DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Andlig Enhet

10 december 2001

O Herre, lyft upp mig
när jag är allra mest rädd för att bli vilseledd,
visa mig att jag vandrar i Din Närvaro,
i Ditt strålande Ljus;
låt mig få höra ljudet av Dina änglars vingar
och helgonens harpor;
nej, jag vill inte befatta mig
med stora ting eller underverk eller denna världens utmärkelser,
allt detta intresserar mig inte;
det är nog för mig att få tjäna Dig, min Herre;
att tjäna i Ditt Hus
och få lov att ströva omkring i Dina Gårdar
och inandas vällukten av Dina kläder
som Du erbjuder varje själ;
att se hur Dina Händer och Fingrar dryper av ren myrra
när Du just skall smörja en själ,
och med vilket välbehag Du gör det;
Din godhet mot oss är oändlig
och i nåd lyfter Du oss för att se Din Härlighet;

Min Vassula, lita på Mig; Jag är mer än en väktare över din själ; bär Min Eukaristi1 i ditt hjärta och sprid vällukt åt Mig i din tur!

Jag är upphovsmannen till detta stora verk; trösta Mitt Hjärta, ty Jag är fylld av sorg och besvikelse; evangelisera och tala och säg de ord Jag har givit dig; försköna Min Kyrka och fyll Mina barns hjärtan och tankar med allt som Jag Är; utplåna din fruktan för att vara vilseledd; det är du inte; Jag är din Fader2 och Jag bryr Mig om dig; kanske, dotter, borde du komma oftare till Mig och skriva? skulle du tycka om det? (...) o nej, jag ska se till att du får tid;

Och Du? Vill Du det, Herre? Jag ska göra som Du vill.

dotter; Jag har fortfarande många oskrivna blad framför Mig som behöver fyllas med smörjelsen från Min ädla melodi;

Mitt verk är som ett broderi; Jag har tecknat alla detaljerna på materialet, för detta behövde Jag hitta ett tomt tygstycke på vilket Jag med Min Egen Hand skulle teckna det dekorativa rosenmönster Jag hade i tankarna; med guldtråd har Jag broderat dig och gett liv åt rosorna för att de skall sprida sin ljuvliga doft omkring sig och fylla hela kosmos med väldoft;

du är också som en ljudande bok; också i den finns det ännu några sidor kvar som skall fyllas; du är Mina Händers verk och Jag måste fullborda Mitt Verk; har du hört? ”nitälskan för Mitt Hus har förtärt Mig?”3

Ja, min Herre, jag har läst det i Ditt Ord...

Jag är Väktaren över Mitt Hus och Mitt husfolk; Jag plågas av att se hur Mitt Hus rivs ner; har du läst? ”genom försumlighet ger takbjälkarna vika, genom vanvård regnar det in;”4 Mitt Hus har försummats; varje hus har köpts av någon; Jag har köpt Mitt Hus med Mitt Eget Blod; varför har ingen lyssnat till Min bön när Jag bad till Fadern att ni må vara ett? om ni hade svarat på Min kallelse genom att visa lydnad, skulle ni idag ha delat en och samma Bägare kring ett altare;

Herre, men hur många tror verkligen
att Du talar till mig
och säger oss att Din högsta önskan är enhet?
Enhet och att dela samma Bägare
samlade alla kring ett Altare?

de måste öppna sitt hjärta, då kommer de att tro ...

O Kristus,
hur mycket mer måste Din Dyrbara Kropp
bli genomborrad och genomstungen och uppdelad,
innan vi inser att vi kan ha splittrat Din Kropp 

och varit redskap för ”splittraren” själv;

vi har gjort det utan att vilja det och utan att veta om det;

hjälp oss att finna och bevara den heliga återstod 
som kallas Din Kyrka;
hjälp oss att foga samman den igen;

om kyrkorna kan gå bortom allt det negativa som hindrar dem att enas, hinder som enligt Skriften är emot uppfyllandet av enhet i tro, kärlek och tillbedjan bland dem, skall Jag vara trogen Mitt löfte att sända en tid av fred i hela världen; denna fred kommer att dra varje varelse in i Min Mystiska Kropp, och fullborda Mina Ord som gavs åt er alla i Min bön till Gud Fadern, när Jag enträget bad:

”må de vara ett i Oss, liksom Du är i Mig och Jag i Dig, så att världen kan tro att det är Du som har sänt Mig;” 5denna enträgna bön som uttalades av Mina gudomliga Läppar genljuder fortfarande från himmelen varje sekund; Mina Ord som uttalades syftade till att hela skapelsen må föras fram till en andlig enhet, inte en enhet genom ett undertecknat avtal; för att uppfylla Mina Ord måste kyrkorna först söka ödmjukhet och kärlek, gåvor som kan erhållas genom den Helige Ande och genom en djup ånger;

var inte förvånad över Mina löften; den som är kallad av nåd blir ett med den Treenige Guden och är inte längre ensam eftersom Vi lever i honom; Vi befolkar honom; när Vi på så sätt har tagit Vår boning i honom, äger Vi honom och han äger Oss; och det är så Vi har kallat dig, dotter; till Vårt pris och till Vår ära, för att tjäna Oss, inte bara en timme eller två, utan hela dagen skall du vara med Oss utan avbrott och ständigt söka Min Kyrkas välgång; må dina mödor bringa fred så att Kyrkan gagnas av alla Mina budskap och därigenom blir fylld av Mina välsignelser;

må du göra framsteg i Min gudomliga kärlek, dotter, och må Min kyss uppfriska din kropp och själ; bli inte förvirrad eller oroad igen när dina förtryckare förföljer dig, var som en lilja, fri från bekymmer; låt Min faderliga kyss trösta ditt hjärta och lugna dig i dina motgångar och i alla de förvirrade tankar som inte kommer från Mig;

ta med glädje emot alla Mina tröstande ord och förstå hur nära6 Jag är dig ...


1 Här menar Kristus sig själv.
2 (Jes. 9:5.) Jesus tyckte om att kalla sig ’Fader’ liksom Han gärna sade det vid andra tillfällen. För detta blev jag orättvist anklagad för att blanda ihop personerna i Treenigheten…
6 Helt nära.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message