DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag kommer att skingra detta uppror... Jag skall fördriva avfällingarna

10 maj 1995

Min Gud, min Herre,
låt varje mun på jorden
förkunna ”fred”, ”försoning”,
”kärlek”, ”tro” och ”enhet”.

Sänd Din Helige Ande i tid,
visa varje människa att Du är vår Hjälp och Tröst;
kom och förnya det lilla som ännu återstår,
hur skulle annars de döda få höra om
Dina under i mörkret?
Hur skulle de kunna se Din rättfärdighet 

om deras ande ännu ligger i glömskans land?

Din kärlek till mig har varit så stor,
Din barmhärtighet gränslös
och utan några förtjänster har Du erbjudit mig Vishet,
en ovärderlig gåva....
och Du gav mig talets gåva för att förkunna Din Kärlek1

dotter, öppna ditt hjärta och berätta allt för Mig ....

Min själ är bekymrad ....

Jag lyssnar ....

Mina motståndare är mer negativa än någonsin.... En skoningslös hop förföljer mig.

lyssna och förstå: Jag har tilldelat dig en profets lott, så under resten av ditt liv skall du profetera och bli förknippad med Mina Verk men också med allt som de2fick uthärda; – stå inte där som om du nyss blivit änka .... din hjälp står att finna i Min Kärlek, för Jag är med dig; ta emot Min Frid .... kommer du att skriva?

Om det är vad Du vill att jag ska göra, Herre.

Jag vill .... lyssna och skriv;

Vassula, Jag tror att du nu har märkt hur Satans styrkor växer sig starkare, det är därför Jag har beslutat att påskynda Min Dag; låt mänskligheten få veta att:

Jag skall påskynda Dagen för Min Återkomst;

Jag har en gång sagt dig, för inte så länge sedan, att skynda på med Mitt Arbete eftersom ni stod inför stora händelser; senare kom Jag på nytt till dig för att säga att ni står inför de kommande stora prövningarna; men nu säger Jag er: ge Mig rökelseoffer och be varje dag så att Jag kan ge er nåd till lindring; Min dotter, bedrövelse kommer, bedrövelse är på väg mot Min helgedom;

detta orättfärdighetens mörker som Jag förutsade; dessa tre och ett halvt år, är redan här; denna stund har redan kommit sedan början av den här våren; ditt släkte har nu trätt in i början av bedrövelser och prövningar, dessa orättfärdighetens fruktansvärda tider; förödelsens och styggelsens tider; skuggornas och Odjurets stund; de tider som är trefaldigt förbannade av Satan; stunden då han svurit att plåga Mina helgon och Mina änglar:3 tiden har kommit då den onde skall sända en av sina egna för att förändra Min Lag och heliga tider; det kommer att se ut som om Makten och Härligheten inte längre fanns bland er, för Mina heligas ögon kommer det att se ut som om Min Rättsförsamling inte längre fanns där för att öppna böckerna;4 det kommer verka som om Jag har övergett er alla; de kommer att se ut som om de två Odjuren visar sig vara starkare, men detta kommer bara att vara en kort tid innan Min Återkomst; Jag skall komma som en tjuv ....

Jag skall plötsligt komma över er och bryta falskhetens spira, och jorden skall skaka; genom en enda Blick skall upproret bland alla folk komma att skaka och i Mina Eldslågor kommer Jag att skingra detta uppror som gav er denna Avfällighet som en plåga; Jag skall fördriva avfällingarna och deras högsäten, dessa som förändrade heliga tider, Min Tradition, och som tillbringade sina liv med att bestrida och sätta sig upp mot Min Abels söner5 och den6 som för dem i vall; Jag skall vandra över jorden och inte lämna en enda sten orörd, ty Jag har svurit att uppsluka i Mina Lågor allt som inte är av Mig och som besudlade Min Avbild;

– i flera år nu har Jag sänt er nya apostlar för att vara bland er och påminna er om Min Lag och att ge akt på Mina varningar,7 de har profeterat sedan många år nu, men så få lyssnade .... Jag sände ut dem för att påminna er om att följa Min Lag och visa vänlighet och medkänsla mot varandra; Jag sände ut dem för att vara Mitt Eko och påminna dig, släkte, om att löna ont med kärlek och älska varandra, men än idag är era hjärtan slutna och hårdare än någonsin .... ni följer inte Min Lag, inte heller Mina uppmaningar; era hjärtan fortsätter att smida onda planer mot varandra och ni är orubbliga, ni lyssnar inte på Mina Rop som Jag har låtit bli kända genom Min Ande av Mina nya apostlar i era dagar ....

eftersom ni har gjort allt detta som Jag avskyr, släkte, och inte levt i kärlek och fred, utan gjort uppror istället, skall ni få igen efter samma mått .... vad ni har sått får ni nu skörda ....

Finns det inget ord av hopp till de trogna, Abels söner som Du kallar dem, min Herre?

till Min Abels söner säger Jag: Jag skall låta Min Rättvisa bli känd; var inte rädda; Jag känner er vid namn och ni känner Mig; sträva alltid efter fred med alla människor; se till så att ingen är olydig mot sin ledare så att ingen upprorisk rot får fäste i honom; fortsätt i Min nåd och förhärda inte era hjärtan; Jag är ert Hopp, förbli rotade i Mig; Jag skall ha omsorg om er medan orättfärdigheten når sin höjdpunkt;

Jag älskar er alla, för evigt; var ett i Mitt Namn;


1 Jag kom inte till saken.
2 Profeterna.
3 Budbärare.
4 Guds rättvisa.
5 De lojala prästerna.
6 Johannes Paulus II.
7 Jesus suckade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message