DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina vägar är ljuvliga vägar, Mina stigar leder till evigt Liv

11 oktober 1993

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, skriv:

Jag är närvarande och nära dig; Jag skall säga dig allt som Jag vill att du skall skriva; låt Mig få använda din hand, Min duva; Egyptens dotter, strömma fram som en flodvåg med Mitt Budskap, översvämma länder, städer och dem som bor där, ropa högt, ingen kommer att hindra dig; gå fram med Min Välsignelse, dotter; skaffa undan huggormar och giftormar, 1 Jag skall låta dig komma undan från deras gift med livet i behåll; Jag skall vaka över dig så som en moder vakar över sitt spädbarn; tala! och frukta inte för någon;

säg dem att Fridsfursten, den Gud som omges av keruber, har lagt bort sin krona och sin kungliga dräkt för att vandra genom världen barfota och klädd i säckväv, 2 för att visa Sin sorg; på samma sätt som Jag har varit god mot dig och gett dig en plats i Mitt Heliga Hjärta, så skall Jag göra med Mina övriga barn; av hedningar skall Jag fostra trofasta Levitiska präster, och Jag skall följa dem på deras väg;

fatta mod, dotter! saliga de som älskar Mig, himmelen är deras hem, saliga de som gläder sig vid ljudet av Mina Steg, de skall glädja sig i Mig; så som Jag gav dig nytt liv, dotter, skall Jag förnya alla dem som uppriktigt åkallar Mitt Namn;

O Gud, Du Själv har utvalt mig
och fört mig ut ur glömskans land
för att bli Din budbärare.
Du har kallat mig vid namn för att tjäna Dig.
Här är jag, Herre, min Fostrare och Milde Mästare,
Helige Följeslagare, Försvarare och Rådgivare.
Ack Herre, Du har inte dolt Dina Mysterier,
och inte heller Dina Planer för mig;
Du lämnade Din Härlighet och Din Krona,
Du steg ned från Himmelen
för att av Kärlek besöka min eländiga själ.

Nej, Du ringaktar inte
de svaga eller de fattiga
i deras elände och fattigdom,
utan kommer villigt till deras hjälp.
Du leder mig varje dag
till att erfara Din Härlighet,
och som en Lykta på min stig
bevarar Din Närvaro mig från fall.
Du bjuder mig till Din Festmåltid
varje dag i mitt liv,
för att slösa Himmelskt Manna på min själ.
Mitt stackars hjärta har Du inympat
på Ditt Heliga Hjärta,
och där väcker Du min själ
till att sjunga Trohet mot Dig.
Du låter min ande jubla
och utan fruktan
förkunna Ditt Ord för alla folk.
Med Din högra Hand omkring min hand
planterar och bygger Du:
Rättvisa och Själsstyrka.

Ja, Himlarnas och jordens Konung
planterar dygd där last råder,
fred där krig råder,
enhet där splittring råder,
kärlek där hat råder,
tro där gudlöshet råder,
hopp där förtvivlan råder.
Heligt är Hans Namn.

Du upprättade Ditt Rike 3 på jorden,
Du smorde oss och gav våra själar liv på nytt.
För att rädda oss avvisades den bön
som Du uttalade i Getsemane,
men Du svarade när Din Fader kallade Dig.
Och nu skall min själ leva endast för Dig
och jag skall tjäna endast Dig.
Jag vill förkunna Ditt Namns Storhet så länge jag lever.

du kommer att förkunna Mig för kommande släkten och visa Min Rättfärdighet för ett folk som ännu inte blivit fött; nej, Jag ringaktar inte de eländiga eller försummar de fattiga, men Jag kommer till dem med Mitt Hjärta i Min Hand för att visa dem att Min Kärlek varar för evigt, och Min Trofasthet består från släkte till släkte;

Jag har i era dagar klätt Mig i säckväv för att visa Min sorg, Himmelens grundvalar skakar och Mina änglar är slagna av sorg över att se detta släkte följa Satans spår; det är därför Jag stiger ned från Min Tron för att nå er alla; nej, Jag skall inte glömma någon; Jag skall sätta Mig hos de eländiga och de kommer inte att vara rädda för Mig; Jag skall hjälpa dem, barfota, 4 och säga dem att från begynnelsen har de aldrig varit faderlösa, och om de aldrig har fattat de Himmelska Lagarna, var det för att ingen fanns som undervisade dem; ingen sade heller till dem att de är den Allsmäktiges avkomma;

sedan skall Jag samla dem som lamm runt omkring Mig, 5 nära Mitt Hjärta, och som när någon avslöjar en hemlighet skall Jag ge dem de närande orden från Mina Läppar: bönen Fader Vår; Jag skall sedan säga dem att KÄRLEKEN står inför deras ögon; det Levande Brödet är just Den som sitter bland dem, Han som levde och dog för dem talar nu till dem; Han vars Andedräkt gjorde Himlarnas ljus och Han genom vilken allting är skapat, är hos dem inför deras ögon;

