DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skriften är en spegel som reflekterar Mig

13 november 2001

Vassula, jag har kallat dig i nästan sexton år nu, och under dessa år har Jag låtit dina ögon få se många ting och höra ännu större ting; genom Mina budskap har Jag fyllt dig och andra med gudomligt ljus för att ni skall kunna förstå Mig;

Jag är Ljuset över varje annat ljus; Jag överträffar i Min strålglans alla ljus, alla ljuskällor; Jag kan ge ljus åt vem som helst genom att uppenbara Mig Själv för honom; din själ bör därför vara förenad med Min, och Jag vill omsluta den med Mitt gudomliga ljus så att du kan se de ting som intet öga har sett och förstå saker med Mitt Sinne genom Mitt gudomliga Ljus ...

Jag har fyllt dig med Kunskap och Förståelse av Mig Själv; ja, Mitt barn, Jag har gjort dig till ett altare på vilket Jag har lagt Mitt profetiska ämbete, och skänkt dig alla slags möjligheter att sjunga Mina Ord så att ljudet av dem kan höras i varje helgedom;1 Jag har fyllt dig, efter Mitt behag, med mystikens ord för att upphöja Mitt Namn och nå ut till avlägsna länder och folk;

Jag tänder ljus i ditt hjärta för att visa dig Mina verks storhet; dina öron har hört och hör fortfarande Min ärofulla Röst och dina andliga ögon har sett Mig ansikte mot ansikte; Jag har låtit denna jord fyllas av blommor2 och uppmuntrat dem som höll på att förlora hoppet vid Min tystnad, att få hopp och liv igen;

som Jag sade, har Jag fyllt denna jord med blommor, men många har förblivit likgiltiga i stället för att glädja sig, och deras likgiltighet trampade ursinnigt på allt som blommade, och de svor i Mitt Namn att de skulle förstöra allt som blommar; detta var deras dagliga syssla;

Jag är Gud, och Jag är mäktig att förlåta och att utgjuta vrede; Jag har gett varje mänsklig varelse tillgång till Mig så att han kan nå Mig; Jag har gett varje folk lika mycket tillgång till att läsa Min Kärlekshymn; många har ignorerat Mina budskap;

med allvar frågar Jag er alla: vad har ni gjort med den heliga Skrift? Skriften är en spegel som återspeglar Mig; hur kommer det sig, om ni säger att ni känner den heliga Skrift, att ni inte känner igen Mitt tal? hur kommer det sig att ni så lätt säger emot sanningen? Jag säger er, om ni inte känner igen Mig i Mina budskap nu, är det helt enkelt därför att ni inte känner och inte heller förstår Skrifterna, som är den Helige Andes nyckel;

om somliga av er säger: ”vi behöver inte denna profetiska uppenbarelse, vi är inte skyldiga att lyssna till den eller läsa den eftersom Skriften är tillräcklig för oss och vi kan inhämta all kunskap från den;” då frågar Jag er i er klentrogenhet: ”vet ni varför ni inte tror, och vet ni varför ni är så likgiltiga och fast beslutna att stänga ert hjärta? vet ni varför ni inte söker något som ligger bortom ert hjärta?” det är för att ni inte har den Helige Ande som hade kunnat lyfta er upp ur mörkret till Sitt Ljus och upplysa er själ till att se Sonen som tillsammans med Fadern manifesterar sig för er; den Helige Ande skulle ha andats i er ett uppståndelsens andetag, och gett er hälsa och liv i Mig; kan en själ som är död förstå Skriften och omsätta den i handling, om han inte är levande?

om ni hade förstått den Heliga Skrift, som liknar en spegel som reflekterar Min Bild, skulle ni inte ha sagt: ”Skriften är tillräcklig för mig;” nej, Min vän, Skriften är inte tillräcklig om du inte har den Helige Ande; det är genom den Helige Andes Ljus som Uppenbarelsen kan förstås, och allt som tycktes vara ogenomträngliga och förseglade mysterier i Skriften, skulle bli förståeligt och klart, för nyckeln till kunskap skulle bli er given av Anden;

men Jag säger er i sanning: den som villigt har tagit emot Mig, nu medan Jag ännu talar, han är välsignad, ty genom Mig får han kunskap och Vishet på ett så överflödande sätt att det är som om han hade läst hela Skriften! han skall själv bli som en talande bok som inom sig bär de gudomliga inspirationer som man får ta emot av nåd; då, Min dotter, skulle han när han läser Skriften inte bara se orden, utan som du har erfarit, Vassula, skulle han se den djupare andliga innebörden i texten med sitt andliga öga;

