HOME INDEX
A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY1996. március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe  

(Ezt az üzenetet március 20. és 25. között kaptam.)

Szolgálód vagyok, itt vagyok, hogy szolgáljak Neked, Felség. Nélküled semmi vagyok. Lelkem tiszta öröme, hallgatlak.

Kedvesem, jöjj és tanulj! Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked: az új Éva magasztalt fel leginkább! Igen! Az Asszony, kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, és fején tizenkét csillagból korona.1 Mert én, aki megteremtettem az eget és a benne lévőket, a Földet és a rajta élőket, a tengert és a benne élőket2 mindezek fölé helyeztem Őt.3 A mennyország Királynője mindenkor a Magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az Ő nevének nagysága, mint a menny magassága a Föld fölött. Az Ő neve: világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki

Isten Anyjának

szent nevét viseli! Megdicsőített, amikor szeplőtelen méhébe fogadott engem, a tiszta Bárányt, és szentélyt készített a Szentély számára. Jöjj és énekelj új éneket az ő tiszteletére! Tisztelje minden ember a Földön az ő Szeplőtelen Szívét, az oltárt, amelyben fogantattam és Istenemberré is váltam.4 Senki sem dicsőített meg engem annyira, mint a Napba öltözött Asszony. Igen! Szépsége olyan fenséges az ő tökéletes szeretete miatt, hogy amerre jár, meghajolnak előtte a szigetek, a hegyek, a dombok, a völgyek és a források.
Ma is éppen úgy van, mint tegnap, hogy amikor a legtisztább szeretet keresztülhalad a Földön angyalaim kíséretében, akiknek szeme, Atyám remekművének szépségén álmélkodva szüntelenül csodálja a csodálatost, a szüzek közül a legszentebbet, ő szeretettel közbenjár értetek és válaszol kéréseitekre.

Hadd mondjam meg: Szentséges Szívem a ti mennyországotok, teremtés. Szentséges Szívem, amelyet közületek oly sokan megtagadnak és visszautasítanak, a ti Mennyországotok, a ti Paradicsomotok, a ti Országotok, a ti örökségetek, Pihenőhelyetek az örökkévalóságra. Közeledjetek hát ehhez a Szívhez, amely ennyire szeret benneteket, és Szívemből mérhetetlenül sok áldást árasztok szívetekbe, hogy lelketeket olyan széppé tegyem, mint a tavasz, hogy elefántcsonttoronnyá, mennyországgá tegyem lelketeket egyedül a magam számára. Hogyan kételkedhet az én szeretetemben bárki? Ó kedvesem, valahányszor szeretetemben kételkedsz, szomorúságomban elsötétül a Nap... Nagy szeretetemben ma Édesanyám Szívét szeretném nektek megmutatni.

{Éreztem, mennyire ellágyult Jézus Szíve a szeretettől, amikor azt a szót kiejtette, hogy "Édesanyám"}.

"Ó, Atyámnak remekműve!" 5
Ó, Jahvénak magasztos remekműve!
Szentlelkem jegyese!
Tündöklő tabernákulumom!
A te Szíved,
szeretett leánya a szeretett Istennek, 6
egy a mi Szívünkkel!
A te Szíved az én körülzárt kertem,
az én lepecsételt forrásom!
A te Szíved forrás,
amely termékennyé teszi a kerteket!
Ó, te tiszteletreméltó Asszony,
a te Szíved az én trónom,
amelyen tiszteletet adtál nekem!
A Szívek Szíve,
amelyet a mi jelenlétünkben
és egész mennyei udvarom előtt megkoronáztam. 7
Hogyan képes teremtményeim közül
bárki is megtagadni a te Szívedet?
Te, a hatalom bárkája,
aki erényekbe öltözött,
az én új énekem, 8 hárfám, fellegváram,
a te nagyszerűséged
magával ragadta az ég és Föld Teremtőjét!
Te, aki mindenkor jelenlétünkben voltál,
mindig oly közel álltál mindazokhoz,
akik hozzád fordulnak segítségért!
Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre az ember,
és hogyan juthatott ilyen megtévesztő útra,
hogy megtagadja a te Szívedet?"

Nem hallottad, teremtés, hogy én vagyok az ő Szívének Szíve, az ő lelkének Lelke? Nem hallottad, hogy a mi Szívünk eggyé vált? Szemléld az én megváltó Szívemet, szemléld az ő társmegváltó Szívét! Szemléld Szívem gyönyörűségét, aki hajnalként kelt fel, hogy megvilágítsa a Föld sötétségét! Szemléld a Királynő Szívét, amely ragyogásában fényesebben világít az emberiség felett, mint minden csillag együttvéve! Tündöklőbb ő a Napnál. Egyedüli tökéletességében olyan ragyogó, mint az én dicsőségem. Szemléld Istened tabernákulumát! Szemléld, és nagyon becsüld meg, ahogyan én megbecsülöm trónomat!

