DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Närvaro i Eukaristin

20 januari 2001

(Veckan för kristen enhet.)

Herre, varför har Du gjort så många blinda för Dina Verk? Är det på grund av deras envisa vägran att ångra sig och försonas? Undervisa mig, och uttala Din Vilja ....

ack, Mitt barn ... Min Vilja är att du arbetar med kärlek i Min Andes ljus! Min Ande ropar idag mer än någonsin efter försoning bland Mina herdar; för att bli frälst skall var och en ångra sig och försonas; låt varje herde rannsaka sin väg; ”tänk på den kärlek som Min Fader, Jag och den Helige Ande överöser dig med varje ögonblick av ditt liv, herde ...”

åh, dotter, tro inte att Jag är omedveten om kraven som ligger i det uppdrag Jag har anförtrott dig; att ena Mitt Hus är inte en lätt uppgift, än mindre att återuppliva det! men fatta mod, för du är inte ensam; Jag är med dig; tappa inte modet genom dem som inte kan se Min Plan i dig, Jag har tagit bort synen från dem som säger, ”vi ser,” och gett syn åt dem som inte kunde se; var ett enhetens föredöme för resten av världen och skapa försoning bland bröder genom dina offer;

Satan har föresatt sig att föra krig mot Min Kyrka; med våld attackerar han vad Jag har köpt med Mitt Eget Blod; han håller Min Kyrka delad och förbannar varje troget hjärta som bekänner sig till Sanningen och Min Lag;

många av er som tillhör Kyrkan plundrar den idag; ni plundrar genom att vägra erkänna Min Kropp i Eukaristin och ta del i Mitt Gudomliga Mysterium på det sätt som Jag i sanning instiftat; ni plundrar Mitt Hus när det gäller att uppskatta storheten i Min Gudomlighet och Min Närvaro i Eukaristin; ni plundrar Mitt Hus på många andra sätt; Skriften ljuger aldrig och kan inte tillbakavisas, men ni tillbakavisar delar av den och plundrar den också på det sättet; Jag har skänkt Min Kyrka apostlar för att berika den, och Jag har uppväckt och skänkt den profeter, lärare, och därefter mirakler, helandets gåva och många andra gåvor; men ni skövlar Mitt Hus, ni plundrar det idag;

Mina Ögon är alltför rena för att vila på detta uppror; så bli inte förvånade när Jag ropar; bli inte förvånade när Jag, i Min Oändliga Välvilja och Barmhärtighet, stiger ned hela vägen till dig, skapelse, för att se på era hjärtans fönster; bli inte förvånade över att Jag, trots ert fruktansvärda armod, erbjuder er en överdådig festmåltid helt oförtjänt, och att Jag kommer med kunglig frikostighet och majestät för att klä er i Mig Själv, så att när Mina Änglar skall leda er in i himmelens eviga glädje och till Våra gårdar, ni skall bli igenkända som kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben; Domen kommer då att avkunnas:

”i enlighet med det liv som denna själ levde under sin tid på jorden, är hon värdig en bruds himmelska hemgift, eftersom hon förblev trogen mot Bruden;1 trots alla de prövningar Jag sände henne, som skakade henne som ett skepp i stormen, klängde hon sig fast vid Mig och förblev fäst vid Mig liksom en mussla som sitter fast vid klippan; genom att förbli så fäst vid Bruden 2 och vid Mig, Brudgummen,3 har hon blivit delaktig i Min Gudomlighet; hennes förening med Min Ande har slutgiltigt format henne och förvandlat henne så att hon blivit gudalik;4 och hon strålade och lyste som en sol, därför att hon ägde Mig inom sig; den ära som tillkommer Mina gudomliggjorda söner och döttrar här i himmelen är nu också hennes; detta är den hemgift som hon skall få av Brudgummen Själv; Han är Hemgiften ... kom, kom och dela himmelens och Guds Egen glädje i all evighet!”

o, om du visste, släkte, hur många gånger Jag har avstått från Min Kungliga Spira ... vad Jag längtar efter att få säga till varje själ:

