DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Brådskande budskap som gavs kort efter bönen

14 december 2009

Vassula skriver:

I lördags hade vi vårt bönemöte här på Rhodos. Inte alla var närvarande den gången, utan bara några. Mot slutet bad vi tillsammans bönen från den 28 november. Efter det öppnade vi den grekiska Bibeln (den var helt ny) och det var jag som öppnade den. Mitt finger stannade på Hesekiel kapitel 7 vers 1-14. Medan vi läste det kände vi alla att det var som att läsa bönen om igen! En fortsättning. När jag öppnade min engelska Bibel för att jämföra, eftersom jag inte behärskar det grekiska språket perfekt, visade det sig att jag hade ett bokmärke just där. Vad vi förstod av detta är att Herren försökte understryka allvaret och brådskan i Sitt tidigare budskap, som är denna bön.

Efter bönen öppnade vi SLIG budskapen för att läsa. Också där betonade Kristus vår bön. Jag öppnade den 13 september 2002, och mina ögon föll på följande passage: "O Domedag! när Min Son skall stråla på himmelens skyar!"  och till slutet.
Dagen därefter, på söndagen, när jag satt i kyrkan, hörde jag efter fem minuter eller så, Herren kalla på mig och tala till mig. Jag var orolig för att jag inte skulle komma ihåg vad Han sade, när jag senare skulle skriva ner det. Vår Moder sade några ord i slutet. Men Herren lät mig förstå att jag inte skulle oroa mig därför att Han skulle påminna mig när jag skulle skriva ner Hans ord, Han skulle faktiskt leda min hand igen. Så detta är vad Jesus Kristus sade igår, och idag, måndagen den 14 december, skrevs Hans Ord ner.

Vittna, mitt barn, i Mitt ställe och i Mitt Namn, och tala till detta släkte:

Lyssna inte längre till falska profeter som smeker er  medhårs och säger att allt är väl och att ni har gjort framsteg när ni, samtidigt som ni kallar er Kristna, inte lever som sådana, ni handlar knappast efter Mina Ord i Evangeliet; Jag säger er, om era kristna dygder inte  når djupare än de gudlösas, kommer Min Fader inte att känna igen Mig i er, och låter er aldrig komma in i Vårt Rike! Min Faders vrede kommer att vara över er; har ni inte förstått att Min stränghet är lika stor som Min Barmhärtighet? Du som säljer dig själv till din omgivning som en god kristen, och ger dem denna falska bild av kristendom, när du är motsatsen, du kommer att avslöjas och din synd likaså; och du, vars tunga aldrig slutat att döma orättvist, din synd skall komma över ditt eget huvud; Min vrede är över dina gelikar och Jag skall döma er som ert handlande förtjänar;

du som inte kan förlåta och glömma så som Jag förlåter och glömmer, Min Fader kommer också att räkna dig skyldig till denna synd! Jahve är nära, Han kommer med hast, så säg Mig, var skall du gömma dig? Att leva i synd är att tillhöra djävulen; du har lärt dig på vilket sätt du kommer att dömas då du är ovillig att försonas med den som du ännu har något emot; Jag säger dig, denna ovillighet att komma överens med den som du håller skyldig, är en synd som du kommer att betala dyrt för, till det sista öret; har Jag inte sagt: älska din nästa som dig själv, och till och med att du måste lära dig att älska dina fiender? Vad har Mina Ögon bevittnat? Jag har sett en liten skara som verkligen följer Mina vägar, men flertalet lever i synd och gör Satans gärningar; låt inte bedra er, för i dessa kommande dagar går ni mot undergång därför att ni inte följer Mitt Ord; om någon än idag vägrar att lyda Mina föreskrifter kommer Min Fader att vägra honom en boning i himmelen; och du som bär Mitt Namn, men som dock handlar med våld, ilska och högmod, samma gissel som din vassa tunga har använt mot dina bröder kommer du att få ta emot, och din synd kommer att fördöma dig; och du som ännu sover i din likgiltighet och dåsighet, tro inte att Jag inte har sett dig, du kommer att räknas bland hedningarna och du kommer att skörda vad du sått;

vad gäller de avfälliga, kommer de att få smaka helvetes eld! Min Faders vrede har flammat upp emot detta onda och perversa släkte; hur kan Jag hålla tillbaka Hans Arm längre och hindra den från att drabba er? Vänd om från era onda vägar var Vårt ständiga tema, men både goda och onda har vägrat att överge sitt sätt att leva; de goda därför att de inte tog Mina Ord i dessa budskap på allvar så att de handlat efter dem, de onda för att de vägrat att bli räddade, de har avvisat Min Barmhärtighet, de har avvisat Min Hand; säg Mig, vad kommer ni att göra på den Dagen, då ni inser att ni endast är lera, och att lera utan Min Närvaro inom er inte är annat än stoft?

förstörelsen är i annalkande och bladverket kommer att vissna; gör bot allesammans, bättra era liv och ert handlande, låt inte förstörelsen få makt över er; välj rätt väg och sluta upp med ert avskyvärda och perverta handlande; fäst ert hjärta vid Mig, er Herre, annars kommer ni att förvandlas till aska som en eldhärjad stad;

även om Jag  nu har gjort er bedrövade för ett ögonblick, var det på grund av Min stora kärlek till er; Jag vill leda er till omvändelse och frälsa er; Jag önskar läppar som är rena och som kan åkalla Mitt Heliga Namn, särskilt under dessa dagar, då Mitt Heliga Namn kommer att bli vanhelgat och inte betyder något för många, medan de firar Min födelse utan vördnad och lovprisning; omvänd er och fäst er blick på Mig; och bed att detta släktes skuld inte blir orsak till er undergång; annars kommer Faderns vrede att tvinga Honom att ropa: nog! Och Hans brinnande vrede kommer att övertäcka många folk och världen kommer att upplösas; lycklig den människa som lyssnar till Mig nu och renar sig; Jag skall uppehålla honom;

Jag är Jesus Kristus och Upphovsman till dessa Budskap och Jag är känd för att råda över er med mildhet; Jag är känd för att låta er blomstra om ni är villiga och Jag vattnar er med Mina Tårar om det behövs; Jag är känd som den Gode Herden som aldrig överger Sina får; Jag för er i vall på gröna ängar, men när förbunden bryts, och de vittnen som Jag sänder er föraktas och avvisas, hur skulle Jag då kunna vara tyst? när Jag vet att ni går mot en ödesdiger förstörelse, skulle Jag inte reagera? På Faderns vredes Dag kommer de som hade glömt Mig, att komma ihåg Mig; och de kommer att få sin lön;

Många frågar verkligen, vilka synder? synder som Jag har nämnt och den synd som är hädelse mot Min Helige Ande, ert upprors synd och er splittrings synd, perversionens synder, som är en styggelse i Mina Ögon, synder som fördomar, förakt, korruption, högfärd, stolthet, lättja och likgiltighet - världen är besudlad med synd; förstå nu hur Mitt Heliga Hjärta är sårat och i smärta; var herre över dina tankar och synda inte mer; glöm Mig aldrig, Min Vassula, och låt Mitt folk få höra Mina varningar; Jag är här; ic

Sedan sade vår Moder:

Följ efter och skriv ner allt som Min Son har gett dig, frukta aldrig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message