DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig ge dig en reträtt och en pilgrimsvandring i Min Kropp

28 januari 1997

O Herre,
ge mig Din Styrka
så att jag kan förkunna Ditt Ord med iver.
Så många väntar otåligt
på att få höra Ditt Kärleksfulla Ord
och lyssna i tystnad och törst;

Låt Dina Ord droppa över dem,
ett efter ett för att ge dem ny kraft.
Se hur de kommer till Dina sammankomster,
med öppen mun, som om de skulle fånga upp årets sista skurar.
För Din stora Kärleks skull,
låt Ditt regn falla över öde länder
och gör trädgårdar av ett torrt land;
ge ensliga ödemarker att dricka
och låt gräs spira upp där allt var torrt.

Kom i Ditt Majestät,
och driv bort stolta hjärtan;
kom och störta de högmodiga från deras troner
med Din Kungliga Spira,
och upphöj de ringa, de ödmjuka;
kasta mig sedan ut i stormen,
min tillit till Dig är fullständig;
likaså mitt hopp om säkerhet;
jag fruktar inget ont,
Du är hos mig 
med Din Majestätiska Närvaro,
Du sjunger för mig om Dina Triumfer;

och medan Du skrattar,
och Ditt skratt låter som porlande bäckar,
lyfter Du mig på Dina Vingar
för att rida på skyarna och vara ensam med Dig
så att Du kan viska Vishetens hemligheter till mig;

Min Beskyddare och min Glädje,
Du ger mig mer glädje i hjärtat
än vad andra någonsin känt
över alla skatter och kungariken i världen

Mitt hjärtas Glädje,
visa Ditt Heliga Ansiktes ljus för oss alla!

dotter, Jag ger dig Mina välsignelser och Min frid;

Jag skall göra underbara ting, för Jag skall hämta vatten från Mitt Hjärtas källor; och era febriga ansikten skall få svalka; Jag skall vara er skugga undan stormens hetta där ni befinner er; Jag skall komma, dotter, i Mitt Majestät och i Min storslagenhet för att störta dem som har stolta hjärtan; och eftersom Jag har rest Min tron i dig, dotter, skall du inte bli sargad i denna storm; din Älskade skall bära dig på Sina Vingar så att du kan fara fram på skyarna medan Jag låter Ord av Vishet från Mitt Hjärta regna över dig;1

och Han som är din Beskyddare, din glädje och fröjd, ber dig nu att luta dig mot Hans Hjärta .... ack, Min älskade, vad är det som får dig att fly från Min inbjudan? Jag är din Skapare och Jag har väl rätt att inbjuda2 dig till vila i Mig efter dina mödor? din mun har utan uppehåll förkunnat Sanningen vid alla Mina sammankomster, och från dina läppar kom pris och ära åt Mig, din Gud; dina ögon har aldrig vänt sig bort från Min Närvaro, men de har följt Mina vägar, var välsignad för den glädje du ger din Skapare!

sedan, vid ljudet av Mitt Namn öppnades ditt öra, och varje ord som kom från Min Mun ljöd som en melodi i dig, som när tusen försångare sjunger sina hymner, så lät Mitt Ord i ditt hjärta när du öppnade ditt öra för att ta emot Mina skönaste psalmer; genom att låna Mig ditt öra något litet, fick du ta emot Vishetens ord för att Jag, Herren, skulle ihågkommas av er alla i Min Barmhärtighet; ingen skulle kunna säga: ”Han har lämnat oss i Fiendens klor...”

åh... sedan bad Jag dig att vara generös och ge Mig ditt hjärta som ett tecken på din kärlek; du var genast beredd, Min älskade, du gav det åt Mig generöst och lade det strax i Mina Gudomliga Händer, så att Jag i Min tur kunde fylla det med kärlek, ståndaktighet och uthållighet; sedan dess har Jag svurit att behålla ditt hjärta enbart för Mig Själv, och skydda det som Min Ögonsten;

och medan Mina Ögon såg på detta bräckliga hjärta sade Jag: ”ur denna bräcklighet skall Mitt Ord ljuda och tala till alla länder: ’Gud är nära er, Han skall befria alla som ropar till Honom; och åt alla som törstar skall Han ge vatten; Han skall förbarma sig över de fattiga och svaga och Han skall rädda livet på många innan Hans stora Dag kommer;’”