Ne kérdezd: "Hogyan lehetséges, hogy a Magasságbeli ilyen magas trónt jelölt ki az Asszony számára mennyei udvarában?" Lásd, nemcsak angyalaim és teremtményeim Királynőjévé tettem őt, hanem őt jelöltem arra, hogy saját trónom legyen. Ő az ég és Föld Királynője, a Királyok Királyának trónja, mert én, a mindenség Ura az első helyet biztosítottam számára Szentséges Szívemben.
Arra született, hogy ragyogásom koronája legyen.
Arra született, hogy hordozó edénye legyen az igazi Világosságnak, aki Dávid házából testesült meg.
  Arra született, hogy becsületem és büszkeségem legyen.

A Lélek velem és az Atyával együtt így szólt: "Mária, te kegyelemmel teljes, veled vagyunk. Egyet sem rejtünk el a titkok közül előled. A mi leheletünk lesz a te leheleted, Mária, a mi dicsőségünk tiszta kiáradása, Mária, a mi jóságunk képmása, a mi békénket adjuk a te Szívedbe! Ebben a tökéletes Szívben fogok én, a Fiú diadalt aratni. A mi Szívünk ó az isteni szeretet lángoló kemencéje ó, lesz a te Szíved. A mi Lelkünk lesz te lelked, és magasztos kincs, Paradicsom lesz számunkra. A mi Lelkünk lesz a te lelked. Igen, mert aki hozzánk csatlakozott, annak egy a lelke mivelünk."

Ő az, akit oly nagyra becsültünk, akit oly sokan visszautasítanak, pedig ő a ti szemetek kenete, sebeitekre a balzsam, a ti kérésetek meghallgatásáért ő az irgalmas könyörgő az Örök Atya előtt, ő a ti lelketek közbenjárója és szószólója.

Gyenge ember!... Szentlelkem jegyese a templomok temploma, az ígéret földje a gyengék és nyomorúságosak számára, ő örök világosságomnak tükre. Vigasztalótok vigasztalója, fájdalmatok enyhítője... Mit mondjon az ember? Mit mondhat az ember saját sátrában? Miképpen találhat halandó testében mennyeit, amit Atyám mindenható keze adott, amikor a bűn súlya terheli lelkét? Ember, te világosság és értelem nélkül irányítod lelkedet. Nyisd ki szívedet ma, ember, és akkor háromszorosan szent, isteni világosságom felfedi mindazokat a misztériumokat, amelyek felmérhetetlennek tűntek előtted, és meg fogod érteni, hogy kicsoda a Napba öltözött Asszony.

Egész lényed felemelkedik, szíved ujjongani fog és elragadtatásba kerül, amikor szemedről lehull a fátyol, hogy lásd az áldott szíveknek áldott Szívét, a szentek közül a legszentebbet, azt a Szívet, amely semmihez sem hasonlítható, amely határtalan szeretettel, tüzes izzással és fényes ragyogással lángol. Akkor majd megérted barátom, hogy mi az erény, és miképpen lettem én, az Isten, ebben az erényes szűzi Szívben Istenemberré. Meglátod akkor Megváltód Édesanyját, a próféták Anyját, a tanítványok Anyját, a karizmák Anyját, a diadal Anyját, a határtalan kegyelem Anyját, az egyedüli megváltás Anyját, az igazi Szőlőtő szőlőskertjét. Meglátod az utak útját, amely mindenkit hozzám vezet, a mennyországnak minden ember számára kitárt kapuját, melyen keresztül belépve mindenki örök életet nyerhet.

Nem vetted észre, hogy Szívem mennyire meghatódik és mennyire kedves mindenkor az ő Szívének? Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e szívtől, amely Királyotokat a világra hozta? áldja minden hívő az ő Szívét! Ha az ő Szívét áldjátok, azáltal engem áldotok. Tiszteletreméltó Királynőként fogtok beszélni róla, ha egyszer megismeritek. Emeld fel szemedet, teremtés, az ő Szívére, és megígérem, hogy szüntelenül növekedni fogsz a ragyogásban. Szíved fel fog emelkedni az ő Szívének kemencéjébe, szíved dobogni fog a gyönyörűségtől és el fog telni vele. úgy fogsz belépni Szívébe, mint aki belemerül a szeretet óceánjába, mivel olyan nagy az ő Szíve gazdagsága, mint a tenger, amely kiárad feléd, te pedig feléje sietsz. Az ő Szívében van az ég és Föld minden gazdagsága, és mind a tiéd lehet!

