HOME INDEX
LOBOGÓ LÁNGKÉNT KÜLDÜNK TÉGED
ÚJBÓL FÁSULTTÁ VÁLTATOK


1995. április 12.

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Írnál ma velünk? 1

Csak, ha akarod Uram.

Akarjuk... ha velünk maradsz, kicsim, jól fogsz haladni. Te, aki a Szentháromsághoz tartozol, akarsz-e nekünk szolgálni? Ha nekünk szolgálsz, akkor nekünk engedelmeskedsz és megdicsőítesz minket.

Igen, boldogan foglak szolgálni Benneteket.

Tégy ismertté minket azon a módon, ahogyan hozzád eljöttünk, azután engedd meg nekünk, hogy a te szájad által énekeljük el új énekünket 2 Akiket még nem fertőzött meg a világ hatalma, azok eljönnek hozzánk örökkétartó világosságunkba. Ma lobogó lángként küldünk téged, hogy felszítsd minden szívben a pislákoló lángot, ami szinte kialudt.
 Jelenlétünk e felszólítás által: megbocsátás.
 Jelenlétünk közöttetek: jóság és gyengédség.
  De hangom hamarosan mennydörgésként fog hallatszani közöttetek. Hangom az igazságosság hangja lesz. El fogok jönni, hogy megtisztítsam ezt a Földet.
Tisztításom kis ítélethez lesz hasonló és igazságos lesz.


Jézus üzenete az Egyesült Államokhoz:

Mondd meg nekik a következőket: Bár én magam vezettem vissza hívásommal sokakat a hitre, a Föld továbbra is pusztulófélben van a lázadás miatt. El fog hervadni szárazsága miatt. Szemem ezekben a napokban szüntelenül véres könnyeket ont, mert közületek oly sokan éreznek kísértést, hogy visszanézzenek arra, amiről megfogadtam, hogy elpusztítom. Pedig látták dicsőségemet, irgalmamat és erőteljes közbelépésemet ezekben az években. Hol vagytok ti, akik számláltátok a perceket, hogy velem lehessetek? Hová lett egykori lelkesedésetek, hogy megvédjétek Nevemet és szentnek tartsátok? Ti, akik messze vagytok Szívemtől, eljöttetek hozzám és így szóltatok: "Beteg vagyok." és ti, akiket meggyógyítottam, újból fásulttá váltatok.

Szomorúan hívlak benneteket, de közületek sokan megvetik minden figyelmeztetésemet. "Adjátok át üzenetemet minden városnak, hogy változtassák meg életüket!", mondom, de mihelyt szólok, hangomat elnyeli a városaimban lakó tátongó sötétség... Ilyen keveset érek szemetekben? én, aki élő lelket leheltem belétek, nem érek-e többet számotokra? Oly sokan olvassátok és egyre csak olvassátok üzeneteimet, de nem éltek aszerint, mert úgy olvassátok, hogy nem értitek. 3 Egyik pillanatban fellángol szívetek és dicséreteket mond nekem, de a következő pillanatban már ki is alszik bennetek a láng.
  Olyan gyengéden bántam veletek, ahogyan az apa bánik gyermekeivel.

Felfedtem szívetek előtt ezt a kimeríthetetlen kincset, amely rejtve volt nemzedékeken át, és a ti időtöknek, ezeknek az időknek volt fenntartva, amikor a világ hidegsége miatt megvetik a tudást és a hitet. Kincsemet a végső idők számára tartottam fenn, amelyben most éltek, amikor az emberek jobban szeretik saját kedvtelésüket, mint Istent. Szívesebben adják át magukat minden rossznak, mint a jónak.

Szentséges Szívemből úgy öntöm rátok kimeríthetetlen kincsemet mint völgyekbe zúduló vízesést, hogy megerősítselek benneteket szeretetetekben és előkészítselek országomra. Olyan vagyok, mint a völgyekben csobogó forrás, végigsietek a hegyek között, és odahívom a szomjazót. Az elmúlt években mindent felkínáltam nektek, amit az ég felkínálhat, mondjátok hát, mit tehettem volna még, amit nem tettem meg megmentéstekre?
 Gyermekeim, kezdetben törvényt adtam nektek, hogy életben tartsalak titeket. Törvényemet mind a mai napig nem tartjátok meg, mert nem éltek Isten szeretetében.

