DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud upphör aldrig att ge Sig Själv åt er alla

9 mars 1999

Guds Ande har avslöjat för mig hur man blir ett Guds barn;
när vi nu har blivit befriade kan vi åtnjuta samma frihet och ära
som resten av Guds barn.
Kärlekens Ande har avslöjat den Treenige Gudens Härlighet 

med all Dess Glans och Skatter
inför mina ögon.
Och nu kan jag säga med lugn i min själ:

Anden har fångat min själ
och förvandlat mig till Sin egendom,
och på samma gång har Han gett mig verklig frihet.
I Sin Nåd har Han erbjudit mig en Kunglig Fest,
Han har gett Sig Själv åt mig.

Sedan har Han strömmat in i mig som en flod
och förnyat mig utan uppehåll,
förnyat min förening med den Treenige Guden;

Givare av alla gåvor,
Du har gett mig Din vänskaps Låga
och samtalat i egen Person med mig
Du har lett mig till Fadern och till Sonen, 

och förenat min själ också med Dem;

mitt hjärtas Gudomliga Låga,
Du som förvandlat Din boning efter Ditt tycke
för att tillfredsställa Dig och för att tillfredsställa mig, 

nu ropar jag av glädje!

Jag kan nu höra en Röst
och jag kan inte längre säga:
”Jag känner inte igen den”;
Jag känner en Andedräkt gå över mitt ansikte
och jag kan inte förneka att Någon står framför mig,
leende och lysande,
hur kan jag säga: ”Jag står inte inför det Gudomligas närvaro?”

Nu har jag öppnat min mun
men min tunga formade dessa ord genom Anden,
och om mitt hjärta uttalar ord av vishet
sker även det genom Nådens Ande.

Min Vassula, 1Jag önskar en jämbördig kärlek ....

älska Mig och sök hos Mig alla de gudomliga inspirationer som tillhör den Allra Högstes söner och döttrar; Jag har gjort i ordning Vår boning2, Jag har lagt allt till rätta, för Jag är en ordningens Gud; Jag har besökt dig så som Jag besökte Apostlarna för att återställa Vår helgedom3 efter Vårt behag, sedan har Jag ställt Min Tron i dig; Jag har avslöjat Mina gåvor och Mina skatter för dig, och Jag har smyckat dig med Min blotta Närvaro, det behagade Mig att äga dig, och att ingjuta Min Vishet i dig så att din själ strålar fram glans; Jag har sänkt dig i Våra kristallklara källor, för återuppliva dig;

–Och nu kan jag säga:

”jag har funnit vila och jag åtnjuter Dina Rikedomar;”

också när jag lämnar detta jordiska
skall jag lämna efter mig dessa Skatter
för kommande generationer.

det är en enkel sak för Mig att övertäcka dig med Min Rikedom; har du inte hört att Gud aldrig upphör att ge Sig Själv åt er alla?

just så som Jag oupphörligt ger Mig Själv åt var och en, så kommer det att vara med er när Jag förbereder er för att möta er Brudgum; ni kommer att ge er själva åt människosläktets Älskare, och bli en ande med det Gudomliga; som en sann Guds son och dotter, kommer ni i detta upphöjda nådens tillstånd att bli en fullkomlig avbild av den Treenige Guden, och allt ni företar er kommer att vara utan någon brist, eftersom de kommer att vara gudomliga och enligt Vårt Sinne och Vår Vilja;

Vassula, till och med dina rörelser kommer att förändras till Våra; varje gest, varje steg du tar i ditt liv kommer att göras i Vår Kärlek, och de kommer att fortsätta att växa till av nåd; som en dotter, en sann dotter till den Allra Högste kommer din ande att bli innesluten i Vår Gudomlighet;

det är Jag, ljuva dotter, som förde dig in i denna barnaskapets kärlek och in i denna Gudomliga förening, som vidgade ditt hjärta till att ta emot mer av Oss så att Vi kunde ta emot mer av dig, att ge mer av Oss Själva till dig så att du skulle ge dig mer till Oss; i denna rörelse kommer du att ge Oss allt som redan tillhör Oss; detta är Min seger i dig, segern att ha fört dig, sedan du gav Mig din fria vilja, in i en fullkomlig förening av Gudomlig Kärlek med Oss;

ser du hur gott det är att överlåta sig? hur skulle Jag annars ha kunnat fullbordat Mitt handlande?

nu är Jag din själs Ende Mästare, men som Jag sagt dig en gång tidigare är Jag inte bara din Ende Mästare utan också din Vän och Älskade; Jag har format dig till att bli ett Guds barn, och vara Vår avkomma, som liksom varje barn skulle ha rätt att också delge och uttala sin åsikt; ja till och med regera med Sin Fader;

i lugnet av Min Andning i dig kommer du att se saker och ting i Vårt Ljus och på det sätt Vi ser dem; därför säger Jag till var och en:

var rika på fattigdom så skall Jag skall vända Min Blick till er; låt Mig kalla också er söner och döttrar till den Allra Högste, så kommer ni att regera med Oss; tillåt Mig att ställa er på fötter för att göra er i stånd att röra er i Mig; tillåt Mig att ställa upp Min Tron i er så att ni också kan säga till andra: ”Jag har funnit vila ...” har ni ingen önskan att se er Fader? längtar ni inte efter att möta Gud? om ni gör det, måste Jag låta er födas, ja, ni måste födas på nytt av Mig för att se er Fader; inget barn har någonsin sett sin fader innan det blivit fött;

lycklig den människa som mediterar över den Frihet Jag kan ge; denna Frihet skall bära er som en Brudgum bär Sin Brud, för att göra er förening med Oss fullkomlig; den kärlekens förvandling som inpräglas i er själ skall bli sådan att ingenting hädanefter skall kunna skilja er från Oss;

Vår Herre fyller oss
med Kunskap och Förstånd
och uppenbarar gott och ont för oss;

Vad mer kan vi be om?
Den Allra Högste har inrättat Sin Skola i våra hjärtan,

som ett Ljus lyser den inifrån och utifrån;
Han sänker Sig från Sin Tron
för att visa oss Sina verks storhet;

Och liksom Han har lagt Kunskapen framför oss,
ställer Han upp Sin Tron inom oss;
Han smyckar vår själ majestätiskt med Sin Närvaro; 

Heligt är Hans Namn;

Vad är en människa att hon skulle kunna bedöma Gud?
och ändå gör många det;

Hur skulle det kunna vara möjligt
för någon människa att omfatta Hans Storhet och Hans Under? 

ändå tror sig somliga kunna göra det.

De som är alltför beredda att visa att de vet,
visar hur ytliga deras sinnen är;

Det är därför Den Helige Ande
döljer Sina Skatter för dem, 
och sparar dem för de små. 

Ja, Herre, på alla sätt har Du
gjort det känt, genom tidsåldrarna,
att Du upphöjer de ringa
men stolta hjärtan skickar Du bort;
Du har aldrig föraktat de fattiga i anden,
utan stått vid deras sida alltid och överallt.


1 Den Helige Ande talar.
2 Min själ.
3 My soul.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message