DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hur kommer segern att se ut?

31 december 2000

Kristus är Konung!
låt ängarna grönska och jubla,
låt alla skogens träd ropa av glädje,
för Guds Ord riktas till oss än en gång;
Han öppnar sin Mun,
och ett överflödande ljus strömmar över oss
och smyckar oss alla så att vi glittrar;
Hans Ljus är sådant att hela Hans Heliga Anlete är täckt av det,
som om Han lagt en slöja av silver över Sig;

Ett ord1 yttras sedan
med konungsligt behag och majestät,
men samtidigt med en melankolisk suck;
om varje varelse skulle öppna sitt andliga öra,
för att höra vår Konungs suck,
då skulle de böja sina knän,
såvida de inte ger sig åt den onde…

ni Guds tempel,2 Jag har undersökt era murar och Jag är inte nöjd eftersom ni tycks ta lätt på Mitt Ord ...

Jag sände ut Min Ängel för att se efter Mina tempel och vandra omkring dem; Jag skickade honom för att undersöka Mina palats, och vad han fick se var skrämmande ... era murar har förlorat sin glans, och från att ha varit elfenbenspalats, en boning värdig er Konung, har nu era murar blivit till en ruin, eftersom ni har upphört att åkalla Min Helige Ande, vars genomlysta flöden uppfriskar er och helgar Min boning;

Mina intentioner var att fylla er med skatter3 inom era murar, och utföra under i dem för att där bygga upp fullheten av Mig Själv; Min välvilliga avsikt var att helhjärtat ingjuta Mig Själv i er och gudomliggöra er; förstår ni Mina intentioner? Jag som är Gud, inte bara för Min Kyrka, utan för hela Min skapelse, längtar efter att ge Mig Själv åt er; Mitt livgivande besök hos er kommer inte att passera obemärkt; en Livgivande Källa skall springa upp som en fontän inom era så ömkansvärda murar! och medan ni återupplivas, kommer ni under sång och glädje att utropa:

”den mest Nåderike och kärleksfulle Guden, vilkens Storhet mångfaldigas i hela Hans skapelse, har fyllt mig med uppståndelsens ljus! välsignat vare Hans Heliga Namn! min Treenige Gud har lyst in i mig;

”hela skapelsens Brudgum har nådefullt stigit ner till mig för att omsluta mig och ge mig hemlighetsfulla lärdomar direkt ur Sin Mun, med Vishetens Ljus och Undervisning strömmande in i min själ; Han kom i majestätisk Härlighet för att påminna Sitt folk om frälsningens kraft genom förlåtelsen av deras synder; detta genom Hans Hjärtas Oändliga Barmhärtighet;”

o ja, alla Mina vägar är nåd och sanning ... och från Min Mun förkunnas Sanningen; det finns ingenting förvrängt i Mina Ord, ingenting falskt, de är ädelt klädda i majestät och makt; vakna upp, tempel!4 varför sover ni? ni har er Gud i majestät och glans framför er, och Han inbjuder er! Jag härskar i höghet, och Jag står framför er för att erbjuda er Mina otaliga Skatter; vinsten kommer att bli er;

se! Gryningen5 var på väg, men det tycks Mig som om ni inte har uppskattat Mitt erbjudande; Jag har inte heller hört Min nåderika gest lovprisas; du har inte mognat, släkte, och om du tror att du har mognat, så har du inte mognat i Mina Gårdar, du har närt dig på annat håll; i Mina Händer finns omätliga rikedomar som Jag förbehållslöst ger vidare, men många av er har förändrat dem när ni tagit emot dem; andra har bytt ut dem mot en falsk imitation6 och vikit av från sanningen;

i begynnelsen av Mitt Upphöjda Tema7 såg Min Fader med stort missnöje på jorden som var i uppror, och sade: ”hur kräsen8 har du inte blivit, släkte...” idag säger Jag: ”du har inte mognat i Mig, knappast vuxit, dina grenar är avbrutna; din frukt är värdelös, omogen och sur, helt oduglig; svekfullhet har förfört din dåraktighet ...” Gryningen9 var hos dig, men du har tagit lätt på det som är heligt; fascinationen av ondskan kastar goda ting i skuggan, och begärets virvelvind korrumperar ett enkelt hjärta;

har det aldrig gått upp för dig, du onda släkte, att nåd och barmhärtighet väntar Herrens utvalda? har ni någonsin förstått att Jag har kallat er? har Mina andesmorda ord gått förbi som ett flyktigt rykte? har Min Närvaro passerat som en skugga? – det verkar som om stulet vatten faller er i smaken, och bröd som äts i lönndom smakar bättre i era munnar, dåraktiga släkte! det är därför era munnar villigt lånar sig åt det onda;

