DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min härlighets krona skall bli Mig given från Öster
Förena Påskens datum

7 december 1994

Jahve, hur länge skall denna landsflykt vara?
Men jag vet att Jahve är mild;
och lika ömt som en far behandlar sitt barn,
så behandlar Jahve mig.
Göm mig undan förtalet som de spritt ut om mig,
Du är min Skiljedomare.

stöd dig mot Mig! Jag, Jahve, skall trösta dig ....

Min lilla planta, Jag har format dig i Mina Gårdar till att bli Mitt Eko och Mitt kraftfulla språkrör; ett svärd mot Min Fiende;1 var inte rädd; var det inte Jag, Jahve, din Abba, som räddade dig? var inte rädd, du är Min och Jag är känd för att rädda Mina Egna .... om dina förtryckare samlar folk emot dig, kommer Jag att vara med dig; skulle de förfalska Mitt Budskap och förtala dig, skall Jag för Mitt Namns skull visa mer och mer av Min Sons Heliga Anlete på dig2 för din omgivning, som förutsagts;

dina förtryckare kommer inte att dränka dig; Jag skall alltid lyfta dig för att glädja Mitt Hjärta! skulle de förena sig till en stor här för att krossa dig, kommer du inte att bli skadad, ty du är dyrbar i Mina Ögon; Vishetens Ande och insikt har Jag lovat dig, för att uppväcka ditt hjärta och andras;3 har du inte räknat med Mina triumfer?

Jag, Jahve, älskar dig från Mitt innersta djup; låt dina förtryckare träda fram och förklara för Mig hur du fick kunskap om Min Kunskap ...

lyssna, dotter, för din skull, skall Jag föra fram din broder från Öster till att ära Mitt Namn; fatta mod nu; ett rotskott av hopp kommer att skjuta upp från Mitt Östra Hus; medan människor hotar varandra, medan mänskligt högmod växer till bristningsgränsen och medan era länder ännu hemsöks av upprorets ande som sprider sig likt kallbrand i Mitt Västra Hus, kom ihåg vad Jag, Gud, sade er långt innan det hände:

Min härlighets krona skall bli Mig given från Öster;

det är på grund av detta som Jag behöver din medverkan, dotter, ditt offrande för Mitt Hus; dina vedermödor kommer att bli många, Mitt barn, men bär dem med värdighet till Mitt Namns ära, genom dessa kommer Jag att segra till slut; Jag skall upphöja Min avkomma från det Östra Huset för att föra fram enhet och till slut kommer alla jordens länder att samlas under Ett Namn ....

– i begynnelsen4 frågade Min Son dig, dotter, vilket av de två husen som var viktigast, ditt hus eller Vårt Hus; ditt svar ärade Mig, och Jag vände Mig sedan till änglarna och sade till dem: ”på grund av detta svar från en död5 skall Jag påskynda hennes tillfrisknande och genom hennes helande skall många andra bli helade .... Jag skall anförtro henne Mitt Hus och hon skall bli Mitt glädjeämne, Mitt behag och Min sång, och Jag skall sända henne ut att förkunna Mina Budskap om Frid och Kärlek för alla jordens länder, för de heliga såväl som för syndarna: ‘lyssna på budskap från Himmelen, ångra er och förlåt! om ni vänder om till Gud och lovprisar Hans Namn och ber oavlåtligt skall ni bli förlåtna!’ detta skall vara hennes ämne;”

ack ja! Min Vassula, Jag kände dig innan du föddes och Jag visste att Jag skulle sända ut dig mitt under Plågans tid;6 det var därför som du och Jag från början slöt ett förbund som förberedde dig för ditt uppdrag;7

(Senare kallade Jahve på mig för att fortsätta detta budskap, och tillägga följande.)

... för du hör till dem som Jag sänder ut i detta stora krig som du såg i visionen Jag gav dig i början; striden på Min Stora Dag8 mot de tre orena andarna som förfalskar Min Heliga Treenighet, och som har format sig till en triangel 9 dessa tre orena andar som sitter i var sitt hörn kallas även draken, det första, och det andra odjuret; den stora draken, ormen från urtiden, känd som djävulen eller Satan, kommer att fortsätta att förleda världen ännu en kort tid; och den makt och auktoritet han ger åt odjuret, tillsammans med det andra odjuret, som även kallas den falske profeten, kommer att krossas och Jag skall segra;

det var därför Jag bad dig, så snart du var född, att fasta10 .... Jag lät din själ avlägga en ed inför Mitt Altare, att förbli i mörker under tre dagar och tre nätter;

men säg nu till detta släkte hur Jag avskyr deras visdom, och även om de har blivit mer lika vilda djur än helgon som avbildar Mig, brinner Jag fortfarande av kärlek för dem; Jag är din Gud och du, släkte, fast du är så angelägen om att vanhelga Mitt Namn, är du ändå Min avkomma; dagar kommer då man skall säga till varandra: ”vad jag avundas dessa döda, jag önskar att jag var en av dem .... varför var jag bland dem som likt en brand rycktes ur elden?” idag talar Jag i hjärtat av Min Helgedom: ”ordet Jag förkunnar är inte för att fördöma er utan för att upprätta er själ och frälsa er;”

och du, Min utvalda dotter, Jag skall hjälpa dig, detta är ett löfte från Den Helige; Jag skall förse dig med en ängel så att du springer utan att utmattas och går utan att någonsin tröttna, för han skall bära dig på sina vingar, och Jag skall Själv förnya din styrka;

mod, dotter; Jag välsignar dig;

(Senare)

Jesus Kristus, vad kan jag göra för Dig?

älska Mig .... låt ditt hjärta vara Min väldoft, den väldoft som skall förena Mitt Hus till ett, väldoften som kan få Mitt rotskott från Öster att utropa: ”Han som är Amen vill uppfylla Sitt Löfte, den Uppståndne Kristus står vid våra dörrar med sorg i blicken .... för vi har fördubblat Hans vånda, Hans Kors och Hans Korsfästelse;

”Den Helige står vid mina dörrar, Broder,11 och som när Han visade Sig för Sina lärjungar, säger Han: ‘frid vare med dig; så som Fadern har sänt Mig sänder Jag dig, 12 gå nu och möt din Broder och förena Påskens datum, då skall Jag ge dig kärlekens gåva och återställa din syn; Jag vill inte att du skall förgås i din egen dårskap; Min sorg är sannerligen fördubblad; Mina klagorop är fördubblade; gå nu och lindra Min smärta, broder, gå och förhärliga Mig genom att förena Påskens datum;’”

Vassula, till slut kommer Våra Två Hjärtan att segra;


1 Satan och hans anhang.
2 Ett fenomen som sker när Gud vill. Till och med på videoband sker det.
3 Sant, många, många omvändelser. Underverk. Och trots förtal och förföljelser har Budskapen spridits ut i världen och är kända, översatta till 29 språk av frivilliga.
4 1986.
5 Andligt död.
7 Genom att mina ögon var slutna i tre dagar och tre nätter. Mina ögon öppnades inte.
9 Odjurets tecken som man kan se i form av bokstaven delta, en triangel, skrivet på byggnader och på andra platser.
10 När jag föddes öppnades inte mina ögon på tre dagar och tre nätter.
11 Romerska katoliker.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message