Mivel még mindig éjszaka borítja lelkedet és szívedet, kelj fel! Kelj fel, és emeld szemedet az ő Szívének ragyogó látványára, amelyet oly sok próféta szeretett volna látni saját életében, de nem látta. Kelj fel, és énekelj új himnuszt a Szentháromság himnuszának! Énekelj, és mondd: "Fivéreim, nővéreim, jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a kegyelmek kegyelmének palástja! Jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a Királynő világossága! Jöjjetek, hadd árnyékozzon be bennünket ő, akit a Szentlélek árnyékozott be!" Nem hallottad, hogy eljönnek a népek az ő világosságához, és hogy eljönnek a királyok az ő hajnali fényéhez, amikor végül majd diadalt arat az ő Szíve az én Szívemmel együtt? Misztérium ez a szívében gazdagnak, de várva várt áldás a szegénynek és alázatosnak...

Ó jöjjetek még, mielőtt rátok zúdulna a bűn áradata! Jöjjetek ebbe a bárkába, amely meg tud menteni benneteket!9 Ne legyetek olyanok, mint Noé idejében őseitek, akik nem figyeltek. Jöjjetek a bárkába, és megmenekültök a bűn viharos vizeitől és attól, hogy elpusztuljatok a bűn áradatában. Jöjjetek, és legyetek az iránta tanúsított hűségetek szerint a Közbenjáró megígért gyermekei! Ha hűségesek vagytok hozzá, azzal nekem adjátok át magatokat. Minden tisztelet, amelyet az ő Szívének adtok, kiegészül és felszáll hozzám, mivel olyan teljes a mi egységünk. Az ő Szívét tisztelve, az ő fényében minden rendelkezésemet jobban megértitek, mert az ő Szíve fogja vezetni szíveteket, és kezeteket maga a kegyelem trónja fogja kezében tartani. Mennyire áldottak lesztek, ha újból és újból tiszteletet nyújtotok Szívének. Jöjjetek őhozzá, az áldotthoz, aki azzal nyilvánítja ki anyai szeretetét gyermekei iránt, hogy megmutatja nekik a mennybe vezető utat. Jöjjetek Megváltótok Társmegváltójához, aki felajánlotta, hogy az ő szeretettől égő Szívét is szúrják keresztül értetek. Jöjjetek, és tiszteljétek e Szívet, amely ég mint lámpás és ott világít Szívemben és Szívem mellett.

Ha azt mondjátok: "Nekünk nincs szükségünk az ő Szívére!", tudjátok meg, hogy valójában azt mondjátok: "Nincs szükségünk az Úr Szívére!" Tanuld meg, gyenge ember, hogy Szentséges Szívem annyira egyesült a ti Édesanyátok Szeplőtelen Szívével, hogy tökéletes egységében e két isteni Szív egy Szívvé lett. ünnepélyesen mondom nektek: Ha az ő Szívét elismeritek, akkor nemcsak az én Szívemet ismeritek el, hanem az Atyáét is. Hiszen mondottam, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem. Hogyha én az Atyában vagyok és az Atya énbennem, akkor az én Szívem is az Atyában van, az Ő Szíve pedig az enyémben. Megtagadja Szavamat , aki azt mondja, hogy nem vagyunk elválaszthatatlanok és Egy.

Ne légy lelked rabja és ne engedd, hogy megnyerjenek a világ érvei! Mondd, melyik teremtmény szíve hasonló Szűz Mária Szívéhez? Nincs Szűz Mária Szívéhez hasonló szív! Ő kezdettől fogva tökéletes, születésétől10 kezdve szeplőtelen és kegyelemmel teljes, kegyelmében felülmúlja angyalaim kegyelmét. Ezért kérdezték egymást az angyalseregekben: "Ki lehet ez a fátyla mögött?" "Miért hajolnak meg a hegygerincek köszöntvén őt, amikor elhalad előttük?" "Ki ez, akinek nincs folt a Szívén és Isten tetszésére van?" "Láttátok, hogy Isten egész teremtése lesüti szemét, amikor előttük elhalad?" "Kicsoda ő, aki olyan, mint a forrás, és kegyelmével termékennyé teszi a kerteket, kicsoda az élő víznek ez a forrása?" "Kicsoda ő, akinek Szíve ennyire tiszta és telve van isteni szeretettel, éjjel és nappal, nappal és éjjel Isten után sóhajtozik és aki teljes egységben van a Magasságbelivel?" "Ki ez a Szűz, aki erényei és kegyelmei gazdagságában mégis olyan alázatos, hogy a magasságos Isten nem veszi le róla szemét?"
Sok angyalom elnémult csodálkozásában, és nem találtak szavakat...

