DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

5 Februari 2004

dotter, Jag har klätt dig i en skrud av ljus för att visa denna generation Min Ära; har du inte läst att Jag använder vindarna som budbärare och eldslågor som tjänare? en enda dag i Mina gårdar, några få droppar av Mitt Blod på dem, en enda blick från Mig och en välsignelse med helig smörjelse, och de är redo och fast beslutna, att gå ut och ge Mitt Ord till världen; de heligas himmelska församling slår följe med dem för att skynda på deras steg; Jag Själv för dem fram som deras herde medan vi skyndar framåt på den väg som vi är ämnade att gå; åh, Vassula, Jag är Uppståndelsen och Livet; allt jag gett dig i skriven form är en överflödande källa som renar kropp och sinne, själ och hjärta, det gör rent från tjära och sot; Jag, Kristus, har kraften att förvandla hela din varelse från mörker till ljus;

under de senaste arton åren har Jag talat till dig i ditt hjärta genom Min Helige Andes kraft; Mina Nåderika Oden som innehåller mystiska uppenbarelser och instruktioner, är till för dig och för denna avtrubbade generation; de är en gåva från Fadern, från Mig och från den Helige Ande; Vi talade inte på det sätt som filosofer gör, utan så som vänner gör; skatten Jag har uppenbarat för dig i dessa budskap är Jag Själv... Min dotter, Jag bad dig i början av Min kallelse till dig att skynda att springa till dina bröder och systrar för att dela denna gudomliga skatt med dem i vilken Jag uppenbarar Min Härlighet och Min Nåd; Jag bad dig att samla alla, oavsett vilka de var, eller vilken troslära de följde, och väcka dem ur deras sömn; några, som du har sett, bemötte Mig med stor entusiasm, de var till och med villiga att leva ett asketiskt liv; andra däremot, förstod Mig inte och avvisade Mig utan grund, och på så sätt påverkade de även andra omkring dem; Jag har också gett dig, Min Vassula, lektioner i Bysantinsk visdom, trots detta väljer just dessa som säger att de tillber Mig, de som kallar sig själva Bysantinska efterföljare, att undandra sig från att stiga upp i Min Handflata och erkänna Mig; därmed har de på grövsta sätt avvisat Min välsignelse och Min nåd...de påstår att de förstår allt men de förstår ingenting...

att möta Mig, när Jag uppenbarar Mig Själv genom Ljus är ett mirakel; ingenting är omöjligt för Gud; så du 1, den Östra Kyrkans broder, Jag frågar dig:

- kan Jag, i egenskap av Gud, välja att avslöja Mina Mysterier för mänskligheten om Jag så önskar? - kan Gud, i er tid uppenbara Sig Själv för mänskligheten i form av en stråle av gudomligt Ljus och kan i så fall människan av nåd uppfatta detta?
- du erkänner den Ortodoxa tron som den sanna religionen, har då den Ortodoxa tron någonsin avvisat möjligheten till gudomlig Vägledning som ges till människan genom Ljuset från den Helige Ande?
- tala om för Mig, Min vän, vad är höjden av det mystiska livet som du talar om? är det inte det intima och personliga mötet med Mig, Kristus?
- kan en människa förnimma Min Kunskap2 på egen hand? nej, verkligen inte, Min Kunskap uppfattas bara genom ljuset från Korset som gör alla ting som är osynliga för ögat, synliga och strålande; det är bara när ni ser genom er frälsnings Redskap som det är möjligt att förnimma alla Dess uttryck;
- vad är då att känna Mig och förstå Mig? och vad är förhållandet emellan Gud och människa?
- kan Jag, som Kristus, belöna med Min nåds fulla mått dem som uppriktigt söker nåd?
- du har utfört många dagliga uppgifter, men Jag skulle innerligt önska att du finner en tillflykt i Mitt Hjärta, och din vila i Mig, din Gud...
- kan Jag, som Gud, i era så svåra tider, uppenbara Min sorg för människan, och för vem jag vill, och dela Mina bekymmer med henne?
- bedra inte dig själv genom att säga, "det är omöjligt för en enkel människa att få tillgång till den Helige Andes skatter!" vem är du att döma Mig? vad är ett dammkorn att provocera Mig? helt visst kommer alla till slut att bli dömda och få stå till svars för allt som de har gjort eller inte gjort;
- har du, som rannsakar Mig, någonsin smakat Mig, som David gjorde3 ?
- är du övertygad om att du äger Mig och trots detta känner du inte igen Mig genom sättet Jag talar?
- lär dig att säga: "Jag har lärt mig att äga Gud, Han som gav upphov till mig, Han uppenbarade Sig Själv för mig, utan att någonsin förlora sin upphöjdhet! Han som omsluter alla varelser äger även mig och har nu, i min ringhet, beordrat allt inom mig att leva enligt Hans gudomliga Vilja..." sedan efter att ha sagt detta, måste du tala om för Mig, Min vän, hur det är att ha upptäckt Mig inom dig? hur var det att lyfta Brudgummens Slöja och upptäcka Min Gudomlighet? tillåt sedan Min Helige Ande att uppfylla dig med Sitt Ljus och förvandla din själ till en Katedral!
- kan någon människa medan hon är på jorden, uppnå den outsägliga och renaste dygden av oberördhet utan att Jag har besökt henne i form av Eld?
- och om Jag verkligen passerade genom en stad 4, skulle det kunna ske utan att märkas? eller skulle inte Min genomfart sätta hela staden i brand?
- har du inte läst tidigare att Jag kan vägleda Mitt folk och avslöja för dem Min Vilja utan att gemene man skulle märka det?
- är det av ondo när Brudgummen kommer till denna generation för att dra själar närmare Sitt Hjärtas kärlekslågor och svepa in dem i Mig för att göra det möjligt för dem att härska tillsammans med Mig, deras Gud? Jag frågar dig allvarligt, vad har du gjort med de Heliga Skrifterna? är de inte min spegelbild? hur kommer det sig då, om du säger att du har kunskap i de Heliga Skrifterna, att du inte känner igen Mig i detta verk? hur är det möjligt för dig att så lättvindigt motsäga sanningen?
- kan en människa som är andligen död förstå de Heliga Skrifterna och omsätta dem i handling om hon inte är vid liv? om en människa förstår de Heliga Skrifterna och Mina ord som återspeglar Min Bild, så skulle hon inte säga: "De Heliga Skrifterna är tillräckliga för mig och Kyrkofädernas skrifter..."

i dessa nådens tider uppenbarar Jag Mig Själv som Nåd; Jag har inte kommit för att lägga till någonting nytt, eller motsäga de Heliga Skrifterna eller Min kyrkas Tradition, inte heller har Jag kommit för att grunda en ny kyrka; men Jag har kommit för att förnya Min skapelse och uppliva de döda fröna till ett Liv i Mig; Jag har kommit för att försköna Min Kyrka som Jag har köpt med Mitt Eget Blod, berika den och fylla den med gudomligt Ljus; Jag har kommit med Nåd för att förena Min Kyrka; lär att allt ligger under Min Spira;

ic


1 Herren gav mig ett specifikt namn på en präst som lever i USA och tillhör den Grekisk Ortodoxa Kyrkan
2 Vishet
3 David från Psaltaren
4 metaforiskt: vår Herre menar 'själ'

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message