nu uttrycker Jag ännu en gång vad som finns i Mitt Hjärta10; o släkte! om du bara insåg vilken nåd Jag erbjuder i er tid, Min Barmhärtighets nåd! en nåd som övergår människans kunskap! och fastän Jag känner till era onda avsikter och det hån Jag skulle få ta emot från många av er som Jag älskar, går Jag vidare med Mina avsikter i gränslös Kärlek, som en tiggare, berövad kärlek, ni11 avkunnar en dom över Mig och behandlar Mig som en brottsling; ni mästare i svek, ni förlitar er på era världsliga skatter och inte på Min Gudomliga Skatt som kan ge er frälsning;

O Herre, finns det någon god människa kvar? Bara en enda?

ingen är god utom Gud; men endast Gud kan gudomliggöra er, genom att föra er in på dygdernas väg och gudomliggöra er till att bli ben av Hans Ben, kött av Hans Kött och bli erkända som Hans Egen avkomma ....

Min Ande sörjer, för det är inte Min önskan att utestänga någon från Min Eviga Närvaro;12 i Min stora ömhet är Jag redo att stryka ut era fel om ni bara ville ödmjuka er, ni Guds tempel, och ångra er, men Jag skall inte förlåta en hädares ord;13 ångra er, i annat fall kommer Min Helige Ande aldrig att bo i en kropp som dragit på sig syndens skuld; gör inte Min Helige Ande bedrövad genom att anklaga det som kommer ifrån Gud; genom att kalla gott för ont; det blir ödesdigert för er själ;14

Min Ande är nedbruten av sorg över allt som Jag ser ovanifrån; ogärningsmannen kan inte gömma sig för Min Blick, inte heller den som natt och dag skriker om ‘hämnd’ över sin broder; ack, Vassula, låt Mina Ord gå ut som ett eko från dig; säg till alla, goda som onda:

”Jag gör Min Röst hörd från Himmelen; Jag ropar högt så att alla kan höra, goda såväl som onda; ja, sannerligen, Min Röst har nått ut till världens ändar; de goda såväl som de onda behöver ångra sig; de goda för att de inte i allt följer Min Vilja och för att de inte ber på rätt sätt15 – många av dem kommer till Mig bara med ord; de onda därför att de begår dödssynder i sitt hjärtas hårdhet och genom sin likgiltighet inför Mig och Min Lag;”

eftersom Mina tempel nu ligger i vanära, skall Jag, i Min oändliga Barmhärtighet, fortsätta att utgjuta Min Ande över detta trolösa släkte för att åter ge det liv; då skall denna förtorkade mark jubla och bli bördig; då skall kärlek och rättfärdighet flätas samman, den forna världen skall inte finnas mer ...

fastän Jag hade förutsett att många av er, druckna av illvilja, skulle komma att avvisa Mina underverk, kommer Jag till slut att segra över detta onda släkte; om de frågar dig: ”men Kristus har redan segrat; Han har besegrat världen, för Han har Själv sagt det; så hur kommer Han att segra mer? vad är det för en seger Han talar om?” så säg dem detta, dotter: ”eftersom Han visste om allt före er skapelse, och även att denna fråga skulle ställas av många bland er, säger Jag ännu en gång de ord som Jag sade till Fadern; skriv:

”Fader, må de alla bli ett i Oss,
liksom du är i Mig och Jag i Dig,
så att världen kan tro att Du har sänt Mig ...”
(Joh. 17:21)

”Jag har gjort Ditt Namn känt för dem
och skall fortsätta att göra det känt,
för att den kärlek som Du har älskat Mig med skall vara i dem,
och för att Jag skall vara i dem ...”
(Joh. 17:26)

när Jag drar alla människor till Mig, in i Mitt Hjärta, kommer Jag att bli förhärligad igen; Jag är den nye Adam och Jag är Kunskapens och den Heliga Vishetens ljus; när alla människor, hela världen, kommer att inse och tro att Jag var sänd av Fadern, kommer Jag att segra igen, för de kommer att säga med en röst:

