DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att smaka Min Festmåltid är att smaka Mig, er Gud

5 augusti 2000

Jag, Jesus Kristus, välsignar dig:

Herre, Du som drog mig upp ur den djupa dyn,
och visade mig medlidande
och böjde Dig ned från Din Kungliga Tron till mig
lägg en ny sång i min mun;
Jag vill förkunna och sjunga Ditt Ord för alla folkslag och länder;

vill du att Jag skall göra Min Festmåltid ljuvligare? den Festmåltid som jag har bjudit dig på under alla dessa år? skall Jag bevilja dig, Min älskade, mer av Min Sötma för att stärka din kärlek och ge dig lindring och hela dig? själva läkedomen kommer från Visheten ....

Ack ja!
Herre, förbarma Dig över denna otacksamma generation;
låt dem erkänna Dig i sitt liv;
låt dem1som har hört och läst Ditt budskap
bli befriade från sin dvala,
för de läser utan att förstå;
Du har visat Dig Barmhärtig och Tålmodig mot dem;
låt dem erkänna Dig
som Gudomen, Han som binder dem till Sig i Kärlek;

Är det för mycket att be Den Helige,
som genomsyrar hela universum med Sin Kärlek,
att sända nya tecken som innehåller Din Ljuvlighet?

Uppväck dem med nya under
som är söta som honung;
låt den kluvna tungan som framhärdar
i sin förföljelse mot mig
men som därigenom förföljer Dig,
bli helad;

förbarma Dig över dem
som anropar Ditt Namn dag och natt
men ändå lever utan att visa kärlek ….

Jag har genom Mitt Gudomliga Budskap mättat dig och andra med en av Mina största och ädlaste Festmåltider; ett häpnadsväckande under har Jag berett för er onda tid, och Jag har inbjudit er alla att komma och smaka det; att smaka Min Festmåltid är att smaka Mig, er Gud och er Skapare, så att ni förstår Mig;

Åh! min Herre!
Dina Ord är hemlighetsfulla och fördolda,
och många som läser Dig i Skriften och i dessa budskap
tränger inte in i deras Kunskap,
för de innehåller Guds Kunskap;
de upplyser vår själ och vårt intellekt
och ger ljus inom oss;
ändå vet jag, att det finns de som läser
utan att tränga in i Dina Ords vishet,
orden tycks förseglade för dem;
och ändå är Dina Ord Sann Kontemplation, Vishet och Sanning ....

var och en som lyssnar till Mig och inte till sin egen röst, kommer att tränga in i Min Vishet, och Mina Ord kommer att stråla i hans själ som när en spegel reflekterar solen; var och en som böjer sig, efter att ha läst Mina Ord, och ärar Mig med kärlek och generositet, för honom kommer fjällen som täckte hans ögon att falla av och han skall se Mig i Min oåtkomliga härlighet; ja, ty hans ögon kommer att se fullständigt klart det som var osynligt för honom och oåtkomligt och förbehållet endast de heliga;

kanhända låter Mitt språk obegripligt för dig, släkte, men har Jag inte en gång sagt att den dag då fjällen som täcker era ögon faller av, den dagen kommer ni att veta att Jag är i Fadern, och ni i Mig och Jag i er; har Jag inte sagt att den som har Mina bud och håller dem, han är den som älskar Mig; och att den som älskar Mig skall bli älskad av Min Fader, och Jag skall älska honom och visa Mig för honom; ja! och ni skall se Mig i Min härlighet;

Min fullhet öses ut över er alla i överflöd, och genom Min nåd blir ni söner och döttrar och arvtagare till Min Fader liksom Jag är det; tillsammans med Mig blir ni, som Skriften säger,2 ”ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, för att sjunga Guds lov, Hans som kallat er ur mörkret till Sitt Ljus;”

Jag, universums Brudgum, skall komma i hela Mitt Majestät till den själ som har gjort sig helt liten, och Min Kärleks Ande skall omsluta henne och dra henne in i den allra Heligaste Treenighetens Famn; den själ som har tagit emot en sådan intensitet av ljus kommer sedan att erhålla alla Himmelens dolda mysterier och Rikedomar, och medan hon ännu lever här på jorden kommer hon att börja leva som om hon levde i himlen, ty hon har då trätt in i det Saliga Skådandet; med andra ord, den själen kommer att få en försmak av vad det Saliga Skådandet är, detta Skådande som kommer att fullbordas i sin fullhet det ögonblick då hon kommer till himmelen ....

har ni hört orden: 3”allt kött är gräs, och all dess härlighet som blommorna på ängen; gräset torkar bort, blomman vissnar, men vår Guds Ord består i evighet;” därför har ert liv sitt ursprung i Mitt Ord som ger er nytt liv; kött är kött och köttet är svagt, men Mitt Ord är evigt och är Liv;

för att behålla er själ vid liv skall Jag ständigt ge Mig Själv mer och mer åt er och visa Mig för er i makt och nåd, medan Jag utgjuter Mitt Hjärta för er och visar er ting som inget öga har sett och inget öra har hört, ting bortom människans kunskap, ty det som är känt av människor är inte den Kunskap som erhålles genom Min Heliga Vishet vilken strömmar ut från Min Gudomlighet;

nu när du har smakat din Herres godhet, Vassula, vad har du att säga?

