DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

2 mars 2004

Gud helgar de Sina för att väcka dem till en fullkomlig mystisk samvaro; hur är det då möjligt att när Du, min Gud, utför så många mirakel och underverk, en gärning som övergår människans förstånd, jorden inte sätts i brand?

Gud kom i Härlighet och Ära till oss, överflödande av Sitt Eget Ljus, och ser på oss, i flammande majestät, med ett följe av Sina Ärkeänglar, Han stiger ned på detta överdådiga sätt, - en praktfull syn, för att tala med oss;

knappt har Han öppnat Sin Mun förrän en stråle av bländande ljus lyser upp Hans Heliga Anlete ännu mer; därefter sträcker Han sig mot oss med lågor av brinnande kärlek för att påminna oss om kraften som Han erbjuder oss genom att ge oss Arvedelen, medan Han kallar oss alla att uppnå fullkomlighet genom en outsäglig förening med det Gudomliga;

trots detta, O outsägliga Skönhet, Kungliga Höghet, genomträngs mina öron av ljudet från de otrogna som är begravda i mörker !

ändå, trots deras otrohet betraktar Jag dem oavlåtligt med Min blick full av Barmhärtighet;

ja, var barmhärtig mot dem som förargar Dig, och klänger sig fast vid tomhet och liknande, för de har sjunkit så djupt i fördärvets grop;

’otrogna skara! ni har smädat Guds Vilja och er andliga frukt är Kaos!

kom och sammanfatta era liv och se vad som ligger framför er: själens förruttnelse och fullständig Död... Synd är Död!'

Jag har skrivit ner Dina Ord Herre, under nitton år nu; min Gud, i full vetskap om min uselhet har Du anförtrott mig, detta Upphöjda Kärlekens Ode, detta Uppståndelsens Ode, och alltsedan dess har jag nästan blivit slukad levande har av våra plågoandar, Jag har förtalats och smädats utan orsak;

men Jag har erbjudit dig beskydd och belönat dig med välsignelser... låt psalmer blandas med lovsånger åt Mig, låt Mitt Hjärta hänföras; en liten sak som denna är ett välluktande offer...

Jag kände, i det förflutna något av Din Dom när jag var föraktfull, innan jag mötte Dig och Din Lag;

ändå kom Du till mig av barmhärtighet och lyfte upp mig... Du andades in i mig och Du helade mig; O Barmhärtige Gud! öppna ögonen på Ditt folk; det är ett stort antal som inte ser...

om än bergen störtade ner för att förena sig med vågorna, om än klippor smälte som vax inför Mitt Ansikte, så skulle Jag ändå visa barmhärtighet mot dem som fruktar Mig...

Herre, att skåda Dig är i sanning en överväldigande syn; majestätisk i skönhet, Ditt Namn överträffar jorden och himlen och låter för mina öron som Poesi; Jag välsignar Dig som är min Rådgivare, och medan jag sover är Du mitt Försvar ;

Ditt Ord ljuder vida omkring på jorden och varthelst det når uppväcker det de döda; Ditt Välde är ett evigt Välde;

tusentals ädelstenar utgjorde Din mantel då jag såg Dig, då Du steg fram ur molnen; som en Brudgum som sakta stiger nedför en trappa, steg Du ned, och med öppna armar talade Du till mig:

”du är en viloplats för Mig alltsedan Jag friköpte dig; nu kommer du vara Min elev och Jag kommer att lära dig och undervisa dig om den väg du skall gå...

du kommer att sjunga en ny sång till Min ära i syfte att omintetgöra Mina fienders onda planer att skada Min Kyrka; räds aldrig, inte ens om du inte hör något tal eller ljud från Mig; Jag är alltid med dig...

Jag skall vara din Lampa som lyser upp din stig; trots att dina angripare kommer att överfalla dig som en lavin, frukta inte, Jag Är bredvid dig; Jag har omgjordat dig med Min Styrka så att du kan segra och dra upp Min Kyrka från smutsen som täckt den och förhärliga Mig;"

tillåt mig då, Herre, att ännu en gång få svinga mig upp på Din kerub och flyga till Dig min Gud, svävande fram på vindens vingar /1/för att lyssna till min Guds Röst, lyfta Brudgummens slöja och begrunda Hans Ljuvlighet och Hans Gudomlighet; för Din Kärlek kommer att vara inför mina ögon...

min ande kommer inte att fortsätta att så ivrigt fråga mitt hjärta; "hur länge till kommer Han att dölja Sitt Ansikte för dig? under hur lång tid kommer Han att låta dig vänta innan Han för mig 2 till höjderna, upp mot Hans Gårdar i vilka jag mottar Vägledning och Kunskap, och där andra framsteg föräras mig, i det att jag stiger till nya höjder, till större insikt och Förståelse, för att tränga in i de ogenomträngliga lågorna av Sublim Kärlek; att tränga igenom djupen av Honom som är Ljuset?"

där inne kommer min själ, med vördnad, att betrakta den Skönaste, skönare än hela änglaskarans skönheter tillsammans; 3 där inne gör min Gud Sig Själv fattbar för människan;

i Gud löses den yttre världen upp, medan Hans egna sammanförs och blir ben av Hans Ben, kött av Hans Kött; rättfärdighetens Kungliga Spira ...

Min myrra, Min syster, var inte rädd, för Jag är med dig för att låta nedteckna Mitt ord; Jag kommer alltid att hjälpa dig och rusa till din undsättning, när människor frågar dig: "vad är nyckeln till kunskap?" svara dem på detta sätt: "ni kan kalla det kunskapens Ljus och den Helige Andens nåd, som ger er fullständig förståelse om Mina Mysterier och om Mig Själv; nyckeln till kunskap är en överflödande stråle av klart Ljus som upplyser dem som använder den för att uttrycka allt Jag vill förmedla på det mest fulländade sätt” det är som du sa: 'att tränga in i djupen av Honom som är Ljuset…' därför, du som är kallad till att samtala med Mig i Mina Kungliga Gårdar, och skriva ner Mina ord, jubla och var glad! jubla, för du har närts vid Mitt Bröst; Jag har närt dig med gudomlig nåd, ett läkande botemedel som helar svagheterna hos själ och ande, så att du kan följa Mig i Mina spår, på stigen av smärtor, självförnekelse, underkastelse för Min Vilja, liksom av lidelsefrihet; genom att bo i dig, fick Jag dig att blomma, efter att du hade närts vid Mitt Bröst, förvandlade Jag dig och gjorde dig till ett med Mig; så upphör att känna dig osäker, Jag är med dig;

Min ängel, Jag har skapat en profet av din intighet; de som inte accepterar dig eller Mitt Budskap, Jag säger dig, på Domens Dag, kommer Jag att visa mer barmhärtighet mot Sodom och Gomorra än mot dem som fördömer dig; om någon skulle komma till dig och ha fräckheten att skada dig, kommer Jag att överraska honom bakom hörnet; bry dig inte om människor med små själar, de är fördomsfulla, men framför allt saknar de ödmjukhet;

Jag kommer att leda dig till högre höjder av kunskap och askes, för att utveckla dig; Jag kommer att föra dig in på helgade stigar, så att du framför dig ser Min ära; Jag vill uppmuntra och stärka dig, och förändra din gestalt till att likna Min… pärla född genom Mig, åh, vad kommer Jag inte att göra för dig! Jag välsignar dig...ic


1 Ps 18: 10
2 min ande
3 här ska det förstås som Ljus; att Guds Ljus överträffar alla andra ljus i himmelen...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message