DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skatterna

mars-april 2001

Herre, Skriften säger, och det är faktiskt Du som sade: ”Jag har ännu mycket mer att säga er, men det skulle vara för mycket för er nu; men när Sanningens Ande kommer, skall Han leda er till hela Sanningen;”

Det är alltså fel att tala om ett slut på Uppenbarelsen och behandla den som en samling färdiga satser. Du är levande och aktiv och Du kommer att fortsätta att manifestera Dig genom den Helige Ande, och aldrig upphöra att göra det. Kristus, Du är den fulla och fullständiga uppenbarelsen av Fadern. Det är därför som termen ‘complere’ används. Men det betyder inte att Du har gett oss Ditt sista ord.

frid, Mitt barn, Sanningens Helige Ande skall aldrig upphöra att vittna;

om igen vill Jag säga: ”saliga de renhjärtade, de skall se Gud;” Jag ger syn åt dem som inte ser, men Jag hindrar de visa och kloka från att gå in genom kunskapens dörr; när man går in genom den dörren får man ljus och en förståelse för alla Mina ord,1 och samtidigt en bekräftelse på Min Närvaro ... men den som söker sin egen ära stannar utanför denna dörr;2 han blir kvar i mörkret; kött är kött och kommer att ha köttets synförmåga; men den som är född av Anden kommer att få förmågan att se, och han kommer att se Gud;

du Min Själs prydnad, låt Mig flöda mer i dig; lyft upp din blick till Mig och överlåt dig själv och allt du har åt Min Vilja; föröka din iver; lyssna inte till dem som förföljer dig och inte bryr sig om den nådegåva Jag har gett dig och säger: ”den har inget värde;” Gudomen står framför dig, släkte, Våren böjer sig ned hela vägen för att nå dig i ditt dystra dunkel; klaga inte och gråt inte mer, Jag inbjuder dig att ta din tillflykt till Mig, släkte;

så kom! Jag har givit er ett uppenbarelsens ljus i ert mörker, för att återuppliva inte bara ert hopp utan också er tro och er kärlek; Min avsikt är att frälsa och ingen kan hindra Mig; er tid är Barmhärtighetens tid, därför sänder Jag Mitt ord till jorden, ett ljus med uppenbarelse som ger syn åt de blinda; har ni inte hört att Gud är ömhet och förbarmande, sen till vrede, full av trofast kärlek och Jag omfamnar alla skapade varelser?

Jag har förmedlat stora ting till din själ, släkte, men det största av allt är manifestationen av Mig Själv; Mina återkommande gudomliga besök hos er är en gåva från er Konung som visar Sin trofasta kärlek; upphöj din Gud, du jord, som räddar dig! himlarna förkunnar Min ära, ja, hela himlavalvet ropar ut Mina Verk! prisa Mig för den underbara kunskap som Jag ger i denna så onda tid, när tron på den Treenige Guden knappast existerar, och kärleken till Gud och till medmänniskan har kallnat;

och ändå, trots allt, upphör aldrig Min Helige Ande att utgjuta Sin Kärlek över er; och Vi har aldrig upphört att ge Oss till er; Jag har öppet och med glädje uppenbarat Mina gåvor och Mina skatter för var och en, och med Läppar som skälver av rörelse tillkännager Jag Min Lycksalighet för er och låter er få en glimt av Mitt Hjärtas djup, som visar vilka härliga skatter som bevarats för er så onda och upproriska tid;

betrakta Mina rikedomar, betrakta Min Härlighets ljus, ty detta går utöver all teologi; för att kasta ljus över vissa uttalanden angående Mitt Heliga Hjärtas skatter, och för att föra din själ framåt in i Vishetens djup och i kunskapen om Mig Själv, vill Jag nu be dig, dotter, öppna ditt förstånds öga för att ta emot allt det ljus Jag vill ingjuta i dig, så att Jag kan förmedla Min kunskap till dig;

somliga kan tycka att Jag upprepar Mig, men Min pedagogik är fullkomlig och mycket uppbygglig för er själ; Jag skall skänka er förmågan att förstå värdet av Mina skatter; kom ihåg att en av de ädlaste och allra dyrbaraste skatterna är Kunskapen om er Gud som trefalt helig, för med denna skatt erhåller ni Guds förtroliga vänskap, och Gud Själv;

