DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det sjunde inseglet

3 juni 1993

Herre?

Jag Är; avlasta din börda på Mig, Mitt barn ....

Mina öron är trötta på de gudlösas skrik, deras elaka tunga hittar ständigt på nya lögner om mig.

dina falska anklagare kommer en dag att stå inför Mig .... Jag är på din sida, har du inte märkt? alla deras anklagelser skall rinna bort som avloppsvatten! Stig upp! stig upp och lägg dina händer på de sjuka och Jag skall hela dem; tala! och ljudet av Mina Ord i din mun skall få deras ande att falla i Min famn;1 stöd dig mot Mig, Jag har givit dig Min Frid, så förbli i denna Frid; frukta inte nu .... ty se,

Jag är Uppståndelsen

men denna världens furste är Döden; döm inte dina fiender så att Jag inte dömer dig på Domens Dag; Mitt-Lidandes-själ, Jag, Herren, visar dig de steg Jag gått under Mitt Lidande; eftersom du tjänar Mig måste du följa Mig; menar du att Jag skall säga: ”följ Mig, men inte i Mina Fotspår?” detta kan inte ske, var och en som tjänar Mig kommer att följa Mina Blodfläckade Fotspår .... det är genom Mitt Finger som du uppväcker de döda;2 de som fortfarande inte ser Mina underverk är de som Mitt Rike har lämnat bakom sig;3

Min vän, Min lilla vän, se hur mycket Himmelskt Manna Jag har livnärt dig med; och Jag, din Gud, kommer att fortsätta att livnära dig; ingen människa kommer att ta bort Min Hand från din mun; Jag skall vara din Styrka och fullborda Min Plan genom din bräcklighet; Jag förbereder er alla för Mitt Rike; skriv:

världen förkastar idag Våra Två Hjärtan, er Heliga Moders Hjärta och Mitt Heliga Hjärta; ni lever nu i en Nådens tid; Jag har redan förklarat för er4 vad som kommer att ske då det sjätte inseglet bryts; hör Mig nu och skriv:

strax efter att Våra Två Hjärtan har fullbordat sitt vittnesbörd5 skall Jag bryta det sjunde inseglet och då följer en djup tystnad6 .... under denna tystnad kommer världens människor att tro att de har besegrat Våra Två Hjärtan, och de kommer att jubla7 och fira detta, ty de kommer att tro att de nu blivit av med Våra Två Hjärtan som vittnat genom Våra Språkrör, eftersom deras vittnesbörd hade blivit en plåga för deras öron och en plåga för deras intressen och onda avsikter;

sedan kommer plötsligt denna tystnad att brytas och Min Dag skall komma, och ve de orena! ve dem som inte omvänt sig, deras lik skall bli liggande i denna öken, den öken de själva har utbrett; Min ängel kommer sedan att fylla det rökelsekar han hållit inför Min Tron och inför altaret, med Eld kommer han att kasta ner det på jorden;8 och i allas åsyn skall då en kraftig jordbävning äga rum, där jordens grundvalar skall antändas och upplösas;9 många kommer att ta sin tillflykt till bergen och gömma sig i grottor10 och bland klipporna, de kommer att ropa efter Mig men Jag kommer inte att lyssna, de kommer att provocera Mig och smäda Mitt Heliga Namn och säga till bergen och klipporna, ”fall över oss och göm oss för Honom som sitter på Tronen och för Lammets vrede"11, ty Min Dag kommer och vem kan då bestå? och de överlevande kommer att falla ner på sina knän, överväldigade av fruktan och de skall endast prisa Mig, sin Gud12 .... sedan skall de Nya Himlarna och den Nya Jorden13 komma; och herraväldet14 över världen skall tillhöra Mig och Jag skall härska i varje hjärta; det som förr var15 skall inte finnas mer; själ, Mitt herravälde skall börja i dina dagar;


1 Att falla i Anden. (Det inträffade flera gånger under mötena)
2 På ett andligt sätt, genom omvändelser.
3 Gått förbi dem.
4 Se budskapet 18 february 1993.
5 Jag tror att det betyder när stunden är inne för Herrens Dag. Upp 11:7.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message