HOME INDEX
SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!


1996. április 3.

Vassulám, e végső idők kis tanítványa, most mennyei szavakat diktálok neked Édesanyám Szívéről... Ahogyan már előzőleg mondottam, Édesanyám Szíve és az én Szívem annyira egyesült, hogy eggyé vált. A szűzek Szűzét, a legszentebbet, az én Édesanyámat a mennyben továbbra is és mindörökké az én Édesanyámnak nevezik. 1 Amikor én, az Isten, leszálltam, hogy fogantassam a Szentlélek által és megszülessek Szűz Máriától, akkor az én mennyországomba jöttem le. Leszálltam az egyik égből a másikba. Elhagytam az egyik trónt, hogy a másikat elfoglaljam. Szívét olyannak találtam kívül és belül, mint a szent lámpatartón fénylő lámpást.

És ő szívesen látott engem ebben a Paradicsomban, hogy megdicsőüljek. Amit Éva elveszített és megszentségtelenített, azt Szűz Mária az ő tökéletes engedelmességével és alázatával visszaszerezte és megszentelte. 2 És ez által az Asszony által fog újból eljönni a Földre az én országom. Minden szívben megalapozom földi országomat. Szentlelkemet újból olyan bőséggel árasztom ki rátok, hogy a jelenlegi szárazság átalakul termékeny földdé.

Hallottátok, hogy a mi két Szívünk a végső időkben apostolokat támaszt, akiket: a végső idők apostolainak fognak hívni. A mennyország Királynője és én magam fogjuk tanítani őket, hogy menjenek el minden nemzethez, hirdessék félelem nélkül Isten Szavát. Nem fognak megtörni, még ha vér borítja is őket az ellenség gonosz támadásai miatt. Nyelvük kétélű kardként fogja átszúrni Egyházam ellenségeit, felfedve eretnekségüket. Nem inognak meg, és félelmet sem ismernek, mert a bátorság lelkét adom nekik.

Nem éri utól őket a pusztító ostor. Egyetlen követ sem hagynak a helyén anélkül, hogy fel ne fordítanák. Nyomon követik a bűnösöket, a gőgös szónokokat, a nagyokat és büszkéket, a képmutatókat, Egyházam árulóit. Nyomon követik őket egyik kezükben keresztemmel, a másikban a rózsafűzérrel. És mellettük fogunk állni. Meg fogják törni az eretnekségeket, helyükbe hűséget és igazságot visznek. A méreg ellenszerei lesznek, mert bimbóként fakadnak Szűz Mária királyi Szívéből. 3 A végső idők apostolai Istent, Atyjukat fogják segítségül hívni, és Isten, az ő Atyjuk segíteni fog lelküknek; segítségül fogják hívni Szűz Máriát, áldott Édesanyjukat, és áldott Édesanyjuk segíteni fog nekik, hogy a Magasságbeli tanúivá váljanak. A Szentlélek a buzgóság lelkét adja nekik, hogy álljanak készen Isten számára, hogy álljanak készen erre a harcra.

Azon a napon a Napba öltözött Asszony és gyermekei lábukkal eltiporják a gonosz hatalmának kevély koronáját. A második Éva, akinek elég hatalmat adtam ahhoz, hogy legyőzze a Sátánt és birodalmát, sarkával megtöri a Sátán fejét. Ez az ellenségeskedés nemcsak a mennyország Királynője és a Sátán között áll fenn, hanem fennáll a Királynő gyermekei - akiknek birodalma az ő Szívében van - és a Sátán gyermekei között is, akik a Sátánban és általa építették fel országukat, és akik napjaitokban a ti legerősebb üldözőitek. Közülük sokan - a ti időtök tudósai és filozófusai - a vadállat imádói.

Háromságos szentségemben ezt az alázatos leányt választottam arra, hogy tökéletes erényeiben és kegyelmeiben ő legyen az az Asszony, aki erényeivel és kegyelmeivel kihívja Lucifer egész birodalmát, akit az Asszony nevének említésére mindig düh fog el és reszketni kezd a félelemtől. Mondom nektek, hogy nevének nagysága, hatalma és ragyogása nem kisebb, mint az ég magassága a Föld felett. Tisztelje a Királynő Szívét mindenki, aki a Földön él!