”detta är Kristus, En av personerna i den Heliga Treenigheten, det rena Ljuset som smyckar själarna och hela Sin skapelse med Sitt Gudomliga Ljus; O Herre och Gud, med Dina Händer har Du skapat allt i majestät och glans; med glädje och porlande skratt har Du format allt och fyllt alla ting med nådegåvor, men djävulen har i sin avundsjuka berövat oss dessa nådegåvor, ja även livet; han berövade oss Ditt Ljus, tills Du kom för att befria oss, Frälsare och Återlösare; herrarnas Herre, vår själs smörjelse, trefalt heliga Ljus, medan du var på jorden blev Din gudomliga Kropp förhärligad genom Din Uppståndelse, Den blev andlig och oförgänglig; Du besegrade all jordisk materia; Du triumferade över Döden; Du skapade en Uppenbarelse16 för all evighet; mänsklighetens Älskare, Du är den levande Guden som gav oss Din Brud,17 Hon som uppehåller Sanningen och bevarar den i säkert förvar; o trefalt heliga Ljus, Du blev synlig i köttet för att visa oss Fadern; Fadern som är i Dig och Du i Honom;”

“så fråga inte, släkte, hur segern kommer att se ut; segern kommer när hela skapelsen till slut träder in i en förvandlande kärlekens förening med Mig, och blir ett, och utropar med en röst:

’Jesus är Kristus!
Jesus är Herre!’”

Jag är Konungen, som du har sagt, dotter; Jag är Konung, så som den Helige Ande har viskat i ditt öra att förkunna det...

så medan du ännu är i exil, offra mer av dig själv och förbli förenad med Din Gudomlige Broder; bär i tystnad alla de prövningar som läggs på dig, du är inte ensam om att bära dem, Jag är med dig, Min duva; bär dem för Min skull; du ger skydd åt många syndare genom dina prövningar; gläd dig! för Jag har gett dig nåd i överflöd genom att du får vara med Mig på detta sätt; förstår du? låt detta vara nog för att ersätta alla dina sorger och lidanden; låt din Konung jubla över dig nu;

kom; ic;


1 Ordet som yttrades är: Jag Är; Herren lät Mig inte skriva det på mitt sätt utan tog över min hand.
2 Här talar Herren till sitt folk, Han talar på ett bildligt sätt.
3 Jag visste att detta ord stod för ’dygder’.
4 Bildligt för själar.
5 Gryning står för Barmhärtighet.
6 Herren förklarar hur somliga, sedan de blivit omvända av Hans Budskap, på grund av sin egen andliga omognad har avfallit och följer andra falska budskap och tar dem för äkta…
7 Dessa Budskap.
8 Kräsen; svår att tillfredsställa, snabb att hitta fel.
9 Står för Barmhärtighet.
10 Här påminde mig Herren om den dag då Han gick in i Jerusalem och grät över staden och sa: ”Om du denna dag hade förstått också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.” Luk. 19:41-42.)
11 De människor som förföljer Hans Budskap och hånar dem…
12 Själar som fortfarande är i skärselden ser inte Gud, eftersom de ännu inte är i paradiset. De som är i helvetet ser aldrig Gud, och fast de hatar Honom, lider de likväl av detta.
13 Hädelse mot den Helige Ande: Matt. 12:22-32.
14 Mt. 12:22-32. Hädelsen.
15 När en själ inte är ödmjuk, blir en begäran framställd i bön inte hörd. Ju ödmjukare en själ är, desto lättare drar den Guds uppmärksamhet till sig, så att Gud hör.
16 Bibeln.
17

31 december 2000

Kristus är Konung!
låt ängarna grönska och jubla,
låt alla skogens träd ropa av glädje,
för Guds Ord riktas till oss än en gång;
Han öppnar sin Mun,
och ett överflödande ljus strömmar över oss
och smyckar oss alla så att vi glittrar;
Hans Ljus är sådant att hela Hans Heliga Anlete är täckt av det,
som om Han lagt en slöja av silver över Sig;

Ett ord1 yttras sedan
med konungsligt behag och majestät,
men på samma gång med en melankolisk suck;
om varje varelse skulle öppna sitt andliga öra,
för att höra vår Konungs suck,
då skulle de böja sina knän,
såvida de inte ger sig åt den onde…

ni Guds tempel, 2 Jag har undersökt era murar och Jag är inte nöjd eftersom ni tycks ta lätt på Mitt Ord ...

