HOME INDEX
AZ EMBER FIÁNAK JELE  (MT 24, 30)


1993. december 23.

Mester, a fügefán már mutatkozik a termés, és a szőlő virágozni fog.

Nem, menyasszonyom, a fügefa már meghozta termését, és a szőlő is elvirágzik. Leányom, nem látod? Nem látod jelemet az égen? 1 Hallgasd meg és írd: Nemzedék! Elküldtem hozzátok angyalaimat, 2 és még most is sorra küldöm őket, hogy gyűjtsék össze választottaimat a világ négy széléről, az ég minden sarkából, hogy készen álljanak, mivel a Vőlegény hamarosan eljön a mennyből és veletek lesz. Mai világotok gyorsan elhasználódik. Elküldöm angyalaimat, hogy összegyűjtsék választottaimat, népemet és megújítsák Egyházamat. Nem vettétek észre? Nem értettétek meg? Még nem láttátok jeleimet?

Szentlelkem ma kettő közül egyet magához ragad, lángoló tüzébe burkolja, és kiküldi, hogy a Magasságbeli tanúja legyen. Szentlelkem felemeli az egyiket, és a porban hagyja a másikat. Az egyiket felveszi, a másikat otthagyja. Szentlelkem, akár a szél, ott fú, ahol Neki tetszik. Halljátok hangját, de nem tudjátok, honnan jön, és merre tart. Szentlelkem mint Vőlegény megjelenik napjaitokban, hogy udvaroljon nektek, magához édesgessen titeket és egybekeljen veletek. Szentlelkemet mint értékes sarokkövet helyeztem szívetekbe, hogy hitetek, reményetek, szeretetetek és irántam, Istenetek iránti buzgóságotok alapköve legyen. Szentlelkem napjaitokban sokféle módon lehel rátok. Lehelete olyan, mint a szerteágazó folyam. Amerre folyik, gyümölcsfák rügyeznek, és soha nem hervadó, gyógyító erejű levelet hoznak. Mindenki meggyógyul, aki gyümölcséből eszik.

Igen, az én Szentlelkem életadó Forrás, országom belső ereje, aki bölcs tanítványokat támaszt. Szentlelkem épít, megújít és széppé tesz, a megtévesztő viszont lerombol és halálra visz mindent, ami szent. Hogyan lehetséges, hogy nem látjátok Szentlelkem világosságát? Szentlelkem úgy világít ma az égen, mint hét nappalnak együttes fénye. Nem elég talán számotokra az Emberfiának ez az égen megjelenő jele? 3 Szentlelkem pásztorként gyűjti össze és menti meg szétszéledt nyáját. Elrejtett és ismeretlen dolgokat fedek fel előtted, nemzedék! Alkalmas időben fedem fel előtted e dolgokat.

Akár jobbra, akár balra fordultok, mindenütt Szentlelkem ragyogó fényét fogjátok látni, és fületek azt fogja hallani, hogy
"ÉN VAGYOK !" 4
ÉN VAGYOK teljes szívvel veletek van. ÉN VAGYOK itt van, hogy építse reményeteket, erőtöket, hiteteket és szereteteteket. Gyermekem, "koumi!" Kelj fel most, aki régen elenyésztél! Kelj fel most, gyermekem, és foglald el helyedet! Fogd a pásztorbotot! én fogom vezetni lelkedet, hogy tanítást kapjon: most menj és keresd meg szétszéledt juhaim maradékát! Ne fáradj el az úton, gyermekem, de ha mégis elfáradsz, vállamra veszlek. Ma én magam fogom összeszedni juhaimat...

Ó nemzedék, hogyan kérhetsz még több jelet, az Emberfiának jelénél is többet, amit ma adok neked? Ki az, aki ma nem veszi észre szándékomat? Az igazságot mondom, csakhogy ti nem hiszitek, hogy én vagyok az, aki beszélek. Miképpen lehetséges, hogy nem tudjátok felfogni hangomat? Megkérdeztétekóe valaha magatoktól, hogyan vált egyenessé azoknak útja, akik a porban élnek? Megkérdeztétekóe magatoktól, hogy ki volt az, aki kinyitotta a némák száját, és bölcs beszédet adott a tudatlannak? és ki volt az, aki tanította a lélekben szegényeket, vagyis a nyomorúságosokat, ahogyan ti nevezitek őket?

Nem hallottátok, hogy Szentlelkem valóban az életadó? Nem értettétek meg, hogy Szentlelkem kerüli a büszke szívűeket, de meghitten felfedi magát az alázatos előtt? Szentlelkem ma a nagy égi jel , 5eljövetelem tükörképe. Ameddig gondolataitok földiek maradnak, képtelenek lesztek felfogni a mennyei dolgokat. Nem olvastátok?
"Az Úr, 6 megjelenik fölöttük,
a nyilai repülnek, mint a villám." 7

"Mert lám, tűzben érkezik az Úr...
Szabadjára engedi izzó haragját,
fenyegetését a lobogó lángokban." 8
Atyám művei befejezéshez közelednek.

