HOME INDEX
NEM FOGOM RÁD ERŐLTETNI MAGAMAT


1994. október 25.

Uram, attól a pillanattól fogva fenyegetik életemet, hogy egyókét hüvelyknyi életet adtál nekem, és azt parancsoltad, hogy ismételjem el, amit mondtál. Hányan találtak ki rágalmakat ellenem?
  Ok nélkül támadnak, megvádolnak, mert azt teszem, amit tenni parancsoltál. Miért van ez az összeesküvés ellenem?

Béke legyen veled! Nem foglak elhagyni. Ne félj! Megértetted a zsoltár értelmét, amelyet olvastál? 1 Én vezettem kezedet, hogy megtaláld és elolvasd e részt a Szentírásból.

De miért támadnak engem ezek az emberek anélkül, hogy tanulmányoznák ügyemet, elolvasnák üzeneteidet vagy felkeresnének engem, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról?

Mert ezek az emberek rosszakarattal közelednek hozzám. 2 Továbbra is lepecsételek minden látomást és minden szót, amelyet kiejtek, hogy képtelenségnek tűnjön előttük. Nem mondtam-e, hogy csak az alázatosak fognak örvendezni küldötteim lépteinek? Ez az oka annak, hogy nem hallják meg vagy nem értik, amit mondok. Egymásra néznek anélkül, hogy megértenék, mert lusta lelket adtam nekik... Az ő esetükben újból beteljesedik Izajás próféta jövendölése:
"A látnokoknak azt mondják:
,Ne lássatok!'
A prófétáknak meg:
,Ne jövendöljetek nekünk igazat!' " 3
És most felteszem neked e kérdéseket: Kész vagy-e továbbra is arra, hogy visszhangom légy? Kész vagy-e továbbra is szájadban hordozni új énekemet 4 és kész vagy-e továbbra is viselni Fiammal, Jézus Krisztussal együtt az egység keresztjét?

IGEN, Uram!

Lélek! Siess karjaimba! 5

(Hirtelen Jézus hangját hallottam.)

Leányom! Jóságos szíved enyhíteni fogja szomjúságomat!

(Majd a Szentlélek szólt, szintén meghatottan:)

Áldott gyermekem, be fogom fejezni benned művemet, és továbbra is fakasztok forrásokat, hogy táplálják a völgyet. örökké tartó vízzel fogok megitatni minden lelket.

(Azután rögtön a Szentháromság szólt. Egymás után gyorsan megöleltek. Keblére vont az Atya, majd a Fiú, azután a Szentlélek. Lelkem még sohasem érzett nagyobb és teljesebb egyetértést mennyei családommal, mint ebben a pillanatban, az ölelések egymásutánjában. éreztem, hogy hozzájuk tartozom és senki máshoz.)

(Ismét a mennyei Atya szól)

Leányom, ha kész vagy engedelmeskedni akaratomnak, az engedelmesség által 6 fogom gyakorolni tekintélyemet ezekkel az emberekkel szemben, és véget vetek a hitehagyásnak. Hogy fenntartsam Nevem szentségét, mindegyiket megállítom és megkérdezem: "Az Atya gyermeke vagy?" és amikor majd tekintetünk találkozik, így kiáltanak hozzám: "Atyám, méltó vagyok még Hozzád? Vétkeztem, leprás lettem, elfajzott szőlővessző lettem, irántad való hűtlenségem miatt rég halott és feloszlott vagyok!"

(A Fiú szól)

De én vagyok a Feltámadás! Egyedül én vagyok a Bölcsesség, te is Egyházam része vagy, és fel tudlak használni. Meg tudlak gyógyítani és téged is kijelölhetlek mint tanút. Hatalmam van arra, hogy a nemzetek világosságává tegyelek, és üdvözítő tervem eljusson a Föld határáig. 7 Ma elküldöm Szentlelkemet, hogy leheljen életet beléd, és gyógyítson meg.