för ditt generösa erbjudandes skull lovade Jag att göra ditt hjärta till ett lovprisningsoffer; ”Jag, hennes Skapare och Make3 skall sjunga för det om Min närhet, så att detta hjärta endast söker Mitt Heliga Ansikte, och genom att dra det in i Mitt Heliga Hjärta kommer det att avvisa allt som inte är av Mig, men törsta och längta efter allt som är av Mig;”

ditt hjärta kommer då att vänta med iver på Mig, din Gud, och samla all den kärlek och tillgivenhet som du haft på annat håll endast till Mitt Kungliga Hjärta; ja, allt du har lust med, allt du känt olust inför, dina glädjeämnen, dina sorger, dina fröjder, dina kval, dina förströelser, dina tårar, allt, ja allt skulle du offra åt Mitt Hjärta som när någon ger en bukett rosor åt den älskade; detta är vad Jag längtar efter från var och en av er, ur djupet av Mitt Hjärta;

och när Jag så hade styrt ditt hjärta in i Mitt, visste Jag att i denna närhet skulle Jag finna Min tröst och Min glädje; för att glädja din själ skulle Jag inte dölja någon av Mina hemligheter för dig; Mina Händer, där du har lagt ditt hjärta, är känsliga och medlidsamma, Min älskade, så frukta inte ...4 ”räck ut dina händer mot Helgedomen ...."5

Jag har gett dig två händer som Jag kysst och smort med en välsignelse så att de kan dra ut de törnen som omger Mitt Hjärta; Jag har välsignat dem så att de inte tröttnar att skriva och förblir bundna vid Mina i all evighet; Jag har smort dem för att dessa händer vid slutet av ceremonin6 skall placera en ärekrona på Mitt Huvud; har du inte läst: ”konstnärens händer gör verket värt att prisas;”7 vad kan Jag ge dig i gengäld, Min utvalda, för alla de mil du gått för Mig, och för alla de timmar dina fötter stått, för Min skull, under Mina sammankomster?

För min hunger gav Du mig
bröd8 från Himmelen,
för min törst gav Du mig
det levande vattnet som strömmar ur Ditt Bröst;

Du har varit nådig och kärleksfull mot mig,
överflödande i godhet,
och Du har aldrig övergett mig.

Jag växte i Dina Gårdar
där Du uppvaktade min själ
och allt jag har fått har kommit från Dig;
Du talade med mig från hjärta till hjärta
och tillät mig att äga Dig,
och likt en lampa över mitt huvud
har Du lyst upp min väg för att visa mig vilken väg jag bör gå.

Välsignad vare Du, min Herre och min Gud
från evighet till evighet.
Du har försett mig med allt;
varför skulle jag då få äran
att få något i gengäld för Dina egna verk?

sant, Jag har försett dig med allt, men frukterna av ditt arbete har rört Mitt Hjärta; du har tjänat Mig frivilligt och genom sådana dyrbara offergåvor kan Jag bara bli rörd; så låt Mig ge dig en reträtt och en pilgrimsvandring i Min Kropp ....

Är det vad Ditt Heliga Hjärta önskar?

ja! ja .... kom, du skall ha din vila i Min Kropp; glöm dig själv i Mig så att du kan hämta dina tillgångar från Mina Fötter och uppåt; bara Jag och du, närma dig Mig, du som längtar efter Mig, och fyll dig från Mig; Jag skall erbjuda dig denna reträtt och denna pilgrimsvandring i Min Kropps trädgårdar; Jag skall följa dig överallt, hela vägen till Mitt Heliga Hjärtas bröllopskammare, dit Jag alltid leder Mina utvalda för att utandas Min hänförande kraft över dem som en doft av utvald myrra; medan de vilar sitt huvud mot Mitt Heliga Hjärta ger Jag dem ny kraft av det levande vattnet från Mitt Bröst; och som när sämja råder mellan bröder och systrar, som när man och hustru lever lyckligt tillsammans, så skall vi glädjas i varandras närhet;9

