DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Säg till din själ: ”Jesus är min frälsning; Låt din ande ta emot Min Sötma

6 maj 1997

Min Herre, min Bägare, min Festmåltid,
Ingenting fattas mig i Din Närvaro,
Välsignat vare Ditt trefalt heliga Namn;

Nere i stoftet låg jag,
tills Ditt Ord nådde mitt öra och väckte mig till liv;
i Din stora Kärlek och Ditt Medlidande
kysste Du sedan mina ögon för att öppna dem;

jag började se;
jag såg bortom stjärnornas zenit
och skådade Din Storhet i mitt hjärta;

Jag såg den Osynlige Guden,
och Han som var Oåtkomlig för min beröring
fanns plötsligt överallt omkring mig och inuti mig!
Den Ogenomtränglige blev på ett ögonblick genomtränglig
genom ett enkelt Ord från Hans Mun,
Förespråkaren inom mig lyfte min ande i ett moln 

och tillsammans med Honom och genom Honom,
förde Han min själ in i full gemenskap med Dig,
för att tränga in i själva djupen av Ditt Majestät.

Min Vassula, Jag har lagt ner Min Kärlek inför dina ögon;1 har du inte märkt hur Jag har omgett dig med befrielsens sånger? – skulle du vilja att Jag sjöng ännu en av Mina sånger för dig?

O ja! Jag skulle vilja att Du sjöng en sång utan slut för mig.

Jag skall sjunga denna sång2 som kommer att sjungas i all evighet och för er alla; och du, Min älskade, du skall få vara Min harpa och Min lyra, som ackompanjerar Min Röst; kom, kom och säg till din själ:

”Jesus är min frälsning; 3

”Jag är din frälsning; ser du hur Jag kommer med Min utsökta doft av rökelse och myrra hela vägen till ditt rum? Min ömtåliga vän, ströva inte längre omkring som en vagabond, utan tillåt Mig att dra dig in i Mig; njut av Min Närvaro, njut av Mitt Hjärtas stora rikedom, du som blivit förenad med Mig genom äktenskap;

”Jag har blivit din kunglige rådgivare; för att uppmuntra dig skall Jag då och då visa Mig på dig; 4 fråga inte: ”vem är det där som liknar en pelare av ljus?”5 innan morgonvinden blåser och skuggorna flyr, kom närmare din Älskade och sök skydd i Hans famn; då skall din själ jubla i Hans famn; ingen skall störa din vila; ingen kan komma åt din vila i Mitt Hjärta, för Jag skall bevara dig i säkerhet, Min älskade; ingen skall våga störa dig, ingen skall våga närma sig dig, när de på långt håll får se flamman i Mina Ögon av Min svartsjuka kärlek som svartsjukt vakar över dig;

”Jag skall låta Min svartsjuka kärlek tala ut nu: som David sade i sin psalm:

’Du smörjer mitt huvud med olja;’

Jag säger dig, med Mitt Hjärta i Min Hand: Jag skall ära dig, Min brud, genom att på nytt smörja ditt huvud med olja, därför att du för Min skull har gått igenom svårigheter och lidit förföljelser; låt denna olja, Min älskade, täcka ditt huvud och hela alla dina brister, och må du vara som en lilja bland tistlar, så strålande och vacker att den drar många själar in till Mitt Hjärtas bröllopskammare, så att också de kan glädja sig i Mig och vittna om alla Mina välsignelser under dagar som ligger framför; då skall de välsigna Mitt Heliga Namn med sånger som upphöjer Mig; och Jag, för Min del, skall uppväcka deras kärlek så att de längtar efter Mig; Jag skall uppväcka deras törst till att söka endast Mitt Hjärta;

”likt en kung som sitter på sin kungliga tron, klädd i alla sina ämbetskläder, glittrande av guld och ädla stenar, med en spira i högra handen, skall Jag göra det till Min främsta och personliga angelägenhet att bevara Min Tron i ditt hjärta, så att ditt hjärta fortsätter att vara smyckat med rikedomen hos din Konung och Herre; den rikedom som består i att känna Mig i Min treeniga härlighet; den rikedom som består i att frukta Mig och avsky all slags synd, och till sist, rikedomen att göra Min Gudomliga Vilja och det som behagar Mig, din Gud ....

