DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

När skall Jag få se det Östra Huset hälsa det Västra Huset med en helig kyss?

2 maj 2001

Min dotter, bär Mig alltid i ditt hjärta och låt Mig alltid få vara som en lovsång i ditt hjärta;

ser du hur Mina Ögon vilar på dig? Jag skall fortsätta att instruera dig i Min Kunskap i Mina Kungliga Gårdar och alltid lära dig vilken väg du skall gå; le, för Jag är din Rådgivare och Lärare, låt ditt ansikte le, för nåden omsluter dig! i Mitt Palats och i Mina Kungliga Gårdar genljuder Min ära och alla hör ropen: ”Ära!”

Jag som är Allsmäktig, Konung och Härskare, har låtit dig få vandra på safirer1 i stället för på glödande kol; Jag har fört dig, och genom dig många andra, in på enhetens och försoningens väg, men bara för denna handling av barmhärtighet från Min sida har falska vittnen rest sig mot Mig,2 de har väst fram sitt raseri mot Mina givna Ord och all substans i dem som gör själar levande; men oroa dig inte, Jag är känd för att omkullkasta troner, argument och makt;

idag, i er tid, avslöjar Jag för hela världen vad Jag har sagt om blindheten hos somliga av era herdar;3 dessa herdar lyfter sina händer mot Mig i Helgedomen och upphöjer Mitt Offer, men de lyckas inte kontrollera sin andes vrede och det högmod som gnistrar ur deras ögon; de menar sig vara rättfärdiga och rättvisa, men i verkligheten är de kringvandrande kadaver; de rider på sina höga hästar och förkunnar sin rättfärdighet, sin trohet mot Mig, men fruktar inte att motsäga hela Mitt Evangelium inför ögonen på alla Mina helgon och änglar här i Himmelen! Mina bud är urtypen för trofasthet och deras läppar borde uttala Helig Visdom, men vad Jag hör från dem är skrytsamt tal, som förökar Mina Tårar på ikonerna; när en herde faller så djupt, borde han gå tillbaka och lära om från början Mina metoder och de elementära principerna för att tolka Mina föreskrifter och Min Kärleks Lag;

har Jag inte sagt: ”du skall älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, med all din kraft och du skall älska din nästa som dig själv?” har de inte lärt att på Domens Dag kommer de att dömas efter måttet på den kärlek de visade på jorden? hur kan de tro att de lever i Mig och är rotade i Mig när de är i den ondes våld? grovt språk, häftighet i hjärtat är sådant som går emot Mitt Hjärta; de fäster inte sin uppmärksamhet vid helighet, tro, kärlek och frid som Skriften lär er; har de inte läst: ”en Herrens tjänare skall inte inlåta sig i gräl, utan måste vara vänlig mot alla;”

en gång sade Jag4 att deras Kyrka vittrar sönder som murket trä och att allt Jag hör från dem är: ”är det torka?” de kastar ur sig förtal och anklagelser mot sin trofaste broder,5 och begår därmed en dödssynd; därför kryper maskar ut över deras egna läppar och från deras förmultnande kroppar, ty i sitt hjärta har de upprättat monopol på skryt och övermod; hur länge måste Jag stå ut med deras förolämpningar? Jag har stigit fram ur Mina ikoner för att varna dem, men de vände Mina tecken till sin fördel och blev ännu mer fientliga gentemot Mig; Jag talade till dem och de lyssnade inte; Jag klagade som en flöjt inför dem men de låtsades inte se Mina Blodstårar; Jag protesterade mot det våld de bär i sina hjärtan gentemot sin broder,6 men de svarade inte; Jag gick så långt att Jag bönföll dem, vädjade till dem som en tiggare, allt medan plågan i Mitt Hjärta blev outhärdlig, men de såg till att undvika Mig; Jag ropade efter dem, klagande, för att hindra dem från att gå på dödens väg, men de brydde sig inte om det; när Jag stiger ned inför dem som Herre och Domare för att anklaga dem för deras brott, ty brott är de verkligen, då skall Jag med väldig kraft visa dem hur de hade stympat Min Mystiska Kropp; vart skall de då ta vägen? vart skall de ta vägen för att undfly Mig? vart skall de fly för Min Närvaro? till bergets topp? ut på vägen? till vägskälen? till Helgedomen eller till sin egen port? Jag kommer att vara där ...