kom, Min älskade, hämta styrka från Mina Fötter, så att dina egna inte finner någon börda för tung att bära; när du går i Mina fotspår, som visar dig vägen till att följa Mina Föreskrifter, kommer du att vandra obehindrat; när du är på pilgrimsvandring i Mina Fötter, kommer du aldrig att träda in på syndares stig, inte heller kommer du att vandra där de onda går; utan Mina Fötter skall leda dig till att undvika allt ont, vända det ryggen och gå förbi det; gå på pilgrimsvandring i Mina Fötter, så skall de leda dig till en jämnad stig där alla vägar görs stadiga; du skall varken gå till höger eller till vänster, utan hålla dina fötter borta från det onda och från att gå vilse från Sanningens väg;

och på denna pilgrimsvandring kommer Min älskade att utropa till Mina änglar och Mina helgon:

”hur rätt är det inte att älska Honom!”

då skall Jag dra dig tillbaka igen till Min bröllopskammare för att visa dig hur Jag ser efter Mina egna och låta dig få smaka Min ljuvliga Kärlek .... varför denna skugga över dina ögon, Min älskade?

Vad kommer mina egna, de Ortodoxa att säga om allt detta!10 Du öser olja över mig, bakom och framför Ditt Heliga Hjärtas väggar, och sprider Din väldoft över mig, medan Du omfamnar mig med Din högra Arm. De är inte vana vid sådant tal!

de kommer att vänja sig vid det så snart deras själ kommer till himlen .... vill du att Mina Budskap skall spridas fort?

Ja Herre, jag skulle önska att ingen hindras från att höra Ditt Budskap; jag vill vad Du vill: Jag vill att alla ska låna ett öra till Dina melodier, så att var och en kan säga: ”Jag är som en son eller dotter till den Allra Högste, mer än min mor älskar Han mig.”Si. 4:11)

så kom och var som en förståndig dotter, vila dig och fyll på nytt din själ från Mitt Heliga Hjärtas Källor; har du ännu inte hört hur Jag tar hand om Mina egna? Jag vill ge dig andlig övning i Min Kropp, och göra dig stark så att du kan älska uppriktigt och lära dig självbehärskning; Jag är som en moder som ger mat åt sina barn och ser efter dem; du behöver få näring just nu, Min duva, för att vinna styrka och växa i Min Kärlek ....

Jag har gjort dig ansvarig för att sprida Min Kärleks Hymn till alla länder, och du har fortfarande lång väg att gå; men innan du går ut igen, Min syster, måste du stanna en stund hos din äldste Broder för att öva ditt sinne i Hans;11

Jag inbjuder dig nu att träda in i Mitt Hjärtas bröllopskammare; även om du är bekymrad och orolig, Min älskade, kommer du att finna din frid i Mitt Hjärta, för Jag skall påminna dig om att ingenting någonsin kan komma mellan dig och Min Kärlek; Jag skall avslöja Min skönhet för dig så att din själ ger efter för Min tjuskraft; i din iver att få äga Mig kommer du sedan att själv ge dig åt Mig, men då kommer Jag redan att ha beseglat din panna med Min bröllopskyss;

visa Mig dina händer .... titta sedan på Mina .... kom och gör din pilgrimsfärd i Mina Händer; Mina Händer har utfört många goda verk som inte är uppskrivna i Boken;12 ingen konung har någonsin blivit känd för att ha betjänat sina undersåtar så som Jag, konungars Konung, har betjänat; ”Jag ägde gudomlig gestalt, men vakade inte över Min jämlikhet med Gud utan utblottade Mig själv för att anta en slavs villkor;”13 Jag skall känna de Mina på detta sätt, när de utblottar sig själva och följer Min gudomliga Vilja;

ge Mig dina händer, Min Vassula, så att Jag kan skriva in Mina Anvisningar och Arbetet för er frälsning i dem; Jag har smort dem för att de, i sin tur, skall smörja de sjuka och kraftlösa; Jag har välsignat dem för att de frikostigt skall erbjuda Mig goda gärningar och Jag har kysst dem om och om igen för att ge dem styrka till att fortsätta dra själar från den Onde och föra dem till Mig; Mina egna Händer har format dina till att frambära rökelse och offer åt Mig; du kommer att lära dig under denna pilgrimsfärd i Mina Händer, hur Jag tjänade troget och utförde saker som ingen annan någonsin har utfört;