Ő szüntelenül oltalmazta gyermekeit az ördög támadásai ellen, aki a ti időtökben nyíltan megjelent, hogy harcoljon Szentséges Szívem és szentjeim serege ellen. Szűz Mária erős keze azonban hamarosan feloszlatja az ördög birodalmát, és uralmát gyökerestül kiírtja... 4

A teljes igazságban mondom nektek: Rajtam kívül senki sem kapott az égen és Földön, sem az angyali hatalmak között ilyen nagy tekintélyt és hatalmat mindenek felett, mint a ti áldott Édesanyátok. Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és az Utolsó, aki volt, aki van és aki el fog jönni. Amint tudjátok, elég vagyok önmagamban, de Szűz Mária szűzi Szíve által kezdődött megváltó művem, és az ő Szent Szíve által fogom befejezni is megmentő tervemet.

Tiszteljétek ezért az ő Szívét ti, akik haragra gerjedtek nevének hallatára, és értsétek meg, hogy ő az én Szentséges Szívem és mennyei udvarom öröme. Az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő Szíve, amelyet teljesen az Atya akarata alá rendelt, szűntelen imádság, a szeretet szűntelen himnusza volt. Engem, a ti háromságos Isteneteket imádott, aki Egy a lényeg egységében.

Ma, ezekben a végső időkben, amikor elszabadult a harc a mi két Szívünk 5 és gyermekeink ellen, akik az igazság mellett tesznek tanúbizonyságot, mondom nektek: Siessetek áldott Édesanyátokhoz, aki palástja alá rejt benneteket, amint a tyúk gyűjti szárnya alá csibéit.

Ó... de mily sokan elvesztek közületek még mielőtt megszülettetek volna, mert sok akadály gátolja azt a tiszteletet, amelyet egykor megadtatok az ő szűzi Szívének! Emberi tanok és racionalista szabályaitok miatt szíveteket és életeteket e világi élethez igazítottátok. Ó bűnnek rabjai! Pénznek rabjai! Sátánnak rabjai! Tekintsétek magatokat halottnak és feloszlottnak! Bizony most már majdnem lejárt számotokra a fényűzés ideje! Nem hallottátok, hogy a hajnal ragyogása fog uralkodni és fényleni minden szívben 6 amelyet felajánlottak a mi két isteni Szívünknek, és hogy általuk válnak istenivé. 7 Visszakapják azt az isteni életet, amelyet az emberi nem elvesztett a bűnbeeséskor... mivel a bűn egy ember által jött a világba, és a bűn által a halál, az én megváltó tervem is Szűz Mária társmegváltó Szíve, az Isten képmásában tökéletessé vált Éva által jött létre, hogy én, az új Ádám az ő Szeplőtelen Szívében találjam meg Paradicsomomat.

Fogom e hallani tőled, nemzedék:
"Uram, szívem kész megtanulni, hogyan szeressem és tiszteljem azt a tabernákulumot, amely a Te Szentséges Szívedet hordozta. Azóta, hogy anyám méhében megfogantam és megszülettem, tévelygek és tévedésben vagyok. Ézsauhoz hasonlóan elmentem anyámtól, hogy saját érdekeimet keressem és azokat mások zaklatása árán vívjam ki. Csak saját erőmre támaszkodtam. Gyűlöltem testvéremet, aki az én szívemmel ellentétben, azon gondolkodott, hogy miképpen szerezzen örömöt Édesanyánk Szívének és közelében maradva bőséges kegyelmet kapott tőle. Nem voltam olyan, mint Jákob és leszármazottjai. Uram, szívem most kész arra, hogy tanuljon és tisztelve szeresse a legszentebb Szentély szentélyét, nehogy több tévedés kerítse hatalmába oly rosszra hajló lelkemet, nehogy úgy tegyek, mint Káin, aki egyre zaklatta, végül pedig megölte testvérét.

