DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Marias Dygdiga Jungfruliga Hjärta, visa förbarmande med Dina barn

4 april 1997

blomma-av-Mitt-Hjärta, lyssna till Mina Ord; Jag frågar dig: tror du på det som står skrivet i Skriften?

Herre, naturligtvis gör jag det!

tror du att Gud kan tala till människor?

Du har fått mig att blomstra genom att tala till mig, så hur skulle jag kunna låta bli att tro att Du har talat till mig?

idag är det många av Mina Egna som lyfter svärd mot Mig i Mitt Eget Hus .... uppblåsta av stolthet säger de: “vi är gudar;” de gör anspråk på att vara så mycket större än allt som människor kallar “gud”, så mycket större än något annat som dyrkas, de sätter sig själva på Tronen i Min Helgedom och gör anspråk på att vara Gud; varje ord som uttalats av Mig förkastas av just dessa, men den väldiga elden är nu redo att uppsluka dem .... de gör anspråk på att ha utforskat Mitt Mysterium;

det finns en Medlare1 som skall påminna människan om vilken hennes uppgift är; av förbarmande över henne, ber Han i människans ställe att hon skall bli upprättad och räddad från avgrunden; allt detta gör Jag om och om igen för människan och räddar hennes själ från den eviga elden och låter livets ljus lysa klart över henne ....

dessa människor, som dagligen upphöjer Mig, intrigerar i mörkret för att dölja sina planer på att omkullkasta Petri Stol och tysta ner Min Kyrkas Ställföreträdare och alla dem för vilka Jag har avslöjat deras planer och visat deras avfällighet; de gör upp planer i mörkret för att tysta Mig och säger: ”vem kan se oss? vem känner igen oss?” men de små gläder sig när de hör och känner igen Min Röst; de fattigaste jublar i Min Närvaro;

- deras2 offer till Mig är nu ett hån; ja, de har blivit det Skamliga i Mina Gårdar; dessa missdådare i Mitt Hus planerar att tysta Min Röst; de vill försöka tvinga på er alla ett regelverk som fördömer Vishetens strålande Verk, eftersom detta3 Vishetens Verk lyfts högt som ett lysande baner och avslöjar deras orättfärdighet, detta har blivit deras främsta måltavla; Mitt 4 skönaste arv har blivit som en kvinna som bedrar sin älskade ....

Jag har öppnat ditt öra för att du skulle höra Mig och bli Min elev, och Jag säger dig: frukta inte, längta efter Mig som aldrig förr, låt det bli ditt ljuvliga rus, eftersom det kommer att vara sötare än vin; följ efter Mig, så att du till slut finner Kunskapen om Gud och Hans Vishet; önska Mig helhjärtat, så som ett föräldralöst barn önskar sig föräldrar, önska Mig av hela ditt hjärta; ha din glädje i Vår Treeniga Närvaro, och inte i någonting annat på jorden eller i himmelen, låt din lycka finnas i att vara nära Oss, som har sammanvigt dig med Vår Helighet till Vår Ära, men också för din helgelses skull;

Min Gud, min Gud,
nu är tiden inne att gripa in,
för Din Lag överträds
och det onda vinner makt i Ditt Hus;
Jag ser att Förödelsen sprider sig,
likt floder som svämmar över sina bräddar,
så svämmar den över oss.
Treenige Gud, Borgensman för vårt väl,
kom till vår räddning!

Jag skall uppfylla Mitt Löfte och din bedrövelse och ängslan skall ta slut; säg därför till Mina söner och döttrar att Min Röst snart skall höras som ett åskdån från ovan och bergens grundvalar kommer att skaka; dessa affärsmän i Min Kyrka omringar nu den som Jag har placerat på Petrus Stol och de har inget annat för ögonen än att se honom störtad; de liknar lejon som ivrigt vill slita i stycken, ett ungt lejon som ligger på lur i sitt gömställe;

Jag ger akt på just dessa som vill tysta Min Röst,5 Jag ser varje steg de tar, och deras steg väcker Min avsky; Jag ger akt på Min trofaste tjänare6 medan hans läppar viskar ändlösa välsignelser över dem som förföljer honom; Jag lyssnar till hans röst medan han blir slagen på ryggen:7

