DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att förtiga Min Röst är en dödssynd - Mina tjänare formas av Mina Ord

28 september 2000

Från Ditt Tempel, min Herre,
hör min röst och låt mig höra Din;
låt denna generation öppna sitt öra
för att höra Dina Ord som är sötare än honung, 

än självrunnen honung;
David sade: ”Dina tjänare formas av Dina Ord...”1

ja, så är det, för se här! vad har ni alla sett? vad har ni hört? en elit som rör sig bland eliten? en filosof eller en högt uppsatt medlem av en teologisk akademi? har ni sett någon klädd i kunglig purpur, i rikedom, och som skaffar sig världslig kunskap? nej? ni som gick ut för att höra, vad hörde ni då? en auktoritet given av människor? o nej, för de som intar höga poster och styr över er är inte smorda med profetians olja; vad är det då ni har hört under alla dessa år?

ett hjärta? ja! det är vad ni kommit för att se och höra; ett hjärta format av Mina Ord, som trotsar de onda makterna och den Ondes herravälde, men som upphöjer Mitt Namn i lovprisning och ära och tröstar de modfällda och bedrövade, och ger näring åt de hungrande med Mina Ord; ni kom för att höra ett milt hjärta format av Mig och av Mina Ord; ja, Mina tjänare formas av Mina Ord, och intill denna dag sitter Jag på Min Tron och styr över den staden, och inbjuder alla som går förbi:

”vem har beslutat att underordna sitt liv i Mig? vem har bestämt sig för att bli tillrättavisad och komma och förbli i mig? ve över vankelmodiga hjärtan, ve det håglösa hjärtat, ve det stolta och envisa hjärtat, tyngden av deras synd kommer att dra dem ner i helvetet! idag kommer Jag på nytt till dig, släkte, för att forma dig med Mina Frälsande Ord, för att smörja er alla till att göra gott; stå inte kvar som ett förtorkat träd, kom till Mig, så skall Jag låta er blomstra, och er frukt kommer att vara god; kom till Mig, och när Jag vidrör era läppar, kommer era läppar att drypa av godhet och ni kommer att bli befriade från döden;”

Jahve leder våra steg,
hur skulle vi annars på egen hand kunna se vart vi går?

Jahves Tron kan bara upprättas på godhet,
det säger Skriften;

och så är det. .... så säg inte: ”med vems auktoritet har hon2 kommit för att tala till oss?” Jag är hennes Auktoritet och denna Auktoritet har kommit för att säga till hennes bespottare,3 ”Jag skall fördriva er från era högsäten, men Jag skall upphöja de ringa och sända ut dem till att evangelisera ett avkristnat folk;” Jag drog ett djupt andetag och suckade medan Jag gick förbi dessa bespottare; deras ande är totalt övervuxen med nässlor; när Jag såg på Vingården4 som Min Son Jesus Kristus överlämnade åt dem5 drog Jag ett nytt, djupt andetag; ”var är festmåltiden med de fina vinerna? med rika och märgfulla rätter och väl klarat vin? är detta den plats där tusen vinstockar brukade växa?”

ack, generation, vad Jag sörjer över dig! fattigdomen är för handen, och nöden kommer som en tiggare;6 "ät honung,7 för det är gott; honung som dryper från honungskakan smakar sött och kommer att rädda er!” säger Jag; men ingen lyssnar på allvar, bara en liten återstod är ivrig att lyssna;

Visheten byggde ett Hus som köptes med Dyrbart Blod; plötsligt reste sig Satans hämnd för att förstöra Det; ”vem skall jag sända för att utföra denna förstörelse? jo, jag sänder Odjuret och hans efterföljare för att riva ner och splittra, för att vanära och utplåna det som är allra Heligast ...”

när svårigheter uppstod, kom Jag till undsättning, men det var ingen av Kyrkans officiella företrädare som verkligen lyssnade; ”det är bara en privat uppenbarelse, ni behöver inte låna ert öra till den;” sade de;

att förtiga Min Röst är en dödssynd; att granska mig om och om igen och noga undersöka Mig är en avskyvärd synd i Mina Ögon; kommer er otro en dag att säga: ”men se, vi visste inte; vi visste inte att vi förolämpade Din Barmhärtighet;” ni har i sanning förolämpat Min Barmhärtighet; och inte bara förolämpat Min Barmhärtighet utan ni har tillåtit de onda krafterna att vinna mark och plundra det Hus som Min Son köpte med Sitt Dyrbara Blod, genom er otro; och se! hur sinnrikt ni kringgår Mina Ord för att rättfärdiggöra er otro!

