DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall förbrylla era lärda män
Dina kläder kommer att fläckas av ditt blod

8 augusti 1994

Se, min Gud, jag blev utvald
genom Din välvilja
till att bli Din levande skrivtavla,
Ditt eko och Din harpa.
Eftersom jag vet, min Eli,
att Dina tankar är högre än mina tankar,
och Dina vägar högre än mina vägar,
så som himmelen är högre än jorden,
kom därför och rannsaka mig helt igenom.
Kom och pröva mitt hjärta,
pröva mig med Din Eld
och använd alla Dina pilar mot mig.
Se om jag går på en olycksväg.
Led mina steg på den väg
som leder till Din Eviga Boning,
för jag längtar efter att en dag få vandra
i Dina Himmelska Gårdar!

vad Jag älskar din ande .... Jag finner behag i att fortsätta använda dig som Min tavla, Mitt eko och Min harpa; och om din ton skulle vara svag, skall Jag göra resten; Jag lovar dig att Jag skall låta Min härlighet stråla för alla folk genom dig; träd tillbaka och låt Mig få ta plats;

Jag säger dig, många kommer att känna igen Mig som den Allra Högste i dessa Budskap; .... och Jag skall till och med få hedningar att längta efter Mig;1 Min Ande skall vidröra dem som en lätt bris; Jag skall gå till länder som aldrig höll Mitt Namn Heligt; Jag skall tala till folk som aldrig anropade eller åkallade Mitt Namn;

Herre, öppna mina läppar
så skall min mun bara upprepa
de ord som Du har givit mig.

ja! Jag skall låta hela världen höra Mig; underordna dig Mig så skall Jag fullborda Min Vilja genom dig; under tiden skall Jag fortsätta att i hemlighet2 ge dig undervisning av Min Vishet, som låter filosoferna stå slagna med häpnad; Jag skall ge de högmodiga vad de förtjänar .... ja, Jag skall förbrylla era lärda män och bringa en sådan förvirring bland dem, att de inte kan skilja sin högra hand från den vänstra; idag gläder sig dessa människor åt sin falskhet och åt sitt Babels torn; dessa lärda män har köpt denna världen och äger allt ....3

Herre! Får jag drista mig till att påminna Dig om att de också är Dina barn?

Jag har ännu inte hört från dem: ”det finns ingen annan gud utom Du, Fader!”

(Detta svar gjorde min själ mycket bedrövad).

Herre, Skriften säger: ”Jag är Herren och ingen annan, utom Mig finns ingen Gud. Jag som danar ljuset och skapar mörkret, Jag som ger lyckan och skapar olyckan, Jag, Herren, är den som gör allt detta.”Is. 45 : 6-7)

Herre, Du är Herre
över himlarna och över allting!
Du är Den Helige
och visst kan Du lysa i mörkret och låta det bli ljust;
och Du är känd för Din Oändliga Barmhärtighet,
jag har ju själv upplevt Din oerhörda Ömhet.
Visst kan Du skapa välgång ur olyckan?

... Mina planer står fast, allt vad Jag vill, det gör Jag ....4

Vad mer kan jag säga eller göra för att övertyga Dig, min Älskade?

fastän du är trött av så mycket resande, skall Jag bifalla en del av din begäran, om du fortsätter att resa för Mig och förkunnar all den Kunskap Jag har låtit dig få;

Jag ska resa för Dig, Herre. Jag är ovärdig, men vad ska jag säga? Hur kan jag få också den andra delen av Dig?

.... du är alltför bräcklig för detta ....

Inte om Du är närvarande i mig. Inte om den helige Mikael är vid min sida och vår Välsignade Moder täcker mitt huvud med Sin mantel!

så du förtröstar verkligen på Mig...5 Min Sons återstod, dina kläder kommer att fläckas av ditt blod .... detta kommer att bringa frälsning och omvändelse åt många; Jag kommer inom kort att utgjuta Min Ande som aldrig förr över dem, och av deras falska tunga skall Jag göra en rättskaffens tunga som skall utropa:

”Jag hör till den Allra Högste som är allas Fader”

en annan6 kommer att uppkalla sig efter Min Sons Namn: ”Kristen” och på hans panna skall Min Sons Nya Namn skrivas; – O, Vassula, lyft skäran och skörda! skynda dig, låt dig fångas av Mitt Verks strålglans och bärga skörden! skörda outtröttligt med Mig och låt dig aldrig ryckas bort av världen;

Min Röst är ljuvlig, Min Bild är fullkomlig; kom, kom i din Faders Famn; stoft och aska och ändå Min, med en själ och ett hjärta;

kom Paraskeví,7Jag skall bevara din syn;


1 Det betyder: att följa det största av Guds Bud.
2 Gud menar att när Han kommer för att ge mig ett budskap så är ingen hos mig, inga folksamlingar. Allt sker i det tysta.
3 När jag hörde Guds besvikna och något bittra ton, blev jag plötsligt orolig att Hans vrede skulle flamma upp och jag dristade mig till att avbryta Honom.
5Jag lade märke till en aning förundran hos Jahve, min Herre.
6 Ett talesätt. Behöver inte nödvändigtvis betyda en enda.
7Paraskevi är mitt andra namn. Paraskevi är det grekiska ordet för fredag. Namnet är vanligt i Grekland, och lades till av min mor för att ära den heliga Paraskevi, som är det helgon som anropas vid ögonsjukdomar. När jag föddes, var mina ögonlock stängda och kunde inte öppnas. Min mor visste inte om jag hade några ögon. Hon bad till den heliga Paraskevi och lovade att uppkalla mig efter henne. Efter tre dagar öppnades mina ögon.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message