Amíg nem szeretitek mennyei Atyátokat, addig felebarátotokat sem tudjátok szeretni, és nem mondhatjátok, hogy engedelmeskedtek a parancsolatoknak. Amíg nem élő bennetek mindaz, amit kezdetben tanítottam nektek, addig még nem gyökereztetek meg bennem. Hogyan mondhatjátok: "Jézusban és Atyámban élek." Nem hallottátok, hogy a két legnagyobb parancsolaton nyugszik az egész törvény?
 Ünnepélyesen kérdezlek titeket: "Mit számít az embernek, ha megnyeri az egész világot, de elveszíti a szeretet adományát?" Elveszíteni a szeretet adományát annyi, mint elveszíteni Isten ismeretét, mert ha valaki nem szereti az Atyát, megszegi az összes parancsolatot.

Mondom nektek, ha szeretetetek el nem mélyül és nem növekszik, sohasem juttok be országomba. Tanuljátok meg dicsőíteni az Atyát és szeressétek őt, hogy az Atya és én veletek lakozhassunk!
 Tanuljatok meg vágyakozni az Atya után és óhajtsátok őt, hogy életetek szüntelen imádság legyen! Ha azt mondjátok, hogy Istentől valók vagytok, akkor úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, hogy igaz életet éljetek Istenben.

Nem ismertétek fel dicsőségemet ezekben az években, mialatt tanítottalak benneteket?
 Hamarosan visszatérek hozzátok, ezért ne merészeljétek mondani: "Még van időm a javulásra!" Most jöjjetek és most bánjátok meg bűneiteket! A bűnbánat gyümölcse a szeretet. Most jöjjetek és most tanuljatok meg nemes lelkűnek lenni szeretetekben mennyei Atyátok iránt! Tanuljátok meg, hogy ne csak a hozzátok közelállókat szeressétek, hanem azokat is, akiket ellenségeiteknek tartotok! Ha irgalmasok lesztek irántuk, akkor mennyei Atyátok is irgalmas lesz irántatok. Az én házamban csak szeretet van.
  Neveteken szólítottalak, hogy reményt adjak nektek. Megnyitottam Szentséges Szívemet és felkínáltam nektek egész gazdagságomat és kincseimet, amit századokon át elrejtettem. Leszálltam trónomról, hogy közöttetek legyek kezemben a Szívemmel, és felkínáljam mindazt a kincset, ami benne van. Amikor szólásra nyitottam szájamat, elmerültetek tökéletes szépségem csodálásában.

Rátok leheltem édes illatomat, hogy felszítsam szereteteteket és felemeljelek titeket. Megtéréstek fiatalságában önként nyitottátok ki nekem szíveteket, és megkértetek, hogy vezesselek a pásztorbottal, és én úgy tettem. Abból a nyájból, amelyet legeltettem, csak igen kevesen maradtak a nyájban.
  Ellenállástok nem volt tartós a gonoszsággal szemben. Lábatok lassanként eltávolodott Szívemtől, és ti a harag és a hazugság felé gyorsítottátok meg lépteiteket.

Elkedvetlenedtetek, tüskebokor és tövis tépázta meg a növekvő kis szeretetet, amely gyönyörűségem volt, és engem tisztelt. Hogyan mondhatjátok, hogy szemetek számon tartja törvényemet, ha fáradhatatlanul próbára teszitek felebarátotokat? Atyám és én azért jöttünk le a mennyből, hogy emlékeztessünk benneteket, nyissátok ki szíveteket, és fogadjatok be bennünket, még mielőtt láthatóan keresztülhaladok ezen a Földön!
  Imádkozzatok, nehogy készületlenül, olyan állapotban érjen benneteket az az óra, amikor még kőszívetek van! Imádkozzatok, nehogy üresen találja lelketeket az az óra! Nyitott szívvel jöjjetek királyotokhoz, és akkor ti is részesültök királyi asztala gazdagságában, ami: szeretet.


1  Jézus az Atyaisten és a Szentlélek jelenlétében beszél.
2  az üzeneteket.
3  Ezekből az üzenetekből sok fontos jövendölés beteljesedett, de senki sem vette észre.

previous index next