”Min resekamrat, vila nu i Min famn och låt dig bäras i Mina Armar; tillåt dig att bli smekt och kysst; ingen som möter Min Blick kan våga störa din vila; och om någon6 skulle vara så oklok att han utmanar Mig, kommer Min Andedräkt att blåsa bort honom och smula ner honom till pulver; 7

”kom, låt din ande ta emot Vishetens hemligheter, låt din ande vara stolt över den sanna Kunskapen som Jag Själv har gett dig; låt din ande glädja sig över att ha Mig, den ende Sonen som är närmast Faderns Hjärta, så nära ditt hjärta som man kan vara; låt din ande ta emot Min Sötma;

”Jag, Jesus, är din frälsning och din Helige Följeslagare, Han som sjunger för dig är fördold hos dig och i dig; Jag är Han;8 Min Vassula, tänk på de många gåvor Jag har gett dig genom att utse dig, inte bara till Min budbärare, utan också till Min allra dyrbaraste brud; undervisad genom Mitt Ord, fostrad av Min Vishet, begåvad med Min Ande och uppvaktad av Mitt Kungliga Hjärta, jubla! jubla och var glad att Jag, Jesus, är din Frälsning! så lyft upp din blick, Min älskade, lyft upp din blick och se på Den som utgav Sitt Liv för dig;

”lyssna inte på dem som talar tomma ord och är fulla av svek; de har aldrig mött Mig och de känner Mig inte ens, men Min härlighet har gått upp över dig och genom dig in i många hjärtan; är Mitt Heliga Hjärtas rikedom som förutsagts sedan länge, en rikedom som skall föra många länder tillbaka till Mig och in i Mina Gårdar; så lyft din blick och se på din ärorike Konung; din alltid kärleksfulle Älskare; vid denna strålande syn kommer du att börja stråla, ty Mitt Hjärtas rikedom skall ständigt strömma emot dig som ett hav, för att du skall kunna fortsätta Mitt Arbete med älskvärdhet;

”Jag har smort dig till att gå ut och förkunna att Jag förnyar Min skapelse, Min älskade, och att Min Återkomst är helt nära; men just nu skall Jag och du åter gå ut till länderna, särskilt dit där det finns mer ödemark än liv; låt Mig förnya din styrka i Mitt Hjärta och fylla ditt hjärta med Min Frid; vi skall framträda tillsammans igen när tiden är inne; Mina segrar, då Jag erövrar själar, skall hälsas vid ljudet av Mina Fotsteg, och du, fäst vid Mig, skall springa utan att bli trött, tala utan att bli törstig, du skall stå utan att tröttna; du skall gå framåt med Mig, och dina fötter skall knappt vidröra marken medan Jag lyfter din hand för att välsigna Mitt folk i Mitt trefalt Heliga Namn;

”Jag håller dig nu, Min utvalda, i din högra hand för att klä dig i Mina kostbaraste kläder; Jag skall klä dig i Mig Själv; när du är klädd i Mig, skall dessa kläder ge dig väldig styrka i tider av lidande; de skall trösta dig i tider av svårigheter och bedrövelser, och tillsammans med dem skall Jag sända dig Min Moder som alltid skall vara vid din sida; i Sin Godhet kommer Hon att leda dig till att nå helighetens fullkomning i Gudsfruktan;