Sedan skall Min älskade vila vid Mina Källor14 igen; där, medan ditt huvud vilar mot Mitt Kungliga Hjärta, med din högra hand i Min, skall Jag kröna dig med Min Kärlek och Ömhet, fylla din själ med trösterika ord, och förnya dig som en örn, Jag skall vederkvicka dig så att dina år inte försvinner som en skugga; och medan Min blick aldrig lämnar dig, eftersom den gläder sig åt att älska henne som älskar Mig, och minns alla de stunder när du ständigt lekte i Min Närvaro; och andra stunder när du driven av Anden ropade till Oss: ”Abba!”, skulle Jag förvissa Mig om att du skulle fortsätta att ge Mig odelad uppmärksamhet och kärlek;

i Min längtan efter att bli älskad skall Jag hålla dig fången i Mitt Hjärta; och likt en väktare i tornet skall Jag hålla utkik efter varje inkräktare; Jag skall beskydda dig, Min älskade, som Min Ögonsten ... och du, i glädje över Min iver att behålla dig för Mig Själv, skall skynda att gömma dig under Mina vingars skugga, som kycklingar gömmer sig under sin moders vingar, så skall du krypa ihop i Min värme och Jag skall beskydda dig i Mitt Hjärtas värme;

sedan skall vi gå ut du och Jag, ännu en gång, Jag skall föra dig till Min Muns trädgård, där skall du göra din pilgrimsfärd, och under denna vallfärd kommer du att förstå hur förtvivlad Jag kan bli när era munnar som tar emot Mig,15 besudlar er ande och er själ med giftiga ord om varandra; lär Sanningen från Min Mun och förkunna endast Sanningen överallt, så låt din mun ära Mig, och prisa Mig natt och dag; låt din mun sjunga för Mig, le mot Mig, låt den ljuda som miljontals melodier i Mina Öron, som psalmistens skönaste psalm; låt din mun vara som ett tveeggat svärd som river ner irrlärorna och bedragarna i Min Kyrka, men låt din mun vara Mitt eko och som sött vin bland alla som törstar efter Mig, och lär var och en hur man vinner Min vänskap;

från Min Mun skall du få Instruktioner, Min duva, att tala som Jag önskar att du talar och uttrycka tankar i enlighet med Mitt sinne; sedan skall du utan förbehåll ge vidare åt andra vad du lärt; och därefter, likt en duva som kryper in i sitt näste för att vila, skall Jag kalla dig att vila i Mitt Hjärtas bröllopskammare, medan Min blick skall söka dina ögon;

Min Herre,
Du vakar över mig som ingen annan;
Du är min Ovärderliga Skatt,
ingen annan och inget annat i hela världen
ger mig så mycket glädje som Du.
En enda blick från Dig och min ande brinner som eld,
mitt hjärta smälter som vax.
En enda blick från Dig och min själ blir hänförd
av Din Kärleks djup;
Din blick, min Helige, är som en kunglig bröllopssång, 

den är som liljors doft som vinden bär till mig. 

Din blick är som ett Citadell omgärdat av elfenbenstorn ...

kungadotter, 16 ser du hur din Konung väntar att få ha Sin glädje i dig? din Gud har smort dig med Sina Läppar; Mina Läppar är fuktade med nåd och Mina Läppar skall sjunga frälsningens sånger för dig så att vi tillsammans kan sjunga dem för de kungliga sönerna och döttrarna,17 för att också de skall lära sig att prisa och ära Oss18 på rätt sätt;

sedan .... kommer dygdernas dagar19 att blomstra och fylla himlarna och jorden med Vår Härlighet; 20 Min syster! låt nu din äldste Broder föra dig på pilgrimsfärd i Sina Ögon, så att din själ kan betrakta det fullkomliga ljuset, kroppens främsta lampa; Jag har sagt att ögat är kroppens lampa och att om ditt öga är friskt, kommer hela din kropp att vara fylld av ljus, men om ditt öga är sjukt, kommer hela din kropp att vara i mörker; se då till att ljuset inom dig inte är mörker, så att du inte undervisas av det onda utan att veta om det; stormvinden är själv osynlig, och när ondskan verkar, verkar den i mörkret för att inte bli upptäckt ....

