HOME INDEX
FIGYELJ KELET HÁZA!
FÖLDEDBŐL A REMÉNY ÚJ HAJTÁSA FOG FELNÖVEKEDNI


1995. április 28.

Vassula, hadd énekeljem el neked, barátomnak, Szívem énekét! Írd:
 Ó, én népem, barátaim, rokonaim! Uratok el fog jönni, és megpihen szívetekben. Jelenlétemben meg fogtok újulni, mert elhatároztam, hogy körülveszlek benneteket szabadító énekemmel. Elhatároztam, hogy összegyűjtöm a világ népeit és oktatni fogom őket. Új énekemet, Nevem tiszteletére írtam.

Nem hallottátok, hogy szándékomban áll szabadulást hozni az emberiségnek? Tervem örökérvényű és Szívem szándéka kitart korszakról korszakra.
 Figyelj Kelet háza! Ne légy süket kiáltásaimra! Vártad mindenekfeletti uralmamat, Kelet szeretett háza, hogy megmentéstekre leszálljak a magasságos mennyből, és most ezt mondom nektek: napról napra erősödni fogsz trónodon, mert lásd, földedből 1 a remény, az igazságosság és az igazi béke új hajtása fog felnövekedni, és e ház lakói mindenütt békét fognak terjeszteni... Keleti házam leánya! Jelentsd ezt örömkiáltással, menj és hirdesd Szavaimat! Mondd:

"Az Úr eljön szent lakóhelyéről,
hogy megvigasztalja népét
és megszilárdítsa Egyházát."

Szemem ma egy ígéretes emberen nyugszik, ő fogja megkapni a koronát.Ő az, aki a keleti partról tűnik fel, aki dicsőíteni fog engem ... és angyalaim királyi jelvénnyel kezükben fognak leszállni és felékesítik őt a trón számára mint uralkodót. Ó Vassula! Táncolj és örömmel kiálts, mert igen közel van már az a nap. én már munkálkodom itt és most, hogy ezt az ünnepnapot 2 meghozzam nektek, hogy minden múltbéli balszerencse örömre forduljon.
 Hagyomány háza, nem hallottad? Nem értetted még meg, hogy a te házadból fognak engem háromszorosan megdicsőíteni? Nem hallottad, hogy az ég áldását adtam hajtásodra? Ahogy egykor átok voltál a nemzetek között, úgy foglak most feltámasztani, hogy te légy nyugati házam gyógyító balzsama és a népek áldása.

Kelet háza! Győzelmes hajtás növekedik, hogy egyesítse házamat. Ajkam remeg a meghatottságtól, Szívem a felkentért énekel... és a mélység dühödten üvölt léptei hangjára, mert házam eggyé lesz. A nyugati ház és a keleti ház egyként fog élni, mert Nevem lesz kötelékük. Teljes békébe, feddhetetlenségbe és szeretetbe öltöztetem őket. új Nevem lesz a királyi jel e két ház között...
  Ez hamarosan, a ti időtökben bekövetkezik, ezért ne mondjátok: "Az Úr újból saját idejét említi." Mondottam nektek, hogy irántatok való szeretetemben elhatároztam, sietni fogok tervemmel. Seregemmel együtt hamarább fogok rátaposni ellenségemre 3 és a két vadállatra! 4

Jöjjetek, és tanuljátok meg: a rombolás vezetője valójában a három ördögi lélek. Háromszöget alkotnak, egyenként elfoglalva a sarkokat, és az ő romlott világukba vezetik az egész világot. Megittasodtak a szenteknek és mindazoknak a vérétől, akik istenségemről tesznek tanúságot. Nem látjátok? El kell mozdítaniuk Péter székét, és azt, aki rajta ül, hogy teljessé tegyék és sikerrel koronázzák romboló művüket. Az a céljuk, hogy elpusztítsák Egyházamat... De ne féljetek! Megígértem, hogy "a pokol kapui nem vesznek erőt rajta." 5