Jag sände ut Min Ängel för att se efter Mina tempel och vandra omkring dem; Jag skickade honom för att undersöka Mina palats, och vad han fick se var skrämmande ... era murar har förlorat sin glans, och från att ha varit elfenbenspalats, en boning värdig er Konung, har nu era murar blivit till en ruin, eftersom ni har upphört att åkalla Min Helige Ande, vars genomlysta flöden uppfriskar er och helgar Min boning;

Mina intentioner var att fylla er med skatter3 inom era murar, och utföra under i dem för där att bygga upp fullheten av Mig Själv; Min välvilliga avsikt var att helhjärtat ingjuta Mig Själv i er och gudomliggöra er; förstår ni Mina intentioner? Jag som är Gud, inte bara för Min Kyrka, utan för hela Min skapelse, längtar efter att ge Mig Själv åt er; Mitt livgivande besök hos er kommer inte att passera obemärkt; en Livgivande Källa skall springa upp som en fontän inom era så ömkansvärda murar! och medan ni återupplivas, kommer ni under sång och glädje att utropa:

”den mest Nåderike och kärleksfulle Guden, vilkens Storhet mångfaldigas i hela Hans skapelse, har fyllt mig med uppståndelsens ljus! välsignat vare Hans Heliga Namn! min Treenige Gud har lyst in i mig;

”hela skapelsens Brudgum har nådefullt stigit ner till mig för att omsluta mig med mystisk undervisning, direkt ur Hans Mun, strömmande i min själ med Vishetens Ljus och Hennes Undervisning; Han kom i majestätisk Härlighet för att påminna Sitt folk om frälsningens kraft genom förlåtelsen av deras synder; detta genom Hans Hjärtas Oändliga Barmhärtighet;”

o ja, alla Mina vägar är nåd och sanning ... och från Min Mun förkunnas Sanningen; det finns ingenting förvrängt i Mina Ord, ingenting falskt, de är ädelt klädda i majestät och makt; vakna upp, tempel!4 varför sover ni? ni har er Gud i majestät och glans framför er, och Han inbjuder er! Jag härskar i höghet, och Jag står framför er för att erbjuda er Mina otaliga Skatter; vinsten kommer att bli er;

se! Gryningen5 var på väg, men det tycks Mig som om ni inte har uppskattat Mitt erbjudande; Jag har inte heller hört Min nåderika gest lovprisas; du har inte mognat, släkte, och om du tror att du har mognat, så har du inte mognat i Mina Gårdar, du har mättats på annat håll; i Mina Händer finns omätliga rikedomar som Jag förbehållslöst ger vidare, men många av er har förändrat dem, när ni tagit emot dem; andra har bytt ut dem mot en falsk imitation6 och vikit av från sanningen;

i begynnelsen av Mitt Upphöjda Tema7 såg Min Fader med stort missnöje på jorden som var i uppror, och sade: ”hur kräsen8 har du inte blivit, släkte...” idag säger Jag: ”du har inte mognat i Mig, knappast vuxit, dina grenar är avbrutna; din frukt är värdelös, omogen och sur, helt oduglig; svekfullhet har förfört din dåraktighet ...” Gryningen9 var hos dig, men du har tagit lätt på det som är heligt; fascinationen av ondskan kastar goda ting i skuggan, och begärets virvelvind korrumperar ett enkelt hjärta;

har det aldrig gått upp för dig, du onda släkte, att nåd och barmhärtighet väntar Herrens utvalda? har ni någonsin förstått att Jag har kallat er? har Mina andesmorda ord gått förbi som ett flyktigt rykte? har Min Närvaro passerat som en skugga? – det verkar som om stulet vatten faller er i smaken, och bröd som äts i lönndom smakar bättre i era munnar, dåraktiga släkte! det är därför era munnar villigt lånar sig åt det onda;

nu uttrycker Jag ännu en gång vad som finns i Mitt Hjärta10; o släkte! om du bara insåg vilken nåd Jag erbjuder i er tid, Min Barmhärtighets nåd! en nåd som övergår människans kunskap! och fastän Jag känner till era onda avsikter och det hån Jag skulle få ta emot från många av er som Jag älskar, går Jag vidare med Mina avsikter i gränslös Kärlek, som en tiggare, berövad kärlek, ni11 avkunnar en dom över Mig och behandlar Mig som en brottsling; ni mästare i svek, ni förlitar er på era världsliga skatter och inte på Min Gudomliga Skatt som kan ge er frälsning;

O Herre, finns det någon god människa kvar? Bara en enda?

ingen är god utom Gud; men endast Gud kan gudomliggöra er, genom att föra er in på dygdernas väg och gudomliggöra er till att bli ben av Hans Ben, kött av Hans Kött och bli erkända som Hans Egen avkomma ....

