppenbarade Jag Min Kärlek, genom Mina ständiga påminnelser och Mina oupphörliga varningar, Jag steg ner från Min Tron på detta sätt för att återupprätta era liv som omringades av försåtliga demoner; Min välvilja upphörde aldrig; men ni har varken väntat på Mig eller sökt efter Mig, Jag ropade på er men ni föredrog att inte lyssna; Jag visade er Min Barmhärtighet och överöste er med välsignelser som aldrig uppskattades, så hur kan någon säga att Herren inte har visat Sin Kärlek?

3, årstiderna kommer att fortsätta att förändras eftersom mänskligheten förstör jorden genom sin egen syndfullhet och gudlöshet; och likt ett rytande lejon kommer Mina lågor att falla ner från himlen, en våldsam eld; från ett av jordens hörn till det andra kommer Jag att antända raviner, berg, dalgångar, städer, och tömma jorden på många av sina invånare;

samtidigt kommer de som svor att förinta Kyrkan och vände Mitt Kors upp och ned, dessa kommer att bli brända i helvetet! förtvivlade änkor kommer att irra runt nakna och alla de 4 som svor att föra krig mot Mina profeter och mot heliga ting, också de kommer att få vad de förtjänar; nu sitter de fulla av tillförsikt på sina troner men inte så länge till; Jag skall komma till dem som Domaren och Min dom kommer att vara hård; Jag kommer Själv att avsätta dem från sina troner; även om de i dag döljer sig bakom en mask, så kommer Jag snart att söka upp dem och avslöja dem; se! Jag kommer att ödmjuka alla som fläckar Mitt hus; Jag kommer att tillåta att de blir förödmjukade eftersom de har satt sig över Mina lagar; Jag kommer därefter att ta in ett rent kärl i Mitt Hus och ditt hjärta kommer att glädjas och Min Hand kommer att vara utsträckt mot detta kärl som kommer att verka genom Mitt Ljus!

Jag behöver kärl, rena, hedersamma, redo att utge sig själva; milda mot alla människor, lämpade att lära de unga att vara anständiga, lydiga och gladlynta i Herren;

5 finns fortfarande i Mitt Hjärta, Mitt barn, åh! men den tid kommer, ja den är faktiskt närmare än någonsin då Jag kommer att uppenbara Mig som Domaren för dem som trampar på Min Kropp och leder Mitt folk bort från att sluta fred och förenas medan de med avsikt håller Min flock skingrad och i okunskap; Jag kommer att besegra deras makt när tiden är inne, tvivla aldrig;

kom, allt Jag behöver från dig är kärlek! ic


1 Vår Herre kände smärta och sorg
2 onda andar i människor
3 Dan 7:25
4 En del av dem är högt uppsatta i Kyrkan
5 metafor: här menas uppdelningen av Kyrkan

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message