Ögon har sett många sådana ting; be för dessa och säg:

”O all helighets Herre,
bevara för alltid Dina helgedomar
från allt vanhelgande, 21
rena i Ditt Offrade Blod
deras inre människa från döda gärningar;
amen;"

– tillåt inte dina ögon att vila på något dåligt beteende utan lyft blicken mot himmelen så skall Jag låta dig se ljuset av Min treeniga Helighet, Vårt Ansikte, som skall vända sig till dig så att du kan betrakta det varje minut av ditt liv;

träd in i Mina Ögon,22 så att du ser saker så som Jag ser dem, tro inte att Jag skall gömma undan för dig dessa fruktansvärda syner som fyller Mina Ögon med Tårar av Blod; eftersom Jag har lett dig till att leva ett sant liv i Mig, vill Jag visa dig dessa styggelser, för att du skall be mer; i Min Kropp bor gudomlighetens fullhet, och ändå är det många av Mina Egna som förföljer Mig på grund av Min gudomlighet; använd Mina Egna Ögon23 för att läsa Mitt Ord för att upprätta den fullkomlighet i dig som kommer genom tro på Mig; tala nu till Mitt Hjärta, Min utvalda ....

Vad kan jag säga?
Om vad kan jag tala till Ditt Hjärta?
Det var Du som värderade mig så övermåttan högt,
det var Du som botade mina ögon;24
Min Fullkomlige,
det var Du som talade till mig om Din trofasthet,
det var Du Själv som förde mig
till Dina Kungliga Gårdar, för att vandra fritt i dem;

hur har Jag inte önskat att räkna dig bland Mina egna och ge dig Min Kropp25... Jag önskade så starkt att få bota din otrohet och räkna dig som en av Mina brudsjälar .... Min brinnande önskan var att göra Mig känd för dig på ett mycket förtroligt sätt och visa dig den Sanne Guden, den levande Guden, den evige Konungen;

"låt 26 inte denna världen få tysta ner Min lilja, låt inte deras konspirationer påverka henne eller vidröra hennes själ, men låt Mina psalmer fortsätta att ljuda som en bröllopssång för henne och för alla som hör dem, så att de lär känna den Treenige Sanne Guden som är Allas Fader;”

Min lilja, Jag skall ständigt ge dig anledning att säga:

”Min Herre är stor!”

du får nu komma in i Mitt Hjärtas bröllopskammare;27

har du inte läst: ”alla som flyr till Dig skall fröjdas och alltid jubla!”28 och ”jag har Min glädje i att hålla mig intill Gud;”29 kom då till Mig, Brudgummen inbjuder dig, du som ser efter Min Egen Vingård, kom och blomstra i Min Närhet, då skall du prisa Min Kärlek över allt annat; och på nytt, vid åsynen av Mitt Heliga Hjärtas glans, kommer ditt hjärta att ge efter för Min tjuskraft, och då, som ett eko, kommer du att minnas Min uppenbarelse i din barndom30 när jag utövade all Min tjuskraft för att dra dig till Mig; och medan Jag drog dig, Mitt citadell, till Mig, sade Jag: ”Jag skall ge ny kraft åt Mitt citadell från Mitt Hjärtas flod och Jag skall helga detta citadell och bevara Min boning från att falla;” och din Konung utandades Sin Andedräkt över dig som en ljuvlig väldoft, sedan inpräntade Jag omedelbart Mitt Heliga Ansikte på ditt, Ansikte mot ansikte, beseglat för all evighet;

stanna upp en stund och reflektera över dessa ord .... må Mina ord ge dig glädje ....