bland övriga skatter har Jag också den skatt som heter Dygdernas Stig; denna Dygdernas Stig är utstakad av Min Fader; det är en Stig täckt av safirer, en ljuvlig ingång till Himmelen; för att kunna träda in i Himmelen och i Mina Kungliga Gårdar, där du kan vandra ut och in bland Mina Änglar och Helgon, eftersom du kommer att räknas som en av dem, måste ditt hjärta befinnas felfritt gentemot Min Gudomliga Vilja; denna Stig är utstakad inom räckhåll för var och en, och det kommer an på er att slå in på denna Stig som leder till Livet; om ni beslutar er för Mig, och slår in på Dygdernas Stig, kommer ert ansikte omedelbart att lysa upp, och vid slutet av denna Stig skall Jag vänta på er för att kröna er med rosenknoppar som aldrig vissnar, medan ni skall prisa Mitt Heliga Namn, trefalt heligt;

kom, och säg inte att ni inte känner till Guds fördolda ting; säg inte att ni inte har något hopp om helighetens lön, för Jag har skapat er till att vara odödliga och heliga; Jag har skapat er till att regera med Mig, till och med medan ni ännu är på jorden; Jag kan gudomliggöra er avbild om ni tar emot den skatt som Dygdernas Stig är; salig den som tar emot denna skatt och använder den;

medan du går på dessa safirer skall du få hopp i hjärtat, för din möda kommer att ge lön; dina insatser kommer att leda till din helgelse och till Min Ära och Min Tron; du kommer inte längre att gå vilse från Sanningens väg, för du kommer att ha Mig som din Helige Följeslagare; Jag skall vara din Andlige Ledare och leda dina steg med Min Kungliga Spira; Herraväldet kommer att vara med dig och den Högstes kraft skall vila över dig och lysa framför dina fötter;

om du skulle välja att följa Dygdernas Stig, betyder det att du har valt Mig till att vara din Konung så att Jag härskar över dig; på så sätt skall den Helige Ande skänka dig Vishet för att du valt att beträda de godas väg och hålla ut på de rättfärdigas Stig;

se Mitt Heliga Hjärtas oräkneliga Skatter; hittills har Jag undervisat dig om den Skatt som heter Kunskapen om Gud och att förstå Honom; sedan om Barmhärtighetens Skatt, sedan om förtrolighetens Skatt och om hur man kan äga Gud, och sedan om den Skatt som heter Dygdernas Stig; nu vill Jag ge dig insikt i Hoppets Skatt som kommer från den Helige Ande;

hopp frambringar glädje och tröst i ditt hjärta, och även om en människa skulle bära alla tänkbara svårigheter i sitt hjärta, övervinner bäraren3 av den Helige Ande dem alla, eftersom den Helige Ande kommer att sjunga hymner av tröst och kärlek, och på så sätt hjälpa henne att utstå prövningarna, lyfta hennes ande och ge styrka till att vandra med värdighet; Hoppet är därför en gåva från den Helige Ande;

kan en människa sätta sitt hopp till världens rikedomar, som fängslar så många hjärtan men som inte leder till Gud, och ändå känna sig lycklig? när han vet att dessa rikedomar inte varar för alltid och inte heller kommer att ge evigt liv och ära? nej, ingen kan vara lycklig när hans själ bara är fängslad av världens rikedomar; frukten blir bitter som malört; men lycklig den som vänder sig till Mig; Jag kan göra honom rik genom hans fattigdom; Jag kan berika honom genom alla de Rikedomar som finns i Mitt Hjärta;

i Mitt Hjärta finns alla vägar som leder till lycka; när du kommer att upptäcka Hoppets Skatt kommer du att höra ditt skratt porla som vatten, vid ljudet av ditt skratt kommer hela himmelen att glädja sig, ty dina ögon kommer att skåda en Konung i Hans himmelska skönhet och inte längre se på världens nedsmutsade rikedomar; ja, ditt silver och guld som du en gång dyrkade, kommer du att betrakta som orent; och Ormen som höll dig fången kommer då aldrig mer att ha sitt näste i dig, ty den Helige Ande som är ditt Hopp men också din Beskyddare, kommer att ha en fast boning i dig och du i Honom; du kommer att ropa högt av glädje, evig glädje skall lysa i ditt ansikte; fröjd och glädje skall följa dig och sorg och klagan skall ta slut; ja, Hoppets Skatt tröstar och hjälper din ande;