motsätt er alltså inte Mina sändebud vilka är som en talande bok och ett profetiskt ämbete, de kommer ifrån Mig; de uppenbarar inte mer än vad Skriften innehåller, men de är en vägvisare för er; de leder ert liv till ett nytt sätt att verkligen leva i Mig och till att förbättra ert liv, de ger er hopp och tröst; Jag kan förvandla vilken eländig stackare som helst till en Katedral;

döm inte, så skall Jag komma till dig för att låta Mina ord bli verklighet; Skriften är Bilden av Mig, din Gud, undervärdera den inte, men säg inte heller att du känner den när du är långt ifrån att känna Mig; håll Buden och följ deras stadgar, så att du får en vision av Mig; att följa Mitt Ord kommer att leda din själ till att känna Mig; då, och först då, kommer du att bli gud genom delaktighet och inte efter bokstaven;

har ni inte förstått vad det betyder att: ”lyssna villigt till varje tal som kommer ifrån Gud”? har ni lyssnat? varje människas handlingar följer henne; olyckor, plågor, hungersnöd, hemsökelser, krig, blod och död har nu ersatt Mina blommor3 genom er egen hand och genom era synder;

sedan många år har Jag nu välsignat detta torra land, Jag har kommit över er som en flod och översvämmat landet med Mina välsignelser; Jag har visat tecken i skyn, och Jag har sänt er Mina änglar, barfota, för att med Mitt Ord upptända era hjärtan; släkte, Jag har sänt dem för att varna er och säga att om ni inte ångrar er, ber och gottgör för era synder och bättrar era liv, och om ni inte värdesätter Mitt Heliga Sakrament och lever heligt, förenade, och sätter Mig som ett sigill i ert hjärta, så kommer ni genom ert eget förvållande att dra på er all jordens ondska; allt som kommer ifrån jorden återvänder till jorden; hela världen är fylld av sådan ondska;

Jag hade bett er att återvända till Mig, men Min avkomma4 som var död hörde Mig inte, och fortsatte oupphörligt att förolämpa Mig; se bara hur himlen och himlarna ovanför darrar vid Mitt Besök;5 bergen och jordens grundvalar darrar idag genom era missgärningar; men vem brydde sitt huvud när Jag för tio år sedan varnade er för den vedergällning som låg framför er om ni inte ångrade er? vem försökte förstå Mitt handlingssätt? och nu, säg Mig, vem vill redogöra för huruvida rättvisa har skipats? var det någon av er som förväntade sig att Tornen skulle falla genom er egen synd och ondska? och ändå, ack, Jag hade varnat er, men er flitiga affärsverksamhet har fyllt ert släkte med våld, och i stället för att luta er mot Faderns bröst och vila i Honom, avled ni i samma ögonblick som ni föredrog att luta er mot guld och silver; ändå är ert bord fortfarande tomt;

Jag är er Festmåltid, er Rikedom, och om Jag, Gud, inte har blivit allt för er, hur kan ni då förvänta er att få er lön i himmelen? oberoende av vad ni är och vilka ni är, önskar Jag ert välbefinnande; det är därför Jag ger Mina ord till enkla människor, som i kraft av det profetiska ämbete Jag upprättat i dem går hela vägen till era fötter för att lägga ner denna ädla skatt vid era fötter; dessutom har Jag förnyat dem med den Helige Ande så att när de talar, vare sig de undervisar er eller tillrättavisar, så gör de det med full auktoritet;

Jag har bett dessa kära själar att ge upp allt som inte ledde dem till Mig och bara ha en enda ambition: Min Kyrkas väl, och att vara redo att bekämpa alla onda anslag som riktas mot Min Mystiska Kropp; ja, naturligtvis kommer de att bli förföljda på grund av sina handlingar, och de döda kommer att betrakta deras existens som ett hot; men Jag har smort dem; och om de för somliga framstår som betydelselösa, är de i Mina Ögon mer värdefulla än alla juveler tillsammans med alla kungliga och kejserliga skatter; i Mina Ögon är de älskvärda och ädla, eftersom det är Jag som har fostrat dem; smorda med olja från Mina Gårdar kommer de att dra stora skaror till att åter fylla Min Mystiska Kropp, Kyrkan, som har förfallit genom herdarnas försummelse;

Herre, Du förstår väl att detta är ett av skälen till att jag blir förföljd, det är för att Du klandrar hierarkin!