”älskade, kom, slå in på stigen som leder till ditt varaktiga Hem, den enda rätta boningen och den enda Sanna Viloplatsen för din själ; kom och stig in i Mitt Hjärtas bröllopskammare; Jag inbjuder dig att följa dygdernas väg som leder till Mig; som en ömsint Brudgum skall Jag pryda din själ med Mina Skatter, men framför allt kommer Jag att smycka din själ med Min Gudomlighet; Jag skall smycka dig som en drottning i majestät 5 med Mitt Namn och med Min Närvaro; Jag skall förvandla din själ till ett levande altare, till en ständig hymn till Mig, din Gud; Jag, den store Konungen, Han som står över naturen, skall sammansmälta med din själ, så att du och Jag blir ett;

”på egen hand kan du ingenting göra, det är därför Min Närvaro, som är rent Ljus, är oumbärlig för att upplysa hela din kropp av nåd; och så som Jag visar Mig för Mina änglar, skall Jag visa Mig för dig genom detta ljus, och först då kommer du att kunna säga:

’Jag kan se ...’

då skall Jag göra Mig känd för dig; Jag skall samtala med dig och du med Mig; den Gud som till Sin natur är Treenig kommer att böja Sig ner hela vägen, för att samtala med den som Jag skapade på nytt och som av nåd blev till en gud, född av Mig; en adopterad arvinge av Mitt Rike; du som är så svag och som så lätt kan fördärvas, om du i sanning ångrar dig när du ser på din ömkansvärda själ, så kan Jag göra dig lik Min Fullkomliga Avbild;”

Mitt verk och Min plan, som strålar fram i er så onda tid, är att dra alla själar in i Mitt Heliga Hjärta; då kommer hela Min Härlighet att uppenbaras för dem i detta Hjärta, och hela mänskligheten skall se Den; ja, sannerligen, Min avsikt är att dra er alla med i Min Härlighets strömmar; från den stunden skall Jag vara er beskärda del, er glädje, er Brudgum klädd i Min Härlighet; och som en brudgum gläder sig över sin brud, skall Jag vid vår vigsel viska i ditt öra:

”kom nu och välsigna din Herre som är över alla ting, Han som gör stora gärningar är överallt; kom nära Mig, för Jag är din beskyddare och ditt stöd; Min älskande brud, som samtyckte till att höra Mig, må du glädja dig i Mig, din Herre; må Jag få förbli i ditt hjärta som blandad rökelse, och må Mina Ord smaka 6sött som honung i din mun när du äter dem; låt dem vara som musik i ditt öra, Min älskade;"

sedan skall Jag uppenbara för dig de skatter som Jag hade sparat för er generation: Jag skall erbjuda er Min Barmhärtighets skatt, och lära er att i Min Barmhärtighet uttalas Ord som kommer från Min Mun; genom Mina Ord uppväcker Jag de andligen döda; Jag omskapar de avfälliga; Jag helar de sjuka och befriar de fångna, Min Mun är som ett skarpt svärd;

genom Min Barmhärtighet och med Mitt Ord formar Jag profeter, som skall plåga dem som lever i mörkret, men som skall trösta Mitt folk; genom Min Barmhärtighet öppnar Jag de blindas ögon, och de som ligger täckta av stoft lyfter Jag upp så att de kan skåda Ljuset; och i Min Barmhärtighet avslöjar Jag Min Härlighet och Mitt Majestät för alla som litade på sin egen kraft, så att deras hjärtan omvänder sig till Mig, deras Gud;

i dessa nådens dagar är Min Barmhärtighet en av de största skatterna som Mitt Hjärta har sparat för er tid; inte så att Jag någonsin upphört att överösa er med Min Barmhärtighet, men i er tid som är så ond, visar Jag mer medlidande än någonsin mot dem som är böjda i stoftet och vars kroppar har tryckts till marken av synd; i ert hjärtas öken har Jag planterat himmelska frön, så att var och en kan se och känna hur stor Min Barmhärtighet är;

har Jag inte också sagt, att i de sista dagarna skall Min Ande utgjutas över hela människosläktet, hur eländiga ni än må vara? sådan är Min Nåds rikedom ... idag upplyfter Jag er av nåd; i Min Barmhärtighet låter Jag Mina nådegåvor regna över er, så att Jag låter er förstå vem Han är som ger frihet, och vem Han är som ger liv, så att ni kan se vilken rikedom av härlighet som väntar er;

er tidsålder har fler döda än levande genom sina synder, sin ogudaktighet och sin likgiltighet mot Mig; alltsedan världen skapades har Jag aldrig upphört att visa Min eviga makt och gudom, Jag är känd genom allt som blivit till från att inte ha varit till; men Jag kan också leva i er, till och med i er jordiska substans; Jag kan ge liv åt denna jordiska substans, det är genom nåd som ni har blivit uppväckta; måste Jag då för alltid se Mina skapade varelser gå mot döden i sitt uppror? skulle Jag inte ingripa i Barmhärtighet?