Din godhet, Min Herre, har frikänt mig; utan någon som helst förtjänst har Du frikänt mig;

det har Jag gjort för att du skulle tro och hoppas på Mig, din Gud; och vad mer har Jag gjort för dig?

Du har bett mig att ge Dig min vilja; sedan ....

sedan öste Jag Min Kärlek i dig, för att få kärlek från dig; det är därför Jag talar och upprepar Mig för er alla;

ni kan få ta emot hela Gudomen inom er, Mina käraste, Han kommer att undervisa er om heliga mysterier, den sublima och Heliga Kunskapen som kommer från Visheten, och Kunskapen skall vara lik ett träd som växer inom er med Visheten som rot; och från detta träd kommer dygderna att spira;

du säger, dotter, att många som läser Mina Ord inte tränger in i deras betydelse därför att de finner dem hemlighetsfulla och förseglade; nu har Jag förklarat vad ni måste göra för att förstå Mina Ord; och genom att ni gör er små, kommer Jag att vara er själs Allt, ert liv, ert välbefinnande, er inspiration, er goda vilja, ert hopp, er kärlek, er tro, er glädje och er Brudgum som ni kan luta er mot, och er uppståndelse;

Min älskade kommer då att vara utvald som en bland andra av Mina medarbetare som skall härska med Mig; då kommer du att kunna säga, ”jag lever ett sant liv i Gud, för jag deltar fullt ut i den Allra Heligaste Treenighetens liv”; ja, verkligen; och fastän Jag uppfyller alla ting utan att begränsas av deras gränser, kan Jag fortfarande gott och väl bo i en begränsad själ och bli känd av människor utan att förlora Min transcendens;

se på dig själv, Min Vassula, och säg Mig: vad är tecknet på en människas förvandling?

Jag tror det finns många tecken.

du har rätt som säger att det finns många, men vilket är det mest storslagna tecknet av alla?

Efter vad den helige Paulus säger, måste det vara gudomlig kärlek i den människan, som ingjuts genom ett ständigt inflöde av Din egen Kärlek i den personen, vilket förvandlar den själen så att hon gär framsteg mot andliga djup, så att hon växer i sin kärlek och bli gudomliggjord, gud genom delaktighet; Din Kärlek gudomliggör och Kärleken förvandlar vår ondskas avbild till Din Gudomliga Avbild ....

ja! Skriften säger: ”fäst blicken på Herren, så kommer ditt ansikte att bli ljust”; vilket betyder, ”du kommer att bli förvandlad till Jahves likhet”, när någon har överlåtit sitt jag5 åt Gud, äger detta mycket synliga tecken på förvandling rum; därefter följer andra tecken; tecken på glädje, på frid, på växande barmhärtighet, och det är så, genom barmhärtighet, som en själ kan erhålla Kunskap om den Treenige Guden; när själen blir förvandlad kommer den att bli som en lampa som inifrån och ut lyser med gudomlig kärlek och med den Kunskap som känner och förstår Gud;

lycklig och befriad från världen och dess mörker kommer den själen att ta sin tillflykt till Mig och bli kvar i Min Famn; 6brinnande av kärlek, berusad av Min Sötma kommer denna själ att ivrigt söka efter hur hon kan tränga ännu djupare in i den Allra Heligaste Treenigheten; och Jag, den ömmaste Brudgum, skall fortsätta att dra den själen närmare Mitt Hjärtas Kärlekslågor och indränka henne i Oss så att hon kan vila i Oss och kunna härska med Oss;

hur kan då någon själ vägra att ta emot vad Jag ger? en gång har Jag sagt att på Domens Dag kommer var och en att dömas efter det mått av kärlek som de har haft under livet på jorden; vad har du att säga?

Jag skulle vilja säga:

”hur stor är inte Din godhet,
den Du har i förvar åt dem som fruktar Dig,
den Du bevisar inför människors barn
mot dem som tar sin tillflykt till Dig…”
Ps. 31:20

och Jag skall säga till dem som fortfarande är bundna till världen, att om ni beslutar er för Mig, uppriktigt, och har för avsikt att sluta fred med Mig, då, när ni ropar till Mig och kommer och ber till Mig, skall Jag lyssna till er; när ni söker efter Mig kommer ni att finna Mig; Jag skall verkligen låta er finna Mig, och Jag skall samtala med er och ni med Mig, ty Jag har älskat er med en evig Kärlek, och Jag har fortfarande kvar Min trofasta Kärlek till er;

kom därför, kom och dra undan slöjan som skiljer er från Mig; kom och betrakta Den Helige som skall ge er evigt liv;


1 Somliga människor.
5 Vilja.
6 Ett uttryck som visar förtroligheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message