Du är min Mästare nu
och därför böjer jag mig för Dig;
lär mig det som behagar Dig
så att allt jag gör blir välbehagligt inför Dig;
mina tankegångar är trevande,
och detta citadell, som Du säger,
är gjort av lera och det tynger sinnet;
Du säger, Min Konung,
att Du har inpräntat Ditt Ansiktes Bild på mitt;

ja; 31 och när Jag gjorde det, planterade Jag en kyss på de läppar som skulle bli Mitt Eko och förkunna Sanningen, för att träna dem att lovsjunga Mitt Namn och säga:

”sjung till Fridsfursten,
sjung till den Odödlige,
till Guds Storhet;
öppna era hjärtan
och låt dem förtäras
av Hans svartsjuka Kärlek;
sjung till Herren och Konungen,
och jubla vid Hans ankomst;”

kom, Min älskade, låt nu dina ögon mättas av Mitt Hjärtas omätliga skatter, sedan skall den Allsmäktige bära dig för att göra en pilgrimsfärd i Mina Öron .... du skall lära dig att lyssna och förstå skarpsinniga ordspråk, Min älskade; om du lånar ett öra, kommer du att lära av Visheten, och du kommer att törsta efter varje tal som kommer från Mig; i Mina Örons trädgård kommer du att förstå hur Mina Öron är öppna för var och en som åkallar Mig uppriktigt och kommer till Mig32 i hjärtats renhet, som bekänner sin synd som en ljudande sång ur klagovisorna, som vidhåller att de är eländiga, ovärdiga och har svikit Mig; ljudet av detta får Mitt Hjärta att röras; detta ångerfulla rop kommer att leda dem till Mina Gårdar;

för att dina öron skall kunna lyssna till Min Röst, måste du sänka din röst; kom och lär hur Jag svarar och befriar de eländiga och fattiga som ropar till Mig; vädja till Mig, och Mina Öron skall höra din bön och Jag skall komma och rädda dig, Jag skall höra ditt rop; Mina Öron är känsliga; och du, som är en skapad varelse, var inte likgiltig eller döv för de behövandes rop, utan öppna dina öron för deras vädjan; rynka inte pannan mot dem men räck dem din hand; vet du inte hur Jag ryser när någon vädjar om hjälp och Mina skapade varelser inte lyssnar eller svarar den bönfallande; Mitt Heliga Hjärta värker i Mitt Bröst;

i Mina Örons trädgårdar kommer du att lära dig hur din Gud ser ned från Sin Tron på människors söner och döttrar, böjer Sitt Öra mot deras läppar; och du som har sett tusentals myriader av änglar omge Min Härlighets Tron,33 säg dem:

”kom och lyssna: Jag blev tillsagd av den Helige att berätta för er vad Han har gjort för mig: när jag höjde mitt rop av metanoia34 till Honom och när lovprisning var på min tunga, hade jag då fortfarande varit skyldig i mitt hjärta, efter min omvändelse, skulle Herren aldrig ha hört mig; men Gud inte bara hörde mig, Han lyssnade på min vädjan och svarade på min bön; välsignad vare Gud, Treenig i Sin Helighet, som varken försmådde Min bön eller berövade Mig Sin Kärlek;”

detta är vad du skall säga dem;35 kom nu och stig in i ditt rätta Hem, Mitt Hjärtas bröllopskammare, där din Konung väntar för att glädjas i dig och du i Honom;

kom Min ängel och Min brud, Jag längtar efter att klä dig i Mitt Namn, i själva Min Närvaro; Jag skall vara Din klädnad, ty Jag är allt; i Min Kropp bor Gudomlighetens fullhet; därför kommer du att finna ditt fullhet i Mig; Jag skall hålla dig dold i Mig, och när Tiden är inne, skall Jag föra dig fram inför Fadern på detta sätt;

Jag är din ljuvliga väldoft, Vassula, och Jag vill att du skall vara lik en klar stjärna som lyser i detta släktes mörker, och sprider Min väldoft där; 36du kommer att fortsätta att lysa, ty du skall ge världen det som kommit från Min Mun, du skall erbjuda alla: Livets ord; många skall se Mig i dig,37 eftersom Jag har klätt dig i Mitt Namn, så att du verkligen blir Min följeslagare och vän;

din Sanne Gud, din Herre Jesus Kristus, välkomnar dig nu helhjärtat in i Sitt Heliga Hjärta: ditt Hem .... Jag har avslöjat Mitt Herravälde för dig, Min syster, Min egen .... Min nåd är med dig .... ic;

38 och Min ynnest binder dig till Oss ....