hos Mig finns stora skatter, bestående rikedomar som berikar dem som närmar sig Mig med ett ångerfullt hjärta; i vårt äktenskapliga förbund skall Jag erbjuda er den skatt som är att veta hur ni kan äga Mig; skatten att Känna den Treenige Guden och Förstå Honom; har ni inte hört att ett hus endast kan byggas genom Helig Vishet, och att genom förstånd blir det starkt? genom kunskap fylls dess förrådsrum med rikedomar av alla slag, sällsynta skatter av gudomligt värde, åtråvärda för de visa i alla tider?

med andra ord: genom att lära känna Mig blir er själ och ert sinne fyllt av Mitt transcendenta ljus och Min Ära; er själ fylls av Min Gudomlighet, av Mig Själv; och då, först då, kommer ert hjärta att böja sig för fostran och era öron för undervisning, så att ni förvärvar Sanningen och håller den kär; ja själva er natur, Mina älskade, kommer att bli förvandlad till Min Gudom; alla era avsikter kommer att drivas av Min Helige Ande som outtröttligt tagit bort slagget från ert inre för att utrusta er ande med Min Ande, och genom Min Ande med den Kungliga Rikedom som är Mitt Herravälde;

ni kommer att fråga: ”och vad innebär det att förstå Gud?” att förstå Mig är Vishetens första princip; det är att erkänna Mig som er Gud och att frukta Mig; att frukta Mig är att undvika allt ont;

det innebär också att ha sett Mig med era andliga ögon medan ni fortfarande är på jorden; det är nödvändigt för var och en av er att ha smakat Mig medan ni är på jorden; det är viktigt för varje själ att söka efter denna vision,7 och om er själ inte har lyckats uppnå Mina höjder, 8 kämpa och fortsätt att höja er ande genom kontemplation; hur skulle ni annars lära känna er Gud? hur skulle ni, om ni inte har sett Mig, kunna vara bland Mina söner och döttrar, klädda i Mitt trefalt Heliga Ljus?

Jag är inte otillgänglig eller ouppnåelig, eftersom Jag förenar Mig med din själ; Jag förenar Mig Själv med dig och vi blir ett; när vi väl är förenade, gör Jag Mig kännbar för dig för att påminna dig om ditt arv; i majestät och härlighet leder Jag din själ till Mina djup för att uppenbara Mig Själv med kunglig frikostighet; ni har läst att djupen hos Gud bara kan utforskas av Anden för att förstå andliga ting; Skriften säger:

”en oandlig människa tar inte emot vad Guds Ande säger: det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det bara kan uppfattas genom Anden;”

en andlig människa däremot kan bedöma värdet av allt, men själv kan han inte bedömas av andra människor, som Skriften säger: ”vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa Honom?”9

skatten att känna och förstå Mig är himmelen på jorden hela tiden; det är att handla med vänlighet, rättvisa och rättrådighet på jorden; när ni har tagit emot denna skatt av nåd genom den Helige Ande kommer ni att känna Min Vilja i er; Vi har en gång sagt:10 ”den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om Mig...” denna skatt är mer dyrbar än pärlor; och sedan kommer förtrolighetens skatt, förtroligheten med Mig, er Gud; de lågor som flammar upp från ert hjärta, brinnande av kärlek, kommer att vara de första tecknen på er förtrolighet med Mig, och de allt längre perioderna av törst efter Mig, då ni oupphörligt söker Mig, kommer att vara gryningen för ert närmande till denna innerliga förening som Jag önskar så högt av varje själ, så att de kan komma och smaka Min Sötma, och med hela er själ skall ni träda in i himmelens ljuvligheter och sjunga Mina änglars melodier i himmelen, för att ära Min Barmhärtighet som Jag har visat er;

då kommer ni också att ropa med Davids ord, så som han en gång ropade till Mig, i sin brinnande kärlek:

”Gud, du är min Gud, jag längtar efter Dig; mitt hjärta törstar efter Dig, min kropp längtar efter Dig .... Jag känner mig som ett torrt land, kraftlös och utan vatten när jag är utan Dig, jag längtar efter att få skåda Dig; på min bädd tänker jag på Dig, jag begrundar Dig natten lång; min själ håller sig intill Dig ...11 fast jag är ung12 har Du givit mig mer förstånd än de gamla, 13 ty jag håller Dina gudomliga anvisningar; o hur ljuvligt är det inte att vara vän med Dig, min ljuvlige Gud; Din Närvaro, så nära sammanflätad med min själ, gläder mig och är ljuvare än honung; Din doft sprider vällukt i hela universum och berusar min själ medan den styrker hela mitt väsen;”

i ert uppvaknande kommer ni att upptäcka att Jag är er Älskade, er Himmel, ert Eden och att i Mig har ni liv; i Mitt ljus som Jag har ingjutit i ert hjärta, kommer ni att upptäcka Mina Verks storhet, och ni kommer att prisa Mitt Heliga Namn; ni kommer att upptäcka att Min Blick vilar på er som en magnet, och Jag skall glädja Mig åt att se på er, för Jag kommer att se Min Egen spegelbild, Jag kommer att se Mig Själv i er ... bli alltså inte överraskade när Jag kommer till er och säger:

”Jag är Den som härskar i er nu, och Jag har ingen annan önskan än att se Mig Själv i er; Min Närvaro i er upptänder en längtan och törst efter Mig; varje suck av längtan skall Jag inandas som rosors väldoft, och Jag skall finna lindring efter de förolämpningar som människor tillfogat Oss;"14

Jag är Fullkomlig och Jag vill att ni också skall vara fullkomliga; har ni inte läst: ”som stadens styresman är, så blir alla dess invånare...”15

sedan skall Jag, i Min tur, uppenbara för er de himmelska härskarorna, som i dikt besjunger gudsfruktan och rättfärdighet för er; Jag skall samla alla de heliga i himmelen, Jag skall samla hela den himmelska härskaran för att visa dem Mitt majestät och Mitt herravälde i er, och hur Jag gjort er till ett kungligt diadem för Mitt Huvud, ett kungligt storverk i er tid; alla era utsmyckningar kommer att vara gudomliga, eftersom de kommer att ges er av Mig; ert forna slaveri kommer att vändas till frihet i Mig;

idag ser Jag ned från himlen för att räkna rena hjärtan:

– vad skall Jag säga? var Mitt Offer förgäves? Min Ande är förkrossad ... Jag offrade Mig Själv för er för att befria er från all ondska och för att rena ett folk till att vara Mitt alldeles Egna folk, som inte skulle ha någon annan strävan än att göra gott;

Jag har gjort allt för att ni skulle kunna bli rättfärdiggjorda av nåd och bli arvtagare till Mitt Rike; Jag har ivrigt och med stort medlidande undervisat er alla i Min Lag och förnyat er med Nådens Helige Ande, Jag har upprepat detta gång på gång; nu lär och undervisar Jag er om den Heliga Vishetens väg; det är inte en ny lära utan densamma som Brudens,16 den som ni kan lita på;

ni tillhör alla Mitt Hus; för Jag har köpt Mitt Hus med Mitt Eget Blod och Jag har utgjutit varje droppe av Mitt Blod för var och en ... ni är Mitt Hus17 ...

i början18 bad du, dotter, att Jag skulle uttala Min Vilja; Jag upprepar för er alla att Min Vilja är att ni arbetar med kärlek i Min Andes Ljus, för att ni alla må bli ett; ic;

(Ovanstående budskap gavs inte på en enda dag; det började den 20 januari, och fortsatte i flera veckor under de följande månaderna, på grund av mitt intensiva resande.)


1 Kyrkan, som också är Kristi Brud.
2 Kyrkan.
3 Jesus Kristus.
4 Gud genom delaktighet...
5 När Kristus talar om själar, talar Han om själen i femininum, som ’hon’; samma förklaring gäller ordet ”drottning” som Kristus använde.
6 Bildligt talat kan man ’äta’ Guds Ord.
7 Skådandet av Gud.
8 Herren menar Sig Själv.
11 Ps.63 utdrag.
12 I pånyttfödelsen genom Anden.
13 De lärda.
14 Den Heliga Treenigheten.
16 Kyrkans.
17 Hebr. 3:6(’hans hus är vi’.)
18 Början av detta budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message