DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gudar genom delaktighet

5 maj 2001

Min dotter:

lyft din ande till Mig i kontemplation och hör Mina suckar när de övergår i talade ord ...

frid vare med dig; idag kallar Jag var och en att pröva sig själv; Jag kallar varje själ att rannsaka sig själv; Mina vägar är underbara vägar som leder till fullkomlighet; ni är kallade att vara fullkomliga; Jag har gett er, och ger er fortfarande, ett enkelt sätt att förstå Mig, och genom att förstå Mig så som änglarna förstår Mig, kan ni få Min Frid;

Jag har gett er alla detta kärlekens och barmhärtighetens upphöjda tema, för att leda er in i den Frid som är så mycket större än ni kan förstå och som låter er själ bli smyckad i vitt som en brud; Mitt kärlekstema ger er alla möjlighet att regera med Mig medan ni fortfarande är här på jorden; vill ni bli fullkomliga Guds barn? med andra ord, vill ni bli kallade ”gudar genom delaktighet”? träd då in på dygdernas stig; arbeta på er frälsning och se er inte tillbaka; Jag är redo att gudomliggöra er och skriva ert namn i livets bok;

låt ditt vittnande visa prov på sanning; låt ditt vittnesbörd visa Min Makt, låt det bli uppenbart för alla att Jag, Kristus, är väl rotad i dig och att du är väl rotad i Mig; i denna enhet, sammantvinnade i gudomlig kärlek, kommer du att följa livets regel; och med det största behag i Mitt Hjärta skall Jag, när Jag ser vad denna gudomliga kärleksförening fört med sig för Min avhållna själ, lära henne att vandra med Mig och fylla hennes sinne med allt som hör Mitt Rike till, allt som är upphöjt, allt som bedårar Min Själ och framkallar glädjetårar i Mina Ögon, allt som är rent och ädelt, allt som bevisar att denna själ verkligen är en del av Mig, som bevisar för världen att all Kunskap som givits åt henne kommer från Mig;

nu har ni förstått att i Min Kropp bor Gudomens fullhet, och därför kan också ni finna er egen fullbordan; om ni säger att ni verkligen älskar Mig, varför håller ni er då fortfarande på detta avstånd ifrån Mig? varför ser ni er fortfarande tillbaka? ni vet att ni skulle söka att efterlikna Mig; återigen, bli inte förvånade när Jag ber er att rannsaka er själva;

om ni säger: ”jag försöker att handla rätt, jag försöker att inte förfalla; jag försöker att vara den Treenige Guden till behag och andas i Honom, för runt omkring mig är döden, och det krävs stor ansträngning för att inte bli innesluten av dödens sådd; Jag viker av åt vänster och känner dödens andedräkt; jag viker av åt höger och ser mörker; ändå försöker jag att inte vandra i de djupa skuggorna; om mina stackars fötter har vikit av från dygdernas stig, eller om mitt hjärta är fläckat av otacksamhet och synd, eller om min själ har förirrat sig till otillåtna områden och förrädiska tankar, kom då till min hjälp och rädda min fallna natur, för jag är inte okänslig för Din godhet, Herre; jag är bara svag och eländig;” eftersom Jag har fostrat dig som en far sedan du föddes, har Jag rätt att pröva äktheten i din kärlek och därför vill Jag svara dig: Jag prövar din rättfärdighet; Jag vill att du skall vara som en prins eller en prinsessa när du kommer för att möta Mig då du lämnar detta livet; Jag vill att du skall vara klädd i kunglig purpur, glad med Din Herres glädje; Jag vill att du skall vara fylld av gudomligt ljus, som strålar inifrån och ut; Jag vill att du skall vara trofast med Min Trofasthet, fläckfri med Min Fullkomliga Avbild, ren med Honom som är Ren;

lyssna! har solens strålar i all deras härlighet eller månens glans någonsin överskuggat Min Kärlek till er? för Mitt Namns skull och för den Kärlek som Jag hyser till er, har Jag visat Mig för er alla; in till ditt rum har Jag kommit för att besöka dig med Min Gudomliga Närvaro; ibland har Jag kommit som en doft av myrra, vid andra tillfällen har Jag svept förbi som ett moln av rökelse, och inneslutit dig och ditt rum i väldoft; har Jag inte visat Mig som en stråle av ljus i ditt hjärta också? Min härlighets Närvaro är överallt; Jag uppfyller jorden med Min Kärlek, och hur många gånger har Jag inte lämnat Min Tron, lutat Mig ned över dig, och sänt hemliga kyssar till dig? kom, alla ni som längtar efter fostran, kom och lär er att hylla Mig, inte bara med ord utan med kärlekens goda gärningar; låt er tunga tala om Mig, om Min Gudomlighet, om Honom som är den Förste och den Siste, om Honom som har fött er, om Honom som smyckat er och omvandlat er till en katedral; beröva Mig inte denna glädje;

Jag har i barmhärtighet låtit er få växa i Mitt Hus; så ingjut nu glädje och fröjd i Mig genom att be ’Fader Vår’ på det sätt som Min Fader lärde Min dotter; var inte som de utspridda benen i Hesekiels vision, utan var fyllda av Min Helige Andes härlighet som Jag tilldelade Mina lärjungar, och väx till genom det rätta utövandet av bönen för ni tynar bort om ni missbrukar den; så upphör aldrig att åkalla Mitt Namn för att förnya er trohet och ingjuta Min livgivande substans i er;

har ni någonsin hört liknelsen om talenterna? 1 har ni inte märkt hur Mitt Hus2 kallar samman er alla för att försköna Hans Hus? har ni inte märkt att detta är tiden för att avlägga räkenskap och bevisa er trohet?