Min Ande sörjer, för det är inte Min önskan att utestänga någon från Min Eviga Närvaro;12i Min stora ömhet är Jag redo att stryka ut era fel om ni bara ville ödmjuka er, ni Guds tempel, och ångra er, men Jag skall inte förlåta en hädares ord;13ångra er, i annat fall kommer Min Helige Ande aldrig att bo i en kropp som dragit på sig syndens skuld; gör inte Min Helige Ande bedrövad genom att anklaga det som kommer ifrån Gud; genom att kalla gott för ont; det blir ödesdigert för er själ;14

Min Ande är nedbruten av sorg över allt som Jag ser ovanifrån; ogärningsmannen kan inte gömma sig för Min Blick, inte heller den som natt och dag skriker om ‘hämnd’ över sin broder; ack, Vassula, låt Mina Ord gå ut som ett eko från dig; säg till alla, goda som onda:

”Jag gör Min Röst hörd från Himmelen; Jag ropar högt så att alla kan höra, goda såväl som onda; ja, sannerligen, Min Röst har nått ut till världens ändar; de goda såväl som de onda behöver ångra sig; de goda för att de inte i allt följer Min Vilja och för att de inte ber på rätt sätt15 – många av dem kommer till Mig bara med ord; de onda därför att de begår dödssynder i sitt hjärtas hårdhet och genom sin likgiltighet inför Mig och Min Lag;”

eftersom Mina tempel nu ligger i vanära, skall Jag, i Min oändliga Barmhärtighet, fortsätta att utgjuta Min Ande över detta trolösa släkte för att åter ge det liv; då skall denna förtorkade mark jubla och bli bördig; då skall kärlek och rättfärdighet flätas samman, den forna världen skall inte finnas mer ...

fastän Jag hade förutsett att många av er, druckna av illvilja, skulle komma att avvisa Mina underverk, kommer Jag till slut att segra över detta onda släkte; om de frågar dig: ”men Kristus har redan segrat; Han har besegrat världen, för Han har Själv sagt det; så hur kommer Han att segra mer? vad är det för en seger Han talar om?” så säg dem detta, dotter: ”eftersom Han visste om allt före er skapelse, och även att denna fråga skulle ställas av många bland er, säger Jag ännu en gång de ord som Jag sade till Fadern; skriv:

”Fader, må de alla bli ett i Oss,
liksom du är i Mig och Jag i Dig,
så att världen kan tro att Du har sänt Mig ...”
(Joh. 17:21)

”Jag har gjort Ditt Namn känt för dem
och skall fortsätta att göra det känt,
för att den kärlek som Du har älskat Mig med skall vara i dem,
och för att Jag skall vara i dem ...”
(Joh. 17:26)

när Jag skall draallamänniskor till Mig, in i Mitt Hjärta, kommer Jag att bli förhärligad igen; Jag är den nye Adam och Jag är Kunskapens och den Heliga Vishetens ljus; när alla människor, hela världen, kommer att inse och tro att Jag var sänd av Fadern, kommer Jag att segra igen, för de kommer att säga med en röst:

”detta är Kristus, En av personerna i den Heliga Treenigheten, det rena Ljuset som smyckar själarna och hela Sin skapelse med Sitt Gudomliga Ljus; O Herre och Gud, med Dina Händer har Du skapat allt i majestät och glans; med glädje och porlande skratt har Du format allt och fyllt alla ting med nådegåvor, men djävulen har i sin avundsjuka berövat oss dessa nådegåvor, ja även livet; han berövade oss Ditt Ljus, tills Du kom för att befria oss, Frälsare och Återlösare; herrarnas Herre, vår själs smörjelse, trefalt heliga Ljus, medan du var på jorden blev Din gudomliga Kropp förhärligad genom Din Uppståndelse, Den blev andlig och oförgänglig; Du besegrade all jordisk materia; Du triumferade över Döden; Du skapade en Uppenbarelse16 för all evighet; mänsklighetens Älskare, Du är den levande Guden som gav oss Din Brud,17 Hon som uppehåller Sanningen och bevarar den i säkert förvar; o trefalt heliga Ljus, Du blev synlig i köttet för att visa oss Fadern; Fadern som är i Dig och Du i Honom;”

“så fråga inte, släkte, hur segern kommer att se ut; segern kommer när hela skapelsen till slut träder in i en förvandlande kärlekens förening med Mig, och blir ett, och utropar med en röst:

’Jesus är Kristus!
Jesus är Herre!’”

