DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sändebud skall komma från Egypten - Min Eukaristi tillmäts allt mindre betydelse

16 oktober 2000

Herren är god för Han har undervisat mig;
Han är känd för att undervisa
och instruera de fattiga och de eländiga;

Min Fader, er Fader,
är klädd i Makt och Majestät;
låt oss prisa Honom med en röst
och infria de löften som vi gett den Allra Högste;

Låt oss tillägna Konungen vår dikt;
men hur fruktar jag inte att höra:
”Har du varit närvarande i Min Rådsförsamling?”

frukta inte, Jag har fört dig upp från underjorden, Jag har tagit dig ut ur graven och sagt:

”frid vare med dig, Mitt barn;”

ut ur Egyptens land har Jag fört profeter och helgon; välsignelse över Egyptens land, må dess lövverk förbli grönt och träden som växer vid Nilens flod frodas och fortsätta att frambringa sin frukt och ge föda åt sitt folk; en ärofull tron har rests på varje plats där Jungfru Maria, Min Moder, Josef den Rättfärdige och Jag passerade;

”Egypten, Vi beträdde din mark och rökelse steg upp till himmelen där vi gick fram; har du inte läst i Skriften:

’Sändebud skall komma från Egypten,’ 1

visste du då inte att Jag har smort dig också?2 Min Kärlek till dig är inte mindre än himmelens höjd över jorden; må din mark fortsätta att frambringa föda och ge dig glädje;”

du frågade, Vassula, om Jag är helt och fullt i dig, Jag, den Obegränsade Guden; Min älskade, Jag har öppet visat Mina tecken och under i den som har Min ynnest, och Jag har smort dig i Min översvallande Kärlek; berusad av din svaghet höll Jag dig i Mina Händer medan Olja droppade som ren myrra över hela dig, och övertäckte ditt huvud med droppar av välsignad myrra, som antog safirers form, för att föra fram dig inför Fadern, som vid åsynen av Sin Sons tecken på dig, skulle välsigna dig3 och samtala med dig; i Min översvallande frikostighet andades Jag Min vällukt på dig, för att du skulle sprida dess söta doft omkring dig; då kommer dina fiender, som är de mörka krafterna, anförda av Lucifer och Satan, som motsätter sig Min Gudomlighet, att veta att du har ett Vittne i Himmelen och en Försvarare i Höjden som kommer att hålla dig upprätt tills du fullgjort ditt uppdrag;

förefaller dig allt detta överdrivet? varför, ingen är Min like! Jag är inte bara en bokrulle! Min Vassula, Jag är inte bara en trycksak! så stor brist på förtröstan, som om du hade fått törnen i dina händer och inte välsignelser!4

låt dina fiender i sin ondska resa sina hot mot dig, mot Mig, mot Min Gudomlighet; låt dem göra det; ingen av dem kommer att få tillåtelse att triumfera över dig, ingen! och det är din Gud, den Allra Högste, som talar; låt skeptikerna, de rationalistiskt tänkande, er tids fariséer, som intill denna dag aldrig försökt se Mig i Mitt Transcendenta Ljus och Min Härlighet, utfärda sin kunskap och sin urskillning från Min Mun, ty Jag fortsätter att förnya Min Skapelse .... men detta är bortglömt, och Jag är så gott som död i deras hjärtan;

Jag säger er:5 ”rör inte Mina smorda, skada inte Mina profeter” 6 och du Vassula, du som fruktar att Jag, när vi möts ansikte mot ansikte, frågar dig: ”har du varit närvarande i Min Rådsförsamling?” lyssna: gav inte Urskillningen dina ögon ljus? har inte Visheten viskat Sin kunskap i ditt intellekt under alla dessa andesmorda år? för din ringhets och totala obetydlighets skull lutade Jag Mig ned, skapelsens Brudgum, hela vägen till dig, som var en analfabet, 7 ett barn när det gäller Mitt Ord; obildad och aningslös inför varje flöde av gudomliga ord, men inte desto mindre kunde Jag, när Jag synade dig, under all denna dy, se en ädel gnista för Mitt Heliga Namn;

och nu, för att påminna dig: vem fostrade dig? var det inte Visheten? var det inte Hon som fostrade dig? och vem ledde dig till att vandra endast på safirer8 var det inte Visheten? och vem omslöt dig för att lyfta dig upp till himlarna? var det inte Visheten? har Jag inte förutsagt dig hur Jag skulle upprätta Mitt Rike i varje hjärta genom Mina Budskap? och att Jag genom Min Helige Ande skulle forma dessa hjärtan och omvandla dem till apostlar för er tid?