Skriften säger att när ni ber, skall ni få förstånd; om ni till denna dag inte förstår Mig så är det därför att ni inte ber; här är Jag, Jag håller inte fram silver eller guld, inte heller dyrbara stenar i Mina Händer, i stället håller Jag något ovärderligt: Mitt Hjärta, med dess outtömliga skatter inom sig;

skall Jag få höra liksom från en nyfödd ett första skrik? är ni villiga att låta er födas av Mig? förstår ni nu Mitt språk? har ni märkt, Mina älskade, hur Jag har sänt Mina änglar till att stå vid era portar och vaka över er under dessa mörka timmar? ni borde lita mer på Min frälsande hjälp; Anden som är ert hopp skall stärka er genom att märka er panna med Mitt Namn;

då ni har fått ta emot hoppet i ert hjärta kommer ni att förbli tillitsfulla, för där Anden är, där är frihet; ljus och mörker har ingenting gemensamt, inte heller hopp och förtvivlan; den Helige Ande är inte bundsförvant till Satan, och ni som har tagit emot Hoppets underpant har ingenting gemensamt med Förtvivlan som i verkligheten är Satan;

genom att ta emot Hoppets Skatt kommer ert ansikte att lysa upp och anta klarheten från Mitt Majestät och Min Glans; ja, ni skall alla växa i klarhet medan ni förvandlas till Min härlighets Avbild; detta kan ni endast hämta från Mitt Hjärta ... så be av hela ert hjärta till Hoppets Ande som skall stråla i er ande och dra er in i himmelens ljuvligheter för att fröjdas i Honom ...

en Röst från Härlighetens höjder ropar och förkunnar de Skatter som sparats för er tid; säg inte: ”jag såg efter dem, men kunde inte se dem;” Jag närmar Mig som molnen ovan er, ändå säger många att ni inte ser Mig, släkte; ni vandrar omkring hit och dit genom världens rikedomar, men när det gäller att se de andliga skatter som kan utgjutas över er för att ikläda er Mig Själv i majestät, då ägnar ni det ingen uppmärksamhet;

om ni fick nåden att se er själva så som Jag ser er med Mina gudomliga Ögon, skulle ni klaga och slå er för bröstet, och ni skulle vilja bege er ut i öknen; er ömkansvärda åsyn skulle uppröra er fullständigt; men om ni fick se er själva iklädda Mig, då säger Jag er, att ni oupphörligt skulle förkunna Min storhet; har ni inte läst att: ”Jag skall lägga era grundstenar på karbunklar och era grundvalar på safirer och att Jag skall göra era bröstvärn till rubiner, era portar till kristall och hela era mur till ädla stenar?”4

har ni inte förstått att genom att erkänna Mitt Hjärta kommer ni att bli förnyade på ett underbart sätt? och bli återuppbyggda från att ha varit ruiner? har ni inte förstått Min heliga Vishet när hon sade att: ”era söner kommer att undervisas av Jahve och era söners välgång kommer att vara stor, ty rättfärdighet kommer att vara er grund? nu uppenbarar Jag dessa skatter, dock inte alla, för er förvandling och er gudomliggörelse; lyssna så skall er själ blomstra och få leva ... Jag har ofattbara Skatter i Mitt Hjärta och Jag har försett er alla med dem utan pengar; sedan, liksom jorden ger sin gröda och växt för att frambringa säd att så och bröd att äta, så är det med Ordet som utgår från Min Mun, det återvänder inte utan att ha utfört Min Vilja och fullbordat det som det var utsänt att göra;”5

Mitt Ord ges åt dig för att styrka din hand så att du kan gripa tag i Min mantelfåll och inte släppa taget; låt dina fötter från och med nu söka sig till Dygdens Stig, och genom att öppna ditt öra något mer kommer du att förstå Helig Vishet och Hennes yttranden; kom, ni som fortfarande irrar planlöst i denna vildmark, kom till Mig, Mitt barn, för du är Mitt barn, och ta emot Min Frid, så skall din själ och ditt hjärta blomstra;

Du är ämnet för min lovsång,
Konung, Majestät och Härskare i hela universum 

men också i Himmelen, säg mig:

vad är en människa, att Du ens skulle ägna henne en tanke?
ändå påminner Du oss ännu en gång,
om att Du har gjort oss nästan till gudar6
genom att ständigt kalla oss
att ta emot ärans och härlighetens krona
och få del av Ditt Rike!

för Mitt Heliga Namns skull visar Jag och sänder ut Min Makt och Min Barmhärtighet i majestät och ära från himmelen, för att rädda er alla ...

Jag välsignar er ... ic;

(Det tog flera veckor att slutföra detta budskap.)


1 I skriften.
2 Liksom fariséerna.
3 Den själ som inom sig ’bär’ den Helige Ande.
4 Hela detta citat gäller själen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message