inser ni inte att ni har tagit Min Plats? inser ni att ni blir hela mänsklighetens fiende? eftersom ni, genom att hindra och förminska värdet av Mina Ord som uttalas av Mina profeter, hindrar dem från att förkunna Min Vilja för Mitt folk så att det kan komma samman och ena Min Sons Hus?

har ni inte hört: ”utan profeter förvildas folket; lyckliga är de som håller Lagen;”8

Jag ber för honom som ropade till Dig: ”Jag har börjat förtvivla och min kraft är förbrukad under solen ....”

och Jag säger till honom: ”du har inte bemödat dig förgäves; Jag finner ingen glädje i denna splittring som är en allvarlig synd, men enheten ligger inte utom räckhåll för er”; många förvrängda ord skall komma ur många hjärtan, men kallar Jag inte på er under tiden? om ni tappar modet, så vänd er till Mig ....

”Mina tjänare formas genom Mina Ord”, sade Min Ande till David; och ni skall känna igen dem på deras tal och på vad de säger; denna generation tynar bort, skulle Jag inte ingripa i ett sådant avfall? härjaren ödelägger Våra Vingårdar, plundrar Skriften och ni vet det; skulle Jag inte ingripa? se! Min Abels söner klagar i öknen; Mina fridsstiftare gråter bittert över era hjärtans hårdhet, liksom Min Son grät bittert över hjärtats hårdhet hos Jerusalem, som förföljde varje profet ....

Herre, hur länge?

tills de lär sig att ropa:

”välsignad vare han som kommer
i Herrens namn!”9

och vad dig beträffar, Vassula, säger Jag dig: Jag gläder Mig i dig när du bevarar och inte glömmer Mina Ord som har format dig och genom dig andra; håll dina ögon öppna och betrakta Mina ovärderliga skatter och Mina Ords under; Min Vassula, Jag har sagt att skådandet av Min Härlighets ljus står över all teologi; finns det något större i världen än att tränga fram till sin Gud och glädja sig i Hans Närvaro? vad är större i världen än att se Mig, Gudomen? Han som är klädd i Majestät och Makt talar till dig; Jag överskrider allt och härskar i Härlighetens höjder, så det är dit era ögon ständigt bör lyftas så att ni blir räddade;

det är så du bör fortsätta att undervisa detta släkte; gå och berätta om Mina gärningar så att detta släkte öppnar sitt hjärta för Mig och så att Jag, i Min tur, öppnar dygdens portar för dem; ropa till herdarna som vakar över Kyrkan och fråga dem: ”har någon där ute smakat vår Herres ljuvlighet och godhet? finns det någon där inne som utmärker sig i kunskap om Gud?”

om ni svarar ’ja’ på den första frågan och ’nej’ på Min andra fråga, varför förföljer ni Mig då? Jag bönföll, och ni fördömde; Jag besökte er och lät Min välvilja lysa över er, men arrogans och fientlighet är vad ni erbjöd Mig; Jag knackade på er dörr, men ni öppnade inte för Mig och försäkrade er om att också era fönster var tillbommade; ni hade inte rum för er Herre; skall Jag nu prisa ert tal och ert ordflöde, som ni ger Mig i Mina Församlingar? när alla dessa ord är tomma av tomhet; vilket syfte tjänar ni? ödmjuka er innan ni insjuknar; låt Mina Ord vara er fostrare, er rådgivare och er glädje; då skall ni leva ...


2 Uppenbarligen menar Gud mig ...
3 Gud lät mig förstå, att Han menar de herdar som uppträder som ’Kain’ och inte föder de får som anförtrotts åt dem. Det är de som liknar vargar i fårakläder; somliga av dem har höga ställningar och förföljer varje ’Abel’, de goda och trogna herdarna och alla Guds Goda Verk.
4 Symboliskt namn för Kyrkan.
5 Vingårdsskötarna, det betyder prästerna.
7 Symboliskt för Guds Ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message