DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En kallelse till omvändelse

21 maj 2001

Herre, våra synder är stora, men förlåt oss
och hjälp oss så att vår kropp åter blomstrar!

Dra varje själ ur det nät fienden har lagt ut över dem,
för endast Du är vår Tillflykt, vår Klippa,

vårt Fäste och vårt Liv;

Farsoten, som sprider ut sig i vår värld
och som verkar om natten i dödens skugga,
men orsakar förödelse genom sitt gissel

mitt på ljusa dagen 

tornar nu upp sig över Din Hjord;
kommer Du att kämpa för att rädda Ditt folk
från onda människors snaror?

Skriften säger: ”Herren älskar dem som förkastar det onda,
Han bevarar de frommas själar
och räddar dem ur de ondas grepp;”

så låt Din Mäktiga Arm komma till vår räddning;
låt fienden darra inför Ditt Majestät;
låt inte fienden säga: ”vilken opålitlig Gud ni har…”

Fienden utmanar Dig och sätter Dig på prov, min Gud,
för att se vad Du kan göra;
därför, min Jahve, Du som väckte mig till liv i Din Barmhärtighet,
visa Din Storhet
och att Du verkligen är vår Trygghet, vår Klippa

och på vår sida,
visa Din Ära och Makt,
kom ihåg Dina fromma, Ditt folk
och alla dem som har tjänat Dig hängivet;

När kommer Du att låta Dina domar dåna från himmelen?
när skall Du stå upp och stöta med Din Spira på jorden
för att påkalla tystnad?

en tillrättavisande blick från Dig
kan få alla jordens element att fatta eld;

en rörelse från Dig
och jorden kommer att förvandlas till en ödemark;

ett vredens ord från Dig
och stjärnorna kommer att falla från himmelen,

och störta ner över oss;

Herre! Jag är Dina händers verk
och Du har tänt en gnista i mig för att hålla mig vid liv; 

om jag nu brinner av ‘patos’1
för att de dygdiga, Ditt folk och de rättfärdiga
skall finna rättvisa hos Dig,
så är det av Din Eld som jag brinner;

låt mig få se hur rättvisan upprättar Dina heliga,
visa Din Styrka genom att befalla alla ting

att vändas till det goda;

låt Din Seger komma!

Jag har en gång sagt dig, Vassula, att Mitt folk, hjorden, irrar omkring än hit, än dit; därför utlyste Jag en tid av nåd; under denna period av nåd skulle Jag bevisa Mitt Namns Helighet, så att den som hade vanhelgat sig skulle ha möjlighet att komma tillbaka;

Jag kommer i denna nådens tid för att uppmuntra er alla att leva heligt och följa Mina Föreskrifter; Mitt Namn har nått ut till många länder och avlägsna öar; Jag har nått ut till hela jorden med Min Kallelse, som Jag sagt dig i förväg, för att varje öra skulle höra Mig och få tillfälle att upptäcka Mig; åt det ogenomträngliga hjärtat gav Jag särskild nåd för att öppna det genom Mina strålar av gudomligt Ljus, och som en stråle av Ljus har Jag lyst även i dessa hjärtan;

vad skall Jag säga idag? har Jag underlåtit att föda Hjorden? har Jag någonsin vänt bort Min Blick från era sjuka och ensamma? har Jag inte jämnat vägen för er så att ni inte skulle snava? har Jag inte visat er alla Min Barmhärtighets djup? när Jag såg så många av er vandra nedför dödens gränd och vara så långt borta från Livets stig, har Jag inte ingripit? men, ack! så många av er gör fortfarande uppror mot Mig ...

som Jag har sagt tidigare till de goda och de onda; har Jag inte sagt dig, dotter, att gå och tala till alla, goda och onda, dessa ord:

”Jag låter Min Röst höras från ovan; Jag ropar högt så att alla hör, goda såväl som onda; Min Röst har verkligen nått ut till världens ändar; de goda liksom de onda behöver ångra sig; de goda för att de inte i allt gör Min Vilja och för att de inte ber på rätt sätt; många av dem vänder sig till Mig endast med ord; de onda för att de oupphörligt begår dödssynder genom sina hjärtans hårdhet och sin likgiltighet gentemot Mig;”

men Jag skall säga dig vad som sker och vad Jag menar; Skriften lär er alla att när handen väl har satts till plogen, skall ingen se sig om, för då kommer ni inte att vara lämpade för Guds Rike;

