HOME INDEX
TARTSATOK BŰNBÁNATOT!1993. december 28.

Mi pedig mindnyájan födetlen arccal tükörként vetítjük ki az Úr ragyogását, egyre ragyogóbbá válunk, míg annak képmásává változunk, akit visszatükrözünk. Ez az Úr műve, aki Lélek.1

Béke legyen veled! Boldog az az ember, aki kincsként őrzi ezt a prófétai üzenetet. Kiváltságos nyájam vagytok... Vassula, felkészült lelked az írásra?

Őrizd lelkemet a Te Lelkedben és engedd, hogy megtegyem a tőlem telhető legjobbat, hogy örömet szerezzek Neked!

Eljövök táborodba.2 "Istenük eljött hozzájuk a táborba."3 Eljövök, hogy találkozzak első gyümölcseimmel. El fogok jönni népemhez, amely nem cserélt fel engem arra, aminek nincs hatalma.4 Eljövök a szentekhez, akik állhatatosak maradtak és megőrizték hitüket. 5

Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen benneteket, mert sokan nem fogják elhinni, hogy megkezdődtek a szülési fájdalmak és már a végső szakaszba jutottak. Ezek a fájdalmak még fokozódni fognak most, mert földi uralmam igen közel van. Ünnepélyesen mondom nektek, egyetlen ember sem maradna életben a megpróbáltatás és ama napok szorongattatása után, ha áldozatos lelkeim nem engesztelnének a gonoszakért. Nem, sokan nem értik közületek, miképpen fog közbenjárásuk megmenteni benneteket. és nektek, akik saját házamból jöttök és ezt mondjátok: "Ezek a próféták hazugságot jövendölnek Isten nevében. Nem az Isten küldte őket. Jövendöléseik azokat veszik célba, akiket Ő a legjobban szeret." Mondom nektek: Azok a próféták, akiket nem én küldtem, de az én Nevemben jövendölnek, csak az eljövendő jó dolgokról fognak beszélni.

Az én prófétáimat azért küldtem hozzátok, hogy féltő aggodalommal kérjenek: "Tartsatok bűnbánatot!, mert Isten haragja lángot vet és megéget benneteket!" De ti nem figyeltek, és fenyegetésnek veszitek, amikor prófétáim fájdalommal kiáltják: "Tartsatok bűnbánatot, mert a romboló már ott van minden városban és egyikőtök sem menekül meg tőle. A völgy óriási sírrá vált. Tartsatok bűnbánatot, vagy ti is ott fogtok meghalni!" De ti nem figyeltek.
Te, aki nem hiszel, nem olvastad?

"Aki szívesen veszi az intelmet,
az szeret tanulni;
aki haragszik, hogyha dorgálják,
az oktalan." 6

Fordítsátok figyelmeteket e példabeszéd felé!
Mondom nektek, azért veszítettétek el okosságotokat, mert lelketek elégedett. önbizalmatok és önelégültségetek elvakított benneteket, és lábatokat arra késztette, hogy elfussatok prófétáim elől és ne is halljátok meg őket. Miért akartok annyira őseitekhez csatlakozni, akik azt mondták: "Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében!"7 Azért küldöm prófétáimat és udvarom legjobbjait, hogy megmentselek benneteket!

Mondom nektek, pásztoraim közül egyesek ellenem lázadnak, pusztasággá tették e nemzedéket, és arra késztették, hogy hagyja el hitét. Ti azonban továbbra is fenyegetésnek tartjátok égi jelemet. Amikor csordulásig töltöm Mannával az eget8, hogy úgy szálljon le rátok, ahogyan a reggeli harmatcsepp hull a földre, hogy őszinteséggel töltse meg szájatokat, ti iszonyodva fogadjátok és szívetek meggondolatlanul ítél. Amikor azt látjátok, hogy tábort verek fölöttetek sorra a lelkekben9, reszkettek és hozzáláttok táboraim elpusztításához.10 Az én birtokaim... Amikor meglátjátok az égen mint ragyogó jelet, a szövetség ládáját11, ezt a fénylő kincset feltűnni szemetek előtt, ezt a csodát, amely dicsőségemet foglalja magában, ti megtámadjátok és kifosztjátok mindazokat, akik szívesen fogadják dicsőségemet...

Áldott az, aki megízleli rejtett Mannámat. Ez a ti üdvösségetek tápláléka12, és aki megízleli, bebocsátást nyer országomba, hogy osztozzon dicsőségemben... Egyedül én vagyok a Bölcsesség. én, az Isten beszélek hozzátok, és ma még inkább megjelöllek benneteket Szentlelkem pecsétjével, mint valaha. Nyissátok ki szíveteket és fogadjátok azokat a lelki áldásokat, amelyeket szüntelenül küldök nektek az égből! Ismerjétek fel trónomat ti is, ahogy a szentek maradéka felismeri. Ismerjétek fel az Emberfiának ezt a nagy és csodálatos jelét, és csatlakozzatok a szentek himnuszához:

"Mily nagy és csodálatos minden műved,
mindenható Úristen!
Utaid igazságosak és igazak;13
ki olyan, mint Te,
aki kezdettől fogva Király vagy?
Egyedül Te vagy Szent.
és most az elsőkből utolsók lesznek,
az utolsókból pedig elsők.
Azok előtt fedted fel magadat,
akik nem kerestek,
azoknak mutattad meg trónodat,
akik sohasem tisztelték Nevedet,
és most ők jönnek
imádni és tisztelni Téged.
Szentlelked szájából tanultak
dicséretet mondani Neked.
ők azok, akik hűségesek maradnak Hozzád,
mivel Te, a Bárány,
aki a trónon ülsz,
Te leszel Pásztoruk,
és az élő víz forrásához vezeted,
akiket megmentettél,
hogy Neked, Istenünknek,
és Neked, a Báránynak14
első gyümölcsei legyenek."


Szentlelkem össze fogja gyűjteni a bénákat és összehívja azokat, akik eltévedtek. Belém lesznek oltva, hogy újból tiszteljék Szent Nevemet és helyreállítsák országomat a Földön. Vassula, kegyelmem van rajtad, mitől kell hát félned? Veled vagyok... állítsd helyre házamat!...15 Mondom neked, hamarosan velem leszel. Addig is tedd ismertté Atyám Nevét és az én Nevemet, hogy gyermekeim felismerjék, kihez tartoznak és kitől származnak. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek tervemhez! Kicsim, én, Jézus megáldalak! IC


1  vö. 2 Kor 3,18
2  Isten arra utal, hogy jelen lesz és velem lesz.
3 1Sám 4,7. Lelkünk Isten táborává válhat, amelyben Ő élhet. Ugyanúgy lehetünk Isten trónja is.
4 Utalás a Jel 13,14 versére: a vadállat szobrára.
5 vö. Jel 13,10
6 vö. Péld 12,1
7 Mt 23,30
8 Isten az Ő Szentlelkéről beszél.
9 vö. 1 Sám 4,7
10 A tábor itt lelkeket jelent, amelyeket Isten magához ragadott és sajátjává tett.
11 A szövetség ládája Isten jelenlétét, valamint Isten Szentlelkét jelenti ebben a szakaszban.
12 A "táplálék", a lelki tudás: a bölcsesség itt a Szentlelket jelenti. A héberek a szövetség ládájában elhelyezett edényben tartották az égi mannát. (vö. Zsid 9,4)
13 vö. Jel 15,3
14 vö. Jel 14,4
15 Isten ezt rövid szünet után mondta, nagyon komoly hangon, de mégis igen szelíden, fenséggel és tekintéllyel.

previous index next