ni bryr er sannerligen inte om Mina uttalanden i Skriften, för om ni verkligen hade följt dem skulle ni ha läst vad som står skrivet: ”förakta inte en man på hans ålderdom ...”7 utan räck ut din hand till honom; om ni, som kallar er heliga och rättfärdiga, hyser vrede mot någon, kan ni då begära medkänsla från Mig? ni som hyser förbittring gentemot er äldre broder,8 skall Jag förlåta er era synder? vad skall Jag göra med era dagliga Kyrie eleison? vad skall Jag göra med era många offer och er rökelse? dessa kommer inte att utverka Min förlåtelse för era synder;

lyssna till Mig; Jag har gråtit över alla dina försummelser, men Mitt Hjärta är en avgrund av Kärlek och Barmhärtighet, broder; Jag är Den som uppväcker din ande och ger dina ögon ljus; Jag ger helande, liv och välsignelser; skulle Jag ge dig smicker, så skulle det inte vara Jag; Jag har skrivit ut dina fel tydligt för att du skall återvända till Mig med ett ångerfullt hjärta, och Jag skall hela dig; din skamfulla nakenhet ses nu av Mina helgon och av Mina änglar i himmelen; du avslöjar dig själv, broder, och inte bara inför alla länder utan inför hela himmelen; ändå skall Jag, trots din förfärliga nakenhet, stödja dig och klä dig igen med Mig själv, om du ödmjukade dig och ångrade dig och tog till dig dessa ting som Jag har sagt dig i ditt hjärta;

böj dina knän, Grekland, och be om förlåtelse i Mitt Namn; res dig och stig upp från de döda, och tillåt Min Moder att få leda dina steg, som ett barn på safirernas stig9 och mot helighet; ropa på Henne och tillåt din Heliga Moder att återställa dig från dina döda handlingar så att dina tjänster mot Mig blir kungliga när de utförs med ett rent hjärta; tillåt din Välsignade Moder att återställa din helighet och hjälpa dig att än en gång växa i frälsningen;

ropa på helgonen så att de visar dig vägen till Ljusets Hem, så kommer dina ord inte längre att vara tomma, utan skall förvandlas till en fredens melodi, medan du tar tillbaka allt som du sagt mot Mig10 och ångrar dig i säck och aska; o, när skall Jag få se det Östra Huset hälsa det Västra Huset med en helig kyss? ic;

dotter, se på de djupa sår som deras munnar har tillfogat Min Kropp; du välsignade, böj dig inte ner för att leta efter Mig; Jag är över dig och bredvid dig; kom, gå in i din Herres glädje och frid; se framåt, aldrig bakåt, och förbli inympad i Mig; ic;

(Detta budskap togs emot under Påvens besök i Grekland, då många där protesterade emot hans besök. Detta budskap gavs i händerna på många metropoliter och placerades också på biskop Christodoulos skrivbord, två dagar före Påven Johannes Paulus II avresa.)


1 Safirer representerar dygder.
2 Jag förstod att detta ”Mig” också var menat för mig. Kristus sammanband mig med honom genom att uttrycka sig på det sättet.
3 Några grek–ortodoxa munkar och präster.
4Se budskapet från den 18 februari 1992.
5 Påven Johannes Paulus II.
6 Påven Johannes Paulus II.
8 Påven Johannes Paulus II.
9 Safirer står för ordet ’dygder’.
10 Detta ’Mig’ här gäller också för påven Johannes Paulus II. Detta bekräftar Kristi ord i evangeliet när Han säger till oss: ”Vad ni än gör mot en av dessa mina minsta bröder, det gör ni mot Mig.”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message