DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min önskan är att ge mer av Mig Själv till dig - Mitt Hjärtas Skatter

25 april 1999

Det är känt att Du, min Gud,
alltid står på de dygdigas sida:

jag ber Dig, ge därför mina ögon ljus,
låt mitt hjärta glädja sig i Dig,
människosläktets Älskare;

Herre, i all Din Makt sänkte Du himlarna
hela vägen ner till mitt rum
och Du kom ner;

Du lämnade Din Tron.

Gud är nu i Sin stad och hon kommer inte att falla så länge Han bor i henne ... 1

Mitt hjärta och min själ har blivit livnärda av Konungen;

(Jag svarade änglarna.)

ja! 2 Konungen har visat dig ynnest, rörd av ditt elände lämnade Han Sin Kungliga Spira för att skriva Sin dikt till dig och välsigna dig; kom! begrunda Guds under ....

O … mitt hjärta har blivit som vatten i Hans Närvaro,
hur kan jag glömma Guds Ömhet?
hur kan jag glömma Hans underbara godhet?

Jag3 är vid din sida; Min blick vilar på Min utvalda; Jag har välsignat dig för du är en av dessa som spirat fram ur Mitt Hjärta, ännu drypande av myrra; Jag har skrivit in dessa ord överallt på dig: ”Din Herre och Gud önskar en jämbördig Kärlek från dig;”

ja, endast Jag kan klä dig i Min glans och ge dig det oumbärliga Ljuset; endast Jag, i Min Gudomlighet, kan inprägla Min Helighets Avbild på din själ; det är Jag, din Gud, som kan fullkomna dig och lyfta dig för att färdas med Mig i Mitt sällskap; kom till Mig och dröj kvar med blicken på Mitt Heliga Ansikte så att du kan förstå fullt ut att du är förenad med Mig som arvtagerska, förenad med Mig och i Mig .... du Kungadotter, 4 tag emot mer av Mig, och låt Mig ta emot mer av dig;

Min önskan är att ge mer av Mig Själv till dig, så att du kan ge mer av dig själv till Mig; på så sätt kommer Jag att få ta emot allt som redan tillhör Mig; genom Min Gudomliga Kärlek som skall ingjutas i dig, kommer du att bli gudomliggjord, och din själ skall förvandlas, så att Min Fader på Domens Dag identifierar dig med Mig;

i denna bedrövliga tid, släkte, där synden har blivit er herre och hälls i er som gift, öser Jag, Kärlekens och Barmhärtighetens Mästare, motgiftet över er i överflöd, vilket är Min Helige Ande; Jag öser Min Barmhärtighet över er i överflöd, med smorda Budskap från Mitt Hjärtas Skatter; Jag är den Gudomliga Nådekällan;

den som färdas i mörkret kommer att sluta sin färd i mörker; den som väljer att färdas i ljuset kommer att sluta sin färd i ljuset; Jag är världens Ljus; den som följer Ljuset skall inte vandra i mörkret utan skall utstråla livets ljus; Jag är Livet ....

släkte, varför, varför plågar ni er själ i dessa Satans mörka regioner, och underkastar er vilja åt hans onda planer? Jag är Vägen, Sanningen och Livet och det är genom Mig som ni kunde gå in i himmelen; om ni säger att ni är svaga, kom då till Mig och hämta styrka från Mig så att också ni en dag skall kunna sjunga:

”min Treenige Gud har lyst upp mitt hjärta; den Levande Guden har gett mig, ovärdiga människa, en andlig uppståndelse, och liksom Mose blev innesluten i ett moln, så innesluts jag av denna mystik som kommer ifrån Helig Vishet; och liksom solen överöser skapelsen med sitt ljus, så har Min Herre och min Gud överöst min själ med Sin Undervisning och ingjutit strömmar av Gudomlig Kärlek i mig; Han har undervisat mig och gett mig kunskap, återigen genom Helig Vishet, till att förstå Hans Ära och fatta att Han är den Gudomlige Brudgummen för hela Sin skapelse; Hans överväldigande Kärlek drog min själ in i Hans Hjärtas bröllopskammare, där en gudomlig förening ägde rum; sedan reste Sig min Älskade, brinnande av majestätisk Kärlek för att visa mig Sina Skatter; och i denna brudkammare, där min Älskade bevarar alla Sina Skatter, upptäckte jag:

- skatten att känna och förstå Gud;
- förtrolighetens skatt;
- glädjens och tröstens skatt;
- den skatt som är dygdernas stig;
- den Helige Andes skatt;
- skatten av Helig Vishet, en outtömlig skatt för människor;
- skatten av ljuvliga samtal med Gud;

ja, människosläktets Älskare har i sanning berikat mig med Sin Kärlek och fyllt mitt hjärta med Sina outtömliga skatter;”

Kärleken tvingar Mig att avstå från Min Kungliga Spira, att förbarma Mig över detta släktes förödelse; Kärleken tvingar Mig att sprida gränslös Barmhärtighet över din torka, släkte, och låter Mig böja Mig hela vägen till er för att övertäcka er med Mitt dyrbara Blod för att dölja er ofullkomlighet;

Min Vassula, nu vill Jag låta dig samtala med Min Moder...

minns, Mitt barn, din Frälsares Jesu Kristi genomborrade sida, fötter och händer; Han som för evigt sitter på Gud Faderns högra sida och regerar i Härlighet; Jesus och Jag står i ständig förbön för själars frälsning; Mitt Obefläckade Hjärta vädjar också hos Fadern för att utverka Hans Barmhärtighet för detta släkte; här är Jag och sörjer på nytt över den orättvisa som tillfogats så många av Mina barn,5 vilket fyller Guds Rättvisas Bägare; Jag behöver gottgörelser och böner som botemedel för detta onda; ropa till Fadern och säg: ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör;”

kom sedan och dra dig tillbaka i Mitt Hjärta; där skall du finna din frid men på samma gång kommer du att smaka och känna Min ångest och sorg i djupet av Min varelse, när Jag rörs av vad Jag ser; Jag ser detta flöde av ändlös ondska som kommer från Satan utan ett ögonblicks avbrott;

för att göra slut på allt detta behöver Jag gottgörelser och ständig bön från er alla .... utan ånger kommer det onda att förökas; Gud sänder Mig till er alla i dessa dagar för att förmedla Hans Nåd för att ert hjärta skall förnyas; Min moderliga Kärlek är också en nåd för er;

var goda;

O Himmelska Moder,
be att Guds Nåd kommer över oss alla, som är så ovärdiga,
så att vi uppriktigt ber Gud om förlåtelse
för våra synder och för andras synder;

Skänk oss denna ovärderliga skatt:
Guds förtroliga vänskap,
och den ädlaste gudomliga skatten
som är närheten till Gud:
Gud som ger Sitt Hjärta åt oss alla;
Amen.

Jag välsignar dig; och förlåt6 alla som kastar sten på dig; Jag önskar se dig skön7 och sök alltid Guds vägar;


1 Plötsligt visade sig änglar och uttalade dessa ord med stor glädje, nästan som en melodi.
2 Åter svarade änglarna.
3 Nu talade Herren Gud.
4 På grekiska: Vassiliki.
5 Vår Moder syftade på Kosovo-krisen.
6 Jag ombads att förlåta mina förtryckare.
7 Jag förstod att det handlade om andlig skönhet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message