gläd Mig nu, och bind Mina Ord för alltid vid ditt hjärta så att du vad du än gör, gör du det med värdighet och heder, eftersom du har fått uppdraget av Konungarnas Konung, och om någon frågar dig: ”vem har komponerat denna sång?” svara dem då och säg: ”det är Han som bor i Härlighetens höjder; det är Han som i Sin Treeniga Helighet blåste in livsande i er; det är Han som sade till den samariska kvinnan; ”det vatten som Jag ger blir till en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv;” det är Han som kommer att säga till de väldiga mängderna av torra ben: ”ni torra ben, hör ordet från Ordet, uppfyll er med Min Andedräkt och stig upp!” säg till dem, Min syster och Min älskade: ”Författaren och Kompositören till denna sång är Han i vilken ni kommer att leva i all evighet, om ni skulle följa Honom;”

andedräkt av Min Andedräkt, flamma från Mina Ögon, tröttna inte att skriva utan håll ditt öra tätt intill Mitt Bröst; inte ens högtidliga festligheter som firas till Min ära kan komma i närheten av och överträffa de dyrbara ögonblick då Jag är med dig och du är öppen för Mig som en bok, så att Jag kan skriva Min Kärleks Hymn i dig; denna Kärlekshymn där Han som är Okänd för de okända9 kommer att uppenbaras för dem i Sin Härlighets fullhet; ty Jag, Herren, avvisar inte människosläktet och Mina välgärningar har inte upphört; detta är vad de okända skall säga med stor glädje:

”Jesus är min Frälsning!”

Gud är din Vän, Min Vassula, Han som har kunskap om alla ting är din Vän; Den som du inbjöd till ditt bord är din Trofaste och Trogne Vän; låt folken få veta detta, så att de kan förstå vem Han är som nu står vid deras dörr och bultar; om de hör Mig och öppnar sin dörr för Mig, skall Jag komma in och dela deras måltid sida vid sida med dem; sedan skall Jag, i Min tur, när den tiden kommer, visa Min tacksamhet mot dem genom att inbjuda dem att dela Min Tron i himmelen;

Herre,
Du är Stor, Du är Ärorik,
underbart Stark, oövervinnelig.
Må hela Din skapelse tjäna Dig i rättfärdighet!

Min Fader och Jag har gjort Oss ett hem hos dig,10 för din stora kärleks skull som du har till Mig ....

åh, Vassula, Jag har ännu många saker att säga dig, men nu är det tid för dig att fullgöra dina andra plikter också; Jag är med dig och skall finna glädje i att du utför dina andra sysslor för din familj; sedan du föddes, Min älskade, och under din barndom upphörde aldrig Mina Ögon att se på dig med glädje, den som Mitt Heliga Hjärta hade utvalt för att en dag göra till ett Träd; dotter-till-Sonen,11 Jag älskar dig;

evigt liv är att känna Mig, den ende Sanne Guden; kom;


1 När Jesus förklarade för mig använde Han en gest med Sina Händer. Han höll upp båda Sina Händer som om Han bar någon, sedan sänkte Han dem hela vägen ned som om Han varsamt lade ner någon.
2 Kärleksbudskapen från Jesus är sånger. Guds Ord är så vackra att de blir en lovsång för själen.
3 Namnet på Jesu sång.
4 När Kristus visar sig i mitt ansikte, varvid Han helt utplånar mitt ansikte. Många människor har vittnat om detta fenomen.
5 En natt, när allt annat i rummet var mörkt, såg jag nära mig två pelare av bländande ljus; som en spegel som glimmar till i solen, men utan att skada ögonen. Jag blev rädd; sedan hörde jag: ”var inte rädd;” och det försvann.
6 Jag förstod: onda inkräktare.
7 Det fanns en ton av humor i Hans Röst när Han sade dessa ord.
9 Den som inte gör Guds Gudomliga Vilja är ”okänd” för Gud, för den människan har inte heller mött Gud.Matt. 7:21-23)
10 Jag förstod att detta var som att säga till mig: ”Vi har vigt dig till Oss.”
11 Namnet Vassiliki betyder också ’”kungens dotter”. När Jesus använde denna term förstod jag, eftersom Han är Kung, att Han kallade mig vid mitt namn på ett symboliskt sätt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message