39 och i Mig, Vi har låtit dig få se vad människan själv inte förmår se; Vi ger dig Vår Frid;

(Ovanstående budskap gavs mig med många uppehåll. Det sträcker sig över 50 sidor.)


1 Jag såg vår Herre och Konung, medan vi for på skyarna, sida vid sida, och Han lutade sig mot mig och täckte mitt huvud med den vackraste slöja av vit spets som i sin vithet skimrade som om den hade diamanter på sig. Han drog slöjan om mig så att bara mitt ansikte syntes. Jag förstod att slöjan symboliserade Hans Vishets Ord som Han öste ut över mig och som täckte mig fullständigt.
2 Jesus anspelade på Sin inbjudan att ha en reträtt eller en pilgrimsvandring i Hans Kropp (26 januari 1997). Jag hade inte riktigt svarat på den inbjudan.
3 Anspelning på Jes. 54:5.
4 Medan Han såg på mina händer och tog dem båda i Sina Händer, sade Han följande.
5 När han sade Helgedomen, visste jag att Han syftade på Sig Själv; Han tog båda mina händer, och medan Han höll dem, sade Han det som följer.
6 Med ordet ‘ceremoni’ menar Jesus ‘uppdrag’.
8 Som betyder ’andligt manna’.
9 Jag började förstå att Jesus ville att jag skulle vara ensam med Honom en tid, och det var därför som Han inte lät mig boka in några möten på flera veckor. Jesus vill att alla skall dra sig tillbaka på en reträtt med Honom då och då.
10 Här lutade jag huvudet i mina bägge händer.
11 Jag visste att Jesus nu ville att jag skulle vila under en reträtt i Hans Kropp, för att återfå min styrka, fysiskt och andligt.
12 Jesus menade Bibeln. Som Hans Älskade lärjunge sade: ”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas” (Joh. 21:25.)
13 Fil. 2:6-7.
14 Jesus menar att efter att ha rest ut på uppdrag igen, och när jag kommer tillbaka, skall jag på nytt luta mig mot Hans Hjärta för att vila, för att återställa min styrka.
15 Jesus menar i Eukaristin.2
16 Kristus kallade mig med ett namn som liknar mitt, eftersom Vassiliki också betyder ’konungens dotter’.
17 Guds hela skapelse. Han antyder här att vi är av kunglig börd, av kunglig släkt, eftersom vår Skapare är Konung.
18 Den Heliga Treenigheten.
19 De nya himlarna och den nya jorden, när hela skapelsen skall förnyas under den kommande Andra Pingsten.
20 Jesus uttalade dessa ord majestätiskt och det fyllde mig med hopp.
21 1 Kor. 3:17: ”Guds tempel är heligt; och ni är det templet.”
22 Jesus talar i bilder.
23 Jesus talar symboliskt.
24 Symboliskt.
25 Jesus menar den Heliga Eukaristin.
26 Jesus uttalade det som följer med fast stämma och hög röst, som lät som en befallning. Det var som om Han talade för sig själv, som man säger: ”Han tänkte högt.”
27 Varje gång vår gode Herre inbjuder mig till bröllopskammaren är det en inbjudan till en reträtt, för Han har låtit mig förstå att Han vill att jag ofta skall vara ensam med Honom och vara bara med Honom.
30 Den vision jag hade när jag var barn. Jesus log mot mig, jag såg Honom ner till midjan. Varje gång Han sade ”kom till Mig;” drogs jag mot Honom av en osynlig kraft. Sedan var jag så nära Honom att våra ansikten möttes och jag kände det som om mitt ansikte absorberades av Hans Ansikte.
31 Som jag sade tidigare, drogs jag i en vision av Kristus nära Honom tills mitt ansikte vilade på Hans, och det var som om mitt ansikte gick igenom Hans Ansikte.
32 Jag förstod att Jesus här också menade bikt och inte bara sig själv.
33 Jag förstod också Hans Heliga Hjärta.
34 Omvändelse.
35 Den Helige bad mig att se i Ps. 66:16-20.
36 Denna generationen.
37 Kristi Heliga Ansikte som framträder i stället för mitt.
38 Plötsligt talade Gud den Evige Fadern.
39 Sedan talade den Helige Ande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message