Jag skall säga till dem som går förbi: ”ni som är eländiga och föraktade av ert samhälle, kom hit;” Jag skall inte lämna någon hungrig, ingen fattig, ty Mina Välsignelser är rikedomar och Min Kärlek mättar; Mina vägar är ljuvliga vägar, Mina stigar leder till evigt Liv;

Jag skall lära de eländiga och fattiga att deras Fader i Himmelen är deras Beskyddare, en Gud som räddar; Jag skall påminna dem om att också de räknas som Hans barn, och de kan kalla Honom: ”Min Fader,” och om de frågar: ”var finner man Förstånd?” så skall Jag svara: ”Förstånd, Mitt barn, är att undvika allt det onda;” de kommer att utropa: ”hur blir det med vårt elände, vad kommer Du att göra för att öppna våra ögon?” ”de eländiga? dem skall Jag frälsa genom deras elände och använda bedrövelser för att öppna deras ögon;” då skall dessa stackares hjärtan smälta och de kommer att be Mig ta hand om dem, så som du bad Mig, dotter;

sedan skall Jag göra ett mäktigt folk av alla dessa, genom Mitt Namns majestät; och när de då blir angripna av avfällingarna som undrar: ”varför jublar ni högt? hur vågar ni förkunna Guds Ord i Hans Helgedom, ni jordens avskum!"

då skall Jag svara dessa avfällingar: ”om dessa tiger kommer stenarna att ropa ännu högre tills de gör er döva; idag tar Jag Mitt Rike ifrån er och ger Det åt denna lilla återstod, eftersom ni varken går in själva eller låter andra gå in, som vill det; från och med nu skall Jag vara deras Rådgivare och deras Konung inom dem; Jag skall från och med nu sända ut dem till städerna för att förkunna Min Kärlek och föra vidare till andra den Tradition Jag Själv gav Petrus och Mina lärjungar; och eftersom denna återstod kommer att vara inympad i Mig, kommer de att rena Mina städer och få ett slut på överträdelsen;"

Jag, Gud, välsignar er för att ni lyssnar på Mig; Kärleken älskar er;

(Senare) 6

Mitt bud till dig är: älska Mig, skriv ner Mina Budskap och res från land till land och förkunna Mina Ord, var Mitt Eko; låt dem som har öron höra, och de som inte vill höra, låt dem tillsluta sina öron;

allt du gör skall vägledas av Mig och vara välsignat, så frukta inte; tiden är kort, handla utan dröjsmål, detta är också Mitt bud; Min Sons Hjärta är sargat och Jag kan inte längre uthärda Hans bedrövelse; Vassula, lilla vän, Jag, Jahve, din älskande Fader och Abba skall hjälpa dig genom denna strid; vandra med Mig; orden du uttalar är inte dina ord, utan Mina; allt vad du gör för Mitt Hus förhärligar Mig;

bli kvar i Mig, för Mina barn ser Mig i dig och genom dig; Jag skall ge dig den hjälp du behöver och Jag skall stärka dig så att du i Min Kraft kan trampa ner Mitt Hus fiender och därigenom fullborda ditt uppdrag medan du förhärligar Mig;

Mitt barn, återvänd nu till dina sysslor, 7 och kom ihåg, Mitt barn och Min Egen, att Jag, Gud din Fader, är med dig och inom dig; Jag, Jahve, välsignar dig av hela Mitt Hjärta;

22 oktober 1993

frid vare med dig;

stöd dig mot Mig och frukta inte; Jag är starkare än alla demoner och Satan tillsammans;

käraste, tvivla aldrig på Min Eviga Kärlek; ic;


1 ’Huggormar och giftormar’ betyder: falska läror, misstolkningar.
3 Kyrkan.
4 Barfota, en symbol för enkelhet.
5 De eländiga.
6 Senare talade vår Evige Fader.
7 Hushållssysslor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message