Igen, ez történik most. A rombolás vezetői, tudományos fokozatokkal csillognak, romlottak és bűzük már az egész világon érezhető. Ők azok, akikről a Szentírás mondja: képesek csodát tenni 6 és ügyességükkel elcsábítják a világ tíz tornyát és rajtuk keresztül a Föld minden nemzetét. Minden az ő varázslatuk alá kerül... ha egyszer teljessé válik seregük, feltűzik jelvényeiket 7 és a három undorító lélek erőikkel együtt háborút indít …örök áldozatom ellen. Így ír erről a Szentírás 8
A mindenható Isten nagy napjának harca.
Valójában már elérkezett a nagy gonoszság és a nagy ínség órája, de le fogom győzni, mert én vagyok az uralkodók Ura és a királyok Királya. Az egész menny minden szenttel, apostollal és prófétával együtt meg fogja ünnepelni vereségüket. 9
  Fehér lovon fogok megjelenni mint az igazságosság harcosa 10 ítéletet fogok hirdetni szentjeim, apostolaim és prófétáim előtt . 11a sárkány 12 ellen, a vadállat, a hamis próféta, vagyis a második vadállat és a három undorító lélek 13 ellen, és kardommal megverem őket. 14. …össze fog dőlni a torony, amelyet építettek ó vagyis a tudósok neve alatt a két vadállat követői! Mint letört tövisek hatoltak Testembe, de mindegyiküket kiírtom és tűzbe vetem. 15 A többit leheletem fogja tűzként elpusztítani...

Mivel semmit sem lehet elrejteni szemem elől, mondom nektek, hogy minden nemzet a vadállatot és a hozzá hasonlókat tette meg uralkodónak, egyet az övéik közül, aki tekintélyét kiterjesztette minden egyes fűszálra. Veled vagyok, és megtanítalak, miként kell ezt érteni! Írd: A második vadállat, amely az elsőnek szolgája, azáltal mutatja meg végtelen hatalmát, hogy folyamatosan leszakítja a csillagokat 16 és ledobja őket a földre mint fügéket. Figyelj és értsd meg: Hatalma 17
"felnőtt az ég seregéig,
a seregből és a csillagok közül néhányat
a földre vetett, és összetiporta őket.
Felnőtt egészen a 18 sereg Fejedelméig,
megszüntette a mindennapi áldozatot,
és elpusztította szentélye helyét és seregét." 19
Ők azok, akik egykor léteztek, de nincsenek többé. Ők azok, akik megszűntek létezni. Egykor enyéim voltak az égi seregek, és a csillagok, de elhatározták, hogy elmennek tőlem és a vadállathoz csatlakoznak.
"Ezek egyetértenek a vadállattal,
erejüket és hatalmukat rendelkezésére bocsátják." 20
Nap mint nap eladnak engem és megszentségtelenítenek örök áldozatomban, isteni szeretetem áldott Szentségében. Érted? Látod milyen nagy felfordulás következik?

Ezért menj most és hallasd hangodat az egész Földön és terjeszd üzenetemet a világ széléig! Fogadd békémet, hogy békében munkálkodj! Dicsérj engem, mert új életet adok lelkednek...
Dicsőség legyen Istennek!
Köszönöm Neked, teljes szívemből köszönöm!
Új életre keltem.
Húsból való szívet adtál nekem,
testem újból kivirult.
Kiválasztottál, jóságod örömére feltámasztottál,
megengedted, hogy házadban éljek
életem minden napján.
áldott legyen az Isten,
aki megengedi, hogy minden órában örvendjek
édességének, gyengédségének és kegyelmének!
Isten Szava élet.
Tanítsd nyelvemet,
hogy hirdessem jóságodat,
és dicsérjem Szent Nevedet
örökkön örökké!
Amen.
Jöjj! Megáldalak. Táplálni foglak és gondoskodni fogok rólad.


1  országodból
2  Jézus az egységre gondol
3  a Sátánra
4  vö. Jel 13, 1-8!
5   Máté 16,18
6  vö. 2 Tessz 2,9
7  ezzel egyidőben hallottam a "zászló" szót is,
8  vö. Jel 16,14:
9  vö. Jel 18,20
10  vö. Jel 19,11,
11  vö. Jel 18,20
12  a Sátán
13  ördögi szellem: vö. Jel 16,13
14  vö. Jel 19,20
16  az erényes lelkeket,
17  a vadállat hatalma
18  mennyei!
19  Dn 8,10-11
20 Jel 17,13.

previous index next