Jag är Konungen, som du har sagt, dotter; Jag är Konung, så som den Helige Ande har viskat i ditt öra att förkunna det...

så medan du ännu är i exil, offra mer av dig själv och förbli förenad med Din Gudomlige Broder; bär i tystnad alla de prövningar som läggs på dig, du är inte ensam om att bära dem, Jag är med dig, Min duva; bär dem för Min skull; du ger skydd åt många syndare genom dina prövningar; gläd dig! för Jag har gett dig nåd i överflöd genom att du får vara med Mig på detta sätt; förstår du? låt detta vara nog för att ersätta alla dina sorger och lidanden; låt din Konung jubla över dig nu;

kom; ic;


1 Ordet som yttrades är: Jag Är; Herren lät Mig inte skriva det på mitt sätt utan tog över min hand.
2 Här talar Herren till sitt folk, Han talar på ett bildligt sätt.
3 Jag visste att detta ord stod för ’dygder’.
4 Bildligt för själar.
5 Gryning står för Barmhärtighet.
6 Herren förklarar hur somliga, sedan de blivit omvända av Hans Budskap, på grund av sin egen andliga omognad har avfallit och följer andra falska budskap och tar dem för äkta…
7 Dessa Budskap.
8 Kräsen; svår att tillfredsställa, snabb att hitta fel.
9 Står för Barmhärtighet.
10 Här påminde mig Herren om den dag då Han gick in i Jerusalem och grät över staden och sa: ”Om du denna dag hade förstått också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.” Luk. 19:41-42.)
11 De människor som förföljer Hans Budskap och hånar dem…
12 Själar som fortfarande är i skärselden ser inte Gud, eftersom de ännu inte är i paradiset. De som är i helvetet ser aldrig Gud, och fast de hatar Honom, lider de likväl av detta.
13 Hädelse mot den Helige Ande: Matt. 12:22-32.
14 Mt. 12:22-32. Hädelsen.
15 När en själ inte är ödmjuk, blir en begäran framställd i bön inte hörd. Ju ödmjukare en själ är, desto lättare drar den Guds uppmärksamhet till sig, så att Gud hör.
16 Bibeln.
17

31 december 2000

Kristus är Konung!
låt ängarna grönska och jubla,
låt alla skogens träd ropa av glädje,
för Guds Ord riktas till oss än en gång;
Han öppnar sin Mun,
och ett överflödande ljus strömmar över oss
och smyckar oss alla så att vi glittrar;
Hans Ljus är sådant att hela Hans Heliga Anlete är täckt av det,
som om Han lagt en slöja av silver över Sig;

Ett ord1 yttras sedan
med konungsligt behag och majestät,
men på samma gång med en melankolisk suck;
om varje varelse skulle öppna sitt andliga öra,
för att höra vår Konungs suck,
då skulle de böja sina knän,
såvida de inte ger sig åt den onde…

ni Guds tempel, 2 Jag har undersökt era murar och Jag är inte nöjd eftersom ni tycks ta lätt på Mitt Ord ...

Jag sände ut Min Ängel för att se efter Mina tempel och vandra omkring dem; Jag skickade honom för att undersöka Mina palats, och vad han fick se var skrämmande ... era murar har förlorat sin glans, och från att ha varit elfenbenspalats, en boning värdig er Konung, har nu era murar blivit till en ruin, eftersom ni har upphört att åkalla Min Helige Ande, vars genomlysta flöden uppfriskar er och helgar Min boning;

Mina intentioner var att fylla er med skatter3 inom era murar, och utföra under i dem för där att bygga upp fullheten av Mig Själv; Min välvilliga avsikt var att helhjärtat ingjuta Mig Själv i er och gudomliggöra er; förstår ni Mina intentioner? Jag som är Gud, inte bara för Min Kyrka, utan för hela Min skapelse, längtar efter att ge Mig Själv åt er; Mitt livgivande besök hos er kommer inte att passera obemärkt; en Livgivande Källa skall springa upp som en fontän inom era så ömkansvärda murar! och medan ni återupplivas, kommer ni under sång och glädje att utropa:

”den mest Nåderike och kärleksfulle Guden, vilkens Storhet mångfaldigas i hela Hans skapelse, har fyllt mig med uppståndelsens ljus! välsignat vare Hans Heliga Namn! min Treenige Gud har lyst in i mig;

”hela skapelsens Brudgum har nådefullt stigit ner till mig för att omsluta mig med mystisk undervisning, direkt ur Hans Mun, strömmande i min själ med Vishetens Ljus och Hennes Undervisning; Han kom i majestätisk Härlighet för att påminna Sitt folk om frälsningens kraft genom förlåtelsen av deras synder; detta genom Hans Hjärtas Oändliga Barmhärtighet;”

o ja, alla Mina vägar är nåd och sanning ... och från Min Mun förkunnas Sanningen; det finns ingenting förvrängt i Mina Ord, ingenting falskt, de är ädelt klädda i majestät och makt; vakna upp, tempel!4 varför sover ni? ni har er Gud i majestät och glans framför er, och Han inbjuder er! Jag härskar i höghet, och Jag står framför er för att erbjuda er Mina otaliga Skatter; vinsten kommer att bli er;