när ni var syndens slavar kände ni ingen skyldighet mot rättfärdigheten, och vad fick ni ut av detta? ingenting annat än erfarenheter som nu får er att skämmas, eftersom den sortens beteende slutar med döden; men nu har ni visats vägen ännu en gång och är befriade från den djupa dyn som är er synd och skuld; ni har blivit Guds slavar, men ni får en belöning som leder till er helgelse och som slutar i ert himmelska hem; men syndens lön är döden; gåvan ni får av Mig är evigt liv i Jesus Kristus, Min Son;

från ett liv i syndens fångenskap har Jag gjort dig till en fri människa, Vassiliki, fri att gå in på dygdernas stig som Jag stakat ut åt er alla; av nåd har Jag låtit dig få se himmelska ting, som du inte visste någonting om; i denna tid av nåd har Jag visat er alla Min Härlighet, men fastän Jag låtit alla dessa nådegåvor regna över så många av er, är det fortfarande många som är långt borta ifrån Mig;

när Jag tillkännagav Mina Budskap för denna generation, ropade den ut: ”kom och hör Guds Ord!” folk rusade till i mängd; de trängdes kring Mitt sändebud för att lyssna till Mina Ord; de lyssnade, men förstod aldrig till fullo Mina Ord, och dessa personer lyssnar fortfarande, de läser, men Ordet tränger inte in i deras hjärtan, och de läser fortfarande, men deras hjärtan är långt borta från Mig; de gör inte efter Mina Ord; de tittar snarare efter tecken i skyn, för deras hjärtan har ännu inte sitt fäste i Mig; ja, de lyssnar likgiltigt till Mina Ord, och det är därför som de inte omsätter dem i handling; Guds Rike är mitt ibland er men ni ser det inte, eftersom ni inte har ångrat er, inte heller har ni erbjudit Mig någon kenosis;2

om detta under, för ett under är det när Jag talar, inte gjort någonting med er och ni inte ser det, hur kan ni då förvänta er, ni som har fått ta emot så mycket, att ni skall gå in i Himmelen tomhänta? Gud är mycket nära er, hur kommer det sig då att ni inte ser Honom? har ni inte hört änglarnas inbjudan till Min festmåltid? har ni inte sett hur frikostig Min Hand är? när Jag ropar högt, faller världen sönder och många riken vacklar;

du frågade Mig, dotter, när Jag skall låta dånet av Mina domar höras från Himmelen? sannerligen säger Jag dig: när denna tid av Barmhärtighet och Nåd är förbi ... sedan bad du Mig att låta Min Mäktiga Hand komma till din räddning undan fienden; har Jag varit med dig hela den här tiden, utan att du har sett Min Mäktiga Hand? Jag säger dig mycket allvarligt, var och en som skyndar sig att genom ånger och bemödanden återvända till Mig, honom skall Jag i Min tur döpa med Helig Ande, så att han blir fläckfri och kan behaga Mig;

du säger att fienden utmanar Mig; ja, han har alltid utmanat Mig, men har Jag inte lärt er att visa bort honom?3 har Jag inte alltid stått upp för att rädda Hjorden ur den ondes djupa dy? djävulen har ingen makt över den som är väl rotad i Mig;

beträffande dem vilkas hjärtan fortfarande befinner sig i dyn, kommer de, den dag då de ropar till Mig, att se Mig som sin Domare; men under denna tid av Nåd kommer Jag med Barmhärtighet, och Jag talar till er i poesi; Mina ord som uttalas är gudsfruktan och dygd; med glädjens olja smörjer Jag alla som vänder sig till Mig och Jag sätter Mitt sigill på deras panna; detta är Mitt sätt att närma Mig er alla i denna tid; Mitt närmande betyder Återlösning, Frälsande Hjälp, barmhärtighet; om ni bara insåg vad Jag erbjuder skulle ni inte bara stå där, ni skulle öppna ert hjärtas dörr och välkomna Mig; Jag överväldigar er alla med mirakler för att pryda er själ och göra er redo för Mitt Rike;

och du, dotter, som bor i Min trädgård, förbli i frid så att du kan lyssna till Min Röst; Jag välsignar dig och dem som Jag har gett dig för att hjälpa dig att bära det Enhetens Kors som Min Son anförtrott dig; bry dig inte om dem som förbiser det goda som Mitt Verk frambringar och som inte tror; deras stolta vågor skall brytas en dag; du skall få se Min Makt när Mitt Verk mångfaldigas och påverkar världen som är indränkt i synd;

kom, var i meditation i Min Närvaro; Jag är med dig;


1 Grekiska för passion.
2 Grekiskt ord som betyder: utrymme. (Utblottelse.)
3Jag förstod att den Onde utmanar Gud genom oss!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message