barn av Mitt Heliga Hjärta, som Jag har flätat samman med Mig, ”élla;9 mi me fovásse, allá min amfivolíss ... se thiálexa yia to érgho mou ... affissé tis amfivolíes sou, élla ...”10

skriv: Jag kommer att upprätta, som Jag sade, Mitt Rike i varje hjärta som öppnar sig för Mitt Ord; frukta inte för de smädelser som dödliga angriper dig med, frukta inte för motståndarnas raseri; Jag har beseglat Mina Ord på ditt hjärta och Jag har låtit droppar av myrra rinna över dina läppar så att de öppnar sig med behag för att förebåda frid och bringa enhet i Mina söners och döttrars hjärtan; låt de stolta förvånas över din uthållighet, som Min Ande ger åt dem som förföljs för Min Skull, och låt dem undvika att träffa dig, som de gör;11 på Min Dag kommer Jag, i min tur, att undvika dem; när de behandlar dig hårt och lurar på dig, bär då denna hårdhet ödmjukt och värdigt, ty genom dessa högdragna män kommer du att få din belöning i himmelen ... genom dina lidanden väcker du själar ur deras sömn, de som lockats bort av världen;

Jag skall uppenbara Mitt Hjärtas smältugn för dig; Jag skall fortsätta att undervisa dig med Vishetens kunskap och välsigna dina steg medan du vandrar med Mig; medan du vandrar på enhetens väg, Min brud, håll dig stadigt till din Brudgum, Jag kommer att segra till sist;

(Gud är nära dig och älskar dig! Jag Är)

(Ovanstående rad hör inte hemma i sammanhanget. På begäran av fader Gerhard Wenzel öppnade jag anteckningsboken på denna sida, därför att han filmade på avstånd. Han ville att det skulle se ut som om jag befann mig under diktamen, när Herren plötsligt kom och tog min hand och sade: ”Gud är nära dig och älskar dig! Jag Är;” Budskapet dessförinnan var ännu inte avslutat men skulle fortsätta senare.)

Jag är den Högste Översteprästen över hela Mitt Hus, detta Hus som människor obarmhärtigt har delat, i sin brist på kärlek; måste Jag fortsätta att se Mitt Hus delat och i sådant uppror utan att ingripa? vad är det de12 bekänner? i vems namn bekänner de sin tro? Jag har sänkt Min Blick för att inte se dem när de upplyfter Mig i sina händer utan tro, utan helighet; och ändå, för Mina trognas skull, stiger Jag ned i deras händer; Min Eukaristi tillmäts allt mindre betydelse;

Jag, den Strålande Konungen, Majestätet över alla majestät, Härskaren över alla härskare, kallar er av nåd till att denna gång äta det levande Mannat, Brödet från Himmelen, i Eukaristins form; därför säger Jag till dessa kyrkor vilkas präster inte har accepterat Mitt Mysterium:

”besinna er och sök Mig uppriktigt, lägg också band på er förbittring mot Min Moder; må varje folkslag veta att Mitt Kött och Blod kommer från Min Moder; ja, Min Kropp kommer från den allra Heligaste Jungfrun, av rent blod; välsignat vare Hennes Namn!

”för att rädda alla de ödmjuka på jorden som tar emot Mig och för att ge dem oförgängligt liv har Jag blivit Bröd för att ge Mig Själv till er; och genom denna Kommunion helgar Jag alla som tar emot Mig, Jag gudomliggör dem så att de blir kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben; genom att ta del av Mig som är Gudomlig, blir ni och Jag till en enda kropp, förenade andligen; vi blir släkt, för Jag kan göra er till gudar genom delaktighet; genom Min Gudomlighet gudomliggör Jag människor;

har ni inte hört: ”ni är också gudar, den Högstes söner, allesammans;”13 nu blir Jag dömd av människor; den Klädnad14 som kan täcka er, smycka er majestätiskt och åstadkomma en förvandling hos er genom att gudomliggöra er, avvisas av de kyrkor som inte kan förstå Mitt Mysterium ....

idag ropar Jag åter från Himmelen: ”bröder, varför underminerar ni Min Gudomlighet? om ni gör anspråk på att veta vad som är rätt, varför plundrar då er ande Min Kyrka? Jag inbjuder er att härska med Mig, Jag inbjuder er att regera med Mig, Jag inbjuder er att fira Mässan och ta del i det Gudomliga Mysteriet på det sätt som Jag verkligen har instiftat;”