Nem fogom továbbra is üldözni azokat, akik az ő Szeplőtelen Szívéhez tartoznak. Ehelyett a szűzek Szűzéhez fordulok, és újabb kis Jákob leszek, hogy ő jóindulatában bőséges kegyelmeket öntsön rám szűzi és Szeplőtelen Szívéből, és hogyha lelkem egyszer az övé lesz, az ő gazdagságában ünnepeljen, szívemet pedig tegye az Ékes Szépségben lévő ékes szépséggé. Engedd meg Uram, hogy szívem kívánja azt, és vágyakozzon arra, hogy Szentélyedbe 8tekinthessen, láthassa hatalmadat és tekintélyedet! Engedd, hogy betekinthessen a szentély kincstárába és gazdag ünnepet üljön! Ne engedd meg többé lelkemnek Uram, hogy leszálljak a földre, mint Káin és Ézsau, hanem emeld fel lelkemet Szűz Mária Szent Szívéhez, hogy Jákobhoz hasonlóan mennyei áldást kapjon." 9
Jöjjetek, és foglalkozzatok gondolataitokban most mennyei dolgokkal, hogy képesek legyetek megérteni, amit a Bölcsesség elrejt előletek! Ehhez önmagatok megalázása és bűnbánat szükséges. Most lesz felfedve előttetek mindaz a misztérium, ami nemzedékeken át rejtve volt előttetek. Kéznyújtásnyira van tőletek megmenekülésetek reménye. Nem vettétek észre, hogy e végső időkben miként vonul keresztül a Földön a Béke Királynője angyalaim kíséretében? Nem vettétek észre, miként hirdeti nektek Szeplőtelen Szíve az én Szavamat és miként készíti elő országomat? Nem vettétek észre, hogyan készíti elő áldott Édesanyátok Szíve gyermekeit és alakítja Szívével szívüket, hogy mindenki kész legyen országomra? Nem vettétek észre, miként tökéletesít benneteket számomra Szívében az ő kincstárából?

Megadtam az ég és Föld Királynője Szívének a Bölcsesség minden kincsét, és ebből a kincstárból adja bőségesen kegyelmeit, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, hogy szentekké, apostolokká és nagy harcosokká tegyen benneteket, hogy csatlakozzatok hozzá a ti időtöknek ebben a nagy harcában. Az ég Királynője anyai szeretetében minden módon azt keresi, hogy elnyerje számotokra a szabadságot, hogy a mennybe jussatok. Tanít és arra emlékeztet, hogy ti is az ő gyermekei vagytok, a kegyelem által a mennyei szentek királyi házához tartoztok és számotokra is fenntartott egy trónt a szentek között.

Nincsen olyan kérés, amelyet ne teljesítenék Szívem gyönyörűségének 10 mert kezdettől fogva semmi sem akadályozta őt abban, hogy úgy lássa a dolgokat, mint Atyám, én magam és a Szentlélek. A mi akaratunk. 11 teljes egyetértésben volt az ő akaratával. Az ő kívánságai a mi kívánságaink voltak, mert én vagyok az ő Szívének Szíve, az ő lelkének Lelke, Nem hallottatok a mi Szívünk és Lelkünk egységéről? Az én állapotom Istenóemberként isteni volt a Földön, mégis engedelmeskedtem Anyám és nevelő apám tekintélyre alatt élve. Kiüresítettem magamat, hogy magamra öltsem a szolga állapotát azzal, hogy elfogadtam a halált, és te, nemzedék, még mindig nem értetted meg, hogy az igazi Szőlőtő Atyám szőlőskertjébe ereszti gyökereit? 12 És hogy a Szentlélek jegyese, "Isten városa" 13 az "ígéret földje" a te Édesanyád is, akinek tisztelettel tartozol? Ó nemzedék, hogyan juthattál ilyen tévútra, hogyan lehetséges, hogy tartózkodsz közbenjárásától?

Nem olvastátok?: "Az úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját" ? 14 Az ég és Föld Királynője az én trónom is. Ő a ti Királyotok trónja, aki Dávid házából testesült meg... Az úr, a ti Istenetek "uralkodni fog Jákob házában mindörökké és Királyságának nem lesz vége." 15 Az ő gyermekei a mai jákobok, a végső idők apostolai és a nagy szentek, akiket Édesanyám Szíve nevelt és alakított, hogy örökkön örökké egy legyen a szívük velünk, mert szívükben mindenkor fenn fog maradni az én országom. Legyetek egyek!


1  az ő rangja: Theotokos, Isten Anyja.
2  Éva elveszítette a Paradicsomba jutás lehetőségét saját maga és minden gyermeke számára. Szűz Mária pedig visszanyerte azt saját maga és minden gyermeke számára Jézus megváltása és áldozata árán.
3 Jézus úgy érti, hogy a Szűzanya neveli őket.
4 Fatima üzenete: "Végül az én Szeplőtelen Szívem fog diadalt aratni."
5 vö. Jel 11 "a két tanú"
6 Jézus az ő eljövendő országára utal,
7  az isteni természet részeseivé.
8 Szűz Mária Szívébe
9 Mindezt mintegy gyónásként adta nekünk Jézus, hogy mi is mondjuk el.
10  Szűz Máriának, a mi áldott Édesanyánknak,
11 a Szentháromságé,
12  a mi áldott Édesanyánk a szőlőskert?
13 a mi áldott Édesanyánk,
14 Luk 1,32
15 Luk 1,33.

previous index next