HOME INDEX
MEGSEGÍTÉSETEKRE MEGNYITOTTAM A MENNYET


1996. április 15.

"Az esztelen így szól szívében:
,Nincs Isten!
Romlottak, s amit művelnek, borzalom.
Senki sincs, aki még jót tenne.

Isten, nézz le az égből az emberre,
hogy van-e még bölcs,
van-e még, aki Istent keresi." 1

Én, Jahve, az én békémet adom neked. Letekintek az égből és látom, amint házamat feldúlják, de szétszórom a hitehagyottakat, ezért ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy ki emelt fel téged! Én emeltelek ki bölcsődből, és mint gyengéd anya a gyermekét, keblemre ölelve hordoztalak, dajkáltalak, és udvaromban neveltelek... Az én akaratom lett mindennapi kenyered, és ily módon foglak továbbra is táplálni. Nincs okod a félelemre. Talán nem bízol bennem? Engedd meg, hogy emlékeztesselek, mennyire képtelen és alkalmatlan vagy arra, hogy nélkülem bármit is tégy. Beismerem, hogy nemcsak Apád vagyok, hanem én vagyok az is, aki nyilait feléd irányítja: te vagy egyik kedvenc céltáblám. Így gondoskodom lelkedről, hogy rendelkezésemre álljon és jóindulatú legyen irántam. Azt akarom, hogy őszinte légy! Ezért veszlek célba továbbra is nyilaimmal...

Hallgass meg: bár sokan harcolnak ellened, ne félj, nem fognak legyőzni, mert veled vagyok. Vassula, bár az ellenségem 2 keltette vihar fenyegetően dúl feletted, ne félj! Veled vagyok. Napjaitokban azok a próféták beszélhetnek akadálytalanul, akik hamisan jövendölnek és mindenféle valótlanságot kürtölnek szét. Az én prófétáimat azonban megbénítják és üldözik, mert ők az én szájamból valók, nyíltan hirdetik az igazságot, az én törvényemet, és arra figyelmeztetnek, hogy nemzedéked elhagyta hitét, és ha meg nem hallom bűnbánó kiáltását, a kárhozat felé halad. Oly sokszor hallgattam, behúnytam szememet és nem ejtettem rád kezemet, nemzedék, és sokszor vontam vissza elhatározásomat, hogy tűzzel fegyelmezzelek meg. Hogyan hallgathatnék azonban, amikor azt az undokságot látom, amelyről Dániel próféta beszélt?

Hallgass meg: napjaitokban sok pap készülődik háborúra az Egyház vezetője 3 ellen. Azt tanítanak, amit ők akarnak, és a világnak tetszik ez. Tele vannak megalkuvással. Fiam Vérét is eladnák, hogy a világ tetszésére legyenek! Hogyan hallgathatnék, amikor látom mindezt? Amikor prófétáim által meghallják hangomat, tétlenek maradnak és hangomat nem tekintik figyelmeztetésnek vagy égi jelnek. Az igaz papokat ó akik Édesanyjuk felügyelete alatt virágoznak ki, mint egykor Jákob ó örökre el fogom jegyezni magammal, és a Magasságbeli fiainak fogják hívni őket.

Itt a Sátán órája. Megesküdött akkor, amikor feltámasztottalak, leányom, hogy el fog hallgattatni téged és ellened fordítja minden haragját. De mondom neked, ha szerény maradsz és nem lesznek vágyaid, ha megtartod a hűségfogadalmat, amit nekem, Fiamnak, Szentlelkemnek és mindenkor segítő Édesanyádnak tettél, a Sátán el fog hagyni téged. Továbbra is tedd mindazt, amit ő nem tesz! Szavaim továbbra is tűzként égetik azokat 4 akik hitehagyásukban nemcsak félelem nélkül, hanem hit nélkül emelik a magasba Fiam Testét és Vérét. árulással emelik Őt a magasba!

Még mennyi idő szükséges Fiad visszatéréséig? 5

Nincs jogod engem kérdezni, Vassula. Még mindig tanítalak. Szeretlek. Egy dolgot azonban kész vagyok neked elmondani, és tudtodra adni: hangomat hamarosan úgy fogjátok meghallani, mint a mennydörgést. Meghalljátok, amint kimondom: "Elég! Ebből már elég!" A Föld meghasad, és azok akik ellenem lázadtak, látni fogják, amint kezem rájuk esik. Fiam edényeit azonban megsegítem. Tűzviharban jövök el. Egyesek számára ez áldás lesz, de akik sohasem féltek engem, azok majd megtanulják azon a napon az istenfélelmet.

A mai napig sem tanulták meg, hogy tiszteljék Nevemet és imádjanak engem. Sohasem gondolkodnak el azon, hogy vajon jó úton járnak-e, és Szentlelkemhez sem fordulnak tanácsért. Olyanok, mint a kereskedők, ki- s bejárnak szentélyemben Fiam Nevében vásárolva és árusítva ott...

