DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag ger heliggörande Nådegåvor

29 augusti 1998

Herre, i Din nåd,
Kom till mig!
Dödens snaror omgav mig,
men Du har stigit ut ur himlen
i Ära och Glans
och i Din kungliga frikostighet har Du befriat mig;

Jag hade händer som inte kunde känna,
fötter som inte kunde gå,
ett hjärta som inte slog,
och inget ljud kom någonsin från min strupe för att prisa Dig;
Ändå, i Din trofasta Kärlek,
människosläktets Älskare, Din skapelses Brudgum, 

böjde Du Dig hela vägen från höjden
till mig, den ovärdiga, för att ge mig nytt liv,
och för att förvandla mig till en sång åt Dig och Ditt Hus;

Se vad Du har gjort för en syndare
utan att betänka att Du kanske
riskerade att förminska Dina Verk;
Du har klätt mig i Dig1
för att kunna visa upp mig i Dina Gårdar;
och med stor fröjd lärde Du mig Dina föreskrifter;
Du lärde mig att Rättfärdighet skall vara min stav
i kampen på Din sida;

I Din Godhet har Du låtit mig tränga in i Dina motiv,
för att kunna förstå Dina metoder;
Du har inympat mig i Ditt Hjärta,
en gest för äkta makar,
så att Du och jag kan fröjdas i Din Gudomliga Kärlek;

Du lärde mig att gå in i Din Glädje och att älska Dig,
så att när jag talar om Dig,
skulle jag tala om Din väldiga Makt
och berätta om Din Storhet och Din frikostighet.

åh, Vassula, sjung för Mig och var också Min harpa;

i Min Kärlek har Jag gett dig liv; i Min omsorg har Jag vakat över varje andetag; Mitt Ord är Liv; kan någon säga:

”Gud har inte handlat;”

i nådens ljus har Jag omslutit dig, för att du skall vara Min och oupphörligt betrakta Mitt Hjärta;

till skillnad från andra som tar emot Mitt Ord som en gåva och som Jag besöker när Jag önskar, har Jag gett dig en unik gåva, nämligen att du kan kalla på Mig närhelst du önskar;

förstår du? Jag har gett dig detta speciella privilegium i proportion till det uppdrag som Jag har anförtrott dig, och i proportion till Min börda på dig;

ser du hur Jag har mätt ut allt när Jag planerade detta? inte så att du var kvalificerad i dig själv för detta högst ädla uppdrag att återuppliva och förena Mitt Hus; alla dina förmågor kommer från Min frikostighet, de kommer ifrån Mig; Jag har gjort dig till det kärl som bär på denna väldiga skatt, bräckligt, men klart, så att det framgår tydligt att en sådan överväldigande Kraft inte kommer från dig utan från Mig, din Gud; Jag bor i dig, det är därför som du inte försvagas;

har Jag inte rätt att använda dig, som en påminnelse om Min Barmhärtighet för de andra?

Du inbjöd mig till Din Festmåltid...

Jag har inbjudit dig till Min Festmåltid och genom dig många andra ....

Jag är bunden av de löften som jag gett Dig,
och jag vill betala min tacksamhetsskuld till Dig 

och arbeta troget för Ditt Hus;
för Du har inte bara räddat mitt liv från döden,
utan Du har i Din Kärleks dårskap låtit mig vandra fritt
i Din Närvaro när som helst
under dygnets alla timmar
och badat mig i Ditt Ljus;

Du har bundit mig med Kärlekens och Vänskapens band,
och tryckt mig till Ditt Heliga Hjärta
så att ingen dödlig kan bryta denna gudomliga förening;

I Din översvallande Kärlek
har Du gjort mig stark som ett torn
mot dem som stormar emot mig;
Skräck överfaller dem mitt på ljusan dag
vid ljudet av Din Helige Ande, min Följeslagare och min Glädje…

Min pelare, du som stöder Mitt Kors, Enhetens Kors; stråla av ljuset från Kunskapen om Min Härlighet, stråla i detta mörker med Mitt frikostiga ljus och frukta inte; Jag har hällt andefylld olja i din mun så att du kan tala för Mig; var Min försångare, alltid vid gott mod; sjung för detta släkte genom att resa överallt i världen i förtröstan på Min nåd;

låt alla som av nåd kallats att läsa denna Kärlekshymn och blivit ledda att smaka detta fördolda manna, blomstra, medan de ännu är i landsflykt;

Jag ger heliggörande nåd åt alla dem som kallats att läsa Min Kärlekshymn med ett botfärdigt hjärta; må deras hjärtan betrakta Min Storhets ära och Min faderliga Kärlek och se Mig, inte bara som en Allsmäktig Gud, utan också en Godhetens Gud, full av kärlek, och en förtrolig Vän; må deras öron höra Mitt Hjärtas suckar och lugnas av Min Mildhet;

Jag har satt en vakt2 vid din sida, en väktare vid ditt hjärtas port för att vaka så att ingen inkräktare avleder dig från ditt uppdrag;

när du talar, Min älskade, håll dig alltid till det väsentliga; ja, upprepa allt vad Jag har sagt, men i få ord; placera de ädelstenar Jag har gett dig i varje hjärta; låt var och en få veta att Mina Samtal är ljuvligheten själv;

Jag är med dig; ic;


1 Det betyder, ”Jag är iklädd Kristus”.
2 Jag förstod, en särskild ängel.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message