se! Gryningen5 var på väg, men det tycks Mig som om ni inte har uppskattat Mitt erbjudande; Jag har inte heller hört Min nåderika gest lovprisas; du har inte mognat, släkte, och om du tror att du har mognat, så har du inte mognat i Mina Gårdar, du har mättats på annat håll; i Mina Händer finns omätliga rikedomar som Jag förbehållslöst ger vidare, men många av er har förändrat dem, när ni tagit emot dem; andra har bytt ut dem mot en falsk imitation6 och vikit av från sanningen;

i begynnelsen av Mitt Upphöjda Tema7 såg Min Fader med stort missnöje på jorden som var i uppror, och sade: ”hur kräsen8 har du inte blivit, släkte...” idag säger Jag: ”du har inte mognat i Mig, knappast vuxit, dina grenar är avbrutna; din frukt är värdelös, omogen och sur, helt oduglig; svekfullhet har förfört din dåraktighet ...” Gryningen9 var hos dig, men du har tagit lätt på det som är heligt; fascinationen av ondskan kastar goda ting i skuggan, och begärets virvelvind korrumperar ett enkelt hjärta;

har det aldrig gått upp för dig, du onda släkte, att nåd och barmhärtighet väntar Herrens utvalda? har ni någonsin förstått att Jag har kallat er? har Mina andesmorda ord gått förbi som ett flyktigt rykte? har Min Närvaro passerat som en skugga? – det verkar som om stulet vatten faller er i smaken, och bröd som äts i lönndom smakar bättre i era munnar, dåraktiga släkte! det är därför era munnar villigt lånar sig åt det onda;

nu uttrycker Jag ännu en gång vad som finns i Mitt Hjärta10; o släkte! om du bara insåg vilken nåd Jag erbjuder i er tid, Min Barmhärtighets nåd! en nåd som övergår människans kunskap! och fastän Jag känner till era onda avsikter och det hån Jag skulle få ta emot från många av er som Jag älskar, går Jag vidare med Mina avsikter i gränslös Kärlek, som en tiggare, berövad kärlek, ni11 avkunnar en dom över Mig och behandlar Mig som en brottsling; ni mästare i svek, ni förlitar er på era världsliga skatter och inte på Min Gudomliga Skatt som kan ge er frälsning;

O Herre, finns det någon god människa kvar? Bara en enda?

ingen är god utom Gud; men endast Gud kan gudomliggöra er, genom att föra er in på dygdernas väg och gudomliggöra er till att bli ben av Hans Ben, kött av Hans Kött och bli erkända som Hans Egen avkomma ....

Min Ande sörjer, för det är inte Min önskan att utestänga någon från Min Eviga Närvaro;12i Min stora ömhet är Jag redo att stryka ut era fel om ni bara ville ödmjuka er, ni Guds tempel, och ångra er, men Jag skall inte förlåta en hädares ord;13ångra er, i annat fall kommer Min Helige Ande aldrig att bo i en kropp som dragit på sig syndens skuld; gör inte Min Helige Ande bedrövad genom att anklaga det som kommer ifrån Gud; genom att kalla gott för ont; det blir ödesdigert för er själ;14

Min Ande är nedbruten av sorg över allt som Jag ser ovanifrån; ogärningsmannen kan inte gömma sig för Min Blick, inte heller den som natt och dag skriker om ‘hämnd’ över sin broder; ack, Vassula, låt Mina Ord gå ut som ett eko från dig; säg till alla, goda som onda:

”Jag gör Min Röst hörd från Himmelen; Jag ropar högt så att alla kan höra, goda såväl som onda; ja, sannerligen, Min Röst har nått ut till världens ändar; de goda såväl som de onda behöver ångra sig; de goda för att de inte i allt följer Min Vilja och för att de inte ber på rätt sätt15 – många av dem kommer till Mig bara med ord; de onda därför att de begår dödssynder i sitt hjärtas hårdhet och genom sin likgiltighet inför Mig och Min Lag;”

eftersom Mina tempel nu ligger i vanära, skall Jag, i Min oändliga Barmhärtighet, fortsätta att utgjuta Min Ande över detta trolösa släkte för att åter ge det liv; då skall denna förtorkade mark jubla och bli bördig; då skall kärlek och rättfärdighet flätas samman, den forna världen skall inte finnas mer ...

fastän Jag hade förutsett att många av er, druckna av illvilja, skulle komma att avvisa Mina underverk, kommer Jag till slut att segra över detta onda släkte; om de frågar dig: ”men Kristus har redan segrat; Han har besegrat världen, för Han har Själv sagt det; så hur kommer Han att segra mer? vad är det för en seger Han talar om?” så säg dem detta, dotter: ”eftersom Han visste om allt före er skapelse, och även att denna fråga skulle ställas av många bland er, säger Jag ännu en gång de ord som Jag sade till Fadern; skriv:

”Fader, må de alla bli ett i Oss,
liksom du är i Mig och Jag i Dig,
så att världen kan tro att Du har sänt Mig ...”
(Joh. 17:21)

”Jag har gjort Ditt Namn känt för dem
och skall fortsätta att göra det känt,
för att den kärlek som Du har älskat Mig med skall vara i dem,
och för att Jag skall vara i dem ...”
(Joh. 17:26)

när Jag skall draallamänniskor till Mig, in i Mitt Hjärta, kommer Jag att bli förhärligad igen; Jag är den nye Adam och Jag är Kunskapens och den Heliga Vishetens ljus; när alla människor, hela världen, kommer att inse och tro att Jag var sänd av Fadern, kommer Jag att segra igen, för de kommer att säga med en röst:

”detta är Kristus, En av personerna i den Heliga Treenigheten, det rena Ljuset som smyckar själarna och hela Sin skapelse med Sitt Gudomliga Ljus; O Herre och Gud, med Dina Händer har Du skapat allt i majestät och glans; med glädje och porlande skratt har Du format allt och fyllt alla ting med nådegåvor, men djävulen har i sin avundsjuka berövat oss dessa nådegåvor, ja även livet; han berövade oss Ditt Ljus, tills Du kom för att befria oss, Frälsare och Återlösare; herrarnas Herre, vår själs smörjelse, trefalt heliga Ljus, medan du var på jorden blev Din gudomliga Kropp förhärligad genom Din Uppståndelse, Den blev andlig och oförgänglig; Du besegrade all jordisk materia; Du triumferade över Döden; Du skapade en Uppenbarelse16 för all evighet; mänsklighetens Älskare, Du är den levande Guden som gav oss Din Brud,17 Hon som uppehåller Sanningen och bevarar den i säkert förvar; o trefalt heliga Ljus, Du blev synlig i köttet för att visa oss Fadern; Fadern som är i Dig och Du i Honom;”

“så fråga inte, släkte, hur segern kommer att se ut; segern kommer när hela skapelsen till slut träder in i en förvandlande kärlekens förening med Mig, och blir ett, och utropar med en röst:

’Jesus är Kristus!
Jesus är Herre!’”

Jag är Konungen, som du har sagt, dotter; Jag är Konung, så som den Helige Ande har viskat i ditt öra att förkunna det...

så medan du ännu är i exil, offra mer av dig själv och förbli förenad med Din Gudomlige Broder; bär i tystnad alla de prövningar som läggs på dig, du är inte ensam om att bära dem, Jag är med dig, Min duva; bär dem för Min skull; du ger skydd åt många syndare genom dina prövningar; gläd dig! för Jag har gett dig nåd i överflöd genom att du får vara med Mig på detta sätt; förstår du? låt detta vara nog för att ersätta alla dina sorger och lidanden; låt din Konung jubla över dig nu;

kom; ic;


1 Ordet som yttrades är: Jag Är; Herren lät Mig inte skriva det på mitt sätt utan tog över min hand.
2 Här talar Herren till sitt folk, Han talar på ett bildligt sätt.
3 Jag visste att detta ord stod för ’dygder’.
4 Bildligt för själar.
5 Gryning står för Barmhärtighet.
6 Herren förklarar hur somliga, sedan de blivit omvända av Hans Budskap, på grund av sin egen andliga omognad har avfallit och följer andra falska budskap och tar dem för äkta…
7 Dessa Budskap.
8 Kräsen; svår att tillfredsställa, snabb att hitta fel.
9 Står för Barmhärtighet.
10 Här påminde mig Herren om den dag då Han gick in i Jerusalem och grät över staden och sa: ”Om du denna dag hade förstått också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.” Luk. 19:41-42.)
11 De människor som förföljer Hans Budskap och hånar dem…
12 Själar som fortfarande är i skärselden ser inte Gud, eftersom de ännu inte är i paradiset. De som är i helvetet ser aldrig Gud, och fast de hatar Honom, lider de likväl av detta.
13 Hädelse mot den Helige Ande: Matt. 12:22-32.
14 Mt. 12:22-32. Hädelsen.
15 När en själ inte är ödmjuk, blir en begäran framställd i bön inte hörd. Ju ödmjukare en själ är, desto lättare drar den Guds uppmärksamhet till sig, så att Gud hör.
16 Bibeln.
17 Kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message