Jag har tilldelat er alla heliggörande nådegåvor under dessa andesmorda år; de fattiga har fått såväl som de rika; Jag har inte låtit någon vara utan; men Husets Herre ber er nu att komma fram och bevisa er trofasthet mot Honom så att Han kan säga: ”bra gjort, du goda och trogna själ, du har visat dig vara trogen i små ting, därför vill jag anförtro dig större ting; kom och ta del av din Herres glädje!”

gör inte din Herre besviken så att du tvingar Honom att säga till dig: ”vad har du gjort för Mig? Jag har inte sett några goda gärningar hos dig;” du kan också bli dygdig om du verkligen ångrar dig och öppnar ditt hjärta för Mig så att Jag kan gjuta helande smörjelse i dig; var inte avskuren från Mig, tillåt Mig att fylla ditt sinne med Min Närvaro så skall Min Arvedel vara din; överväldiga Mig med glädje och väx hög och stark som ett elfenbenstorn;

bli därför inte förvånade när Jag säger: ”Jag skall gå ner i dalen för att se om Mina vinrankor knoppas och om deras blommor slår ut;” varför blir somliga av er förfärade över Mina efterforskningar? kanske du, Mitt kungliga Hus, jagar efter vind?3 ty om det är så, skall du också bli till vind; Jag är trogen Min Barmhärtighets storhet, och för att befria dig från din svidande avfällighet, Mitt barn,4 har Jag sänt och sänder dig fortfarande oupphörligt den Helige Ande som gudomliggör dig genom att förena dig med Mig;

se nu och förstå:

– saliga är de vilkas hjärtan varit öppna för att renas och göras beredda att ta emot den Helige Andes förvandlade kraft, de skall gudomliggöras och kallas söner och döttrar till den Allra Högste, de skall kallas gudar genom delaktighet;

– saliga de som blivit bestänkta med nådens väldoft och som genom sin närvaro sprider vällukt åt Mina Ikoner med doften av blandad rökelse, de skall ärva Mitt Rike;

– saliga de som har tagit emot Min Helige Ande och blivit medarvingar till Mitt Rike, som upplyser andra med Mina Ord och Min Kunskap och ger möjlighet åt resten av världen att förstå Kyrkans dogmer – de skall kallas Mitt Rikes medarbetare eftersom de kommer att härska med Mig;

– saliga de vilkas tro avslöjas genom kärleksgärningar och tjänst åt den Allra Högste, deras röst ljuder som en melodi och ärar Mitt Hus, de skall få ta emot Min Fullhet och bli överhöljda av den Helige Andes nåd; ännu efter deras död kommer deras kropp att profetera;5

– saliga de som tillåtit Min Helige Ande att styra dem och leda dem in i Min Fålla; de skall utgöra en Kropp och för alltid vara förenade med Oss, den Treenige Guden;

– saliga de som efter att ha varit rotade i styggelser har tillåtit den Helige Ande att leda dem till djup ånger och utrota all ondska i dem, de som tillåtit Honom att få ingjuta Sig Själv i dem och välla upp i deras hjärta och levandegöra de döda substanserna;6 likt rosor om våren skall de knoppas och blomma, för de kommer att vara en del av det nya och heliga kungliga prästerskapet; ja, de skall kallas Guds folk, som skall sjunga lovsånger till Mig för att Jag förde dem in i Mitt underbara Ljus;

– saliga de som för Min skull frivilligt har offrat sin tid och sig själva för att gå ut i er tids strider för att kämpa mot de onda krafterna, värvade som soldater; den Helige Andes nåd skall hålla dem uppe och omgjorda dem med styrka, och forma dem så att de räknas bland de framstående Ärkeänglarna Mikael och Rafael;

– saliga de som helar det söndrade, de som för Min Skull avsagt sig sina lidelser och allt som höll dem fångna i denna världen, och som genom den Helige Andes nåd blivit bundsförvanter i Min Gudomliga Plan och smyckar Mitt Hus; deras själ och hela deras varelse skall bli som en strålande Katedral;

– saliga de som har lärt sig att törsta efter Mig och längtar efter att omfamna Mig och äga Mig, de har upptäckt det Underbaraste av allt underbart som är: att känna Mig och förstå Mig i Min ljuvlighet;

den som förblir i Mig och får sin näring av Mig, fostras av Mig och blir iklädd Mig Själv i ärorik fullkomning, han kommer att kunna säga: ”Jag är ett med Gud, för medan jag fortfarande är på jorden och bland de andra, lever jag nu ett Sant Liv i Gud ... Jag är som en befäst stad, för mina murar har byggts upp av den Helige Ande Själv; med den Helige Ande inom mina murar är jag bestämd till evig ära; den Helige Ande har skrudat min själ i himmelsk skönhet för att jag skall kunna träda in i Din Härlighet O Kristus, och leva för evigt! mina steg kommer inte att vara mina utan Hans! Jag skall vandra med Gud, för jag har vänt mig bort ifrån köttets njutningar, och nu lever min ande i salighet och är ofördärvad, värdig den Treenige Guden och Hans Heliga Närvaro”;


2 På samma gång hörde jag också: ”har ni inte märkt hur Husets Herre ..."
3 Jag förstod att ”vind” stod för ”tomhet”.
4 Jesus talar till var och en.
5 Det betyder: deras gärningar skall ihågkommas för alltid.
6 På samma gång hörde jag ordet: ”materia”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message