(Most A Szentlélek folytatja)

Nem fogom rád erőltetni magamat. Nyisd ki ajtódat 8 és beléd árasztom világosságomat. Meg tudlak erősíteni és beszédkészséget adok neked, hogy dicsőítsd misztériumainkat. Ha elcsendesedsz, meg fogod hallani hangomat, amint tanítalak az Útról. Pogányból hívővé tehetlek, és megadhatom neked a bölcsesség ismeretét. Ha hűséges maradsz hozzánk, felruházlak dicsőségünk kincseivel, és megszabadítalak nyomorúságodtól, hogy viszonzásul te is felebarátaid segítségére siethess. Felfedem előtted szépségemet és szentségemet, és te csodálattal fogsz imádni engem.

Én vagyok az élet Fája. Aki engem elültet magába, annak örök élete van. Édenné, Paradicsommá változtathatom lelkedet. Isteni világosságommal Nappá tehetem lelkedet, fényesebbé az összes csillagnál, mert megközelíthetetlen Nap vagyok. Romolhatatlan lehet tested, ha megengeded, hogy benned maradjak. Enyhe szellőként felfrissítem lelkedet, és Krisztus tökéletes tükörképévé teszem. Bár még az emberek között maradsz, lelked már az égben lesz. Bár tested az emberek között él, lelked és elméd olyan lesz, mint az angyaloké, akik országunk udvarában és az angyalok között járnak. Ha kinyitod előttem szíved ajtaját, lángra lobbantom szívedet, és megszabadítom szenvedélyeid tisztátalanságaitól. Gyakran fogom lángra lobbantani szívedet, hogy kioltsam szenvedélyeidet, ha még oly kicsinyek is, de a föld rabjává tesznek téged.

Én vagyok a Fiú kinyilatkoztatása, a Fiú pedig az Atya kinyilatkoztatása 9 és az Atya képmása. Aki megkapta a kegyelmet és látja a Fiút, az látja az Atyát, és aki látja Szentségemet az látja a Fiút és az Atyát. Jöjj! Jöjj és örököld meg az Utat! Magunkban fogjuk hordozni elmédet, lelkedet és szívedet, hogy bennünk élj, és kivirágoztatunk. Lebontunk minden korlátot, amely rabként a világhoz köt téged. Jöjj! Jöjj, és örököld meg ragyogásunkat! Országunkba viszünk és úgy fogunk hordozni téged, mint a vőlegény, aki átemeli menyasszonyát a küszöbön, hogy menyegzős szobáiba vigye. El foglak árasztani és el foglak tölteni kimondhatatlan áldásaimmal. 10 Hogy életben tartsalak, megtanítom lelkednek, hogy így kiáltson az Atyához: "Abba!" Megtanítalak arra, hogy bennünk élj, bennünk mozogj és bennünk lélegezz. Megtanítalak arra, hogy mi vagyunk az élet, és bennünk nem szűnik meg léted.

Áldott, aki szenvedélyesen vágyódik utánad, mert birtokolni fog Téged, és így háromszorosan áldott lesz. Életem Csodája, mit tettem azért, hogy birtokolhassalak? Halhatatlan, leírhatatlan, szavakkal ki nem fejezhető Ragyogás, mit tettem azért, hogy egyesíts magaddal?

(Krisztus szól)

Én akartam, hogy társam légy a szeretetben. Jöjj!
1 Zsolt. 38,11-22.
2 Amikor Saul üldözte a keresztényeket, és Jézus megjelent neki, Jézus nem azt kérdezte tőle, hogy "Miért üldözöd a keresztényeket?", hanem azt kérdezte: "Miért üldözöl engem?" Majd így szólt: "én vagyok Jézus, akit te üldözöl." Amikor engem támadnak, Istent támadják, mert ez a mű nem az enyém.
3 Iz 30, 10.
4 vö. Jel 14,3
5 Az Atya hangja vidám volt.
6  vagyis a mi engedelmességünk által
7 vö. Iz. 49,6.
8  szívem ajtaját
9 "Aki engem lát, látja az Atyát is" Jn 14,9
10  Adományokkal.

previous index next