Ó gonosz hajlam, tisztátalan Föld! Ti 6 akik Fiam szolgálatára szenteltétek magatokat, az ő Testét és Vérét árusítva miért fordultatok ellene? Térjetek vissza Fiam szolgálatába, és csodát teszek veletek azoknak a lelkeknek javára, akiket máskülönben magatokkal hurcolnátok a kárhozatba. Jöjjetek, tartsatok bűnbánatot, nyissátok ki szemeteket, hogy megláthassátok Lelkem dicsőségét. Ő majd elvezet benneteket oda, ahol szolgálatotok kezdete óta lennetek kellene. Jöjjetek, közeledjetek hozzám, hogy sátratokban lélegezhessek, és életet fogtok belélegezni.

Leányom, mondd meg népemnek, mondd meg maradékomnak, hogy mindent meg kellene kísérelniük haragom csillapítására. Bátorítsd népemet! Mondd meg nekik, ha szívükből imádkoznak a világ megtéréséért, én, Jahve, az ő örök Atyjuk fogom meghálálni nekik mindörökre.
"Nála az irgalom és nála a harag,
ő bocsát meg és ő árasztja ki haragját.
Amilyen nagy az irgalma,
annyira fenyít is." 7
Letekintek ma a Földre, de azt kívánom, hogy bár ne tettem volna... Szemem azt látja, amit sohasem akart látni, és fülem azt hallja, amit sohasem akart hallani! Atyai Szívemet bánat szomorítja. Saját képemre és hasonlatosságomra teremtettem az embereket, de nagyon lealacsonyodtak, és ma sokan a vadállathoz hasonlítanak. Szívük tele van élvezetvággyal, törvénytelenséggel, gőggel és romlottsággal. Szájuk megszokta, hogy mindenütt szitkokat szórjon. összeesküdtek az ég ellen, hogy háborút indítsanak ellenem és Fiam ellen. Ó... mindazt megteszik, amitől Szívem irtózik. Kezem gyakran nyúl kelyhem után, amely túlcsordul igazságosságomtól...

(Később)

Mondd meg, leányom, hogy a magasságból szólok, de nem azért szólok, hogy megrémisszelek benneteket, hanem, hogy tanácsot adjak nektek. Szeretlek... Írd: 8 A Sátán ma mindenfelé kinyújtja kezét, hogy elérje a papi lelkeket. Akiket megérint 9azokra rátelepszik a fásultság és a téves eszmék homálya. Hit nélkül, igazi dicséret nélkül emelik a magasba Fiam Testét. Napjukat avval töltik, hogy elferdítik Szavaimat és az Egyház hagyományát. Miképpen maradhatnék csendben, amikor azt látom, hogy ezek a papok a Sátán prédái lettek? Hogyan tehetném meg, hogy ne figyelmeztesselek benneteket lépéseikre? Ekkora bűntett után talán kerüljék el a büntetést?

Segíts meg minket ebben a válságos órában!

Én megtettem, hogy megsegítésetekre megnyitottam a mennyet. Mindazokra kiárasztom Lelkemet, akik segítségül hívják Szentlelkemet, hogy jöjjön és adjon tanácsot nekik, de amint kinyitom a menny kapuját és kiárasztom az emberiségre adományaimat, a szeleket is küldöttként használva, a Föld visszautasítja adományaimat, küldötteimet, és mindkettőt bemocskolja. Jeleket és csodákat adok, de a Föld újból elmulasztja nagy szeretetem gyümölcsét értékelni...

Harag borít el, mert látnom kell, hogy Fiam Oltáriszentségén taposol, amikor tudom, nemzedék, hogy Fiam a te gonoszságod ellenére, mind a mai napig újból feláldozná érted életét, ha szükséges lenne!
  Fájdalomtól zihálva nyitja ki száját, és szeméből szakadatlanul folyik a könnyek árja, mert csalódott övéiben, akik megengedték, hogy a gonosz legyőzze őket. Milyen távol esnek ők az igazságtól... és Fiam... gonoszságuk ellenére, mégis szeretettel várja őket, mert szeretetét semmi sem haladja meg. Leányom, talán bele kell törődnöm ebbe az undokságba ? 10 Testük halálra van ítélve, hacsak meg nem hallom szívükből a bűnbánat kiáltását. Jöjj, leányom, továbbra is tedd meg kötelességedet! Tégy jót, és légy a visszhangom!
Én, Jahve, megáldalak.


1 Zsolt 53,2-3.
2 Isten a Sátánra utal
3 II. János Pál pápa
4  Isten a papokra utal,
5 Keserűségemben, gondolkodás nélkül kérdeztem.
6 a hitehagyottá vált felszentelt lelkek,
7 Sir 16,11-12.
8 Az üzenet folytatása:
9  elcsábít,
10 amelyről Dániel próféta beszélt

previous index next