”I Din Kärlek, min Frälsare, lyssna när jag bönfaller Dig; mina grymma förföljare närmar sig, hur långt borta är de inte från Din Lag! här är jag, uppe före gryningen för att ropa efter Din hjälp: Salve Regina, kom till vår hjälp, miserere ..... kom till vår hjälp, O Gud! våra själars Beskyddare, kom till vår hjälp;

”Madre de Dios, den Helige Andes Brud, må mitt rop nå fram till Dig och beveka Ditt Moderliga Hjärta; O Du den Renaste, som sitter bredvid Fadern, Sonen och den Helige Ande, Guds Himmelska Tron, ta Dig an min sak och skänk oss fred över hela världen .... ha förbarmande med oss... ha förbarmande med Dina barn .... Jag öppnar min mun och flämtar hoppfullt medan Du öppnar Din Mantel och breder ut den över de lidande, över de eländiga, över de fattiga och de förlorade, för att skydda oss ger Du oss strömmar av Ljus och Hopp, och min bedrövelse avtar; som ett litet barn hos sin mor blir jag lugnad, som ett litet barn hos sin mor tar jag min tillflykt till Dig och sätter mitt hopp till Dig, Himmelska Tron för den allra Heligaste Treenigheten;

”Förmedlerska av alla nådegåvor, rädda oss från syndens våldsamma flodvågor, mångfaldiga Dina nådegåvor och vänd föräldrarnas hjärtan till deras barn och barnens hjärtan till deras föräldrar; O, den Gudomliga Kärlekens Moder, jag ber ditt Kungliga Hjärta, ständigt fyllt av välvilja och godhet, att påminna Fadern om mig; jag vill inte behålla någon ära för mig eftersom det var Du, min Beskyddarinna, som i Din kärleksfulla ömhet räddade mitt liv den dagen, 8 för att jag skulle fortsätta att vara en herde för de får som anförtrotts mig; Marias Dygdiga Jungfruliga Hjärta, visa förbarmande med Dina barn och öppna Ditt Hjärtas Port för de landsförvisade, och låt Ditt Ljus lysa över oss alla;

”lärjungarnas Moder, Triumfens Moder, den oförlikneliga Frälsningens Moder, profeternas och de andliga gåvornas Moder, det Sanna Vinträdets Moder, må mina enträgna böner nå Ditt Moderliga Hjärta; lyssna till mitt rop i Din Kärlek ....

”min Gud, själarnas Beskyddare, jag sätter mitt hopp till Dig .... O Gud, vad jag älskar Din Lag!”

amen;

Så bryt nu Din tystnad, Herre,
vänd Ditt Öra till hans böner
och lyssna till vad han säger.
Sänd oss detta Levande Vatten från höjden
för att tvätta oss, rena oss.

gryningen skall komma efter denna ändlösa natt, Vassula, Min vän, och Vår Treeniga Helighets Ära skall lysa fram;

(Vår Heliga Moder talar)

och Jag, din Heliga Moder, hälsar dig, Vassula; ja, Våra Hjärtan9 skall gå upp som gryningen för att lysa upp jorden som nu ligger i mörker; Våra Hjärtan skall i Sin triumf lysa över människosläktet med en glans som är klarare än alla stjärnbilder tillsammans, mer strålande än tusentals solar, och de människor som nu i åratal har vandrat i mörker, skall se ett stort ljus från himlarna; över dem som levde i skuggornas land skall ett ljus lysa;

många av er, små barn, väntar på yttre tecken och yttre underverk och förebud; många av er vänder blicken uppåt och utforskar skyarna, ändå har Min Son, Jesus, varnat er och sagt att ni inte skall söka yttre tecken, utan söka det som är verkligt och gudomligt inom er;

många av er läser och läser på nytt denna profetiska uppenbarelse med ögon som aldrig ser, därför att när ni läser, läser ni med det enda intresset att finna övernaturliga tecken eller indikationer på underverk, istället för att bönfalla den Helige Ande att utrusta er med en urskillningens och förståndets ande, så att ni kan tränga in i Kristi Mysterium och i Hans Uppståndelses Mysterium och låta er själ göra andliga framsteg för att nå det utlovade landet ....

