DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helige Ande skall komma till er räddning
Det skall komma en andra Pingst

10 december 1995

frid vare med dig; ditt mål måste vara att förbli i Sanningen och dra alla människor till Sanningen och till Mitt Rike; Jag är Sanningen och Mitt Rike på jorden är Min Kyrka och Min kyrka är Min Kropp som uppfyller hela skapelsen;1 och Min Kyrkas Liv är Min Heliga Eukaristi, Vägen till evigt liv; – Jag är Vägen, Sanningen och Livet;

Jag är Kärleken; älska Mig så skall du få leva; genom kärleken kommer din själ att börja att söka efter himmelska ting; världen kan inte erbjuda dig någonting som tillhör Mig; håll fast vid Mig så skall du förbli rotad i Mig och på så sätt vinna det eviga livet som Jag har lovat dig; Jag har kallat dig, Min Vassula, och jag har använt dig för att dra många syndare till omvändelse genom Mina Rop;

inför många vittnen talade Jag genom dig, och uppenbarade Mig i ditt ställe; några såg Mig och trodde; saliga de som inte har sett men ändå tror;

Jag har verkligen anförtrott detta Budskap åt dig, eftersom Jag visste att du skulle ta väl hand om Mina Intressen; Jag sade att Jag har anförtrott dig detta Budskap; det här Budskapet lägger inte något nytt till Skriften; allt Jag har sagt i detta Budskap står skrivet i Skriften, men ni har ännu inte till fullo förstått vad som står skrivet;

ni hörde Mig säga: Jag skall sända er Parakletos (Tröstaren, Hjälparen) som skall vara hos er för evigt och leva i dem som älskar Mig för att lära er allt; Min Ande skall vara er Rådgivare och er Lärare; utan Honom kunde inte ens Mina lärjungar till fullo förstå Mig, inte heller Min undervisning; men den dag då Jag återvände till Fadern, sände Jag Parakletos till dem för att Han skulle påminna dem om allt Jag hade sagt dem medan Jag ännu var hos dem;

Jag är nu helt beredd att återvända till er, men ni har ännu inte förstått hur och på vilket sätt; ändå har Jag inte talat i liknelser; sannerligen säger Jag er: Jag skall sända er Min Helige Ande i full kraft över hela mänskligheten, och som ett förebud skall Jag visa tecken i skyn som aldrig förr; det skall komma en andra Pingst så att Mitt Rike på jorden2 återupprättas; många av er frågar: ”när? när skall alla dessa händelser äga rum?” det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i Sin makt har fastställt; förr dödade era förfäder alla dem som förkunnade Min Ankomst; och nu, i er tid, gör ni detsamma; hur länge skall ni motstå Nådens Helige Ande?

avsäg er denna er synd och be så att inget av de ord ni har yttrat dömer er; tvivla inte längre, ni skall snart ta emot Min Helige Andes utgjutande så att ni återfår er styrka; och du, Min syster, ta emot ömheten från Honom som formade dig; där du misslyckades, där lyckades Jag; där du led brist, fyllde Min Helige Ande på dina förråd; Min medkänsla för dig är ofantlig; fortsätt att omsätta i handling de lärdomar du fick av Mig; lär dig att Jag skall föra Mitt Verk till seger;

Vassula, vill du gå bara en mil till med Mig?

Naturligtvis vill jag gå med Dig, om bara benen bär mig.

deras hårdhet mot dig skall inte beröra dig; Mitt Budskap har blivit uppenbarat för Mina heliga och för dem som har ett barns hjärta; Visheten skyr de lärda och kloka, men alla de som har lyft sina svärd mot dig skall förgås med svärd; Mina Ord har inte funnit sitt hem i dem, nej, för det fattas kärlek ...

laglärda kallar de sig ... vilken lag? Min eller deras? om de hade hållit Min Lag skulle de ha förstått Mitt språk;3 men de tar inte in vad Jag har sagt;

åh, Vassula, löna ont med kärlek; förlåt och bevara Min tystnad vid varje anklagelse som riktas mot dig; en människa tar ur sitt eget förråd; så vörda Mig, eftersom du kommer från Mig;

gå dit Jag sänder dig, gå som ett vittne och förkunna öppet allt som Fadern och Jag har lärt dig; Satans stund är inne, men snart skall den Helige Mikael träda upp och ve den syndare som inte omvänt sig! nu utspyr djävulen sin vrede över er och över alla Mina ingripanden för er frälsnings skull, orättfärdighetens sting, men Min Helige Ande skall komma till er räddning och Mitt Budskap skall bli en evig lovsång för de öron som vill höra;

be, Min Vassula, för dina böner gläder Mig; Jag välsignar dig;


2 Jesus talar om Kyrkan.
3 Jesus menar i Skriften.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message