Figyeljetek és értsétek meg: Mondottam, hogy el fogok jönni, hogy összegyűjtsem a különféle nyelvű nemzeteket. Sokan kérdezik közületek: "Mikor fog ez megtörténni és mi lesz eljöveteled jele?" Előre figyelmeztettelek benneteket, hogy ez akkor következik be, - amikor látjátok, hogy a vészthozó undokságot, amelyről Dániel próféta beszélt, felállítják a szent helyen, vagyis, - amikor látjátok, hogy az ellenség 9 ott foglal helyet, ahol nem kellene, azaz szentélyemben, az én lakóhelyemen {a lélekben},- amikor látjátok, hogy ez a lázadó 10 azt állítja, hogy ő sokkal nagyobb annál, amit az emberek "istennek" neveznek, sokkal nagyobb bárkinél, akit imádnak, és szentélyemben emeli trónra magát. 11 és azt állítja, hogy ő az Isten,- tudjátok meg, hogy ez az a jel, amely előre megadatott nektek, mielőtt az Emberfiának jele megjelenik az égen, hogy megmentsen benneteket.

Emeljétek fel fejeteket, és keressétek az én mennyei Mannámat az égen! álljatok egyenesen! Emeljétek magasra fejeteket, mert eljött a ti szabadulástok! Hogyan lehetséges, hogy közületek sokan nem tudják észrevenni Szentlelkemet? Jövetelem megrendíti a föld mélységeit, ne mondjátok tehát, hogy nincs igazságszolgáltatás, és hogy a szövetség ládája messze van. 12 A szövetség ládája itt van felettetek az égben, hogy tanúsíthassátok dicsőségemet. Új életre keltek, ha Mannámból esztek. Újjászülettek. Ezért ne keressetek más jelet! Nem hallottátok, hogy a Lélek adja az életet? Azért nem hisznek egyesek közületek, mert még nem ettek ebből a Mannából. Igen, Szentlelkem az, aki képes megadni nektek misztériumaim világos megértését. Ez a mennyei táplálék a szegények eledele, amit nem lehet pénzen megvásárolni. 13

Szentelődjetek meg és tisztuljatok meg, hogy beléphessetek a kertbe, az én országomba! Ma Szentlelkem jelét adom nektek az égen, betölti az egész világot, mindent megújít, az egész világon mindenütt kinyilvánítja erejét. Közületek mégis sokan kihívják irgalmamat és azt merészelik kérdezni: "Hol vannak Isten jelei? Az Emberfiának jele még nem jelent meg az égen, hogy bebizonyítsa, ajtónk előtt áll az Uralkodó." Le akartok csapni azokra, akiket Szentlelkem kent fel. Bosszankodtok miattuk, mert gondolkodásmódjuk nem egyezik a tieitekkel! Még látásuk is kellemetlen lelketeknek. Ó... és gyökereiben enyészik el bennetek a megértés...

Mondom nektek: Bár előttetek törékenynek tűnnek azok, akiket Szentlelkem kent fel, ők jól belém gyökereztek. Alig keltek még ki, de belém vannak oltva. és mint tiszta tükröt mozgatom őket, hogy mindenütt felragyogtassák Szavaimat, és bárhová mennek, én velük vagyok. Továbbra is fel fogják ragyogtatni Szavaimat előttetek, hogy országomba vezessenek benneteket. Továbbra is felfedik hatalmamat, bár durván bántok velük. Alázattal el fogják viselni a sértést és rágalmat, hogy megmentsenek titeket. Nem fogják kinyitni szájukat, hogy ellentmondjanak nektek a népek szeme láttára, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok, akik jó hírt hoznak. Továbbra is fel fogják ragyogtatni Szavamat mint tiszta tükröt, hirdetni fogják a szabadulást, békéről és szeretetről szólnak. És bár sokan meg fogják vetni és vissza fogják utasítani őket, méltósággal fogják viselni szenvedésüket.

Emeljétek szemeteket az égre, és ismerjétek fel jeleimet! Azért jövök, hogy helyreállítsam házamat. Azért jövök, hogy megújítsalak, nemzedék. Azért fedem fel előttetek Szent Arcomat, hogy megmentselek. Ó jöjjetek, akik még mindig ingadoztok! Mondom nektek: Kezdettől fogva, és mialatt mindez megtörtént, mindig világosan szóltam hozzátok.

Mindenkor jelen voltam!


És te, leányom, maradj tiszta tükör, hogy világosságom elérjen a Föld minden sarkába! Mondd el világosan, amit Lelkem ad neked. Bátorságot öntök beléd, leányom és tulajdonom. Veled van Jegyesed. Tartsatok bűnbánatot!
1  Utalás Mt 24,30. versére
2  A küldötteket, a választottakat, akiket Isten küldött a világba, hogy Szavát hordozzák.
3 vö. Mt 24,30.
4 Jn 18,5-8.
5 vö. Mt 24,30,
6 az Isten
7 Zak 9,14.
8 Iz 66,15.
9 Az Antikrisztus. Ma sok antikrisztus van, mert a lázadás lelke vezeti őket, amely beférkőzött lelkük belsejébe, oda, ahol Istennek kellene laknia.
10 az Antikrisztus
11 vö. Dn 11,31; Dn 8,11; Dn 12,11 és Mt 24,15. Ahogy előbb említettem, Jézus azt mondja, hogy ma ezek a jelek már itt vannak: Sok az antikrisztus, és hamarosan valóra válik a megszüntetett örök áldozatról szóló jövendölés. Amikor a hitehagyás és a lázadás általánossá válik, akkor fog megjelenni az Antikrisztus, aki már közöttünk van. Igen, Vassula!
12  A szövetség ládájában volt egy korsó, abban őrizték a mannát, amely Mózes és a zsidók táplálására a pusztai vándorlás idején az égből hullott. Jézus erre a mannára utal, de Szentlelkéről beszél mint égi Mannáról.
13 A lélekben gazdagok nem kaphatják meg az Isten országát. Utalás a boldogságokra. Boldogok a lélekben szegények, övék a mennyek országa.

previous index next