Ebben a Szívben, a kegyelem mélységében fejtettem ki hatalmamat. Az ég és Föld Alkotója, a kegyelem Alkotója meglelte mennyországát a mennyben, kegyelmét a kegyelemben, hogy a rabszolga állapotába kerüljön. A csodálatos alázathoz jöttem, hogy én szolgáljak és ne nekem szolgáljanak. Én, az egész emberiség Megváltója, a megígért Messiás, eljöttem Szentséges Szívem tökéletes képmásához, hogy megosszam vele a bánatot, az örömet, a szenvedést, a vértanúságot, a csodákat, az árulást, a kínszenvedést, az ostorozást, a keresztülszúrást és a keresztre feszítést. Szívünk együtt adott jóvátételt.

Szent Édesanyám földi életének minden pillanata a szeretet, a segítőkészség, az alázat és a tisztaság himnusza volt. Kincs ő az én kincseimből. Ebbe a Szent Szívbe jöttem el, az én Szentséges Szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Istenemberré legyek és kövessem lépteit. 11 majd később ő kövesse az enyémeket.12Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig.
A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán Szívünkben érintkeztünk. Távollétemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szentlelkem egyedülálló hatalmában minden ismertté vált előtte. Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Ily módon az örök Atya akarata volt az ő mindennapi tápláléka.

Ó teremtés! Lelkem mélységesen aggódik, amikor közületek oly sokan visszautasítják az ő Szívét! És angyalaim reszketnek ama nap miatt, amikor e népet vétkesnek nyilvánítom. De számotokra, akik tisztelitek és szeretitek őt, nyitva áll Szívének ajtaja, hogy rajta keresztül a mennybe jussatok. És azt fogom mondani neked, aki szereted és tiszteled őt: "Jöjj! A Földön oly nagy volt szereteted iránta, hogy ma lakóhelyedre jöhetsz, és leborulhatsz szent templomom elé". 13 Teremtés, ez a nagy jel az égen14 a Napba öltözött asszony, aki félelemben tartja a gonosz lelkeket, ez a nagy jel, amely megvilágítja az eget elűzve a sötétséget 15 nem más, mint az én Anyám. A sötétséggel szemben emeltem fel a Szent Szüzet, hogy lépteiteket vezetve, lángoló tűzoszlop legyen előttetek éjszaka, nappal pedig Napotok legyen, hogy megvilágítsa ijesztő sötétségeteket.

Azon a napon, amikor a Szentlélek által Szűzi Méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyei seregek sokasága énekelve dicsérte Istent:

"Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek!"

Leszálltam tehát a mennyből a mennybe, trónomról a trónomra... Igen, oda, ahol virágjában állt minden erény, és ahová magával ragadta Szentséges Szívemet tökéletes szeretetének illatával. A tökéletesnek Szíve páratlanul szeretetreméltó... Az ő Szíve, szeplőtelen fogantatásától kezdve szüntelen imádság, a jóvátétel tömjéne, folytonos imádás volt Isten előtt. Ez az én szőlőskertem16, akit Atyám erős keze művelt meg, hogy meggyökeresedjen talajában az igazi Szőlőtő.

Jöjjetek áldott Édesanyátok Szívéhez, amely fényes, mint a nappal! Jöjjetek, és fogadjátok végtelen sok kegyelmét, ami sugarakban árad kezéből. Az én Szívem, amely telve van kegyelemmel és igazsággal, az ő kegyelemmel és igazsággal telt Szívében öltött testet. És most a mi eggyé vált két Szívünk le fogja győzni a keserves csapást, éspedig nem fizikai erővel, nem is a fegyverek erejével, hanem szeretettel és áldozattal .


1 vö. Jel 12,1.
2 vö. Jel 10,6,
3 Ennek jeleként van az Asszony lába alatt a Hold.
4 Jézus azért teszi hozzá az "is" szót, mert Ő, az Isten vált Isten-emberré.
5 Jézus hangos kiáltással fordult a Boldogasszony felé.
6 Megértettem, hogy a szeretett Szentháromságnak.
7 Jézus hirtelenül lehalkította hangját,és szomorúvá lett.
8 Megértettem,hogy az új Évát jelenti.
9 Áldott Édesanyánk Szívébe!
10 Szűz Mária kezdettől fogva tökéletes szeplőtelen amióta Isten terveiben "megszületett".
11 Jézus gyermekkorában Édesanyját követte.
12 Megértettem, hogy Szűz Mária követte Jézust küldetésében.
13 A mi áldott Édesanyánk: Isten temploma.
14 Jel 12,1
15 Az ördögöt.
16 Szűz Mária.

previous index next