DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitten av December 2003

känn dig fri att komma till Mig, Min älskade; han1 är vårdslös och underblåser ständigt vreden; skulle jag utan uppehåll förmå att betrakta likgiltighet? hans inställning väcker avsky hos Mig... skänk Mig nu av din tid, dotter, ägna Mina intressen din omsorg och ära Mig; älska Mig och förbli i Mitt Ljus! Vi är nära dig för att helga och välsigna dig; Vi är nära dig och hos dig för att vägleda dig;

Jag är Ljuset och den som lever i Ljuset blir delaktig i Ljuset...i Mig finns inte något spår av mörker inte heller någon skugga; nåd utgör en del av Mig och är också ljus; när nåden avtar hos någon som utan uppehåll förolämpar Mig, leder detta till att ljuset som skänkts honom minskar i styrka och gradvis även tynar bort...om någon förblir i Min nåd, så förblir han i Mitt Ljus som ökar hans kunskap om andliga ting och skatter, eftersom en kraftfull förändring äger rum inom Ljuset, vilket leder honom mot högre höjder, djupare in i Mig, er Gud, så att hans själ gör framsteg, upplivas och antänds, och som ett strå upplyft av eld, på detta sätt lyfter jag honom till högre nivåer av helighet; men de som avfaller från nåden, försvinner från Mitt synfält och vilken förlust detta är! de faller ner i ett fullständigt dunkel, i slöjor av mörker...

ni alla ges tillgång till att bli delaktiga i Mitt Ljus och till att bli en låga; lika mycket som nåd består av Ljus, i lika hög grad är dygderna en del av Ljuset; de ges åt dem som förblir i Mig, i Mitt Ljus, och genom det förtroliga förhållandet till Mig; dessa2 kommer att liva upp dig så att du blir till ljus i det att de låter dig växa i fromhet, till att i sanning likna Mig, omvandlande dig till en gud3 omvandlande din ande, kropp och själ till att utstråla min Härlighet, för inom dig kommer det Upphöjda4 att råda, Mitt Kungadöme och Min Tron; och vem helst som ser dig kommer att uppfatta Mig, inte dig; tillsammans skall vi vara ett; Mitt Ljus, Min nåd och Mina dygder som du uppnått genom att utplånas kommer att flöda i dig, de kommer att genomsyra din själ i så hög grad, att din ande kommer att vara medveten om Min Gudomlighet; precis så som Jag en gång förklarade det för dig, när bruden som steg in i Bröllopskammaren tilläts lyfta sin Brudgums slöja och upptäcka Hans Gudomlighet dold bakom slöjan, så är det också när jag genom nåd drar din själ in i Mina djup av Ljus, när Jag har bevärdigat dig att skåda Mitt Heliga Anlete, denna överväldigande syn;

att avfalla från nåden och från Mitt Ljus, leder till ett sådant tillstånd av mörker i en själ och en sådan oförmåga att skilja rätt från fel, att det uppstår ett hinder för nåden och om en sådan själ inte blir vägledd5, så kommer hon att förbli i mörker; för att återfå ett tillstånd av nåd och Ljus, så måste denna själ oupphörligt sträva framåt; en svår andlig uppstigning, men inte omöjlig; Vassula, Jag och du kommer att fortsätta arbeta på detta sätt för Min Kyrkas väl; Min Själ våndas på grund av allt som Jag ser omkring Mig6; gör ditt arbete tillsammans med Mig, Jag gläds åt din intighet; minns, Jag är en Oändlig Ocean av Nåd; Jag Är är med dig; ic


1 det här handlade om en präst som gjorde vår Herre missnöjd alltsedan 1985, trots vår Herres nåderika försök att upprätta honom. Vi blev tvungna att ta avstånd från honom...
2 dygderna
3 gud genom deltagande: adoptivsöner och döttrar till den Allra Högste
4 Gud
5 av en andlig rådgivare
6 Jesus Kristus sörjer över världen, tillståndet i Kyrkan (människor) liksom det opassande uppförandet och trolösheten hos vissa människor i våra grupper

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message