Jag vet; men ordet har givits dig och Jag har format dig för att sända dig ut till denna avfallna värld och tala i Mitt Namn;

herdarna är splittrade och motsätter sig varandra; de lever i andligt förfall och om somliga fortfarande bär Mitt Kors villigt och med iver för Mitt Hus, blir de också förföljda av dessa överträdare; kan dessa6 säga att de har ansträngt sig att lyda Mig? om de säger ‘ja’, förklara då för Mig er splittring; splittring är en synd; säkert känner ni till vad detta betyder: ”varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå;"7 det tydliga tecknet på tro saknas i dem: kärleken finns där inte längre ...

även om denna splittring inte har kommit direkt ifrån dem utan från deras förfäder, underblåser de denna eld som kommer från underjorden8 och håller den vid liv; så nu ber Jag Mina herdar att ångra sig, att erbjuda Mig en sann omvändelse, för att genom denna kolossala kraft låta en förvandling äga rum; en sann metanoia är porten som leder själar från mörker till ljus;

Min Herre, mitt hjärta har inte haft några högtflygande ambitioner, men förlåt mig min djärvhet när jag ställer denna fråga till Dig:

Om några av Dina herdar skulle läsa så här långt och träffa på just de ord som Du precis uttalat när Du ber dem att ångra sig, skulle det då inte vara just dessa om vilka Du säger att de är fulla av iver för Ditt Hus och trofast bär Ditt Kors? Du kallar dem Abels söner, de som läser Dina budskap och är villiga att höra vad Du säger, för de har inte fläckat sin enkelhet? – Har jag fel om jag säger att de som läser Dina Budskap är de som är uppriktiga och även trofasta mot Ditt Hus?

Hur skall Dina ord nå till dem som Du vill skall höra, dessa som kallar Dina Verk onda? Du ropar, men så få lyssnar; vem av dem vill lyssna? De herdar som i sitt hjärta redan lever i enheten?

bekymra dig inte om ting som ligger bortom din fattningsförmåga; Jag har medel för att rikta Mina ord till dem som behöver räddas ... ty det är känt att Barmhärtighet står att finna hos Mig;9

vad beträffar dem som du kallar uppriktiga och trogna mot Mitt Hus, säger Jag dig detta: det är inte bara de som läser Mitt Budskap och följer det, som är uppriktiga och trogna mot Mitt Hus, men Jag har bevarat åt Mig verkligt hängivna själar, utvalda av nåd, som har förblivit trogna och som är villiga att bära Mitt Kors, Enhetens Kors, på sina skuldror, och som genom sina gärningar sprider vällukt inte bara till Min Kropp, utan till hela världen;

med andra ord, det är inte bara de som kallades av nåd och svarade med att lyssna på Mina Ord som givits er i detta Budskap, som är uppriktiga och trogna;

och du, dotter, har du sett vad Jag har uträttat nyligen?

Ja Herre, det har jag.

(Något mellan mig och Herren).

prisa då Mitt Heliga Namn så skall du få se större ting än dessa, vänta så får du se ... var tålmodig och låt Mig fortsätta vår vandring tillsammans, ser du? ser du vart Jag har fört dig? frukta inte, i Min Närvaro har du frid ... ic;


1 Jag förstod att Gud menade ”själar”.
2 Genom att sända välsignelser.
3 Bildligt ord för välsignelser.
4 Vi.
5 Med andra ord: Guds manifestation genom detta budskap är så kraftfull och tydlig.
6 Överträdarna.
8 Helvetet.
9 I denna stund, fastän det inte framgår så tydligt i dessa enkla ord, avslöjade Herren Jesus för mig att Han är sjuk av gudomlig kärlek till alla Sina herdar, och att det var därför som Han förebrådde dem, så att Han till och med darrade av rörelse på grund av kärlek. Och det var som att höra vår Herre klaga som ett barn som blir orättvist bestraffat, när Han sa: ”Min Kropp har blivit slagen, Mina vänner har sårat Mig till oigenkännlighet; de har tagit Min mantel; de som vaktar Mitt Hus har slutat samtala med Mig, och ändå är det från Mina läppar, drypande av honung, som de skulle kunna få förnyelsens balsam; Jag darrar ända in i märgen över att förlora dem; de har vridit om Mina lemmar, de har skadat Mig, när de prövas förolämpar de Mig; och om det finns några visa eller heliga män bland dem, som visar sina goda liv smyckade med ödmjukhet och gudomlig kärlek till Mig, störtar de fram emot dem som rasande vargar för att slita dem i stycken; precis som Kain, som tillhörde den Onde och skar av sin broders strupe, på samma sätt behandlar de dessa ...”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message