DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En Kärlek jämbördig med Min

21 juni 1999

1 Min dotter, för att klargöra vissa av Mina uttalanden och för att föra din själ längre in i Vishetens djup och i kunskapen om Mig, tycks det som om Jag upprepar Mig ibland, men detta är ett sätt att bygga upp din själ och varsamt föra den fram mot helighet;

eftersom du har gett Mig, din Gud, det nödvändiga utrymmet (i dig), ingjuter Jag mängder av Min Nåd i dig, till förmån för Kyrkan; ingenting av vad Jag har skrivit kommer att vara förgäves; Kyrkan skall i själva verket fylla sina behov; Jag har upplyft dig med kunglig frikostighet, nej, Jag har inte upplyft dig därför att Jag funnit dig värdig utan Jag har kallat dig genom Min Nåds fria gåva, och det är i Min Rättvisa som Jag beviljar alla dessa Nådegåvor; ingen är tillräckligt oskyldig och värdig att ta emot sådan kunglig frikostighet från Mig;

tröttna aldrig att studera sidorna i alla de anteckningsböcker Jag har fyllt, för de är fyllda till brädden av kunskap och av Mitt Hjärtas ljuvlighet, de uppenbarar Min Skönhet genom att framhäva den i din själ ... Jag lyste inom dig, Jag lyste med ett strålande ljus inom dig för att uppväcka dig, för att du skulle lämna alla världens trivialiteter bakom dig;2 Jag utförde underverk i dig för att du skulle sjunga poesi för Mig; för att utbreda Mitt Rike i dig har Jag ingjutit Mig Själv i dig och lyft din själ till andens jubel, så att Jag hör Min Egen Kärleks Sång från Min utvalda; på så sätt kommer allt som du tagit emot av Gudomligt värde att återvända till Mig, alla Unders Upphov;

o, Vassula, när Jag av Nåd lyfter själar på detta mystiska sätt och de ser vad inget öga sett och hör vad inget öra hört och får veta ting som ligger bortom mänskligt förstånd, då förhärligas Jag i Min Ära; och när Jag går fram i din intighet och finner behag i varje steg Jag tar, närmar Jag Mig Mitt syfte att föra din själ till det Jag begär, och det är: en kärlek som är jämbördig med Min Kärlek;

ingen kan någonsin på jorden nå denna Min Kärleks höjd; du kommer att säga: ”varför begär då Min Gud, som överträffar all storhet och fullhet, något av mig som jag inte kan uppfylla?” Jag begär bara det som redan tillhör Mig;3

Jag har sänt dig Min Helige Ande för att bo i dig och göra Vår Kärlek känd för dig, genom att förvandla din själ så att den längtar efter Oss och med glädje kan utropa: ”Jag äger Gud, och Han äger mig!” Min Vassula, man måste ta emot denna ovärderliga nåd för att uttala dessa ord, ord framsagda så ljuvligt, inspirerade av Kärlekens Ande som du låtit få bo i dig;

har du inte hört att Guds Ord är levande och verksamt: det skär som ett tveeggat svärd men med större precision: det kan tränga in där själen skiljs från anden;4 dotter, älska Mig därför lika mycket som Jag älskar dig, och så fullkomligt du kan med den kärlek Min Helige Ande av nåd har ingjutit i dig; du kommer bara att ge Mig tillbaka det som redan tillhör Mig;

i början5 bad Jag dig att älska Mig, och du svarade: ”jag älskar Dig ...” och med Mina leenden sade Jag: ”älska Mig mer ...” nu har Min Helige Ande fört dig vidare till att lära känna Mig och älska Mig och föra dig till Mig, som en brud leds till sin brudgum för att ingå ett evigt förbund; på samma sätt, men på ett mer outsägligt sätt har den Helige Ande fört dig till ett evigt kärleksförbund med Oss och i Oss, den Treenige Guden;

Du är den Stora Gudomen,
den Allsmäktige, den fruktansvärde Guden,

Du är den ofattbara Strålglansen
som övergår all strålglans hos alla Dina samlade Änglar;
Du som fyller alla ting utan att rymmas
varken inom deras gränser eller i deras väsen;