Vad händer om de inte lyssnar?

de arroganta kommer att håna Mig utan ände, men det beror på att de har fjärmat sig från Mitt Ljus; Jag är närvarande i Min Eukaristi, men om de inte ser Min Gudomlighet med andliga ögon, kommer de att fortsätta att vara som en halvsovande, som aldrig fattar något av det man säger till honom; ”vad sa du? talade du till mig? va?” skulle han fråga;

dessa kyrkor förkunnar att Jag är kunglig och ärofull, de betygar Min makt, de förkunnar Min fruktansvärda kraft, de sjunger sina lovsånger till Mig och erkänner Min Allmakt och Mina mäktiga under, men Jag blir till en stötesten när det gäller att mäta det storslagna i Min Gudomlighet och Min Närvaro i Eukaristin; idag är detta den stötesten som förkastas av byggnadsmännen, och de inser inte att det är hörnstenen;

och du, Min dotter, fortsätt att förkunna Mig som din enda Kärlek, och säg dessa ord till dina bröder och systrar: ”Herren är god, för Han har undervisat mig; Han är känd för att lära och undervisa de fattiga och de eländiga ...”

ömtåliga flicka, Jag skall delge dig något: snart skall Jag låta draken äta sin egen svans; Jag skall snart utfärda ett påbud från himmelen; Min avsikt är att återställa Mitt Hus; Jag skall återupprätta Min Eukaristi i de hus15 som har blivit berövade Min Närvaro och de skall bli heliga; du16 har blivit berövad Min Allmakt, raserad till marken av draken, och ändå, Jag säger till dig och till er alla: Min Ande skall utgjutas på jorden för att indränka den med himmelsk dagg och jordens gräs skall bli grönare, träden skall blomma och deras bladverk skall bli vackert och deras frukt övermåttan rik, ja! överflödande, vänta så skall ni få se!

17 vem säger dig att du skall vara till för alltid? länge nog har du svävat som en örn, och etablerat ditt bo och din gadd ibland stjärnorna;18 kom nu och möt Mig i strid; du skall inte möta Abel; Jag skall kasta ner din dolk; du har plundrat Mitt Hus, och du har stulit det som var allra Dyrbarast där inne; du har stulit efter behag; du har passerat Mitt folks portar och du har förblindat dem; men nu är din tid slut, fastän du fortfarande tror att du kan sträcka ut ditt mörka välde för att vilseleda Mitt folk; det går inte längre; rättvisan är redo att flöda fram som vatten och Min Ande som ett outsinligt källsprång ....”

tiden är nära då man skall ropa: ”åh, nu är det goda tider ....” kom, Jag skall ge dig vila för att hämta ny kraft; lev Mina budskap och följ den stig Jag har stakat ut åt dig .... ic;


2 Vår Herre lät mig förstå att också Egypten, liksom det Heliga Landet, bör anses Heligt. Vår Herre lät mig förstå att Egypten skyddade den Heliga Familjen, när de hade flytt dit. Egypten gav mat och dryck åt dem, men framför allt, gav dem beskydd, och Gud glömmer aldrig en godhetens gest.
3 Det påminde mig om Jakobs välsignelse i 1 Mos. 27.
4 Den dagen blev jag plötslig hemsökt av tvivel, i min stora svaghet. Herren talade tålmodigt till mig som man talar till ett olyckligt barn.
5 Herren talar till skeptikerna.
7 Vår Herre använde det franska ordet ‘analphabet’ i stället för det engelska ’illiterate, för det behagade Honom.
8 Safirer representerar dygder.
9 Grekiska.
10 Översättning: ‘kom, frukta inte för Mig, men tvivla inte... Jag har utvalt dig för Mitt Verk... lämna dina tvivel, kom...’
11 Somliga biskopar retar upp sig till fullkomligt raseri när de tillfrågas om de vill träffa mig och hör mitt namn nämnas.
12 De som ännu inte har förstått att de måste böja sig i ödmjukhet och kärlek för att enas.
14 Symboliskt namn för Kristus.
15 Herren menar kyrkor.
16 Herren menar Kyrkan.
17 Herren vände sig plötsligt mot den Onde (draken) och sade de ord som följer.
18 Samtidigt hörde jag ”de trogna”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message