om någon fortsätter att ha den inställningen i sitt sinne och sitt hjärta, Mina stackars barn, så kommer ni, den dag när ni står Ansikte mot ansikte med er Skapare, att stå inför Hans Tron tomhänta, därför att er själ fortfarande kommer att vara en ödemark, ett förtorkat land, en öken; men om ni med uppriktigt hjärta tränger in i de Mysterier som Vi avslöjar för er nu i dessa Budskap, kommer ni att förstå att varje verk som Gud gör är fyllt av Ära och Majestät;

när Han smyckar en själ med Sitt Majestät, så att den själen kan gå in i Hans Rike och in i Himmelen, då kommer ni att fira minnet av detta under, för ni skall då se Dess Härlighet; när Gud förser de utsvultna och dem som fruktar Honom med Himmelsk Föda, för att också de skall få ärva och bli arvingar till Hans Rike, formade i trofasthet och rättrådighet, då kommer ni att fira minnet av detta under också, för ni kommer att känna igen Hans Välsignelse och ni kommer att bära denna Välsignelse runt er hals som när man bär en krans;

när Hans Vishets Verk, som är som ett Oändligt hav, lysande som tusen solar, lyser upp er själ med sin strålglans, så att frukten på era läppar förökas och varje ord som era läppar uttalar kommer att vara som en förtärande eld, som renar denna jord, den dagen och den natten skall ni inte upphöra att sjunga hymner till Honom som är Amen, för det överflöd av godhet, tålamod och fördragsamhet Han visat er alla dessa år i er ödemark; er själ kommer att fira dessa under, förebud och tecken varje dag av ert liv; det är därför, Mina barn, som ni i er omvändelse kommer att upptäcka Guds verkliga Härlighet som bor i er och lyser inom er; dra slöjan från era ögon så att ni ser att er Skapare också lever inom er, Han som omfamnar er i Sin Kärlek; er Skapare är också er Man,10 för Han är varje skapad varelses Huvud ...11

be, mina barn, be för dem vilkas hjärtan är långt borta från Gud; många av dem säger: ”låt oss äta och dricka idag, för i morgon skall vi dö,12 kom, låt oss festa nu medan vi lever, vårt liv jagar förbi som molnen, ja, våra dagar här är räknade och flyr förbi som en skugga, så låt oss festa!” och de fortsätter att dra skam över sig och Guds Avbild, de sjunker djupare och djupare i synd, omedvetna om att de är mer döda än levande .... ack, så många av dem har vilseletts av sitt eget övermod, och felaktiga åsikter har förvanskat deras uppfattningar ....

Min Son, Jesus Kristus, människosläktets Frälsare, har Makten att rädda var och en, ty Fadern, er Skapare, har gett Honom makt över hela människosläktet; idag utför Han tecken och under som aldrig tidigare;

Gud böjer sig hela vägen från Himmelen till er, Mina barn; er Kung, Jesus, har lagt av sig Sin Krona och stigit ned från Härlighetens Tron för att nå er; denne Kung, som satt på Sin Kungliga tron, klädd i fruktansvärd glans, glittrande i Sin Härlighet mer än guld och ädla stenar; lyfte Sitt Ansikte, och full av nåd och i flammande Majestät såg Han på änglaskaran som omgav Honom; Han såg på Sina Helgon, och på hela den Himmelska Församlingen och sade med Hjärtat flammande av Kärlek:

”Jag har beslutat att öppna Mina Himmelska förråd13 och ösa ut Mitt fördolda Manna 14 över detta lättsinniga släkte, en Skatt som sparats för dessa tider, när världen blivit kall, och i sitt hjärtas kyla vänder sig bort från Guds Kärlek;15 låt det nu bli känt att de gudlösa skall få äta ur dessa förråd; ja, Jag Själv skall gå till dem med tröstande ord och lindra de eländiga; Jag skall visa Min stora Kärlek för de eländiga, och läka deras sår;16