Min hand darrar inför Ditt Gudomliga Majestät medan jag skriver; Herre, hur skulle jag kunna fatta
intill denna dag, i mitt lilla förstånd,
det häpnadsväckande Undret att Den Underbare Själv 

har förtrolig gemenskap med mig dagligen
och samtalar med mig på detta ljuvliga sätt?
Hur vill Du att jag skall kunna förstå detta helt och fullt i min ynklighet,
O Herre, att Du, den Osedde Guden,
den Ende som omfattar alla varelser,
talar till mig med sådan ljuvlighet och ömhet?
vem kan fatta detta under?

Du har välsignat mig med Ditt Namns smörjelse
för att rädda mig och andra genom Din Kärlekshymn;

Du har välsignat mig med en trefaldig Uppståndelsens Kyss
och gjort mig till en nära medarbetare i Din Frälsningsplan;
Kan någon komma till mig och säga:
”Jag kan mäta Guds väldighet
och Hans outsägliga storhet”;
Ingen kan säga detta,
för min Herre och min Gud är en outtömlig Brunn
med fördolda och okända Skatter.

Jag Är det verkligen .... Vi 6 har kallat dig till att vila i Våra Armar, som ett barn i sin moders famn, du är kallad som ett nådens barn till att ha del i Vår Frälsande Plan, ni är alla kallade att bli gudar genom delaktighet och gå in i det Treeniga livet för att regera med Oss; Jag är verkligen din själs Härskare, o, men också en så förtrolig Vän, som kan föra dig till gudomliggörelse;

trots din stora svaghet och brist, när Jag i denna stund är med dig på detta sätt, och du, medan du är med Mig på detta sätt, omsluten av helig kontemplation, då är inte ens de högtidligaste festligheter som ges till Min ära lika behagfulla och glädjande för Mig som dessa dina kontemplativa stunder; när Min Gudomliga Närvaro är med dig, jublar Jag i närheten av henne som Jag har låtit bli ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött; Jag har rest en helgedom med Min Egen Hand, skulle Jag då inte glädja Mig över Mitt Eget goda Verk?

Du människosläktets Ömsinte Älskare,
Dina ord låter på nytt som musik i mina öron;

Trofaste Gud som aldrig sviker,
Du som blir rörd av varelser som jag
som är helt övertäckta av rost,
Du tvekar inte att ropa ut i himmelen
innan någon föreslår något annat:

"hon är frikänd!"

hur är det då möjligt
att inte smälta av kärlek i Din Närvaro?
och att gå ut, springande och med händerna i luften
ropa vid varje vägskäl:

"Min Skapare är min Liturgi!"

Du har visat Din Barmhärtighet från första början;
Du är min Skapare,
oöverträffat Skön och Älskvärd;

Din Barmhärtighet, min Herre, är så oerhört stor,
att de mest intelligenta i Kyrkans elit
ändå skulle låta som dårar om de försökte förklara den;

kom, älskade, gå in i din Herres glädje;

du har hört Budskapen om er Frälsning (som getts åt dig) som samtidigt skänker dig en mängd gåvor av Min Nåd; i den Helige Andes Kraft, använd allt som Jag har gett dig och bli inte modfälld, för Jag är med dig;

Jag påminner dig, lilla sädeskorn, om att du utkämpar samma strid som alla Mina Profeter utkämpat; stormar kan blåsa över dig, floder kan stiga för att dränka dig, men ingenting av detta skall övervinna dig, ty Jag är med dig och Jag tar god vård om dig för att uppväga din bräcklighet;

luta dig mot Mig; och förtvivla inte över situationen i Kyrkan; ecclesia skall få nytt liv!

Jag är framför dig;


1 Fadern talar.
2 Jag förstod också ’tömmer dig på’.
3 Med andra ord, när vi har gett vår vilja åt Gud, fyller Han oss med Kärlekens Helige Ande så att vi kan älska. Denna kärlek, oavsett i vilken grad, tillhör Gud, för Han gav den.
5 Vid de första meddelandena, så långt tillbaka som 1985.
6 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message