”Jag skall Själv tala till dem och säga dem att Jag är deras Broder och Gudomlige Vän som kan ge dem deras gudomlighet tillbaka; i slaveriets bitterhet kommer de, en efter en, att fråga sig: ‘hur har jag kommit att räknas som ett barn till den Allra Högste, jag som är en mask, den ynkligaste av alla maskar, en mask bland maskar? hur kan denne Allra Högste Ärorike Gud se på mig två gånger och ge mig en plats bland Sina Heliga? hur kan denna strålande Sol stiga upp och lysa också på oss?’ – ‘nej mask, nej, du kommer inte att dö; din Kung skall inte låta dig dö, Jag skall rädda dig genom Min Hand, lilla mask, och Jag skall komma till din hjälp så att du också får komma till Mina Gårdar en dag; Jag skall förvandla ditt vämjeliga tillstånd till ett festtillstånd, för din Kung är nu nära dig, 17 och från fest skall jag omforma dig till ett paradis, en strålande himmel, så att Jag, i Min Storhet, kan bli prisad och ärad; och i denna himmel kommer du att åkalla Mig och från den stunden söka Mina Vägar så att du får leva; Min Allsmäktiga Andedräkt skall andas Min Väldoft över dig; ingen känner alla de underbara ting som finns i Himmelen, och hur Jag kan göra Min Vilja känd på jorden såsom i Himmelen; för att lyfta dig, mask, vare sig du är betydelsefull eller oansenlig, rik eller fattig, skall Jag öppna Mina Läppar och från Min Mun skall Jag utgjuta över dig, mask, Min finaste smörjelse18 och smörja var och en av er;”

”ja, Jag skall komma och befria dem, så att de fattar mod, Jag skall visa dem Mina underbara Verk och påminna dem om deras arvedel, genom att erbjuda dem Mitt Rike .... i Min Oändliga Mildhet skall Jag böja Mig ned från Himmelen och med Min gyllene spira lyfta dem som knappt blivit födda, till att följa Mig i Mina Spår; många kommer att se oförstående på Mitt val och hur nåd och förbarmande kan ges också till dem som en gång hade upphört att finnas till; – Jag skall stiga ned hela vägen till dem och gå så långt som till de mest avlägsna länder och bo hos dem; och de skall prisa Min Kärlek mer än vin och säga till Mig: ‘hur rätt är det inte att älska Dig, Universums Härskare!’”

19sedan, full av nåd, lyfte Han Sin högra Hand och välsignade jorden; och du, dotter, gör vad Gud har befallt dig att göra, se hur mycket ljusare dina ögon är nu när du har ätit litet honung? 20fyll din mun med olja21 och gå med Mina välsignelser; Jag är med dig;


1 Jag tror att Jesus talade om Sin Helige Ande.
2 Gud talar om de avfälliga nu.
3 Dvs budskapen i Sant Liv i Gud.
4 Här talade Jesus liksom för Sig Själv.
5 Dessa som vill för alltid bannlysa inre, övernaturliga samtal (locutions) för att i stället kalla dem bara meditationer.
6 D.v.s. Påven.
7 Detta visar den helige Faderns brinnande kontemplativa bön; orden är inte nödvändigtvis den exakta ordalydelsen i Påvens bön.
8 Mordförsöket på Påven.
9 Jesu och Marias Hjärtan.
13 På samma gång hörde jag ordet ‘tillgångar’.
14 Medan orden ‘fördolda manna’ uttalades förstod jag också: det Heliga Hjärtats skatter som St. Gertrud den Stora fick se en skymt av; hon fick veta att dessa skatter skulle sparas för kommande tider när människorna skulle bli kallsinniga vad gäller Kärleken till Gud. Då kommer Jesus att visa Sin Skatt. Denna tid är nu.
15 Vad jag hade förstått blev bekräftat.
16 Själsliga sår från synd.
17 Detta påminde mig om de första orden min ängel Daniel uttalade angående Gud. År 1985 sade han: ”Gud är nära dig och älskar dig.” - Detta betydde att det skulle bli början på min omvändelse som skulle ske genom Hans nåd.
18 Höga Visan. 1:3: ”Ditt Namn är en utgjuten salva, därför har flickorna Dig kär.” Jesus menar: genom att utgjuta sin smörjelse över syndarna skall de bli helade. Med andra ord, smörjelsen representerar Hans Namn, och när Hans Namn väl kommer över syndarna, får det dem att älska Gud.
19 Sedan fortsatte Vår Fru.
20 Vår Fru menade: Himmelskt Manna, som här betyder Guds Ord.
21 Olja betyder här Guds Namn. ”Ditt Namn är en utgjuten salva, ” Höga Visan 1:3.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message